Política y Administración Pública


Organismos Laborales


ORGANISMES LABORALS
Organs administratius
Ministeri de treball i immigració(MTI):
celestino corbacho. Funcions:
-Proposta i execusió de les directrius generals del govern sobre la política laboral d'ocupació i Seguretat Social.
-Promoció de les condicions q possibiliten la igualtat social dels 2 sexes i la participacio d la dona en la vida política,cultural,economica i social.
-protecció jurídica del menor.
Depenen daquest M:
Secretaria d'estat de serveis socials, families i dsicapacitat: Funcions:
-Planificació i regulacio bàsica del reconeixement del dret a un ajut personalitzat a tota persona depenent.
-Impuls dels serveis socials.
-Impuls i coordinació de les polítiques sectorials sobre discapacitat.
Secretaria general d politiques d'igualtat: adscrit Institut de la Dona, compta com a òrgan d'assistència inmediata amb unitat de recolzament. Funcions:
-impuls d les polítiques d'igualtat d'oportunitats x promoure i consolidar la presència d les dones en tots els ambits.
-Promoció d la formació acadèmica superior en materies d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
-impuls i tutela de polítiques de conciliació d la vida familiar i laboral, x homes i dones..
Fons d Garantia Salarial (FOGASA):organisme autònom dependent del MTI, am personalitat jurídica i capacitat d'obrar x el compliment dels seus fins. Abonarà als treballadors:
-import dels salaris pendents de pagament a causa de: insolvència, suspenció de pagament, fallida o concurs de creditors dels empresaris.
-indemnitzacions en cas de: extinció de contracte x acomiadament, voluntat del treballador acomiadament colectius i supòsits d'insolvencia o suspensió de pagaments.
Serveis de Mediacio, Arbitratge i Conciliacio (SMAC o a cat CMAC): organ amb competencies a les CCAA: funcions:
-Mediacio en les negociacions o controvèrsies de caràcter laboral.
-Arbitratge de les controvèrsies laborals, tan individuals com colectives.
-conciliacio previa a la tramitacio d procediments laborals davant els Jutjats Socails. (abns d na a judici les parts implicades han dintentar conciliació)
Servei Públic d'empleo Estatal(SPEE a cat SOC): desenvolupa seves competencies en 4 arees:
-Colocació: tramita demandes d'ocupació, rep ofertes d treball...
-Foment d'ocupació: informa sobre programes i accions, tramita contractacions bonificades...
-Tramitacio de prestacions x desocupació.
-Formacio professional ocupacional: cursos, conferències...
Institut Nacional d Seguretat i Higiene en el Treball(INSHT): organ cientific-tecnic especialitzat de l'administració de l'Estat q te com a missio l'analisi i l'estudi d les condicions d seguretat i salut dl treball aixi com la promoció i recolzament a la millora daquestes.
Tresoreria General de la Seguretat Social(TGSS): funcions:
-Inscripció de l'empresari; -afiliacions, altes i baixes del treballador; -gestió i control de les cotitzacions; -recaptació dels recursos de la SS.
Organs judicials
Jutjats socials: organs unipersonals de competencia provincial. Coneixen en primera instància els procesos dindole laboral. (acomiadament, reclamacio salaris..)
Sales Socials dels tribunals Superiors de Justicia:organs colegiats d competència en tot ambit territorial d'una CCAA. Resolen en primera o unica instància conflictes colectius o sindicals quan lambit excedeix el d'un jutjat social i no supera el d la comunitat. Tmb resolen recursos de suplicació (kuan persona no ta dacord am sentencia i recorre)
Sala social de L'audiencia Nacional: sala tercera: organ colegiat amb competencia tot el territori nacional i seu a Mdrd. Resol processos sobre llibertat sindical i conflictes i convenis colectius quan afecten un ambit territorial superior al d'una CCAA.
Sala social Tribunal Suprem: Sala quarta: organ coleciat i amb seu a Mdrd i competencia a tota Esp. Resol recursos de cassació ( x evita sentencies contradictories en els diferents tribunals superiors d justicia) i revisió en materia laboral.

DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS
Drets dels treballadors: article 4 ET:
-Dret al treball i a la lliure eleccio d professio o ofici. Art.35
-Dret a la lliure sindicació: es regula x la llei organica. Art.28.1 CE.
-Dret a la negociació colectiva: dret als treballadors i empresaris a negociar les seves condicions d treball. Reflectintse als convenis colectius. Art.37.1 CE
-Dret a l'adopció de mesures d conflicte colectiu: es regula en el amteix article de la CE k lanterior dret. Premet la possibilitat dacudir a mesures de conflicte colectiu, tant empresaris com treballadors.
-Dret a vaga: defensa dels interessos del treballador. Gaudeix de la protecció especial dels drets fonamentals: regulacio x la llei organica, psibilitat d recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional (TC) i procediment especial d proteccio jurisdiccional . unic dret fonamental k no sta regulat x la llei organica. Art. 28.2 CE.
-Dret d reunió: es reconeix als treballadors duna mateixa empresa, dins del propi centre d treball si es compleixen els reqisits de L'ET i han recorregut 2 mesos des de lultima reunió. Es fara fora d horari laboral o dins del mateix si l'empresari ho permet.
-Dret a la participació d lempresa: forma mes directa mitjançant comités d'empresa i delegats de personal k son els organs de representació dels treballadors. Et als articles 61 a 67 regulen la forma d'elecció, competencies i garanties d'auests representants.
-Dret a l'ocupació efectiva: implica obligacio dempresari a donar al treballador una ocupacio. Si no ho fa, per causes imputables nomes a ell, ha d pagar el salari al treballador sense obligar-li a compensar el tems perdut. Article 30 ET.
-Dret a la promocio i formacio professional en el treball: exercici d'aquest compren de: Posibilitat k el treballador gaudeixi de permis x acudir a exàmens i triar torn de treball si està cursant amb rregularitat estudis x obtenir el titol acadèmic; dret a adaptar la jornada per assistencia a cursos d'FP. Es relaciona amb 2 drets constitucionals: 27.1 educacio i promocio Art 35 CE.
-Dret a no ser discriminats x treball o un cop empleats.
-Dret a la integritat fisica i a una adequada politica de seguretat i higiene, comprèn: dret d'informació, consulta i participació; formació en matèria preventiva; paralització de lacivitat en cas de risc greu imminent; vigilància de l'estat de salut.
-Dret a interrompre lactivitat i abandonar el lloc de treball en cas necessari: quan es consideri q hi ha un risc greu x la seva vida o salut.
-Dret al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat.: compren la protecció front ofenses verbals o fisiques de natueralesa sexual. Deriva de l'art.18.1 CE. Lempresari te dret a fer registres sobre la persona del treballador en les seves takilles i efectes particulars, justificant protecció del patrimoni empresarial i el dels altres treballladors. El registre es fara en hores d treball, respectant la dignitat i intimitat del treballador, el kual pot tenir assistència d'un representant legal.
-Dret a l'exercici individual de les accions derivades del seu contracte de treball: art 24.CE consagra el dret a la tutela judicial efectiva. Els treballadors poden presenta demandes en defensa dels seus drets, respecte a les matèries q deriven del contracte d treball.
-Qualsevol altre dret que es derivi del respectiu contracte de treball: k no sigui enumerat a l'art.4 pro s'hagi reconegut en el contracte.
Deures dels treballadors: article 5 ET. Un cop el treballado sa compromes a prestar serveis per un empresari en regim de dependencia i alienitat, es converteix en deutor de l'empresari. Deures:
-Complir les obligacions: concretes del lloc de treball segons les regles de bona fe i diligencia.
-Conservar mesures de seguretat i higiene: legals o reglamentàries. Les obligacions son: usar adekuadament les makines, aparells, eines, substancies... per desenvolupar la tasca; uscar correctament els mitjans i equips d proteccio facilitats per lempresari; no posar fora de funcionament els dispositius d seguretat existents; informar d'immediat al superior sobre situacio de risc; cooperar amb l'empresari complit les obligacions establertes x lautoritat laboral competent, x garantir les condicions d treball segures. Lincompliment suposara un falta sencionable.
-Complir les ordres i instruccions de lempresari
-No concorrer (fer competencia) amb l'activitat de lempresa. Art 21 ET.
-Contribuir a la millora de la productivitat. Art 38 CE. Incompliment pot causa acomiadament disciplinari.
-Qualsevol altre que es derivin del contracte de treball.
EL PODER DE DIRECCIÓ DE L'EMPRESARI:
3 Facultats principals que el poder d direccio atribueix a l'empresari:
-Facultat de donar ordres generals o particulars
-Facultat de control, verificació i vigilància del treball
Limits al poder de direcció de lempresari: la dignitat humana del treballador; prohibició de discriminació; la bona fe.
EL PODER DISCIPLINARI:FALTES, SANCIONS.
Si l'empresari vol sancionar un treballador ha d fer-ho abans q la falta prescrigui, els terminis estan regulats a l'art 60 ET.
-Falta lleu: prescriuen als 10 dies; greus: als 20 dies; mol greus: als 60 dies.
-Tipus de sanció: Amonestacions verbals; amonestacions escrites; suspensions docupacio i sou; inhabilitació per l'ascens; perdua d'antiguitat; perdua de la categoria professional; acomiadament disciplinari.
-Reclamacio judicial contra les sancions: treballador te 20 dies habils dsd de l'efectivitat de la sencio per interposar la demanda. Primer ha d'intentar conciliacio davant Centre de Mediació , Arbitratge i Conciliacio(CMAC). El termini de 20 dies s'interromp per la presentacio de la demanda de conciliacio i torna a computar un cop celebrat lacte de conciliacio fins ue es presenti la demanda judicial.

Descargar
Enviado por:Neida
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar