Enfermería


Oposiciones de enfermería


EXAMEN 1

1.-Qui es la màxim autoritat de l'hospital?

 • el director mèdic

 • el director gerent

 • el director mèdic i el d'infermeria conjuntament

 • el director assistencial

 • 2.-un dels requisits inexcusables, entre altres, per poder optar a una direcció d'infermeria es:

 • Ser ATS o Diplomat en Infermeria

 • Tenir menys de 40 anys

 • Tenir mes de 40 anys

 • Ser diplomat en infermeria i Màster en Gestió

 • 3.-La Junta d'infermeria és un òrgan:

 • D'assessorament a la direcció mèdica

 • D'assessorament i consulta de la Direcció d'infermeria

 • Executiu, a les ordes de la Direcció d'infermeria

 • Que ja no existeix

 • 4.-La Junta Clínica esta formada

 • personal mèdic

 • Personal mèdic, d'infermeria i assistents socials

 • Personal de tots els grups professionals de l'hospital

 • Personal mèdic i d'infermeria

 • 5.-El director/a d'infermeria és el màxim responsable de:

 • Contractar personal d'infermeria

 • Organitzar els torns i les festes

 • La docència de l'hospital

 • L'assistència d'infermeria

 • 6.-L'envelliment actual de la població a Catalunya és degut a:

 • El descobriment de l'índex de població a la majoria de les grans ciutats

 • El descobriment d'antibiòtics

 • La gent que mor quan es mes vella i hi ha menys natalitat

 • A la xarxa d'hospitals comarcals i el desenvolupament de l'assistència primària

 • 7.-L'esperança de vida en néixer a Catalunya és de

 • 73.9 els homes i 80.9 les dones

 • 80.2 els homes i 73.5 les dones

 • 68.5 els homes i 75.4 les dones

 • 78.1 els homes i 75.4 les dones

 • 8.-La prevalença de l'hàbit tabàquic a Catalunya l'any 1990 en totes les edats vas ser de:

 • 95.6 % els homes i 80.3% les dones

 • 52.7% els homes i 48.4% les dones

 • 49.7% els homes i 25.7% les dones

 • 20.4% els homes i 11.8% les dones

 • 9.-En els darrers 30 anys la mortalitat infantil:

 • ha disminuït

 • s'ha mantingut

 • s'ha incrementat lentament però progressiva fins avui

 • Va disminuir fins l'any 1980 i des d'aleshores s'ha incrementat

 • 10.-La llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) crea:

 • El departament de Sanitat i Seguretat social

 • L'Institut Català de la Salut

 • El Servei Català de la Salut

 • La majoria dels hospitals integrats a la XHUP

 • 11.-La llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) te per objecte:

 • Ordenar el sistema sanitari públic

 • Disminuir la despesa sanitària

 • Disminuir el nombre de llits a Catalunya

 • Incrementar els malalts crònics

 • 12.-El pla de salut és un instrument de:

 • Control de la salut dels ciutadans

 • Inspecció de malalties de transmissió sexual (MTS)

 • Contenció de la SIDA

 • Planificació sanitària

 • 13.-El sistema sanitari de Catalunya és un sistema:

 • mixt

 • Públic

 • Privat

 • Com la de la resta de l'estat

 • 14.-El servei català de la Salut és un:

 • Departament de l'institut Català de la Salut

 • Servei d'assessorament als ciutadans

 • Ens Públic

 • Una companyia d'assegurances privada

 • 15.-Senyaleu la resposta falsa:

  La llei general de sanitat determina que

 • la política de salut està orientada a la superació dels desequilibris territorials i socials

 • L'assistència sanitària s'entendrà a tota la població espanyola

 • L'orientació prioritària és la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia

 • L'assistència sanitària s'entendrà a tota la població espanyola exceptuant Catalunya

 • 16.-El programa Vida als Anys té com a objectiu:

 • Millorar la qualitat de vida de la població en general

 • Disminuir la mortalitat de més de 90 anys

 • Difondre des de TV3 hàbits saludables

 • Promocionar a les persones més grans de 65 anys una atenció global i integrada

 • 17.-La comissió de Control de Qualitat Assistencial dins dels hospitals de l'institut català de la Salut, té com a funció:

 • Avaluar l'assistència

 • Controlar el medi ambient dins l'hospital

 • Controlar la formació de professionals

 • Controlar la qualitat dels infermers i infermeres

 • 18.-Senyaleu la resposta falsa:

  D'acord amb el Pla de Salut les línies d'avenç a l'atenció hospitalària són:

 • Potenciar els programes de cirurgia ambulatòria

 • La coordinació amb els departaments de ciències de la salut de la universitat

 • Orientar l'activitat d'acord amb les característiques socio-demogràfiques i epidemiològiques

 • Incloure activitats preventives i de promoció de la salut

 • 19.-La primera causa de mortalitat a Catalunya segons el pla de salut al 1990 va ser:

 • Les malalties de l'aparell circulatori

 • El càncer de pulmó

 • El SIDA

 • Els tumors

 • 20.-En els països desenvolupats la primera causa de pèrdua de salut es:

 • El medi ambient

 • El consum excessiu de greixos

 • La poca ingesta d'aigua

 • El consum de tabac

 • 21.-Un objectiu fonamental del model de cures de Virgínia Hendreson és:

 • Mantenir o restaurar la independència del pacient per satisfer les seves necessitats fonamentals

 • Ajudar a satisfer les demandes d'autocura terapèutica del pacient

 • Promoure el desenvolupament de la personalitat de la persona cap a la consecució d'una vida personal i comunitària creativa, constructiva i productiva

 • El propòsit de d'infermeria consisteix a ajudar que les persones conservin la seva salut perquè puguin desenvolupar els seus rols

 • 22.-Les competències que un professional necessita per a fer diagnòstic d'infermeria giren al voltant de:

 • Tenir un marc teòric o conceptual propi d'infermeria, capacitat intel·lectual i coneixements clínics.

 • Tenir un model biomèdic i conèixer molt be els problemes clínics

 • Detectar les complicacions que es poden presentar en les diferents situacions patològiques

 • Utilitzar adequadament els protocols d'infermeria

 • 23.-En relació en el Procés d'Infermeria, l'avaluació té com a propòsit prioritari:

 • Determinar el progrés del pacient per millorar, alleugar o recuperar la seva situació de salut.

 • Calcular les càrreges de treball del personal d'infermeria

 • Informar l'equip mèdic de la situació del pacient

 • Facilitar les dades per la investigació

 • 24.-Com es denomina la segona etapa del procés científic aplicat a les cures d'infermeria?

 • Planificació

 • Anàlisis i interpretació

 • Formulació

 • Prioritzaciò dels diagnòstics d'infermeria.

 • 25.-Identifiqueu quin d'aquests diagnostics d'infermeria està redactat correctament

 • Por relacionada amb l'amenaça de mort percebuda

 • Necessita cures d ela pell

 • Dèficit de coneixements relacionat amb la manca de coneixements sobre la medicació antihipertensiva

 • Dolor crònic relacional amb l'artritis

 • 26.-En relació de diagnòstics d'infermeria s'ha d'evitar:

 • Escriure el diagnòstic en temes legalment aconsellables

 • Exposar el diagnòstic de forma clara i concisa

 • Incloure diagnòstics mèdics en la declaració del diagnòstic

 • Relacionar problema amb causa

 • 27.-Els valors en que es fonamenta el model puerocèntric en l'educació són:

 • La intel·ligència, la confiança i el respecte

 • La confiança, la creativitat, la llibertat i les aspiracions individuals

 • La disciplina, la memòria, l'obediència i la recompensa

 • L'autonomia, la creativitat, la llibertat, la participació i la responsabilitat

 • 28.-Indiqueu que no s'ha de fer dins del camp estèril:

 • Preparar les taules estèrils immediatament abans de la operació

 • Vigilar els paquets estèrils un cop s'han obert

 • Col·locar els paquets estèrils sobre superfícies seques

 • Utilitzar materials que estigui en un paquet que ha perdut la integritat

 • 29.-Una de les complicacions postoperatòries més greu és el xoc. Aquest pot ser degut a causes molt diverses però les seves manifestacions clíniques tendeixen a ser similars. Quines són aquestes manifestacions clíniques?

 • Hipertensió, pell calenta i dolor

 • Pal·lidesa, pell humida i freda, respiració ràpida, pols ràpid, caiguda de la pressió sanguínia i concentració d'orina

 • Hipoglucèmia, hipotensió, hipertèrmia

 • Confusió, respiració lenta, manca de reflexos.

 • 30.-Quan entre el tercer i cinquè dia d'una intervenció abdominal el pacient presenta dolor abdominal a intervals cada cop mes breus, sorolls intestinals intensos, distenciò abdominal, vòmits, manca de defecació, i, el líquid dels edemes surt quasi transparent, això indica que el pacient presenta prioritàriament:

 • Un còlic nefrític

 • Una obstrucció intestinal

 • Una retenció urinària

 • Un tumor intestinal

 • 31.-L'obstrucció hipofaríngia en el postoperatori, immediatament, sol presentar-se en:

 • El pacient arriba a la sala de recuperació amb sonda endotraqueal encara col·locada

 • Li acaben d'aspirar les secrecions de la zona farínguea

 • Connecten al pacient el drenatge toràcic

 • La pressió del coll permet que la barba baixi cap al tòrax

 • 32.-El test descrit per Virginia Apgar Té com a objectiu prioritari:

 • Mesurar quatre paràmetres: freqüència cardíaca, respiratòria, to muscular i color

 • Unificar criteris a l'hora de valorar l'estat general del nadó en els primers minuts de vida

 • Constatar l'adaptació del nadó a la vida extrauterina

 • Apreciar si existeixen malformacions

 • 33.-Alguns dels signes i símptomes següents no son característics de la gastroenteritis aguda del lactant.

 • Diarrea líquides expulsades a raig i en gran quantitat

 • Deposicions nombroses però de poc volum riques en moc i sovint amb sang

 • Vòmits i anorèxia

 • Deposicions abundants, pastoses, pàl·lides, de color blanc grisós, brillants, dolor fètid, espumoses i acompanyades de sorolls durant la seva expulsió

 • 34.-Una de les intervencions que no s'ha de dur a terme en un cas de glomerulonefritis aguda en l'infant:

 • Restringir líquids en la fase aguda

 • Pesar-lo diàriament

 • Incitar-lo a orinar cada quatre hores mentre estigui despert

 • Estimular-lo perquè begui en quantitat

 • 35.-La nicotina és una droga de tipus:

 • Depressor

 • Narcòtic

 • Al·lucinògena

 • Estimulant

 • 36.-De les següents afirmacions respecte a les intervencions d'infermeria al nen afectat per una crisi asmàtica, senyaleu la falsa:

 • Ensenyar al nen i a la seva família l'ús correcte dels broncodilatadors i corticoesteroides

 • Prevenir les infeccions

 • Ensenyar el nen a respirar per la boca per així reduir la possibilitat d'un atac desencadenant per l'aire fred

 • Ajudar el nen i la seva familia a seleccionar les activitats apropiades a les capacitats i preferències del nen.

 • 37.-Una de les intervencions d'infermeria, en el pla de cures d'un pacient amb insuficiència renal crònica, que no s'ha de realitzar és:

 • Fomentar l'adaptació al règim terapèutic

 • Mantenir el pacient immobilitat

 • Desenvolupament amb el pacient un calendari d'activitats addicionals

 • Estimular el pacient perquè mengi el màxim de nutrients permesos

 • 38.-Quina de les següents afirmacions es certa:

 • L'obstrucció urinària a causa de l'obstrucció de la sonda, provoca una distensió i dolor abdominal i pot desencadenar espasmes vesical

 • L'activitat contribueix a l'estasi urinària

 • Els coàguls sanguinis poden adherir-se a l'extrem de la sonda i provocar l'obstrucció. Això passa, quan s'utilitza irrigació continua

 • La disminució de pes indica retenció urinària

 • 39.-Quina d'aquestes mesures no s'ha de dur a terme en un pacient intervingut d'una resecció transuretral de pròstata per hipertròfia prostàtica benigna?

 • Mantenir una estricta asèpsia del sistema de drenatge urinari, irrigant-lo només quan sigui necessari

 • Vigilar l'aparició de l'orina d'un color vermell brillant les primeres hores de la intervenció

 • Pinçar la sonda urinària cada sis hores

 • Dir al pacient que els espasmes disminuiran en intensitat i freqüència entre les 24 i 48 hores

 • 40.-En el postoperatori de pròtesi de maluc quin d'aquests signes ens salerta que hi pot hver una luxació)

 • Alteració de l'estat neure-vascular de l'extremitat

 • Escurçament de l'extremitat

 • Protuberància sobre el cap del fèmur

 • Tots les anteriors

 • 41.-Els pacients amb SIDA i VIH positiu requereixen

 • Aïllament especial sempre

 • Aïllament especial mai

 • Aïllament parcial

 • Aïllament específic si presenten alguna malaltia infecciosa associada

 • 42.-Que entenem per “període finestra” en relació amb la infecció del VIH?

 • El temps que passa del moment de la infecció fins el moment en que es desenvolupa de malaltia

 • El temps necessari per a realitzar les proves de detecció d'anticossos ant VIH

 • El temps durant el qual els anticossos generats per la infecció encara no ha aparegut o bé no es possible detectar-los

 • El temps durant el qual el portador és contagiós

 • 43.-Indiqueu quina d'aquestes substàncies és un al·lucinògens:

 • Opi

 • LSD

 • AAS

 • Morfina

 • 44.-La vitamina B1 o tiamina es troba

 • Únicament al fetge

 • En el fetge, ous i llet

 • Únicament en l'arròs

 • Cap de les anteriors

 • 45.-En una dieta equilibrada, quin percentatge de les calories es donen en forma de glúcid?

 • El 10-30%

 • El 30-50%

 • 50-60%

 • 60-80%

 • 46.-La funció de la fibra vegetal en la dieta és:

 • Augmentar l'absorció de glucosa

 • Augmentar la massa fecal

 • Disminuir el contingut fecal d'aigua

 • Disminuir el transit intestinal

 • 47.-En un malalt diabètic tractat amb insulina, la ingesta de glúcids de la dieta:

 • Ha de ser sempre la mateixa i la distribució durant el dia fixa

 • Ha de ser sempre la mateixa i la distribució ha de ser variable

 • Està prohibida

 • Es lliure

 • 48.-Per evitar complicacions, la nutrició per sonda nasogàstrica ha d'esser administrada:

 • Únicament amb el pacient assegut

 • Amb el pacient semiincorporat o assegut

 • Únicament amb posició horitzontal

 • La posició es indiferent

 • 49.-La forma d'administració de la nutrició enteral millor tolerada pel malalt és:

 • Aportació intermitent

 • Perfusió contínua

 • Perfusió en 2 hores

 • Administració en bolus

 • 50.-La retirada brusca de la nutrició parenteral pot causar:

 • Debilitat tremolor

 • Mal de cap i diaforesi

 • Hipoglucèmia

 • Totes les respostes son vàlides

 • 51.-Pel que fa les úlceres per pressió, quin dels factors següents no es pot considerar un factor de risc:

 • Estat nutricional

 • Incontinència urinària

 • Diabetis Mellitus

 • Hipertensió arterial

 • 52.-Les nafres per pressió en el decúbit supí habitualment en les següents localitzacions, Indiqueu la resposta falsa

 • Sacre

 • Tuberositat isquiàtica

 • Talons

 • Regió occipital

 • 53.-En la Fase eritematosa de les nafres per pressió, indiqueu el procediment incorrecte:

 • Rentar la zona amb aigua i sabó

 • Estimular la circulació de la zona amb massatges

 • Aplicar pomades enzimàtiques

 • Evitar pressió sobre la zona

 • 54.-En el curs d'una transfusió, una pacient presenta febre i calfreds, la infermera ha de

 • Administrar 5 ml de solució de gluconat 5%

 • Parar la transfusió

 • Administrar-li més lentament

 • Realitzar un electrocardiograma

 • 55.-En una reanimació cardiopulmonar amb dues persones que reanimin el pacient, la relació compressió ventilació ha de ser:

 • 5/1

 • 5/2

 • 5/5

 • 15/2

 • 56.-Per avaluar l'eficàcia de les maniobres de la RCP, quin paràmetre dels següents utilitzaries?

 • To muscular

 • Reacció de les pupil·les

 • Temps de reanimació

 • La temperatura

 • 57.-La primera maniobra del RCP és:

 • Intubar

 • Comprovar la permeabilitat de la via aèria

 • Aplica la respiració boca a boca

 • Ventilar manualment amb mascareta

 • 58.-Els tres principals factors de risc en la cardiopatia isquèmica són:

 • Estrès, obesitat, vida sedentària

 • Hiperglucèmia, edat i sexe

 • HTA, hipercolesterolèmia i tabac

 • Edat, estrès, hipercolesterolèmia

 • 59.-En realitzar un ECG, s'ha de verificar que la unitat de voltatge seleccionat es correspongui a:

 • 0.5 mv

 • 1mv

 • 1.5mv

 • 2mv

 • 60.-Un signe que demostra que la tècnica del massatge cardíac es realitza de forma correcta és:

 • L'absència de fractures costals en el decurs de la reanimació cardiopulmonar

 • La palpació de pols carotidi i/o femoral en el decurs de la compressió cardíaca

 • La recuperació espontània dels polsos carotidis i femoral

 • L'absència de lesions neurològiques post-reanimació.

 • 61.-Senyaleu quina de les següents manifestacions clíniques es la mes característica del sdm de Mérière:

 • Hipoacusia

 • Cefalea

 • Vertigen rotatori

 • Acúfens

 • 62.-Indiqueu quin dels següents signes no apareixen en la hiperglucèmia

 • Poliúria

 • Cansament Nula

 • Taquicàrdia

 • Polidípsia

 • 63.-En un pacient es produeix una situació crítica quan:

 • Es requereix una actuació immediata

 • Hi ha un compromís d'una o més funcions vitals

 • Es posen en funcionament els mecanismes compensadors

 • L'anabolisme és superior al catabolisme

 • 64.-Indiqueu quina de les següents accions s'ha de tenir presenta prioritàriament per prevenir la infecció en un pacient amb leucèmia aguda:

  a- Control de la temperatura corporal

  b- Administració del tractament antibiòtic, per ordre mèdica, davant un pic febril superior a 38º

  c- Rentat de mans abans de qualsevol manipulació que es realitzi amb el pacient

  d- Instaurar aïllament protector en cambres estèrils des del moment de d'ingrés.

  65.- Els pilars bàsics del tractament de la diabetis I són:

  a- Insulina, dieta i exercici

  b- Dieta i exercici físic

  c- Controls, insulina i dieta

  d- Insulina, educació sanitària, dieta i exercici

  66.- Els símptomes d'aparició precoç de càncer de laringe és:

 • Disfàgia

 • Odiofàgia

 • Dispnea

 • Disfonia

 • 67.- Hem se sospitar que un pacient té hepatitis, davant l'aparició de:

 • Canvi i coloració d'orina i excrements

 • Cefalea i vòmits

 • Febre alta

 • Pèrdua de pes i cansament

 • 68.- Desprès de realització d'una biòpsia hepàtica, la infermera ha de controlar l'aparició de signes de.

 • Peritonitis biliar

 • Insuficiència respiratòria

 • Hemorràgia

 • A) i c) són correctes

 • 69.- A les vesícules de contingut purulent se les anomena:

  a- Pàpula

  b- màcula

  c- Pústules

  d- Nòdul

  70.- El risc d'infecció vaginal augmenta quan:

 • Hi ha desnutrició

 • En un tractament antibiòtic continuat

 • Si hi ha alteracions de pH vaginal

 • Les tres respostes son correctes

 • 71.- Una persona que s'ha cremat les dues extremitats inferiors i la part del tronc, quina superfície corporal cremada li calcularíeu?

 • 36%

 • 48%

 • 54%

 • 62%

 • 72.- Els principis bioètics són:

 • Justícia i equitat

 • Dignitat, llibertat i igualtat

 • Imparcialitat, veracitat i honestedat

 • Beneficència/no maleficència, autonomia i justícia

 • 73.- Senyaleu l'afirmació incorrecta. L'esquema dels canvis psíquics associats al procés d'envelliment inclou:

 • L'involucionisme amb què es sol associar a l'ancià forma part de la disminució de la seva capacitat d'adaptació

 • La modificació de les funcions cognitives

 • Les modificacions afectives associades a aquesta etapa de la vida

 • La disminució de la intel·ligència i la dificultat per resoldre problemes nous.

 • 74.- La definició de “pacient geriàtric” respon a:

 • La persona, generalment mes gran de 65 anys, que es manté en equilibri inestable i a la qual qualsevol causa pot desencadenar-li una situació de minusvalía

 • La persona, generalment més gran de 65 anys, que pateix una o diverses malalties que tendeixen a la incapacitat o invalidesa i la seva evolució està condicionada per factors psíquics i/o socials

 • La persona, generalment més gran de 65 anys, que no es capaç de satisfer les seves necessitats per patir diversos trastorns de salut

 • La persona, generalment mes gran de 65 anys, a la qual la seva incapacitat derivada de la malaltia restringeix la seva autonomia en les activitats de la vida diària

 • 75.- La possibilitat de patir reaccions adverses pels fàrmacs és més gran en:

 • Els ancians que prenen diversos medicaments alhora

 • Els homes més que les dones

 • Els ancians amb xifres normals de proteïnèmia

 • Els ancians obesos

 • 76.- Senyaleu l'afirmació incorrecta:

 • L'edema de les cames en els ancians pot aparèixer sense estar associat amb cap patologia

 • El tremolor senil és diferent al tremolor associat a la malaltia del Parkinson

 • El prurit en l'ancià sempre està associat amb malalties endocrines

 • L'insomni i la hipersòmnia són trastorns del son habituals en l'ancià

 • 77.- Realitzar el test del VIH és obligatori:

 • Per prescriure el tractament correcte

 • Per evitar contagis

 • En candidats per la donació de sang, teixits o òrgans

 • En persones que es trobin dins dels grups de risc

 • 78.- La necessitat d'alimentació es pot alterar en els pacients amb trastorns delirants. Quina de les següents causes suggereix que hi pot haver una alteració?

  a- Creu que el volen envenenar

  b- Actitud fòbica davant del menjar

  c- Presenta una actitud catatònica

  d- Dificultats en la deglució.

  79.- Un dels diagnòstics d'infermeria relacionat amb els trastorns delirants és l'alteració en els processos de pensament. Una de les activitats principals que tindrem en compte és:

 • No mostrar-se d'acord ni oposar-se a la ideació delirant del pacient

 • Mantenir una actitud de comprensió empàtica

 • Mantenir un acord absolut a la seva ideació delirant

 • A) i B) son correctes

 • 80.- Un pacient alcohòlic de 50 anys,que afirma tenir dolor i sensació de cremor al peu. Es probable que pateixi:

 • Atàxia

 • Paràsits

 • Neuropatia

 • Síndrome d'abstinència

 • 81.- Senyaleu quina de les següents respostes no és un components de qualitat assistencial:

 • Accessibilitat

 • Adequació

 • Efectivitat

 • Competitivitat

 • 82.- Senyaleu quin dels següents aspectes no està classificat dins de l'enfocament de control de qualitat

 • estructura

 • producció

 • procés

 • resultat

 • 83.- Senyaleu quin dels següents tipus de resultat en relació amb el controls de qualitat no es correcte:

 • Millora de la salut

 • Millora de la mortalitat

 • Millora de la qualitat percebuda

 • Millora de la morbilitat

 • 84.- Quina de les següents activitats no està relacionada amb la qualitat:

 • L'assistència prestada per un professional

 • L'assistència prestada en cas de un diagnòstic determinat

 • L'assistència rebuda pels usuaris

 • La investigació en grups de control

 • 85.- El rentat de mans higiènic té una durada minima sense secat de:

 • 15 segons

 • 20 segons

 • 30 segons

 • 1 minut

 • 86.- Senyaleu quina de les següents afirmacions és falsa, per evitar la infecció exògena en els quiròfans:

 • Fa falta portar un uniforme exclusiu adequat a l'àrea quirúrgica

 • El personal portarà mascara dins de l'àrea quirúrgica excepte les persones que estan amb ansietat

 • Es parlarà només de l'estricament necessari, durant la intervenció

 • S'evitaran els corrents d'aire, especialment al moviment de portes vasculars

 • 87.- Un drenatge quirúrgic, ha de retirar-se generalment

 • a les 48 hores

 • a les 24 hores

 • 24 hores desprès del cessament d'emissió del contingut

 • Als 3 dies

 • 88.- En el pla de cures inta-operatori, quin d'aquest diagnòstic d'infermeria estarà inclòs en el mateix?

 • Dolor

 • Risc d'¡infecció

 • Alteració de l'intercanvi gaseos

 • Alteració de la mobilitat

 • 89.- Durant l'anestèsia epidural una de les complicacions potencials que s'ha de tenir en compte és:

 • Hipertensió

 • Hipotensió

 • Laringoespasme

 • Hipertèrmia

 • 90.- Un dels efectes secundaris en l'administració de sulfat de morfina com a tractament del dolor postoperatori és la depressió respiratòria. Senyaleu quin dels següents fàrmacs actua com a antagonista del sulfat de morfina:

 • Clorhidrats d'axicodona

 • Naloxona

 • Clorhidrat de meperidina

 • Sulfat de codeïna

 • 91.- Dels següents signes i símptomes senyaleu quin no és específic de l'hematoma postoperatori:

 • Àrea esquimòtica de la superfície cutània

 • Profusió de la ferida

 • Dolor en la incisió

 • Hipotensió

 • 92.- Una pacient a la qual se li ha fet la prova de la tuberculina o Mantoux, presenta un grau d'induració de 25 mm de diàmetre etc.., Aquest resultat ens indicaria que la pacient:

 • Necessita tractament antituberculós d'immediat.

 • Te infecció tuberculosa

 • Ha estat vacunada prèviament

 • Ha de vacunar-se en el moment que desaparegui la cutireacció

 • 93.- Quan els episodis de bronco-espasmes d'un pacient amb asma bronquial tenen una durada de 30 min. Aprox, ens trobem davant:

 • Un estatus asmàtic

 • Una crisi asmàtica

 • Un atac asmàtic

 • Trastorn asmàtic

 • 94.- Quin signe o símptoma és el més freqüent en un pacient amb càncer broncopulmonar?

 • Hemoptisis

 • Dolor toràcic

 • Tos

 • Disfonia

 • 95.- Quina de les següents cures immediates d'infermeria no s'hauria de dur a terme en un pacient en el curs d'un postoperatoris d'una cirurgia gàstrica?

 • Controls freqüents de les constants vitals

 • Comprovar el bon funcionament de la SNG i realitzar-ne freqüents rentats i movilitzacions.

 • Començar a administrar l'alimentació una vegada restaurat el peristaltisme intestinal

 • Facilitar la ventilació pulmonar, col·locant el pacient en posició semi- fowler.

 • 96.- La causa més freqüent d'abdomen agut és

 • Infart mesentèric

 • Apendicitis aguda

 • Perforació de colon

 • Úlcera pèptica

 • 97.- Si estem col·locant a un pacient la sonda Salem, Sabrem que està ben situada quan:

 • Prèviament s'ha mesurat la longitud de la sonda a introduir

 • La bossa col·lectora recull drenatge

 • Connectant la sonda a una xeringa i aspirem contingut gàstric

 • A l'introduir sèrum salí, aconseguim recuperar-lo una altra vegada.

 • 98.- La necessitat de seguretat:

 • S'apren

 • Ens la proporcionen

 • L'adquirim

 • Es natural

 • 99.- Quin diagnòstic d'infermeria té relació directa amb l'estat físic i la salut mental de la persona?

 • La fatiga

 • L'alteració en el benestar. Dolor

 • Ansietat

 • Dèficit de coneixement

 • 100.- L'Empatia és un dels elements implícits en tota relació terapèutica. Comier i Comier la defineixen com a :

 • Ser suficient concrets com perquè el pacient entengui les nostres intervencions

 • L'acceptació de les limitacions del pacient

 • La capacitat de comprensió de la persona des del seu marc de referència

 • La capacitat d'establir pautes de comportament terapèutiques

 • 101.- Dels següents enunciats, quin no correspon a un diagnòstic d'infermeria?

 • Deteriorament de la funció cognitiva relacionat amb la pèrdua degenerativa del teixit cerebral

 • Dèficit nutricional relacionat amb la pèrdua de memòria i l'aportació inadequada de nutrients

 • Restrenyiment relacionat ambla pèrdua de memòria sobre el comportament d'eliminació i amb la dieta inadequada

 • Potencial de lesió relacionat amb el comportament errant, afàsia, agnòsia i hiperoralitat

 • 102.- En els pacients amb AVC quin dels següents patrons no es valora?

 • Patró d'activitat i exercici

 • Patró cognitiu i perceptual

 • Patró d'autoimatge i autoconcepte

 • Patró de valors i creences

 • 103.- El LCR circula per l'espai que hi ha entre:

 • La duramàter i els ossos cranials

 • La duramàter i l'aracnoide

 • L'aracnoide i la piamàter

 • La piamàter i el parènquima cerebral

 • 104.- Les fases de l'aprenentatge segons Robert M. Gagne són:

 • La percepció o el descobriment, l'exploració, l'anàlisi i el domini

 • La motivació la comprensió, l'adquisició, la retenció, el record, la generalització, l'execució i la retroacció

 • Establir un clima de confiança, l'exploració, l'anàlisi i l'execució

 • El recull de dades, la planificació , l'execució i l'avaluació

 • 105.-Un dels possibles diagnòstics d'infermeria per un pacient amb desviació urinària del conducte ileal és:

 • Dèficit de coneixements postoperatoris relacionat amb les cures del conducte ileal

 • Potencial d'infecció urinària, relacionada amb la disminució del to muscular vesical i uretral a causa de l'anestèsia i el traumatisme

 • Potencial d'infecció postoperatòria relacionada amb l'estat preoperatori, sondatge urinari i col·locació del drenatge

 • Potencial de retenció urinària relacionat amb l'obstrucció de la sonda

 • 106.- Quina d'aquestes actuacions d'infermeria no està indicada en una intoxicació per drogues en un servei d'urgències?

 • Assegurar la via permeable

 • Controlar les convulsions

 • Realitzar ECG

 • Aplicar un ènema de neteja

 • 107.- La teràpia endovenosa pot complicar-se amb:

 • Infecció sistèmica

 • Embòlia gaseosa

 • Tromboflebitis

 • Totes les anteriors

 • 108.- El xoc com a complicació durant el tractament intravenós pot esser degut a :

 • Una asèpsia incorrecta

 • Irrigació d'una via trombossada

 • Administració massa ràpida d'un fàrmac

 • Alentiment del ritme del flux

 • 109.- El consentiment previ no es necessari quan:

 • La no intervenció suposi un risc de la salut pública

 • No estigui capacitat per prendre decisions

 • La Urgència no permeti demores perquè es poden ocasionar lesions irreversibles

 • Totes son certes

 • 110.- La llei 14/1986 general de sanitat estableix:

 • El dret de l'usuari de tenir accés a la seva història clínica

 • El dret de l'usuari de disposar del resultat de les exploracions i proves diagnòstiques

 • El dret de l'usuari que quedi constància per escrit de tot el seu procés

 • Que se li entregui, si ho demana, un exemplar de les seva història clínica

 • EXAMEN 2

  1.- El Consell Català de la Salut és:

 • L'òrgan de participació en el control i vigilància de la gestió de L'Institut Català de la Salut

 • L'òrgan superior de govern i direcció del Servei Català de la Salut

 • L'òrgan central de participació comunitària en el sistema de sanitat públic

 • L'òrgan de participació comunitària en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut.

 • 2.- L'estructura territorial i funcional immediatament inferior a la Regió del Servei Català de la Salut es denomina:

 • Sector Sanitari

 • Area Sanitària

 • Districte d'atenció primària

 • Comarca sanitària

 • 3.- Les faltes greus prescriuen

 • al mes

 • a l'any

 • als dos anys

 • als tres anys

 • 4.- Per identificar totes les causes possibles d'un problema de qualitat farem servir:

 • Diagrama de tendències

 • Diagrama de correlació

 • Diagrama de causa efecte

 • Diagrama de fluxos

 • 5.- La junta D'Infermeria és un òrgan:

  a- D'assessorament a la Direcció mèdica

  b- d'assessorament i consulta de la Direcció d'Infermeria

  c- Executiu, a les ordres de la Direcció d'infermeria

  d- De control i assessorament al gerent de l'hospital

  6.- La Junta Clínica està formada per

 • Caps de servei de l'hospital

 • Personal mèdic, d'infermeria i assistents socials

 • Personal de tots els grups professionals de l'hospital

 • Personal mèdic i d'infermeria

 • 7.- El director/a d'infermeria és el màxim responsable de:

 • Contractar personal d'infermeria

 • Organitzar els tons i les festes

 • La docència de l'hospital

 • L'assistència d'infermeria

 • 8.- El Servei Català de la Salut és un:

 • Departament de L'Institut Català de la Salut

 • Servei d'Assessorament als ciutadans

 • Ens públic

 • Una companyia d'assegurances privada

 • 9.- D'entre les activitats d'avaluació de la qualitat assistencial què s'entén per monitoratge:

 • L'estudi de les reclamacions dels usuaris envers la qualitat d'atenció rebuda

 • L'estudi i priorització de l'opinió dels professionals

 • Mesura continuada d'aspectes relatius a la qualitat de l'atenció per identificar problemes potencials

 • Mesura de l'atenció donada als usuaris que venen al centre en un moment en concret

 • 10.- Pot ser canviat de lloc de treball el personal que pertany als serveis de l'Àrea de Salut per necessitats de l'organització sanitària?

 • No, en cap cas si no és que hi hagi conformitat per part del treballador

 • Sí, sempre que continuï exercint les mateixes funcions i dins de la comunitat autònoma corresponent

 • Sí, dins de l'àrea de Salut respectant les condicions laborals i econòmiques

 • Sí, a qualsevol punt del territori espanyol, respectant la seva categoria laboral i antiguitat

 • 11.- Marqueu quina de les següents opcions NO és causa d'excedència forçosa:

 • Per desenvolupar càrrecs polítics

 • Per causa de malaltia o accident que hagi esgotat el termini de la incapacitat temporal

 • Per incorporació al servei militar obligatori

 • Per petició pròpia de la persona interessada després d'un any de prestació de servei actiu continuat

 • 12.- Quan la infermera pren uns decisió sobre alló que s'ha de fer, com fer-ho, quan fer-ho i qui ha de fer-ho. Està:

 • Formulant un diagnòstic

 • Avaluant una activitat

 • Planificant una activitat

 • Elaborant un objectiu

 • 13.- Els residus procedents de fàrmacs que aturen la divisió de les cèl·lules o el seu creixement són:

 • Residus clínics

 • Residus radioactius

 • Residus específics o de risc

 • Residus citostàtics

 • 14.- Les normes de manteniment de la nutrició parenteral, recomanem que

 • El canvi de bossa amb l'equip és aconsellable fer-ho dos cops per setmana

 • Vigilar l'apòsit cada 12h, i canviar-lo, com a mínim, cada 24h.

 • Canviar a cada torn la gasa impregnada amb povidona iodada que envolten la connexió

 • Col·locar-se guants de plàstic no estèrils

 • 15.- Quin factor obstaculitza l'aprenentatge en l'educació sanitària:

 • Ansietat

 • Coneixement

 • Comprensió

 • Aplicació

 • 16.- Quan en una gasometria arterial la pressió de CO2 puja i el Ph baixa, es produeix:

 • Acidosi metabòlica

 • Alcalosi respiratòria

 • Acidosi respiratòria

 • Alcalosi metabòlica

 • 17.- En un pacient amb diagnòstic d'infermeria, neteja ineficaç de les vies aèries relacionada amb l'augment i les característiques de les secrecions. Quina de les següents intervencions d'infermeria NO es correcta?

 • Higiene bucal desprès de cada dosi de medicació inhalada

 • Reeducació diafragmàtica

 • Restricció de líquids per via oral

 • Mantenir la humitat adequada de l'aire inspirat

 • 18.- Dels efectes del tabac en el sistema cardiovascular, quin és el fals:

 • Augmenta la freqüència cardíaca

 • Augmenta la pressió arteria sistòlica

 • Augmenta el colesterol total

 • Augmenta el colesterol HDL

 • 19.- Durant la desporalització ventricular, és cert que :

 • Té lloc el complex QRS

 • Els ventricles inicien la contracció

 • Es tanquen les vàlvules auriculoventriculars

 • Totes son certes

 • 20.- L'arítmia ventricular que representa una desorganització total de l'activitat elèctrica i mecànioca del cor es:

 • Fibril·lació auricular

 • Fibril·lació ventricular

 • Asistòlia

 • Bloqueig A.V complet

 • 21.- En l'ECG estàndard, quines de les següents derivacions registren l'activitat elèctrica des del pla horitzontal imaginari, que bisecciona el cos separant la part superior de la inferior

 • Derivacions bipolars

 • AVR, AVL, AVF

 • V1 a V6

 • DI, DII, DIII

 • 22.- En un infart de miocardi de localització inferior, un electrocardiograma de dotze derivacions mostrarà canvis en:

 • V1 a V6

 • V5, V6 DI, Avf

 • DII, DIII, Avf

 • V1 a V4

 • 23.- Quina de les següents respostes és una de les principals causes de toxicitat digitàlica:

 • Hipercalcèmia

 • Hipocalèmia

 • Hipocalèmia

 • Hipermagnesèmia

 • 24.- En un pacient afectat de sdm de Dumping, quina s'aquestes recomanacions és certa:

 • Dieta rica en hidrats de carboni i pobre en proteïnes

 • Ingesta de líquids abundants en el menjar

 • Dieta rica en proteïnes, greixos i pobre en hidrats de carboni

 • Dieta pobre en proteïnes i greixos

 • 25.- Dels següents grups farmacològics identifica els que com a efecte secundari poden donar hipertensió ortostàtica:

 • Nitrits

 • Betablocadors

 • Blocadors del canal del calci NULA

 • Digitàlics

 • 26.- La incapacitat per regular els electròlits en la fase oligúrica de la insuficiència renal aguda produeix:

 • hipopotassèmia

 • Hiponatrèmia

 • Alcalosi

 • Hipernatrèmia

 • 27.- En absència de sedació, un pacient que no presenta obertura d'ulls ni resposta verbal ni motora, la puntuació de Glasgow serà

 • 0

 • 2

 • 3

 • 4

 • 28.- La pèrdua lleu o moderada de despertar-se amb capacitat limitada per respondre a l'entorn correspon a un nivell de consciència

 • Desorientació

 • Estupor

 • Obnubilació

 • Coma

 • 29.- Quan en les extremitats superiors es produeix extensió, adducció i hiperpronació i les extremitats inferiors queden en extensió, això és una resposta motora anormal que correspon a:

 • Decorticació

 • Descerebració

 • Lesió cortical

 • Nistagmus

 • 30.- Les crisis convulsives del gran mal (epilèpsia) són de característiques:

 • tòniques

 • Clòniques

 • Mioclòniques

 • Tonicoclòniques

 • 31.- Entre les recomanacions que cal fer a una pacient que pren ferro per via oral és fals que:

 • Hagi de pendre el ferro amb antiàcids per tal d'evitar els trastorns gàstrics

 • Pugui donar estrenyiment o diarrea

 • Hi hagi un canvi de color de les femptes (verdes o negres)

 • Calgui prendre ferro amb suc de taronja per tal de facilitar-ne l'absorció

 • 32.- Quina NO és una zona habitual per practicar un aspirat de medul·la òssia:

 • Esternum

 • Lumbar

 • Cresta iliaca

 • Meseta tibial

 • 33.- En quin tipus de fractura de maluc pot donar-se la rotació externa i l'escurçament del membre afectat:

 • Intracapsular

 • Intertrocanterea

 • Subtrocanterea

 • En totes

 • 34.- A l'otitis mitjana aguda, quina seqüència solen seguir el dolor i l'otorrea:

  a- Primer apareix el dolor i desprès la otorrea

  b- Primer apareix l'otorrea i desprès el dolor

  c- Quan apareix l'otorrea augmenta el dolor

  d- Normalment coincideix el seu moment d'aparició

  35.- Dels següents factors, quins poden produir una disminució del risc de patir un càncer de mama:

 • Menopausa tardana

 • Hiperplàsia ductal

 • Ingesta d'aliments rics en colesterol

 • Multiparitat

 • 36.- Quin dels següents fàrmacs citostàtics NO està considerat en agent vesicant:

 • Vinblastina

 • Vincristina

 • Doxorrubicina

 • Carboplatí

 • 37.- L'esteatorrea, malnutrició general, distensió abdominal i deficiències vitamíniques secundàries són característiques en la primera infància de:

 • Gastroenteritis crònica

 • Malaltia celíaca

 • Gastroenteritis aguda

 • Malaltia de Hirschpung

 • 38.- És cert que la llet materna en relació amb la llet de vaca:

 • és mes rica en proteïnes

 • Es mes rica en calci i sodi

 • És mes rica en caseïna

 • És mes ensucrada

 • 39.- L'hepatitis que es transmet per femtes, aigües i aliments contaminats es denomina

 • Hepatitis C

 • Hepatitis A

 • Hepatitis B

 • Hepatitis no A no B

 • 40.- En un pacient infectat per VIH el risc d'infeccions oportunistes és màxim quan:

 • Limfòcits T4/ CD4 200/mm3

 • Limfòcits T4/CD4 400/mm3

 • Limfòcits T4/CD4 600/mm3

 • Limfòcits T4/CD4 1200/mm3

 • 41.- L'efecte màxim de la insulina que cal administrar cada 6 hores es produeix a les

 • 1 hora

 • 2 hores

 • 3 hores

 • 4hores

 • 42.- La persona diabètica ha de menjar fibra en abundància, perquè la fibra produeix:

 • Disminució de la velocitat d'absorció dels glúcids

 • Efecte beneficiós en l'evolució de la nefropatia diabètica

 • Augmenta els lípids sanguinis

 • Augmenta l'índex glucèmic

 • 43.- Quina de les següents recomanacions NO és correcta en un pacient insulinodependrent:

 • La ingesta de glúcids ha de ser sempre la mateixa

 • La distribució durant el dia cal que segui fixa

 • La ingesta extra d'aliments en cas de fer exercici no es fonamental

 • Cal que la ingesta de glúcids sigui fraccionada

 • 44.- Quin dels següents fàrmacs es troba en els segon esglaó de l'0escala proposta per l'OMS en el tractament del dolor en malalts de càncer:

 • Aspirina

 • Codeïna

 • Paracetamol

 • Morfina

 • 45.- El dolor de l'infart de miocardi és un exemple de

 • Dolor referit

 • Dolor visceral

 • Dolor superficial

 • Dolor central

 • 46.- Quin dels següents paràmetres NO és hemodinàmic:

 • Pressió arterial

 • Pressió pulmonar capil·lar

 • Pressió intracranial

 • Cabal cardíac

 • 47.- En quina situació de xoc es pot trobar la pell del pacient calenta, seca i rosada:

 • Xoc cardiogènic

 • Xoc sèptic

 • Xoc hipovolèmic

 • Xoc neurògen

 • 48.- Identifica quina de les següents és una complicació metabòlica de l'alimentació per sonda:

 • Broncoaspiració

 • Vòmits

 • Diarrees

 • Hiperglucèmia

 • 49.- Quina NO és una complicació en l'administració de la nutrició parenteral total:

 • Mecànica

 • Metabòlica

 • Digestiva

 • Sèptica

 • 50.- Les flictenes apareixen en el procés de formació de les úlceres per pressió en l'estadi:

 • I

 • II

 • III

 • IV

 • 51.- Quin dels següents criteris obtindria la màxima puntuació en la valoració de risc d'úlceres per presió:

 • Estat mental: desorientat, apàtic i passiu

 • Incontinència: fecal, urinària portador de sonda vesical

 • Mobilitat: molt limitada i necessita ajuda

 • Activitat: enllitat i roman al llit les 24 hores

 • 52.- La furosemida és un diürètic que actua a nivell de:

 • Nansa de Henle

 • Túbuls renals

 • Glomerul renal

 • Càpsula de Bowman

 • 53.- Per una correcta actuació davant d'una situació d'aturada cardiorespiratòria, s'aplica l'A, B, C de la RCP que correspon a:

 • Circulació, respiració i via aèria

 • Via aèria, circulació i ventilació

 • Via aèria, ventilació i circulació

 • Ventilació, via aèria i circulació

 • 54.- En una reanimació cardiopulmonar amb un sol reanimador, la relació insuflacions/compressions, serà:

 • 1/1

 • 1/5

 • 1/15

 • 2/15

 • 55.- Quina és una indicació de suspensió del massatge cardíac extern:

 • Temps de reaminaciò

 • Recuperació de la circulació espontània

 • L'edat

 • Manca de reacció pupil·lar

 • 56.- Identifiqueu quin d'aquests diagnòstics d'infermeria està redactat correctament

 • Dificultat per vestir-se i desvestir-se relacionada amb la disminució de al mobilitat

 • Restrenyiment relacionat amb l'analgèsia

 • Dificultat per respirar relacionat amb MPOC

 • Circulació inadequada relacionada amb insuficiència cardíaca

 • 57.- L'estratègia de les infermeres de no mentir al pacient, proporcionant-li tota la informació als procediments i diagnòstics d'infermeria així com comunicar a la família i al metge les preguntes del pacient està basada en el principi bioètic de:

 • Autonomia

 • Beneficència NULA

 • Fidelitat

 • Veracitat

 • 58.- El grau de compliment d'un estàndard en control de qualitat, en una situació determinada, expressat en tant per cent es denomina:

 • Indicador

 • Índex

 • Criteri

 • Resultat

 • 59.- La variable PRESSIÓ ARTERIAL pertany al grup de:

 • Variable qualitativa

 • Variable qualitativa contínua

 • Variable qualitativa discreta

 • Variable quasi quantitativa

 • 60.- La manifestació d'independència de la necessitat de beure i menjar en la persona adulta es manifesta:

 • Dents blanques i ben alineades i en nombre suficient

 • Li osta pair

 • Menja molts greixos

 • Beu ¼ de litre d'aigua al dia

 • 61.- En el procés de cures, segons Phaneuf M. La planificació de les cures és:

 • La primera etapa

 • La segona etapa

 • La tercera etapa

 • La cinquena etapa

 • 62.- El diagnòstic d'infermeria, segons Alfaro R. Es defineix com:

 • Problema de salut real o potencial que es centra en la resposta humana d'un individu o grup, i que les infermeres son responsables de identificar i tractar independentment.

 • El problema que descriu l'estat de la persona o individu

 • Un judici que descriu el problema de salut de la persona

 • Un judici que descriu l'estat d'un grup

 • 63.- Els components d'un diagnòstic d'infermeria, segons lyer P.W. SÓN:

 • El problema més la causa

 • El problema R/A causa o etiologia (factors contribuents)

 • La causa R/A problema

 • La causa mes el problema

 • 64.- El model conceptual segons Phanef M. És:

 • Un conjunt de conceptes o una imatge mental que permet, la representació de la realitat

 • La representació estructural de la realitat, i no la realitat en si mateixa

 • Un conjunt de conceptes o una imatge mental

 • La representació estructural de la realitat, en termes ideals

 • 65.- Els elements essencials d'un model conceptual són:

 • Els postulats i valors

 • Els postulats

 • Els valors Les opinions i els valors

 • 66.- Les característiques d'un objectiu de cures, segons Paneuf M. Són:

 • L'especificitat, meta o acció esperada de la persona, implicació a nivell de compromís personal, realisme i criteris de medició observables

 • L'especificitat, nivell de compromís, realisme, criteris de medició observables

 • L'acció esperada, nivell de compromís, realisme, criteris de medició observables

 • L'especificitat, nivell de compromís

 • 67.- El senyor Riba, durant el postoperatori de la seva intervenció (prostatectomia), presenta una complicació potencial d'íleus paralític. Indiqueu quina d'aquestes intervencions és la més adequada per resoldre aquesta situació concreta:

 • Controlar la temperatura 3 vegades al dia

 • Control quantitatiu i qualitatiu de drenatges i sondes

 • Col·locació d'una sonda rectal

 • Valorar la zona quirúrgica per detectar signes inflamació o d'hematoma

 • 68.- Segona el model conceptual de V.Henderson, les fonts de dificultat que troba el client en la satisfacció de les necessitats fonamentals són:

 • Una falta de força física, de voluntat i coneixements

 • Una falta de força i voluntat

 • Una falta de coneixements

 • Una falta de coneixements i força

 • 69.- El concepte d'independència en l'adult, segons el model de V. Hendreson (Phaneuf M.) es:

 • Assolir el nivell acceptable de satisfacció d'una necessitat

 • Assolir la satisfacció d'una o diverses necessitats

 • Assolir la satisfacció d'una necessitat a través d'accions portades a terme per la pròpia persona i per altres

 • Assolir el nivell acceptable de satisfacció de les seves necessitats a traves d'accions portades a terme per la pròpia persona

 • 70.- La son de la persona gran es caracteritza per ser:

 • Diferent en qualitat i en quantitat

 • Igual que sempre, però acompanyat de malsons

 • Més superficial i lleuger

 • Correctes A i C

 • 71.- Quina de les següents reaccions d'una persona que ha sofert una pèrdua la podem considerar com una reacció pròpia del dol?

 • Sentiments de culpa, por rebuig i hostilitat

 • Conducta rígida i formal per manejar els sentiments d'hostilitat

 • Activitats excessives sense sentiments aparents de pèrdua.

 • Hostilitat intensiva vers persones relacionades d'alguna manera amb la pèrdua

 • 72.- Si una persona que ha patit un atac de cor rebuja el reconeixement de la malaltia i no segueix la teràpia prescrita, el mecanisme de defensa utilitzat és:

 • Racionalització

 • Negació

 • Repressió

 • Sublimació

 • 73.- El senyor Josep fou diagnosticat, fa un mes d'un càncer de duodè inoperable, atès que els signes de metàstasi als pulmons eren evidents. En les últimes hores el seu estat ha empijorat, ja que no tolera la ingesta d'aliments i te dolor. El cirurgià, desprès de portar a treme diferents exàmens, ha diagnosticat una oclusió intestinal total a causa del tumor. Indiqueu l'objectiu propòsit de la cirurgia i la categoria de la intervenció segons la seva urgència:

 • Curativa. Necessària

 • Diagnòstica electiva

 • Reconstructiva. Opcional

 • Pal·liativa. Urgència immediata

 • 74.- L'obstrucció de la via aèria en els postoperatoris immediat es por prevenir:

 • Amb una posició adequada

 • Amb l'ús d'una via aèria artificial

 • Amb l'eliminació de secrecions

 • Totes son certes

 • 75.- Escull la resposta adequada respecte a l'origen i formació dels valors:

 • Els valors s'aprenen inicialment en la infància

 • Es formen en l'individu durant la socialització, en la família, l'església i altres grups socials

 • Els valors són innats en les persones

 • A i B son certes

 • 76.- Les circumstàncies en que pot estar justificada la violació dels secret professional són:

 • Davant de pacients que pateixen malalties infeccioses que s'han de declarar

 • Davant pacients que pateixen malalties infeccioses que s'han de declarar obligatòriament als organismes públics, i davant la mala praxis

 • Davant pacients que pateixen malalties infeccioses que s'han de declarar obligatòriament als organismes públics, davant possibles delictes, davant mala praxis i a la vista d'un judici

 • Davant pacients que pateixen malalties infeccioses que s'han de declarar obligatòriament als organismes públics, davant possibles delictes i a la vista d'un judici

 • 77.- La hipotensió en el postoperatori immediat pot produir-se per. Quina de les següents afirmacions es falsa?

 • Garbellar el pacient durant el trasllat

 • Una ventilació inadequada

 • L'obstrucció dels drenatges de les ferides

 • Les reaccions als fàrmacs i a l'anestèsia

 • 78.- Entenem per “clarificació de valors”.

 • El conjunt de regles que interfereixen amb el saber prendre una decisió

 • El procés d'autodescobriment que ajuda les persones a comprendre els seus nivells de comportament

 • El mètode estàndard d'adoctrinament religiós, moral o cultural

 • Cap resposta es correcta

 • 79.- Els principis bioètics són:

 • Els principis de justícia i d'imparcialitat

 • Els principis de veracitat i honestedat

 • Els principis de llibertat individual i justícia

 • Els principis de beneficència, autonomia i justícia

 • 80.- Quina d'aquestes mesures NO s'han de portar a terme en un pacient intervingut d'una RTU de pròstata per hipertròfia prostàtica benigna?

 • Mantenir una estricta asèpsia del sistema de drenatge urinari, irrigant-lo només quan sigui necessari

 • Vigilar l'aparició en orina d'un color vermell brillant les primeres hores de la intervenció

 • Pinçar la sonda urinària cada sis hores

 • Dir al pacient que els espasmes minvaran en intensitat i freqüència entre 24 i 48 hores

 • EXAMEN 3

  1.- Indiqueu quina de les afirmacions següents sobre models i teories d'infermeria NO es correcta:

 • Els models d'infermeria i les teories intenten definir i descriure la disciplina infermera

 • El metaparadigma de la infermeria es compon de tres conceptes: persona, salut i infermeria

 • Tant els models con les teories poden descriure, explicar o predir les reaccions entre fenòmens

 • La pràctica de la infermeria ha de tenir una base teòrica

 • 2.- Quin d'aquests conceptes d'infermeria correspon al model d'infermeria de Virgina Hendreson

 • La infermeria és un servei d'ajuda que centra la seva atenció a assistir les persones per aconseguir la seva autocura.

 • La infermeria és un instrument educatiu, una força que ajuda a madurar, destinada a promoure l'avanç de la personalitat cap a la consecució d'una vida personal i comunitària creativa, constrictiva i productiva.

 • Les cures d'infermeria consisteixen principalment a ajudar l'individu malalt o sa a l'execució d'activitats que contribueixen a la seva salut o restabliment, activitats que ell realitzaria pel seu comte, si tingues la força, el coneixement o la voluntat necessària

 • La Infermeria és el sistema de coneixements teòrics que permet analitzar la situació i pendre les mesures pertinents per a la cura de les persones realment o potencialment malaltes.

 • 3.- Segons Virginia Hendreson, una de les conseqüències de les actuacions d'infermeria es:

 • Les respostes adaptatives als estímuls de la persona interessada

 • La consecució d'un nivell òptim de cures independents

 • Que la persona porti a terme activitats que contribueixen a la salut o a una mort tranquil·la

 • La consecució d'un nivell òptim d'autocura.

 • 4.- Identifiqueu quin d'aquests diagnòstics d'infermeria està redactat correctament:

 • Alteració hemodinàmica relacionada amb hipovolèmia

 • Potencial de pneumònia

 • Por relacionat amb el desconeixement dels procediments diagnòstics

 • Mastectomia relacionada amb càncer

 • 5.- La valoració focalitzada es refereix a :

 • Recollida de dades físiques

 • Obtenció d'informació general

 • Inspecció cefalocaudal

 • Ampliar la informació sobre una àrea dubtosa o problemàtica

 • 6.- Identifiqueu quina de les següents notes d'infermeria NO es correcta:

  a- Es nota quantitat moderada de drenatge en l'apòsit abdominal

  b- No sembla obtenir suficient alleuger5iment del dolor, diu que “està be” però es mou de forma rígida i es sosté constantment el costat

  c- Camina durant 15 minuts fins al final del passadís i torna amb ajuda de la seva dona. La marxa és segura i diu que “se sent més fort”

  d- Ha tingut un augment de les freqüència respiratòria a 32 r/min. La freqüència cardíaca ha augmentat 122 b/min i la temperatura és de 38'3ºC

  7.- Quina de les etapes de redacció de normes de qualitat de procés NO es correcta?

 • Combinar les normes de qualitat de procés en un ordre lògic

 • Descriure suggeriments a les normes de qualitat escrites

 • Establir la validesa de les normes

 • Identificar objectius a l'activitat

 • 8.- Les normes de qualitat d'estructura per als registres de dades defineixen el que es necessari documentar en relació amb les cures d'infermeria i amb la resposta del pacient al tractament. El mètode per desenvolupar les normes conté les etapes següents:

 • Identificar les dades que han de ser registrades en relació amb l'efectivitat de la cura

 • Revisar les exigències legals i d'acreditació relatives a la documentació

 • A i b són correctes

 • A i b són incorrectes

 • 9.- Un pla de cures estandarditzat és:

 • Un protocol específic de cures, apropiat per a aquells pacients que pateixen problemes normals o previsibles relacionats amb un diagnòstic concret o una malaltia

 • Un document que te previstes les diferències individuals dels pacients

 • Un document que conté únicament els diagnòstics d'infermeria i els objectius dels pacients

 • Un document que normalment conté una llista per la comprovació, tant de les activitats mèdiques com de les d'infermeria

 • 10.- Els plans de cures han d'incorporar en el seu format:

 • Valoració, tractament i execució

 • Diagnòstics d'infermeria, problemes interdependents, objectius i tractament

 • Diagnòstics i tractament mèdic

 • Objectius i activitats d'infermeria

 • 11.- Determineu quina resposta conté solament criteris d'eficàcia provada per al control de la infecció hospitalària:

 • Vigilància i cura de catèters, vigilància i cures de teràpia respiratòria, rentat de mans

 • Desinfecció del terra, mostreig rutinari microbiològic ambiental, fumigació

 • Utilització de flux laminar, esterilització, utilització de filtres antibacterians en sistemes de perfusió intravenosa

 • Normes per a la cura de ferides, utilització de llum ultraviolada, desinfecció de parets i mobiliari

 • 12.- En les intervencions quirúrgiques de cirurgia neta, la incidència delña infecció ha de ser menor de:

 • 2%

 • 3%

 • 4%

 • 6%

 • 13.- En cirurgia, el sufix “otomia” fa referència a:

 • Reparació mitjançant sutures

 • Realització d'una incisió

 • Extirpació total o parcial

 • Procediment recostructiu

 • 14.- Dins el quiròfan, la persona responsable de proporcionar les cures d'infermeria al malalt és:

 • La infermera coordinadora o circulant

 • La supervisora de la unitat

 • La infermera instrumentista

 • La infermera de reanimació

 • 15.- En el tractament de l'MPOC i les cures d'infermeria, alguns dels objectius que s'ha d'assolir són:

 • Millorar l'eficàcia de la ventilació i prevenir les infeccions respiratòries

 • Evitar que el pacient tingui tos per facilitar el seu repòs

 • Mantenir el pacient en repós el màxim temps possible

 • Evitar la ingesta de líquids

 • 16.- En una fisioteràpia respiratòria, quina tècnica s'utilitza per desenganxar les secrecions?

 • Drenatge postural

 • Percussió

 • Vibracions

 • Tos assistida

 • 17.- En els episodis d'angina de pit o angor pectoris, el dolor oscil·la entre:

 • Menys d'un minut

 • 1 i 3 minuts

 • 5 i 10 minuts

 • 15 i 20 minuts

 • 18.- Quina ona d'ECG indica la repolarització ventricular?

 • Q

 • T

 • P

 • R

 • 19.- Quina de les afirmacions següents referents a la pancreatitis aguda és certa?

 • La morfina està contraindicada atès que existeixen un risc elevat d'addicció

 • La morfina està contraindicada perquè eleva el to de l'esfínter d'Oddi

 • La causa més freqüent és la ingesta d'alcohol

 • La localització preferent del dolor correspon a L'hipocondri esquerra

 • 20.- Davant d'un malat que presenta vòmits, que inclourà la valoració d'Infermeria?

 • La col·locació d'una sonda nasogàstrica

 • L'administració de fàrmacs antiemètics

 • Les característiques del vòmit

 • La correcció dels trastorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidbàsic

 • 21.- Quina de les afirmacions següents sobre la litiasi biliar és certa?

  a- El còlic hepàtic o biliar és el símptoma més important de la litiasi biliar

  b- La colecistitis aguda és la inflamació del colèdoc

  c- La litotrícia consisteix en la dissolució farmacològica dels càlculs

  d- El drenatge de Kher es col·loca en el conducte cístic per descomprimir i drenar les vies biliars

  22.- La insuficiència renal aguda funcional es caracteritza per:

  a- Alteracions renals generalment reversibles

  b- Existència de lesions en alguna part del ronyó

  c- Hipoperfusió renal

  d- A i C són certes

  23.- Quina de les manifestacions clíniques següents NO correspon a la hipertròfia benigna de la pròstata?

  a- Disminució del diàmetre i força del reig urinari

  b- Nictúria

  c- Hipertensió i hematúria

  d- Urgència de micció

  24.- L'etiologia de l'hemorràgia intracerebral està bàsicament relacionada amb:

  a- Hipertensió arterial

  b- Trencament d'aneurismes

  c- Tractament amb dosis excessives d'anticoagulant

  d- Trencament de malformacions arteriovenoses

  25.- L'anisocòria en un pacient que ha sofert un traumatisme cranial indica:

  a- Alteració del tronc cerebral

  b- Lesió focal

  c- Edema cerebral generalitzat

  d- lesió del cuir cabellut

  26.- La funció dels eritròcits és:

  a- Fagocitosi

  b- Formació d'hemoglobines

  c- Intermediaris de l'intercanvi d'oxígen i anhídrid carbònic entre els pulmons i els teixits

  d- Activació de la trombogenèsi

  27.- L'anèmia en què l'etiologia és el dèficit de vitamina B12 és:

 • Anèmia aplàsica

 • Anèmia megaloblastica

 • Anèmia hemolítica

 • Anèmia ferropènica

 • 28.- Desprès d'una fractura, l'aparició de petèquies en la pell i mucoses (tòrax, aixelles i conjuntives) és un signe de:

 • Síndrome compartimental

 • Embòlia grassa

 • Xoc hipovolèmic

 • Retard en la consolidació

 • 29.- Desprès de la cirurgia ortopèdica, una de les complicacions més greus que la infermera ha de tenir en compte sempre en el pla de cures és:

 • El dolor

 • Les arritmies cardíaques

 • La malaltia tromboembòlica

 • La hipocalcèmia

 • 30.- Després d'una intervenció de l'orella, una mesura per evitar la infecció és:

 • Col·locar un apòsit en l'orella

 • No aixecar-se del llit en una setmana

 • No rentar-se el cap en una setmana

 • No flexionar el tronc

 • 31.- Quina de les activitats següents NO ha de realitzar un malalt després de la cirurgia de cataractes?

 • Dormir amb coixí

 • Flexionar el tronc

 • Passejar

 • Aixecar-se del llit

 • 32.- Davant l'extravasació en l'administració intravenosa de quimioteràpia, les activitats que ha de fer la infermera són:

 • Parar la perfusió i retirar la via intravenosa

 • Parar la perfusió, aspirar amb la xeringa el contingut possible, retirar posteriorment la via intravenosa i posar l'antídot a la zona afectada

 • Mantenir la perfusió a un ritme més lent i potser l'antídot en la zona afectada

 • Canviar la perfusió per una solució de sèrum fisiològic durant 1 hora i posteriorment reprendre la perfusió prescrita

 • 33.- Les cures d'infermeria davant d'un malalt sotmès a radioteràpia externa han d'anar encaminades a:

 • Alleujar el dolor i afavorir el descans

 • Prevenir la infecció i controlar les alteracions digestives

 • Prevenir l'alopècia i controlar la toxicitat visceral

 • Prevenir les alteracions cutànies, disminuir les alteracions gastrointestinals i prevenir la infecció

 • 34.- En la dieta d'un nen diabètic:

 • El càlcul de les necessitats calòriques serà el mateix que un nen normal

 • El hidrats de carboni seran majoritàriament molt refinats

 • S'han de restringir els aliments rics en fibra

 • No s'ha de sotmetre a horaris regulars d'àpats

 • 35.- Senyaleu la resposta INCORRECTA. Davant un nen hospitalitzat per traumatisme abdominal, les cures inclouran:

 • Aplicació de fred en l'abdomen

 • Cures específiques de les ferides

 • Auscultació de sorolls abdominals

 • Valoració de constants

 • 36.- Sobre les substàncies psicoactives, quina de les afirmacions següents és certa?

 • L'addicció produeix síndrome d'abstinència

 • Substància psicoactiva és sinónim de droga

 • La tolerància evita la toxicitat

 • La dependència produeix tolerància

 • 37.- La mobilització de l'estat d'ànim eufòric es caracteritza per:

 • Crisis convulsives

 • Immobilitat

 • Hiperactivitat

 • Activitats productives

 • 38.- Quin dels factors següents NO té una influència directa en la funció immunològica?

 • Edat

 • La temperatura corporal i la termoregulació

 • L'estat nutricional

 • La funció respiratòria

 • 39.- En un pacient amb una reacció al·lergica, quina manifestació NO apareix?

 • Augment de les secrecions mucoses

 • Dolor abdominal

 • Vasoconstricció

 • Broncospasme

 • 40.- Respecte a l'hepatitis vírica aguda, quina de les afirmacions següents és falsa?

 • El tractament farmacològic utilitzat tradicionalment no ha demostrat eficàcia real

 • El pacient amb hepatitis vírica aguda ha de seguir uns dieta equilibrada

 • És necessari l'aïllament del pacient que presenta hepatitis vírica aguda

 • El repòs en llit del pacient amb hepatitis vírica aguda dependrà del seu estat general

 • 41.- En l'hepatitis vírica, la presencia de colúria, acólia i icterícia caracteritza el període de :

 • Prodrómic

 • Estat

 • Incubació

 • Convalescència

 • 42.- El VIH s'inactiva eficaçment amb:

 • Alcohol, aigua oxigenada

 • Òxid d'etilè

 • Derivats del clor (lleixiu), mesures físiques (calor)

 • Povidona Iodada

 • 43.- Quina és la infecció potencial per inmunosupressió pròpia de l'etapa simptomàtica de la SIDA que es manig¡festa amb més freqüència?

 • La infecció respiratòria

 • La infecció del sistema nervios central

 • La infecció digestiva

 • Infeccions rspiratòries i digestives alhora

 • 44.- En el femomen de SOMOGYL, indiqueu quina d'aquestes afirmacions, és correcta:

 • Es produeix una hiperglucèmia despés d'una hipoglucèmia

 • Es produeix una hipoglucèmia despres d'una hiperglucèmia

 • Es degut a una dosi insuficient d'isulina

 • Indica una correcta administració d'insulina

 • 45.- Un pacient diabètic, amb tractament d'antidiabètics orals, davant una intervenció quirórgica s'ha de tractar amb:

 • Insulina si apareix infecció

 • Una combinació d'antidiabètics orals i insulina

 • Sempre amb insulina

 • Insulina si no s'aconsegueix controlar la seva glucèmia

 • 46.- Una de les complicacions dels pacients insulinodependents és:

 • acetoacidosi

 • l'obesitat

 • l'edat

 • la producció d'insulina endògena

 • 47.- Les amfetamines són:

 • Al·lucinògens

 • Narcòtica

 • Estimulants

 • Depressora

 • 48.- L'ús repetitiu d'una droga fins al punt de produir dependència psicològica es:

 • drogoaddicció

 • habituació

 • dependència

 • Síndrome d'abstinència

 • 49.- Si per calcular la superfície corporal cremada d'un malalt utilitzarem “la regla del 9”, el membre inferior ocupa?

 • 4.5%

 • 9%

 • 18%

 • 27%

 • 50.- D'acord amb la formula de Parkaud, en una malat amb cremades greus que ha de rebre 10.000 ml de líquid endovenós IV durant les primeres 24 hores després de la lesió, quants ml de líquid haurà de rebre les primeres 8 hores?

 • 2.500 ml

 • 3.300 ml

 • 5.000 ml

 • 7.500 ml

 • 51.- Les fibres nervioses responsables de la transmissió del dolor agut, intens i punxant són fibres

 • A-delta

 • C

 • A-beta

 • B

 • 52.- Les activitats d'infermeria davant d'un pacient amb dolor, tenen com a objectius:

 • Administrar analgèsia pautada

 • Alleujar el dolor

 • Evitar el dolor

 • Alleujar i evitar el dolor

 • 53.- Quina és la primera acció que es realitza a un pacient que ingressa en una unitat de cures intensives en situació crítica?

 • Comprovar la circulació sanguínia

 • Assegurar la via aèria

 • Prendre la freqüència cardíaca

 • Comprovar la situació neurològica

 • 54.- Referent a la pressió expiratòria final positiva, PEEP, senyaleu quina d'aquestes afirmacions NO es correcta:

 • Hi ha un increment de la capacitat residual funcional pulmonar

 • Augmenta el cabal cardíac

 • Millora l'oxigenació arterial

 • Està indicat en el destet respiratori

 • 55.- Els canvis socials característics del procés d'envelliment afecten l'individu:

 • En l'àmbit laboral

 • En l'aspecte personal

 • No afecten

 • En l'àmbit individual i en el context de la mateixa comunitat

 • 56.- Els canvis biològics propis del procés d'envelliment inclouen:

 • Les modificacions anatomofisiològiques de l'organisme

 • Les modificacions del comportament

 • La destrucció del teixits

 • L'envelliment cel·lular i la destrucció del teixits

 • 57.- Les fases ordenades per les quals passa uns dieta progressiva són les següents:

 • Absoluta, bassal, líquida, semiliquida

 • Absoluta, liquida , semiliquida i tova

 • Absoluta, semilíquida, liquida i tova

 • Absoluta, bassal, de fàcil digestió, líquida

 • 58.- En el síndrome de dumping postgastrectomia, quines mesures dietètiques s'han d'indicar al pacient?

 • Beure abundants líquids durant els àpats

 • Apats petits i freqüents

 • Restringir els carbohidrats complexos

 • Àpats abundants mastegant a poc a poc

 • 59.- Respecte a una pacient que rep nutrició enteral intermitent, quina de les afirmacions següents NO es correcta?

 • Rentar la sonda amb aigua desprès d'administrar la dieta

 • La dieta s'ha d'administrar en posició Fowler

 • Si desprès de 6 hores d'administrar una dieta hi ha un volum gàstric de 90 ml podem administrar la dieta que correspon.

 • La dieta s'ha d'administrar en 2 o 3 preses al dia.

 • 60.- En l'alimentació parenteral, les complicacions metabòliques:

 • Estan estretament relacionades amb el catèter, l'osmolaritat elevada i la glucosa infosa

 • Es relaciona principalment amb la quantitat d'aigua i electròlits, l'osmolaritat elevada i la glucosa infosa

 • Son degudes a la contaminació del líquid i/o quantitat d'aigua i electròlits administrats

 • Les principals són el pneumotòrax i l'hemotòrax

 • 61.- Si un pacient presenta una zona de pressió amb pèrdua parcial del gruix de la pell, destrucció del teixit superficial o profund de la pell I aparició de flictenes

 • Una úlcera per pressió en estadi I

 • Una úlcera per pressió en estadi II

 • Una úlcera per pressió en estadi III

 • Una úlcera per pressió en estadi IV

 • 62.- Respecte a les úlceres per pressió, senyaleu quina d'aquestes afirmacions es FALSA:

 • Les úlceres per pressió són conseqüència de l'aixafament dels teixits entre dos plans durs, un que pertany al pacient i un altre extern

 • L'úlcera pot produir-se quan la pressió que suporta la pell és superior a la dels capil·lars cutanis

 • La pressió supracapil·lar redueix el flux sanguini capil·lar, la qual cosa origina isquèmia local

 • S'ha demostrat que per produir una úlcera és més decisiva la intensitat de la pressió que la seva continuïtat

 • 63.- Alguns dels efectes secundaris dels vasodilatadors són:

 • Hipotensió, retenció de líquids i taquicàrdia

 • Hipotensió, nàusees i vòmits

 • Alteracions electrolítiques

 • Cefalees, isquèmia perifèrica i arítmia

 • 64.- L'administració de ferro per via intramuscular es realitza utilitzant la tècnica en Z per:

 • disminuir el dolor

 • Afavorir l'absorció

 • Evitar els tatuatges

 • Millorar la tolerància al ferro

 • 65.- Durant un episodi de dolor precordial, quant temps ha de transcorre entre l'administració de la primera i la segona cafinitrina?

 • 1 minut

 • 2 minuts

 • 5 minuts

 • 10 minuts

 • 66.- Respecte els donants de sang, quina de les afirmacions següents es FALSA?

 • Quan es fa la flebotomia sempre s'utilitza les precaucions universals

 • Després d'extreure l'agulla, es demana al donant que mantingui el braç flexionat

 • La pell que recobreix la fosa antecubital es neteja amb un preparat de iode

 • Es col·loca el donant en una posició semihoritzontal

 • 67.- Senyaleu la resposta FALSA de les contraindindicacions següents per les transfusions autologues:

 • Infecció aguda

 • Hemoglobina superior a 11 g/l NULA

 • Hematòcrit superior al 33%

 • Antecedents d'epilèpsia.

 • 68.- Per a quina d'aquestes arítmies cardíaques cal una intervenció immediata?

 • Fibril·lació auricular

 • Bloqueig auriculoventricular de primer grau

 • Fibril·lació ventricular

 • Taquicàrdia sinusal

 • 69.- La maniobra d'Helmlich es realitza en un pacient que presentés:

 • Pancreatitis aguda recidivant

 • Al·lèrgia a analgèsica convencionals

 • Obstrucció de les vies aèries

 • Intoxicació medicamentosa

 • 70.- Per poder sol·licitar l'excedència voluntària per Interès particular, cal que l'interessat/da hagi prestat serveis en la Seguretat Social de manera continuada durant:

 • 1 any

 • 2 anys

 • 3 anys

 • 7 anys

 • 71.- La vulneració del secret professional d'acord amb l'estatut de personal sanitari no facultatiu es considera falta:

 • Lleu

 • Greu

 • Molt greu

 • Gravíssima

 • 72.- D'acord amb la llei 14/1986, general de sanitat, en quina de les següents situacions s'ha de demanar el consentiment escrit del malalt, previ a qualsevol intervenció?

 • Quan la intervenció suposi un risc per la salut pública

 • Quan el malat no estigui capacitat per prendre decisions, en aquest cas correspon els familiars o persones properes a ell donar el consentiment

 • Quan la intervenció no suposi un risc per la salut pública

 • Quan la urgència no permeti demores per poder-se ocasionar lesions irreversibles o existir perill de mort.

 • 73.- Quins tipus d'estudis són els que proporcionen la millor evidència d'una relació causa-efecte?

 • Els estudis observacionals i analítics

 • Els estudis experimentals i observacionals indistintament

 • Els estudis experimentals

 • Els estudis de cohorts i els de cas-control segons l'objectiu de l'estudi

 • 74.- En epidemiologia, s'entén que existeix associació causal entre factor de risc, definit com aquell capaç de provocar variacions de l'estat de salut i una malaltia quan:

 • En augmentar la freqüència o qualitat d'un factor de ris disminueix el de l'altre

 • En disminuir la freqüència o qualitat de risc augmenta la freqüència de l'altre

 • Qualsevol alteració en la freqüència o qualitat d'un factor de risc, produeix variacions en la freqüència o qualitat de l'altre

 • Existeix una relació entre ells estadísticament significativa

 • 75.- L'ètica i la legislació són:

 • Sabers pràctics que tenen la seva arrel en el fet que els essers humans són lliures

 • Sabers pràctics morals que intenten accelerar perquè les persones són estructuralment ètiques

 • Un conjunt de llibertats gràcies a les quals les persones poden participar en la vida pública

 • Qualitats de les persones que els permeten actuar aom creuen convenient

 • 76.- Si un pacient presenta una lesió de 12é parell cranial, quina de les anomalies següents hauríeu d'observar?

 • Incapacitat per parlar

 • Incapacitat de deglutir

 • Alteracions de l'audició

 • Manca de controls dels moviments de la llengua

 • 77.- Les conseqüències biològiques de les dietes hipocalòriques en la insuficiència renal avançada són:

 • Tendència a la inanició, hipercatabolisme endogen, augment de l'acidosi

 • Hiperpotassèmia endògena, augment de l'alcalosi, hiperuricèmia endògena

 • Tendència a la inanició, hipopotassèmia endògena, augment de l'alcalosi

 • Hipercatabolisme endogen, hiperpotassèmia endògena, augment de l'alcalosi, disminució de la creatinina

 • 78.- L'educació sanitària és una activitat comuna davant de multitud de problemes, indiqueu quina d'aquestes afirmacions sobre l'educació sanitària és INCORRECTA:

 • Durant les sessions d'educació sanitària hem de valorar la disposició del pacient a apendre i els coneixements previs que te.

 • En les sessions d'educació sanitària cal estimular el pacient perquè formuli preguntes i expressi el que compren del que li hem dit

 • Hem de dedicar temps a resumir el que hem dit al principi i al final d'una sessió

 • Hem de procurar incloure la família, si s'escau, en les sessions d'educació sanitària i crear un entorn tranquil i privat per afavorir l'aprenentatge

 • 79.- En la reacció àcida de la vagina es produeix:

 • Àcid clorhídric

 • Lactogen placentari

 • Àcid làctic

 • Àcid tertàric

 • 80.- Els anticossos del VIH triguen a desenvolupar-se, però normalment son positius

 • A les 3 setmanes següents a la infecció

 • Dins dels 2 o 3 mesos següents a la infecció

 • Als 14 dies següents a la infecció

 • Alguns anys després

 • EXAMEN 4

  1.- Un malalt afecte de tuberculosi pulmonar cavitària requereix d'un aïllament:

 • Entèric

 • Respiratori

 • Estricte

 • Protector

 • 2.- Que s'anomena vector en la cadena d'infecció?

 • El microorganisme que causa les infeccions

 • El lloc on creix el microorganisme

 • El portador no humà que transmet el microorganisme

 • La porta d'entrada del microorganisme

 • 3.- Quina de les accions següents correspon a les cures posteriors immediates a una punció pleural?

 • Administrar inhalacions de vapor

 • Ensenyar al pacient a tossir eficaçment

 • Controlar els signes vitals i vigilar l'aparició d'esputs hemàtics

 • Ajudar el pacient en la mobilització i la deambulació precoç

 • 4.- Es denomina despesa cardíaca:

 • la tensió que ha d'exercir el ventricle per vèncer les resistències perifèriques

 • la quantitat de sang que el cor pot bombar durant un minut

 • l'augment de la contractilitat

 • la quantitat de sang que s'expulsa en cada contracció ventricular

 • 5.- Un pacient tractat amb digoxina pot presentar els efectes secundaris següents:

 • Taquicàrdia, arítmia, augment del consum d'O2

 • Arítmia, bloqueigs, nàusees, vòmits, diarrees, cefalea i alteracions visuals

 • Necrosi dels teixits a causa de la vasoconstricció

 • Arítmia, isquèmia perifèrica

 • 6.- L'acidosi metabòlica es caracteritza per:

 • Un descens del pH, una disminució de bicarbonat plasmàtic i un descens de la PCO2

 • Un pH arterial elevat, una PCO2 baixa i una reducció variable de la concentració plasmàtica de bicarbonat

 • Una disminució del pH arterial, una augment de la concentració plasmàtica de bicarbonat i un increment compensat de la PCO2 secundària a la disminució de la ventilació alveolar

 • Una PCO2 baixa, una reducció variable de la concentració plasmàtica del bicarbonat i augment del pH arterial

 • 7.- La mesura més important per a la prevenció de les infeccions hospitalàries és:

 • Screening serològic de professionals i pacients

 • Aïllament dels gèrmens amb agents patògens multiresistents

 • Rentat de mans

 • Aïllament específic per categories

 • 8.- L'estudi de prevalença de la taxa d'infecció consisteix a:

 • Analitzar una mostra significativa de tots els casos en un període de temps determinat

 • Aïllament dels gèrmens causants d'una colonització determinada

 • Analitzar tots els casos d'infecció (tant nous com ja existents) en un període de temps determinat

 • Analitzar brots puntuals d'infecció produïts en un lloc específic.

 • 9.- La presència de gèrmens en una part de l'organisme que normalment és estèril, rep el nom de:

 • Infecció exògena

 • Colonització

 • Infecció nosocomial

 • Infecció associada

 • 10.- Quina de les dades següents reflecteixen gravetat en una pancreatitis aguda?

 • Hipocalcèmia

 • Dolor intens

 • Xifres d'amilasa sèrica molt elevades

 • Totes són certes

 • 11.- Si ens trobem davant un pacient asimptomàtic que , de sobte, presenta hematèmesi important, sudoració i fredor perifèrica, la primera actuació d'infermeria serà:

 • Transfusió sanguinia

 • Observar l'aparició de melenes

 • Canalitzar via venosa per l'administració de líquid

 • Col·locar SNG i realitzar rentats

 • 12.- L'alimentació per jejunostomia es pot realitzar:

 • Sempre de manera contínua

 • De manera continua o intermitent

 • Sempre de manera intermitent

 • Cap no és certa

 • 13.- El flapping tremor o tremolor -aleteig és:

 • patognomònic de l'encefalopatia hepàtica

 • excepcional en les fases inicials de l'encefalopatia hepàtica

 • un signe de greu pronòstic en un malalt amb encefalopatia hepàtica

 • un signe inespecífic que pot aparèixer en altres encefalopaties metabòliques

 • 14.- La gloconeogènesi hepàtica consisteix en:

 • Síntesi de glucosa i glicogen a partir d'àcida grassos i aminoàcids

 • Síntesi de glicogen a partir de la glucosa

 • Síntesi de glicogen a partir de la lactosa

 • Síntesi de glucosa a partir de glicogen

 • 15.- Quin dels fàrmacs següents està contraindicat en els pacients cirròtics amb ascitis?

 • Inhibidors dels receptors H2 de la histamina

 • Digital

 • Antiinflamatoris no esteroïdals

 • Difeniliantoïna

 • 16.- Quan un pacient té pinçat el drenatge de Kher i no ho tolera, quins signes i símptomes cal observar?

 • Dolor abdominal, sensació de plenitud i nàusees

 • Taquipnea, dolor abdominal i febre

 • Sensació de plenitud, icterícia i febre

 • Dolor abdominal, icterícia i febre

 • 17.- Quin dels mecanismes de transmissió següent no correspon a l'hepatitis B?

 • Transmissió fecal-oral

 • Transmissió per via parenteral

 • Transmissió per contacte íntim

 • Totes són correctes

 • 18.- Quant de temps sobreviu el VIH fora de l'organisme humà?

 • durant tot el període finestra

 • de seguida perd la capacitat infectant i de reproducció

 • en ambients amb humitat relativa alta, el risc de transmissió es manté durant 48 hores

 • El virus es manté actiu durant 48 hores si la temperatura ambiental està per sota de 0ºC

 • 19.- Pel que fa a la depressió, indiqueu l'afirmació INCORRECTA:

 • Sovint, el comportament de la persona deprimida és molt infantil

 • La depressió, en cap cas, no és una reacció normal

 • El nivell de senisibilitat de la persona deprimida és elevat

 • Generalment, la persona amb una depressió greu no voldrà parlar ni participar en cap mena de teràpia perquè creurà que no sabrà comportar-se i tindrà por de mostrar debilitats

 • 20.- Quines complicacions següents es presenten en un malat amb tractament amb quimioteràpia?

 • mielosupressió

 • alteració gonadal

 • cistitis hemorràgica

 • a, b i c son correctes

 • 21.- Quina de les complicacions següents NO es presenta en cas de fractura òssia tancada?

 • trastorns neurovascular

 • embòlia gasosa

 • hemorràgia, formació d'hematoma

 • tromboembolisme

 • 22.- En els principis fisicoquímics renals, es parla de gradient de concentració com a:

 • diferència de quantitat de soluts a ambdós costats d'una membrana semipermeable

 • Pressió resultant entre ambdós costats de la membrana

 • Procés pel qual les partícules es mouen en àrea de concentració diferent

 • Pas simultani a través d'una membrana semipermeable de soluts i solvents

 • 23.- El líquid cefaloraquidi circula per l'espai existent entre:

 • La duramàter i els ossos cranials

 • La duramàter i l'aracnoïdal

 • L'aracnoïdal i la piamàter

 • La piamàter i el parènquima cerebral

 • 24.- En un pacient neurològic que pateix hipertensió intracranial, quina de les afirmacions següent6s es FALSA:

 • Cal evitar la compressió de les venes jugulars

 • Cal evitar les maniobres de Valsavia

 • Cal evitar que el pacient estigui col·locat en horitzontal o en Trendelenburg

 • Cal evitar la utilització de sedants i anestèsics locals

 • 25.- Quines diferències hi ha entre la metadona i la naltrexona?

 • La metadona no produeix dependència i la naltrexona si que en produeix

 • La metadona és agonista i la naltrexona antagonista de l'heroïna

 • És mateix compost comercialitzat per laboratoris diferents

 • La naltrexona s'administra a l'inici del tractament i la metadona és de manteniment

 • 26.- Segons el DOGC número 1477 de 7 d'agost del 1991 sobre l'acreditació de centres hospitalaris, el nombre d'infermeres amb presència física continuada a cada unitat d'hospitalització i urgències ha de ser, com a mínim, de:

 • Una infermera per cada 10 pacients

 • Les que es necessitin segons la càrrega de treball

 • Una per cada unitat

 • Dues per cada unitat

 • 27.- En la prevenció de la cardiopatia isquèmica, la dieta mediterrània juga un paper beneficiós ja que:

 • és una dieta pobre en carbohidrats i augmenta el HDL colesterol

 • Es una dieta rica en greixos monoinsaturats que no modifica el HDL o el modifica poc

 • Es una dieta rica en greixos saturats i augmenta el LDL colesterol

 • És una dieta rica en peix i inclou un got de via a cada menjada

 • 28.- Alguns dels efectes secundaris del vasodilatadors són:

 • Hipotensió i retenció de líquids

 • Hipotensió i taquicàrdia

 • Hipotensió, nàusees i vòmits

 • A i b són correctes

 • 29.- Davant un malalt que té dolor, la infermera ha de considerar que l'autoritat sobre l'existència i la naturalesa d'aquest dolor la té:

 • el professional mèdic

 • el professional d'infermeria

 • l'equip multidisciplinari

 • el malat

 • 30.- Quina és l'alteració més freqüent que es produeix a l'ECG desprès d'haver patit un infart de miocardi?

 • Prolongació de d'interval QT

 • Més gran voltatge i duració de les ones Q més profundes i de més durada i les ones T negatives i simètriques

 • Canvis en les ones P

 • Canvis en el voltatge de l'onda R

 • 31.- A l'estadi III d'una úlcera per pressió, quina afectació existeix?

  a- lesió dermis

  b- penetració lesió fins a l'os

  c- pèrdua de pell, en tot l'espessor, amb dany o lesió subcutani

  d- lesió epidermis

  32.- Quins són els efectes secundaris de la majoria de narcòtics?

 • Depressió respiratòria, sedació i hipotensió

 • Hipertensió, depressió respiratòria i agitació

 • Taquicàrdia, taquipnea i febrícula

 • Febrícula, hipotensió i agitació

 • 33.- Quin dels analgèsics següents és narcòtic?

 • Fenacetina

 • Salicilat sòdic

 • meperidina

 • Paracetamol

 • 34.- Quina onda de l'ECG indica la repolaritazació ventricular?

 • onda Q

 • onda T

 • onda P

 • onda R

 • 35.- Quina finalitat té la prova d'Allen?

 • valorar la insuficiència venosa perifèrica

 • comprovar si existeix circulació col·lateral

 • realitzar una hemostàsia desprès de punxar una artèria

 • cap de les anteriors

 • 36.- La capacitat pulmonar total és:

 • la suma del volum de reserva espiratori i del volum residual

 • la suma del volum residual i la capacitat vital

 • el volum màxim mobilitzable en una inspiració forçada

 • el volum d'O2 que queda en el pulmó desprès d'una espiració màxima

 • 37.- Un dels signes més característics del tamponament cardíac és:

  a- L'augment de la despesa cardíaca

  b- el pols arterial paradoxal

  c- La hipertensió arterial

  d- La intensificació dels sorolls cardíacs

  38.- Un símptoma associat a un funcionament anòmal del marcapas és:

 • anorèxia

 • febre

 • absència d'espícula

 • arítmia

 • 39.- Quins son els tres elements de competència (coneixement i habilitats) sobre els quals infermeria fonamenta la seva pràctica professional?

 • Model biomèdic: coneixements d'anatomia, fisiologia i patòloga; coneixement de la relació d'ajuda

 • Model conceptual de cures d'infermeria; coneixements científics, tècnics, de relació, ètics i legals, coneixements del procés de cures i del diagnòstic d'infermeria

 • Coneixements humanístics; definició de diagnòstic d'infermeria i problemes interdependents; delegació de cures bàsiques d'infermeria

 • Protocols i procediments generals; aplicació de l'alta tecnologia; el treball en equip

 • 40.- La teoria general d'infermeria d'Orem consta de tres teories relacionades:

 • La teoria de l'autocura, la del dèficit d'autocura i la de sistemes d'infermeria

 • La del dèficit d'autocura, la de l'agent de dèficit d'autocura i la de capacitats d'autocura

 • La de sistemes generals de cures, la de cures independents i la de cures interdependents

 • La de dèficit d'autocura, la dels requisits universals i la dels requisits de desenvolupament

 • 41.- El model de Henderson està acceptat per la comunitat d'infermeria perquè:

 • Divideix l'esser humà en 14 necessitats unes fisiològiques i unes altres psicològiques

 • Facilita la definició dels diagnòstics d'infermeria

 • Es pot adoptar en l'exercici professional, la formació i la investigació

 • Creu que la infermera ha de decidir pel seu client

 • 42.- Quina teoria d'infermeria descriu els cinc elements principals d'un entorn positiu o saludable?

 • Henderson

 • Orem

 • Roy

 • Nightingale

 • 43.- Segons els treballs del filòsof Kuhn (1970), el concepte paradigma fa referència a:

 • Els models conceptuals i l'abast d'una teoria

 • El conjunt d'elements comuns compartits pels membres d'una comunitat científica

 • El conjunt d'elements per diferenciar l'elit d'una comunitat científica

 • El procés d'atenció d'infermeria, el model i la taxonomia de la NANDA

 • 44.- L'estrès quirúrgic del pacient diabètic és una situació que s'ha de tenir en compte en:

 • només en diabètics tipus I

 • només en diabètics tipus I i II insulinodependents

 • en tot tipus de diabètics, insulinodependents o no

 • no influeixen en la diabetis

 • 45.- La diabetis tipus I:

 • Presenta en inici lent

 • Està associada a una patogènia autoimmune

 • Acostuma a aparèixer a la maduresa

 • No presenta tendència a la cetosi

 • 46.- L'efecte Somogy és:

 • típic en diabètis tipus II

 • Un rebot hiperglucèmic desprès d'uns hipoglucèmia

 • Una baixada brusca de la glucosa d'origen medicamentós

 • Una situació que mai no dura més d'una hora

 • 47.- En quin ordre s'han d'instaurar les mesures de reanimació cardiopulmonar?

 • Aireig, circulació, ventilació

 • Circulació, aireig, ventilació

 • Aireig, ventilació, circulació

 • L'ordre no és important

 • 48.- En al cetoacidosi diabètica s'opten millors resultats si:

 • s'administra insulina intermèdia suplementada amb insulina ràpida per via subcutània

 • es donen grans dosis d'insulina ràpida per via subcutània

 • s'administra la insulina ràpida a concentracions baixes per via endovenosa

 • es indiferents la via d'administració

 • 49.- En l'estricta observança del precepte de consentiment informat, en quin cas la infermera pot actuar de testimoni?

 • quan el malat ho sol·licita perquè no vol que actuï com a tal un dels seus parents propers

 • quan el metge responsable del malalt li ho ordena

 • sempre que el malat estigui incapacitat per prendre decisions

 • totes són correctes

 • 50.- Els pacients ingressats en un centre hospitalari han de ser inclosos inevitablement en un estudi d'investigació quan la finalitat és:

 • demostrar accions farmacològiques provocades per una substància

 • verificar indicacions terapèutiques a la infecció per VIH

 • Realitzar assaig sobre tractaments secrets

 • Mai

 • 51.- Que pretén el full d'avaluació a l'alta?

 • la connexió entre l'atenció hospitalària i l'atenció primària se salut

 • el control de l'atenció d'infermeria des de l'hospital a l'atenció primària de salut

 • la delegació de la responsabilitat en les cures d'infermeria a l'hospital a l'atenció primària de salut

 • el control de la despesa hospitalària

 • 52.- Segons Alfaro, és important que en el decurs de la fase de valoració sigueu rigorosos perquè:

 • tot el pla de cures es basa en les dades recollides en aquesta fase

 • en aquesta fase es defineix el diagnòstic d'infermeria (DI)

 • Permet que s'orienti la gestió per objectius

 • No es important si es treballa amb plans de cures estandarditzades.

 • 53.- En la metodologia de planificació de cures d'infermeria, per què podem dei que el procès d'atenció en infermeria (PAI) es de gran utilitat?

 • Permet estandarditzar les cures d'infermeria, evitar la individualització i afavoreix la vigilància i el control

 • Evita omissions i repeticions, afavoreix la individualització i permet una bona comunicació

 • Permet el seguiment rutinari, facilita la delegació de tasques i afavoreix el treball en equip

 • Permet la comunicació terapèutica, afavoreix el treball individual de la infermera i permet definir els problemes interdependents

 • 54.- En el disseny d'un projecte d'investigació - exploració en profunditat d'una unitat d'estudi simple en que totes les variables han de ser estudiades s'anomena:

 • estudi de cohort

 • estudi de casos

 • estudi experimental

 • estudi analític

 • 55.- En un estudi d'investigació epidemiològica, el mètode de selecció de la mostra que es caracteritza perquè totes les unitats tenen las mateixa probabilitat de ser-hi incloses s'anomena:

 • mostreig estratificat

 • mostreig per conglomerats

 • mostreig aleatori simple

 • mostreig intencional

 • 56.- Que es un estàndard de cures d'infermeria?

 • L'avaluació dels resultats obtinguts a través de la prestació de cures dels pacients

 • Exposició descriptiva de la qualitat establerta,amb la qual cosa es poden avaluar les cures d'infermeria prestades a un pacient

 • Una situació difícil a la qual s'ha d'afrontar el professional d'infermeria mentre compleix els objectius assistencials

 • Control de l'efectivitat de les cures d'infermeria

 • 57.- La garantia de qualitat (quality assurance) és un procés que consisteix en:

 • el control de qualitat assistencial dels centres sanitaris

 • el dret que te el malalt de rebre una atenció de qualitat

 • el deure que te el centre sanitari de garantir al client un nivell de qualitat adequat

 • una activitat sistemàtica cíclica que utilitza estàndards de mesura

 • 58.- A través de les enquestes de satisfacció del malalt, podem conèixer:

  a- el nivell d'assoliment dels objectius assistencials del serveis

  b- el judici de l'usuari sobre el compliment o no de les seves expectatives assistencials

  c- la qualitat de l'atenció que es dona en el centre hospitalari

  d- el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques de l'usuari

  59.- Quina complicació apareix amb més freqüència com a resultat del despreniment d'un trombe procedent de la circulació venosa profunda?

 • tromboembolisme pulmonar

 • tromboembolisme cerebral

 • infart agut de miocardi

 • insuficiència renal

 • 60.- En el postoperatori en cirurgia abdominal el dolor i la sensibilitat poden provocar:

 • distensió rígida

 • distensió tova

 • dehiscència de la ferida

 • hemorràgia de la paret

 • 61.- Un dels efectes secundaris de l'administració de sulfat de morfina com a tractament del dolor postoperatori es la depressió respiratòria. Quin del fàrmacs següents actua com a antagonista del sulfat de morfina?

 • Clorhidrat d'oxicodona

 • Naloxona

 • Clorhidrat de meperidina

 • Sulfat de codeïna

 • 62.- En la medicació preanestèsica, un del avantatges que tenen els sedants u els hipnòtics és que:

 • redueixen la ansietat

 • redueixen la quantitat d'anestèsia general necessària durant la intervenció

 • proporcionen sedació preoperatòria

 • totes son certes

 • 63.- Una de les complicacions postoperatòries que pot tenir un pacient és el xoc. Quin dels símptomes següents NO pertany a aquesta complicació en la fase inicial?

 • taquicàrdia amb pols dèbil i filiforme

 • respiració ràpida i superficial

 • pell freda i diaforètica

 • bradipnea

 • 64.- Entreu en una habitació i comproveu que el pacient es troba en aturada cardiorespiratòria. Que heu de fer immediatament?

 • sortir de l'habitació per demanar ajut a un company i avisar el metge

 • iniciar l'administració d'oxigen a un ritme de 2lpm

 • trucar el timbre perquè vingui una altra persona a ajudar-vos i iniciar les maniobres de reanimació

 • controlar la tensió arterial i fer una valoració del nivell de consciència

 • 65.- De les funcions següents, quina NO és una funció bàsica del ronyó?

 • Manteniment de l'homeòstasi del medi intern

 • Regulació del volum de líquids i electròlits

 • Regulació de la fosfatasa alcalina

 • Control de l'equilibri àcid-base

 • 66.- En el cas que hi hagi exposició parenteral amb sang d'un pacient infectat del VIH, quin serà el primer pas del procediment a seguir?

 • Rentar-se amb uns solució dèbil d'hipoclorit sòdic al 0,9%

 • Deixar fluir la sang, rentar amb aigua i solució antisèptica o sabó

 • Cobrir la zona amb una gasa amb glutaraldehid

 • Realitzar una anàlisi de càrrega viral per comprovar la presència d'anticossos en sang

 • 67.- Tot i que el VIH s'ha aïllat en diversos líquids i fluids corporals, les dades epidemiològiques comparatives limiten la transmissió efectiva a través de:

 • sang, saliva i líquid cefaloraquidi

 • sang, productes plasmàtics contaminats, semen, secrecions vaginals i del cèrvix i a través de la llet materna durant la lactància

 • Sang, semen, secrecions vaginals, llet materna durant la lactància i llàgrimes

 • Semen, secrecions vaginals i secrecions bronquials

 • 68.- En la valoració física d'un pacient amb sospitat d'addició a narcòtics, quin dels següents signes estaria directament i indirectament relacionat amb l'abús de la substància?

 • Dermatitis de contacte

 • Infeccions per pericarditis

 • Edemes a les mans

 • Les respostes anteriors són correctes totes

 • 69.- Són funcions (competències) de la Direcció d'Infermeria:

 • Dirigir, coordinar i avaluar les activitats del personal d'infermeria

 • Fer el seguiment de l'activitat dels serveis o les unitats d'infermeria

 • Tenir la responsabilitat de l'assistència i proposar millores

 • Són correctes a i b.

 • 70.- Per valorar la responsabilitat derivada de la comissió de faltes greus per part del personal de la Direcció d'Infermeria, es té en compte:

 • L'alteració produïda en l'assistència

 • El dany i el perjudici causat a la Seguretat Social i a tercers

 • La pertorbació administrativa ocasionada

 • Totes són certes

 • 71.- El règim disciplinari del personal d'infermeria de les institucions sanitàries gestionades per l'ICS es troba regulat en:

 • la Llei general de la sanitat

 • L'ordre de 18 de novembre 1985

 • L'estatut del personal sanitari no facultatiu

 • La llei d'ordenació sanitària

 • 72.- Una de les precaucions més importants que heu de tenir perquè existeixi un correcte funcionament del drenatge pleural és:

 • Que el pacient no pugui manipular el sistema de drenatge

 • Que l'aigua del sistema sigui estèril

 • Que sempre estigui connectat a la pressió negativa

 • Que el sistema d'evacuació es mantingui per sota del nivell del tòrax

 • 73.- Quins son els valors normals que s'han de mantenir en la pressió venosa central?

 • De 5 a 12 cm3 d'aigua

 • De 30 a 40 cn3 d'aigua

 • La normalitat es troba en 0

 • El valor ha de seguir igual a la tensió arterial que prenem amb l'esfingomanòmetre

 • 74.- En el postoperatori, una de les complicacions pot ser el tromboembolisme pulmonar. Indiqueu quin dels factors següents contribueixen a aquesta complicació.

 • Fibril·lació auricular crònica

 • Inhalació de productes químics

 • Debilitat del músculs respiratoris

 • Infecció

 • 75.- Quina de les malalties següents NO requereix aïllament de contacte?

 • Endometritis estreptocòccia

 • Herpes congènit

 • Malalties per virus coxsackie i echo

 • Rubeòla congènita

 • 76.- El roncus és un so respiratori anòmal consistent en:

 • Sons cruixents, sorrencs audibles en inspiracions i espiracions

 • Sons crepitants forts audibles al final de la inspiració i durant l'espiració en vies aèries

 • Sons continus de tonalitat alta

 • Sons crepitants audibles al final de l'espiració en zones perifèriques pulmonars

 • 77.- Dels següents enunciats referents a la malaltia d'Alzheimer, quin NO pertany a un diagnòstic d'infermeria?

 • Deteriorament de la funció cognitiva relacionat amb la pèrdua degenerativa de teixit cerebral

 • Dèficit nutricional relacionat amb la pèrdua de memòria i l'aport inadequat de nutrients

 • Estrenyiment relacionat amb la pèrdua de memòria sobre els comportaments d'eliminació i amb la dieta inadequada

 • Potencial de lesió relacionat amb el comportament errant, l'afàsia, l'agnòsia i la hiperoralitat

 • 78.- Dels desinfectants següents, assenyaleu quin NO és efectiu per la destrucció del virus del VIH

 • glutaraldeid

 • hipoclorit sòdic al 2%

 • formalina al 0,1%

 • etanol al 25%

 • 79.- La temperatura de les gotes òpiques per instil·lar, ha de ser:

 • temperatura ambient

 • temperatura corporal

 • calenta

 • la temperatura no és important

 • 80.- Les carns estan contraindicades en:

 • dietes hiperproteiques

 • casos de nefropatia

 • casos de diabetes de tipus II

 • casos d'anorèxia

 • EXAMEN 5

  1.- Es passa a la situació d'excedència forçosa:

 • Per causa de malaltia comuna, accident de treball o malaltia professional, si s'ha esgotat el termini d'incapacitat temporal

 • Transcorregut un any des de l'inici d'una excedència voluntària sense sol·licitar el reingrés

 • D'ofici en complir els setanta anys d'edat

 • En ocupar una altra plaça en la Seguretat Social amb caràcter temporal

 • 2.- La falta d'assistència o permanència en el lloc de treball d'un dia i sense excedir de tres:

 • No s'0ha de justificar en cas de malaltia

 • Pot ser considerada com a falta greu, en el cas que sigui injustificada

 • No cal justificar-la, atès que l'article 112 de l'Estatut preveu que el personal sanitari no facultatiu disposa de fins a 10 dies a l'any per necessitats d'ordre familiar.

 • Pot ser sancionada amb la separació definitiva del servei

 • 3.- El servei català de la salut està configurat per:

 • Tots els recursos sanitaris públics de Catalunya

 • Tots els recursos sanitària públics i de cobertura pública de Catalunya

 • Tots els recursos sanitaris de Catalunya

 • Tots els recursos, públics i privats de Catalunya

 • 4.- La Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública està constituïda per:

 • Els hospitals de l'Institut Català de la Salut

 • Els centres i establiments hospitalaris integrats en el Servei Català de la Salut

 • Els centres i establiments hospitalaris integrats en el Servei Català de la Salut i també aquells altres que satisfan regularment necessitats del sistema sanitari públic de Catalunya mitjançant els convenis pertinents

 • Els centres i establiments hospitalaris integrats en el Servei Català de la Salut i també aquells altres que satisfan regularment necessitats del sistema sanitari de Catalunya

 • 5.- L'organització Mundial de la Salut defineix la salut com:

  a- L'absència completa d'afeccions o malalties

  b- L'absència de malalties físiques i mentals

  c- L'est6at de benestar, mental i social en l'absència de malaltia

  d- L'estat de benestar que garanteix l'absència de malaltia

  6.- S'entén per taxa bruta de mortalitat anual, el coeficient resultant de dividir:

 • El total de defuncions d'un any entre la població total d'aquest any multiplicada per 1000

 • Les defuncions de persones més grans de 50 anys en un any entre el total de defuncions d'aquest any multiplicat per 1000

 • El total de defuncions d'una edat determinada en un any determinat entre el nombre de defuncions d'aquesta edat en el mateix any multiplicat per 1000

 • La taxa de mortalitat específica per la població afectada per patologies greus

 • 7.- La prevalença d'una patologia és:

 • El resultat de dividir el nombre total de casos nous en un període determinat entre la població mitjana d'aquest període

 • El resultat de dividir el nombre total de casos existents en un període total de la població mitjana d'aquest mateix període

 • La suma de la incidència d'una malaltia més el nombre de persones susceptibles de patir-la

 • La relació matemàtica per calcular les possibilitats de supervivència en pacients d'una malaltia determinada

 • 8.- El Pla de Salut de Catalunya 1999- 2001 incorpora com a novetats:

 • L'atenció especial de l'hepatitis C

 • Els trastorns bromatològics provocats per activitats esportives

 • L'anorèxia i la bulímia nervioses

 • Algunes malalties tropicals secundàries al flux turístic.

 • 9.- Quin dels següents models d'infermeria parla de “assistir el pacient amb activitats essencials per tal de mantenir la salut, recuperar-se de la malaltia o aconseguir una mort tranquil·la”?

 • Martha Rogers

 • Dorothea Orem

 • Virginia Hendreson

 • Florence Nightingale

 • 10.- Indiqueu quina de les següents infermeres és responsable del model d'infermeria basat en la promoció de les autocures

 • Dorothea Orem

 • Viorginis Henderson

 • Hildergard Peplau

 • Sor Callista Roy

 • 11.- Per comprendre el Procés d'Infermeria, cal utilitzar l'enfocament de:

 • La resolució del problemes

 • La sistematització

 • L'anàlisi

 • La informació

 • 12.- Quina de les següents afirmacions NO es correspon amb un indicador clínic?

 • Una mesura quantitativa que s'utilitza com a senyal d'0alerta per iniciar un procés d'avaluació

 • Una mesura directa de qualitat

 • Una eina per identificar processos o aspectes importants de la pràctica assistencial

 • Una mesura que s'utilitza quasi exclusivament en el monitoratge

 • 13.- L'avaluació de la qualitat és.

 • El disseny de processos de qualitat

 • La mesura del nivell de qualitat

 • La definició del nivell de qualitat

 • La millora contínua de la qualitat

 • 14.- Quina de les següents NO és una funció d'un Comitè d'Ètica Assistencial?

 • Promoure la formació del personal assistencial en el seu àmbit de competències

 • Peritar o manifestar-se sobre les denuncies i reclamacions contra l'activitat assistencial

 • Formular orientatius i protocols comuns d'actuació

 • Assessorament en decisions clíniques i sanitàries puntuals

 • 15.- Un cop finalitzada la construcció del protocol, cal:

 • Iniciar una anàlisi crítica i el consens entre els membres de l'equip

 • Revisar-lo, per tal de detectar punts clau i construir les mesures que permetin implantar-lo

 • Evitar tot tipus de suggeriments que puguin aturar el procés d'implantació

 • Seleccionar el tema que serà objecte de la protocol·lització

 • 16.- Entre les mesures de prevenció de les infeccions hospitalàries en pacients amb sonda urinària permanent cal:

 • Canviar la sonda a intervals rutinaris

 • Fer rentats per evitar obstruccions

 • Deixar lliure la sonda per facilitar el moviment

 • Mantenir la bossa per sota de la bufeta per tal d'evitar el reflux de l'orina

 • 17.- Les infeccions nosocomials més freqüents són les de les:

  a- Vies respiratòries

  b- Vies urinàries

  c- Ferires quirúrgiques

  d- Vies intravascular

  18.- L'estudi d'incidència de la taxa d'infecció consisteix en:

 • El nombre de casos nous d'una malaltia que es desenvolupa en una població de risc durant un període de temps

 • La proporció d'individus d'una població que tenen la malaltia

 • La proporció del estudis transversals

 • Analitzar brots puntuals d'infecció en una població determinada

 • 19.- Quina érs la tècnica d'ensenyament especialment adient en l'àmbit psicomotriu que permet assolir abjectius encaminats al domini d'una manipulació, d'un gest i d'una postura?

  a- Tutoria

  b- Audiotutoria

  c- Incident crític

  d- Demostració

  20.- Quin diagnòstic infermer és més freqüent en el preoperatoti?

 • El dolor

 • El potencial d'infecció

 • L'angoixa

 • La depressió

 • 21.- En la fase transoperatòria, la infermera circulant ha de prioritzar cobrir la necessiatat bàsica de:

  a- Comunicació

  b- Seguretat

  c- Mobilitat

  d- Alimentació

  22.- El terme perioperatori fa referència a les fases:

  a- Transoperatòria, postoperatòria i infraoperatòria

  b- Infraoperatòria, preoperatòria i postoperatòria

  c- Preoperatòria, infraoperatòria i transoperatòria

  d- Peroperatòria, transoperatòria i postoperatòria

  23.- El pacient sotmès a una pneumonectomia es col·locarà:

 • Sobre el costat operat

 • Sobre el costat sa

 • En decúbit supí i sobre el costat operat

 • En trendelenburg

 • 24.- Els factors de risc més importants de la cardiopaties isquèmica són:

 • Estrès, hiperglucèmia i dieta

 • Hipertensió arterial, hipercolesterolèmia i tabac

 • Edat, sexe i obesitat

 • Oci, edat i sexe

 • 25.- La simptomatologia de la pericarditis és:

 • Dolor toràcic irradiat al braç esquerre

 • Polze parodògic i ingurgitació jugular

 • Taquicàrdia, ansietat, confusió

 • Dolor toràcic que millora en asseure's o inclinar-se cap endavant, dispnea i un soroll de frec pericardíac

 • 26.- Per evitar complicacions, la nutrició per sonda nasogàstrica, s'ha d'administrar:

 • Únicament amb el pacient assegut

 • Amb el pacient semiincorporat o assegut

 • Únicament amb posició horitzontal

 • La posició es indiferent

 • 27.- Quan la infermera realitza la cura de l'estoma ha de utilitzar:

 • Dispositius opacs per evitar visualitzar el contingut

 • Dispositius recol·lectors transparents per revisar el color

 • Qualsevol dispositiu que s'utilitzi és correcte

 • Dispositius que tinguin la mateixa mida que l'estoma a cobrir

 • 28.- L'escala de Glasgow valora tres àrees de funcionament neurològic. Quines són?

 • Obertura de ulls, resposta motora i resposta verbal

 • Obertura d'ulls, resposta sensorial i resposta motora

 • Resposta sensorial, motora i auditiva

 • Obertura d'ulls, resposta sensorial i resposta verbal

 • 29.- Quina és la principal causa de l'accident cerebrovascualr:

 • L'hemorràgia

 • La traumàtica

 • La tumoral

 • La metabòlica

 • 30.- Quines d'aquestes actuacions és la primera que ha de fer la infermera en la fase primària d'avaluació del pacient politraumàtic a urgències?

 • Valorar la permeabilitat de les vies aèries

 • Fer una jedició de la pressió intracranial

 • Estabilitzar leds possibles fractures

 • Acompanyar a la familia

 • 31.- La síndrome d'embòlia grassa s'associa amb:

 • Insuficiència cardíaca

 • Fractura dels ossos llargs

 • Obesitat mòrbida

 • Anèmia perniciosa

 • 32.- Indiqueu quina d'aquestes recomanacions NO ha de seguir un pacient operat de pròtesi de maluc:

 • Utilitzar un coixí entre les cames

 • Asseure's en una cadira alta

 • Creuar les cames

 • Utilitzar un aixecavàter

 • 33.- Una tracció NO serveix per:

 • Alienar i immobilitzar els ossos fracturats

 • Alleugerir espasmes musculars

 • Corregir luxacions

 • Ser utilitzada com una ortesi

 • 34.- El trastorn autista es caracteritza per una contucta:

 • No agressiva, que produeix alteracions socials

 • D'intimidació, discussió i problemàtica

 • Alterada quant a la comunicació i la interacció social

 • Amb els pensaments estranys, recurrents i comportaments repetitius

 • 35.- El virus de la hepatitis C:

  a- Només apareix si està infectat amb el virus de la hepatitis

  b- Es transmet també per via fecal - oral

  c- Abans s'anomenava antigen d'Austràlia

  d- És el principal causant de l'hepatitis post-transfusió

  36.- Quin tipus d'aïllament es recomana per a un malalt ingressat a l'hospital amb diagnòstic d'hepatitis A?

  a- Estricte durant les primeres 48 hores i desprès aïllament entèric

  b- Entèric fins a 7 dies desprès d'iniciada la icterícia

  c- Entèric durant les primeres 48 hores

  d- Per contacte fins a 7 dies després d'iniciada la icterícia

  37.- Els grups de població amb més risc de contraure la diabetis mellitus insulino - independent són:

  a- Els de la raça blanca

  b- La gent gran

  c- Els disminuïts físics

  d- Els grans fumadors

  38.- Una de les mesures per prevenir la diabetis és:

  a- evitar l'obesitat

  b- fer una dieta baixa en hidrats de carboni

  c- mantenir un bon nivell d'hidratació

  d- fer exercici isomètrics

  39.- Que és una addicció?

  a- L'efecte de la ingesta habitual de drogues, en proporcions d'augment, fins al punt de dependència física

  b- La confiança o la necessitat adquirida d'una droga

  c- La necessitat d'augmentar la dosi, per tal d'aconseguir l'efecte desitjat

  d- Els canvis fisiològics que es produeixen després de l'ús habitual d'una droga

  40.- Quina simptomatologia presenta una cremada de 2on grau que la diferència de les de 1er grau?

 • Dolor

 • Hiperestèsia

 • Sensibilitat a l'aire fred

 • Alleugeriment amb el fred

 • 41.- El rebuig agut en els malalts trasplantats es presenta:

 • Dins de les primeres 48 hores

 • Entre el primer i el segon mes

 • D'una setmana a dos anys desprès de la intervenció

 • En qualsevol moment

 • 42.- Quines de les següents característiques NO es correspon amb el dolor agut?

 • Apareix de forma gradual

 • Disminueix amb la curació

 • Pot anar acompanyat d'angoixa

 • Es de curta durada

 • 43.- Indiqueu quina de les següents respostes NO es correspon amb la definició d'opiacis:

 • Són uns analgèsics molt potents

 • Redueixen el dolor ajuntant-se als receptors del SNC

 • Són antiinflamatoris no esteroides (AINES)

 • Són una part essencial del tractament del dolor

 • 44.- Per quina vena NO s'aconsella administrar la dopamina?

 • Jugular

 • Subclàvia

 • Femoral

 • Mediana

 • 45.- Quina és l'actuació de la infermera envers la gent gran que pateix osteoartropaties?

 • Alleugerir el dolor i exercitar les articulacions afectades

 • Immobilitzar l'extremitat afectada

 • Eliminar el calci de la dieta

 • Aplicar embenatge compressiu en les articulacions afectades

 • 46.- L'escala de Brade4n s'utilitza per valorar aspectes relacionats amb:

 • La sensibilitat i la percepció

 • L'ansietat

 • Les activitats de la vida diària

 • Els risc d'úlceres per decúbit

 • 47.- Si el malalt presenta una zona eritematosa permanent, inflamació hística i congestió, estem parlant de:

 • Preúlcera

 • Úlcera d'estadi I

 • Úlcera d'estadi II

 • Úlcera d'estadi III o IV

 • 48.- Afegir fàrmacs a la sang d'una transfusió està contraindicat perquè:

 • dificulta la identificació d'una reacció adversa

 • provoca problemes de coagulació

 • causa una contaminació de la sang

 • provoca reaccions febrils

 • 49.- Per què s'utilitza la teràpia d'administració d'albúmina (un dels components de la sang)?

 • Per restaurar els factors de la coagulació

 • Per corregir els recomptes baixos de plaquetes

 • Per restaurar el volum en malalts en estat de xoc

 • Per restaurar la capacitat de transport d'oxigen

 • 50.- En la dieta de les dislipèmies, quina afirmació es correcta?

 • Cal disminuir-ne la quantitat de llet i augmentar la ingesta d'oli d'oliva

 • S'ha de disminuir la quantitat de llet i augmentar la ingesta d'oli de coco

 • S'ha de disminuir la ingesta de llet sencera i augmentar la ingesta de cereals

 • La ingesta de carn és tant important con la de fruites

 • 51.- Quin ordre s'ha de seguir en la reanimació cardiopulmonar?

 • Ventilació boca-boca - comprovar si respon - comprovar se respira - obrir la via aèria - massatge cardíac

 • Comprovar si respon - obrir la via aèria - comprovar si respira - ventilació boca a boca - massatge cardíac

 • Ventilació boca.boca - comprovar si respon - massatge cardíac - comprovar si respira - obrir la via aèria

 • Ventilació boca-boca - massatge cardíac - comprovar si respon - obrir via aèria - comprovar si respira

 • 52.- En la reanimació cardiopulmonar la zona i el mètode de massatge cardíac varien segons l'edat. Quina afirmació és certa?

 • En els lactants s'efectua compressió amb els dits del mig i anular, quatre dits per sota la línia intermamil·lar

 • En els infants s'efectua una compressió esternal produint una pressió d'1 centímetre

 • En el nadó les compressions s'efectuaran amb els dos polzes junts col·locats en el terç mitjà de l'extrem per sota de la línia intermamil·lar i amb les dues mans s'abraça el tòrax

 • En els adults s'efectua la compressió amb el taló de la mà sobre l'apèndix xifoide de l'estern

 • 53.- Si s'han d'administrar 150 mg d'ampicil·lina intramuscular i el vial conté 500 mg en una solució de 250 mg/ml. Quants mil·lilitres d'ampicil·lina s'han d'administrar?

 • 0'2

 • 0'4

 • 0'6

 • 0'8

 • 54.- En les incompatibilitats medicamentoses durant l'administració endovenosa és cert que:

 • La incompatibilitat està relacionada amb la concentració del medicament i el Ph.

 • La incompatibilitat està lligada a les característiques químiques

 • El Ph ideal per evitar reaccions d'incompatibilitat és de 4'7.

 • La incompatibilitat està relacionada amb la concentració, el ph, la capacitat d'ionització i la durada del contacte

 • 55.- La nutrició parenteral total està indicada quan:

 • El tracte gastrointestinal pot admetre les quantitats adequades de nutrients

 • El tracte gastrointestinal no pot admetre les quantitats adequades de nutrients

 • El suport nutritiu agressiu no està garantit

 • El tracte gastrointestinal funcional útil és capaç d'assimilar els nutrients

 • 56.- Si a l'introduir un catèter per alimentació parenteral es produeix una perforació pleural, l'acció de la infermera més importants és:

 • Col·locar el malalt en posició Fowler i preparar el carro d'aturada cardiorespiratòria

 • Retirar el catèter i tornar a intentar-ho en una altra via

 • Observar si apareix obnubilació i estupor

 • Canviar l'alimentació parenteral per l'alimentació per sonda yejunal.

 • 57.- El fetus d'una embarassada portadora del virus de la SIDA:

 • S'infectarà durant l'embaràs

 • No pot infectar-se

 • S'infectarà durant el part

 • Les Igm protegiran sempre el fetus

 • 58.- Desprès d'un contagi, l'aparició d'anticossos conta la SIDA indica que la persona:

 • Està infectada pel virus de la SIDA i ha desenvolupat anticossos

 • És immune al virus de la SIDA

 • Patirà amb seguretat la SIDA

 • Encara no pot transmetre el virus a altres persones

 • 59.- En un malalt portador d'una fístula arteriovenosa en el canell de la mà dreta, on col·locarem la cinta compressora per poder estreure-li sang?

 • A qualsevol dels braços

 • En el braç de la fístula, però a l'avantbraç

 • En el braç contrari

 • En cap braç

 • 60.- Quin fàrmac pot fer tornar l'orina de colo rosat o vermell?

 • Vitamines del complex B

 • Diürètics

 • Fenitoïna

 • Nitrofurantoïna

 • 61.- Què ha de tenir en compte la infermera en un nen que ingressa per insuficiència renal aguda?

 • Mantenir la pell hidratada

 • Evitar la sobrecàrrega de líquids

 • Mantenir una bona alimentació

 • Controlar la tensió arterial cada 12 hores

 • 62.- La dosi de citostàtics s'ha de calcular tenint en compte:

 • El pes

 • La talla i edat

 • La edat i pes

 • La superfície corporal

 • 63.- En el cas d'extravasació durant l'administració de citostàtics que s'ha de fer?

 • Interrompre la medicació, deixar el catèter i aspirar

 • Interrompre la medicació i retirar el catèter

 • Interrompre la medicació i administrar sèrum fisiològic

 • Interrompre la medicació i avisar el metge

 • 64.- En les cures pal·liatives d'un malalt terminal és important:

 • Donar suport al malalt i la família per separat

 • No canviar les normes del servei

 • Donar poca informació per no desanimar el malalt

 • Proporcionar una atmosfera de respecte, confort i comunicació

 • 65.- Quan està indicat retirar un catèter venós central en un malalt oncohematològic que presenta febre?

 • Sempre que presenti febre

 • Quan estigui obstruït

 • Quan els cultius siguin positius

 • Quan presenti envermelliment del punt de punció

 • 66.- Davant d'un nen hemofílic amb dolor i fixació de les articulacions, hem de:

 • Posar-li compreses calentes a la articulació afectada

 • Vigilar les petèquies

 • Posar-li compreses de gel en l'articulació afectada

 • Vigilar l'epistaxi

 • 67.- Quin medicament s'ha d'evitar en nens que tenen una púrpura trombocitopènia?

 • Aspirina

 • Paracetamol

 • Codeïna

 • Morfina

 • 68.- La dieta d'un nen ingressat per cremada ha de ser:

 • Hiperproteica

 • Líquida

 • Hipoproteica

 • Rica en glúcids

 • 69.- Quin dels següents signes és el més demostratiu d'una deshidratació greu?

 • Color pàl·lid de la pell

 • Turgència de la pell escassa

 • Oligúria intensa

 • Tensió arterial normal

 • 70.- Per afavorir la nutrició òptima en un lactant amb cardiopatia congènita és convenient:

 • Donar una dieta rica en sodi

 • Preses abundants cada 4 hores

 • Utilitzar tetines que afavoreixin la succió

 • Permetre que el lactant mengi a demanda

 • 71.- Quina de les següents actuacions ha de dur a terme la infermera davant d'una pacient ingressada per un avortament inevitable de 16 setmanes de gestació?

 • Determinar els tons cardíacs fetals i detectar el moviment del fetus

 • Avaluar l'hemorràgia i els signes vitals de la pacient

 • Valorar les característiques de les contraccions

 • Medir l'altura del fons uterí i valorar el temps transcorregut des de la ruptura de membranes

 • 72.- Si una pacient pateix una incontinència urinària precoç, està indicat fer:

 • Exercicis d'enfortiment del sòl pèlvic

 • Natació

 • Exercicis per enfortir la musculatura abdominal

 • Cirurgia, sempre és inevitable

 • 73.- Per realitzar una histersalpingografia és necessari:

 • Limitar l'activitat en un temps previ

 • Restringir els aliments o líquids, prèviament

 • Buidar la bufeta abans del procediment

 • Monitoratge cardíac

 • 74.- Quina és l'actuació adequada de la infermera per prevenir les clivelles del mugró en l'alletament?

 • No s'ha de rentar els pits abans de cada mamada

 • No s'han d'utilitzar cremes ni ungüents

 • Assegurar-se que el nadó està correctament col·locat quan mama

 • Cap d'aquests consells és adequat

 • 75.- L'administració sublingual de fàrmacs:

 • Té un efecte sistèmic però no local

 • S'absorbeix lentament

 • Passa a la sang evitant el fetge

 • Es la via d'elecció per valorar les al·lèrgies medicamentoses

 • 76.- Quin any va desenvolupar Florence Nightingale la seva teoria de l'entorn?

 • 1810

 • 1960

 • 1890

 • 1995

 • 77.- El Pla de Salut de Catalunya és aprovat pel:

 • Parlament de Catalunya

 • Consell Executiu de la Generalitat

 • Conseller de Sanitat i Seguretat Social

 • Consell de Direcció del Servei Català de la Salut

 • 78.- Les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS)

 • Equivalen, en l'àmbit hospitalari, als equips de suport desplegats en atenció primària

 • Equivalen, en l'àmbit de l'atenció primària, als equips de suport desplegats en els hospitals

 • Són equips de suport, situats als hospitals d'aguts, que tenen com a missió especifica la cura de malalts terminals

 • Cap de les respostes anteriors és certa

 • 79.-A quina etapa correspon la Planificació dina del procés d'Infermeria?

 • A la primera

 • A la segona

 • A la tercera

 • A la quarta

 • 80.- Segons l'informe de Belmont, són principis bioètics

 • Informació, confidencialitat i autonomia

 • Beneficència, autonomia i justícia

 • Veracitat, honestedat i imparcialitat

 • Dignitat, llibertat i igualtat

 • 81.- Indiqueu el mecanisme de defensa que utilitza la persona per justificar el seu comportament contrari a la salut o la falta de motivació per seguir el tractament indicat:

 • Denegació

 • Racionalització

 • Sublimació

 • Regressió

 • 82.- Quin ritme de diüresi es considera com a signe de bona hidratació, en un cremat adult?

 • 0'7 ml/Kg/h

 • 0'4 ml/Kg/h

 • 0'3 ml/Kg/h

 • No es imprescindible controlar-lo

 • 83.- Per garantir les òptimes condicions els òrgans vitals del donant, s'ha de mantenir:

 • La pressió arterial d'oxigen entre 90 i 95

 • La diüresi >o igual a 1 ml/Kg

 • La temperatura corporal per sota de 35º

 • La pressió arterial per sota de 150 mmHg

 • 84.- Quina maniobra es inadequada per controlar un augment de la PIC?

 • Aixecar la capçalera del llit entre 15º i 30º

 • Posar el cap del pacient en hiperextenció

 • Evitar la rotació del cap del malalt

 • Limitar el temps d'aspiració de secrecions de 15 seg.

 • 85.- L'experiència del dolor NO va determinada per:

 • La cultura

 • La joventut

 • Les creences

 • El sexe

 • EXAMEN 6

  1.- Un mieloblast és:

 • una cèl·lula de la sèrie blanca

 • una cèl·lula cancerígena

 • una cèl·lula del teixit nerviós

 • una plaqueta en fase de desenvolupament

 • 2.- Davant l'extravasació d'un agent vesicant, el primer que s'ha de fer és:

 • aturar immediatament la perfusió de quimioteràpia i pressionar la zona d'extravasació

 • aturar immediatament la perfusió de quimioteràpia i no retirar la cànula

 • aturar immediatament la perfusió, retirar la cànula i avisar el metge responsable

 • aturar immediatament la perfusió, retirar la cànula i aplicar compreses fredes

 • 3.- Prioritzar en quin dels següents casos, l'/la infermer/a que vigila el monitor d'arítmies hauria de donar l'alarma:

 • ritme ventricular mantingut per damunt de 100 x' amb el pacient conscient

 • el monitor manifesta un ritme i el pacient està inconscient

 • No hi ha complexes QRS en el monitor i el pacient està conscient i amb pols

 • Línia de base del monitor ondulada i el pacient manté el pols

 • 4.- En la dieta de la malaltia celíaca, s'ha d'evitar:

 • aigua

 • pa comú

 • arròs

 • infusions i estimulants

 • 5.- En el sistema TNM de classificació de l'extensió anatòmica de la neoplàsia, la N indica:

 • l'afectació de ganglis limfàtics

 • la naturalesa de la neoplàsia

 • la mida de la neoplàsia

 • la histologia de les cèl·lules neoplàsiques

 • 6.- Quina d'aquestes afirmacions descriuen el dolor agut.

 • No remet amb la curació de la lesió que el provoca

 • Apareix de forma gradual

 • És de curta durada i els seu origen està ben definit

 • Pot associar-se a depressió o fatiga

 • 7.- Senyaleu quina és la resposta INCORRECTA en la realització de la tècnica per determinar la glucosa en sang capil·lar.

 • Dipositar una gota de sang capil·lar a la tira reactiva

 • Esperar entre 20 - 120 seg. (segons model) abans de llegir el resultat

 • Calibrar el aparell analitzador abans d'utilitzar-lo

 • Punxar el palpís del dit després de desinfectar-lo amb alcohol

 • 8.- Les persones amb predisposició genètica a l'al·lèrgia presenten símptomes que identificarem com a trastorns:

 • atòpics

 • asmàtics

 • anafilàctica

 • d'hipersensibilitat

 • 9.- Quina de les següents actuacions d'infermeria realitzaríem amb un pacient amb un drenatge toràcic de segell hidràulic?

 • Mesurar i buidar la cambra de drenatge c/24h

 • Mantenir la cambra de control d'aspiració completa al màxim

 • Tenir a mà dues pinces amb les puntes recobertes de goma

 • No retirar l'apòsit de la toracotomia

 • 10.- El dolor que es percep en una zona diferent d'on es localitza la lesió original, en general una víscera. Es denomina:

 • Dolor referit

 • Dolor superficial

 • Dolor visceral

 • Dolor central

 • 11.- Indiqueu quin d'aquests canvis corporals és normal durant el procés d'envelliment:

 • Augemnt de la capacitat per sentir tons alts

 • Disminució de la resitència perifèrica al flux sanguini i la pressió arterial sistòlica

 • Disminució de la visió lateral

 • Augment de la sudoració

 • 12.- L'eritropoesi:

 • és el procés de formació i desenvolupament de les cèl·lules de la sèrie blanca

 • És el procés de destrucció de les cèl·lules de la sèrie roja

 • És el procés de destrucció de les cèl·lules de la sèrie blanca

 • És el procés de formació i desenvolupament de les cèl·lules de la sèrie roja

 • 13.- Les normes legals en l'exercici de la professió:

 • S'han de complir malgrat que creguem que són injustes

 • S'han de complir sempre que seguin justes

 • S'han de complir sempre que siguin ètiques NULA

 • Només s'han de complir quan siguin justes i ètiques

 • 14.- Quins són els problemes de malnutrició, més freqüents en els pacients de VIH?

 • Infeccions oportunistes

 • Mala absorció de carbohidrats i alteracions en el metabolisme dels lípids

 • Ús de fàrmacs

 • Hipermetabolisme, anorèxia i mala absorció

 • 15.- El “Chalazión” és:

 • Una malaltia del cristal·lí

 • Un quist de les glàndules de Meibom

 • Una alteració de la retina

 • Una sequedat excessiva de la parpella

 • 16.- Quina serà l'actuació d'infermeria en el pacient amb nutrició enteral contínua per sonda i que presenta diarrea?

 • Diluir el preparat i administrar-lo de forma intermitent

 • Registrar el volum de les deposicions en 24h

 • Augmentar la ingesta de líquids per sonda i donar dieta astringent

 • Consultar si el pacient pren fàrmacs que produeixen diarrees

 • 17.- En general, dins el context de l'educació sanitària, com es consideraria “una predisposició mental adquirida i duradora que incita a comportar-se d'una forma determinada enfront a un determinat tema de salut”

 • Actitud

 • Implicació

 • Motivació

 • Comunicació

 • 18.- Senyaleu en quina circumstància NO està justicicada la violació del secret professional:

 • Davant la petició del Comitè d'Humanització de L'hospital

 • Davant mala praxi

 • Davant possibles delictes

 • Davant pacients que pateixen malalties infeccioses, que s'han de declarar obligatòriament als organismes públics

 • 19.- En els hospitals de l'ICS, la Comissió de Control de Qualitat Assistencial té com a funció:

 • Controlar l'activitat dels professionals sanitaris

 • Avaluar l'assistència

 • Mesurar la qualitat cientificotècnica dels professionals

 • Una participació dels professors sanitaris independent de la línia de gestió

 • 20.- Quina he de ser la primera actuació d'infermeria davant un pacient amb una TA sistòlica inferior a 90 mmHg?

 • Suspendre el tractament antihipertensiu

 • Comparar la xifra amb les anteriors i repetir la lectura

 • Col·locar el pacient de trendelenburg i avisar el metge

 • Augemntar el ritme de degoteig i avisar el metge

 • 21.- Quin és l'autor del model Conceptual que equipara salut amb independència?

 • V. Henderson

 • D. Orem

 • H. Paplau

 • M. Rogers

 • 22.- Un dels factors essencials perquè un programa d'educació al pacient segui eficaç és:

 • Que faciliti la tasca assistencial

 • Que la persona que rebi l'educació estigui activament implicada en el procés de l'aprenentatge

 • Imprecindible lliurar documentació

 • Que hi hagi un únic programa educatiu

 • 23.- La proporció d'individus d'una població que té una malaltia, es denomina:

 • Incidència

 • Prevalença

 • Risc relatiu

 • Incidència acumulada

 • 24.- Actualment hi ha vacuna per a l'hepatitis:

 • A,B,C

 • A,B

 • B,C

 • A,C

 • 25.- A la definició i descripció ordenada de les accions que s'han de portar a terme en una situació, se l'anomena:

  a- Informe

  b- Tasca

  c- Protocol

  d- Activitat

  26.- Pel que fa a la posició de les peses en un pacient sotmès a tracció:

 • Han de pressionar contra els peus del llit

 • Han de penjar lliurement i en direcció tranversal a la zona lesionada

 • Han de penjar lliurement

 • Han de penjar lliurement i en direcció longitudinal a la zona lesionada

 • 27.- La utilització de manera rutinària, per part de tots els treballadors sanitaris de les barreres protectores per prevenir l'exposició a la sang i als líquids orgànics, s'anomena

 • Normes d'aïllament

 • Precaucions universals

 • Prevencions universals

 • Mesures especifiques

 • 28.- Quan es selecciona els individus pels grups d'estudi en funció de la presència d'una determinada característica o exposició, l'estudi es denomina:

 • De cohorts

 • De casos i controls

 • Assaig clínic creuat

 • Assaig clínic aleatori

 • 29.- El pla de Salut de Catalunya té un període de vigència:

 • Quadriennal

 • Triennal

 • Anual

 • Biennal

 • 30.- Quina d'aquestes afirmacions sobre l'epilèpsia i els seus símptomes és certa?

 • és una malaltia del sistema neurovegetatiu amb afectacions musculars

 • és un procés degeneratiu amb crisis convulsives

 • síndrome que evidencia trastorns de la funció cerebral amb convulsions recurrents

 • Totes les afirmacions són valides

 • 31.- Quina seria l'actuació immediata d'infermeria, en un pacient que ingressa amb sospita d'infart agut de miocardi:

 • Administrar-li un analgèsic via intramuscular per alleujar el dolor i monitorar

 • Col·locar monitor i iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar

 • Col·locar via venosa, administrar analgèsics i prendre constants

 • Col·locar el pacient en repòs, monitorar i establir via venosa

 • 32.- Com es denomina l'òrgan col·legiat d'assessorament del gerent de l'institut Català de la Salut?

 • Comitè de Direcció

 • Consell consultiu

 • Consells de Direcció

 • Comitè de gestió

 • 33.- Identifiqueu quin d'aquests diagnòstics d'infermeria està redactat correctament:

 • Infecció de la ferida quirúrgica secundària a intolerància als punts de sutura

 • Potencial de traumatisme relacionat amb la falta de baranes protectores al llit

 • Potencial d'incontinència urinària funcional relacionat amb dèficit sensitiu, manifestat per emissió d'orina involuntària i imprevisible

 • Potencial de lesió relacionat amb la incapacitat per identificar situacions de risc.

 • 34.- Davant la sospita d'una reacció hemolítica transfusional, el primer que s'ha de fer és:

 • Comprovar a la capçalera del malat, etiquetes, formularis i identificació del pacient per determinar si se li ha d'administrar els component previst

 • Comunicar immediatament la sospita de reacció transfusional al Bang de Sang

 • Aturar immediatament la transfusió. Mantenir la via. Avisar el metge responsable

 • Aturar immediatament la transfusió. Mantenir la via. Enviar la mostra de sang al Bang de Sang al més aviat possible.

 • 35.- En la teràpia intravenosa, quina de les següents complicacions NO es certa:

 • Absència de flux

 • Tromboflebitis de la vena

 • Infecció sistèmica

 • Xoc

 • 36.- Dels següents supòsits sobre la qualitat, indiqueu el correcte:

 • La qualitat és intangible i per tant no mesurable

 • La qualitat i la quantitat són termes contraposats

 • La responsabilitat de la qualitat correspon als professionals sanitaris

 • La dimensió central de la qualitat és la competència professional o qualitat cientificotècnica

 • 37.- La queratoplàstia és:

 • L'extirpació del teixit corneal lesionat i la seva substitució per teixit corneal sa

 • L'extirpació del contingut ocular i part del nervi òptic i la seva substitució per metilcel·lulosa

 • L'empelt de pell damunt d'una lesió per cremades

 • La implantació de lent intraocular en substitució del cristal·lí

 • 38.- Els pacients que requereixen un suport transfusional periòdic (ex. Anèmia hemolítica congènita) tenen un alt risc de realitzar una sobrecàrrega de:

 • Ferro

 • Factora de la coagulació

 • Calci

 • 2-3 DPG

 • 39.- Dins el contingut bàsic d'un carret de reanimació cardiopulmonar, ha d'haver-hi:

 • Tubs endotraqueals, pinces Kelly, mascareta Venturi, pinces Pean

 • Pinces Pean, laringoscopi, broncoscopi, tubs endotraqueals

 • Laringoscopi, pinces Magill, sonda Sengstaken, canules Guedel

 • Cànules Guedel, laringoscopi, tubs endotraqueals, pinces Magill

 • 40.- En una cremada que afecti a la cara, cuidarem els ulls:

 • Rentant-los amb sèrum fisiològic cada 4 o 6 hores

 • Cobrint-los amb vaselina

 • Apagant la llum

 • Rentant-los amb sèrum glucosalí cada 4 o 6 hores

 • 41.- En un supòsit d'errada en les anotacions clíniques en emplenar els registres, l'/la infermer/a haurà de:

 • Tapar amb líquid corrector l'anotació equivocada i posar-hi data.

 • Ratllar amb una línia, fent constar “erroe” i signar

 • Esborrar l'equivocació i escriure damunt el correcte

 • Deixar una nota als companys, perquè ells sàpiguen que està equivocat, però no tocar el registre per evitar problemes legals

 • 42.- La finalitat de l'aïllament protector és:

 • Protegir el pacient immunodeprimit

 • Evitar la transmissió per contacte

 • Protegir els treballadors sanitaris de les infeccions

 • Bloquejar la infecció tramesa per via aèria

 • 43.- La llei de uniformitat de donacions anatòmiques:

 • Constitueix un mecanisme perquè totes les persones puguin donar els seus òrgans en morir

 • Autoritza l'extracció d'òrgans si ho ha expressat el donant

 • Autoritza la família encara que el donant hagués expressat el contrari

 • No són certes cap de les anteriors

 • 44.- Quina de les següents malalties està associada directament a la infecció per VIH?

 • Cardiopatia isquèmica

 • Colitis ulcerosa

 • Retinopaties per citomegalovirus

 • Èczemes

 • 45.- La uveïtis és una malaltia:

 • De l'ull

 • De la vagina

 • De la glotis

 • De les vàlvules coronàries

 • 46.- Quant atenem un pacient amb cremades en un braç i esquena. Direm que te cremades en un:

 • 32%

 • 27%

 • 20%

 • 15%

 • 47.- En el pla de cures d'infermeria intraoperatori els diagnòstics: risc d'aspiració, temor, risc de lesió, risc d'infecció, risc d'hipotèrmia:

 • Són diagnòstics d'infermeria

 • Son diagnòstics mèdics

 • No son diagnòstics

 • Són diagnòstics però no guarden cap relació amb el Pla de cures d'infermeria intraoperatoria

 • 48.- Des del punt de vista de la responsabilitat professional. En dissenyar un protocol estem establint:

 • El nivell màxim de qualitat

 • Un conjunt de procediments

 • El nivell mínim de qualitat que considerem acceptable

 • El desenvolupament d'una tècnica concreta

 • 49.- Quin sistema de subministrament d'oxigen pot donar els següents problemes: cefalees, dolor del sins paranasals i distensió abdominal amb fluxos elevats?

 • Cànula nasal

 • Sonda nasal

 • Mascareta facial

 • Ulleres nasals

 • 50.- En realitzar un electrocardiograma, en quin lloc col·loquem l'elèctrode explorador de la derivació V4?

 • En el 5è intercostal esquerre en la línia mitjana axil·lar del cor

 • En el 5è espai intercostal esquerre en la línia mitjana clavicular

 • En l'extremitat superior dreta

 • En el 4t espai intercostal esquerre de l'estèrnum

 • 51.- Quina de les següents opcions NO és causa d'hipoglucèmia?

 • Quantitats inadequades d'aliments

 • Ingestió de marihuana i cocaïna

 • Exercici planificat

 • Inversió de la dosi d'insulina de matí i nit

 • 52.- Identifiqueu quin d'aquests diagnòstics d'infermeria està redactat correctament:

 • Deteriorament de la deglució relacionat amb disminució de la consciència i manifestat per tos, ennuegament i estasi d'aliments en la cavitat bucal

 • Alteració de la nutrició per defecte, relacionat amb la incapacitat per ingerir aliments

 • Potencial d'infecció relacionat amb traumatisme i manifestat per febre alta

 • Potencial d'aspiració relacionat amb sonda nasogàstrica en laringe

 • 53.- Quina d'aquestes afirmacions sobre l'hepatitis és falsa:

 • L'hepatitis B o entèrica es transmet per via digestiva

 • l'hepatitis a i l'hepatitis B son víriques, la C és infecciosa

 • En l'hepatitis A pot aparèixer icterícia, acòlia i cansament

 • Algunes persones amb la malaltia són asimptomàtiques

 • 54.- En pacients drogodependents la definició de tolerància a una substància es refereix a:

 • Les quantitats augmentades de substància necessària per aconseguir l'efecte que desitgem

 • Que una substància inoculada en el pacient no manifesti incompatibilitat

 • La intensitat dels efectes de la síndrome d'abstinència

 • L'eficàcia de l'antagònic

 • 55.- Quin dels següents models d'infermeria incideix més en el concepte d'autocures?

 • V.Hendreson

 • D. Orem

 • H. Peplau

 • F. Nightingale

 • 56.- D'acord amb l'estatut del personal sanitari no facultatiu es considera falta greu:

 • L'embriaguesa quan sigui habitual

 • Les faltes de respecte amb els superiors, companys, subordinats i públic

 • La desatenció amb els superiors, companys, subordinats i públic

 • La disminució voluntària i contínua en el rendiment del treball

 • 57.- En les malalties al·lergèniques, el tractament etiològic possible és:

 • Antihistamínics i corticoides

 • Inhaladors i broncodilatadors

 • Immunoteràpia

 • Adrenalina

 • 58.- Quina d'aquestes afirmacions referent a les drogues d'us i abús és correcta:

 • Les amfetamines tenen acció estimulant, però no provoquen dependència física

 • L'LSD és un opiaci que indueix a quadres psicòtics

 • La cocaïna no crea dependència física

 • La cafeïna, l'heroïna, la cocaïna són al·lucinògens d'ús il·legal

 • 59.- Quan en tossir o riure, hi ha una emissió involuntària d'orina, per augment de la pressió, intraabdominal, estem davant d'una:

 • Incontinència d'urgència

 • Incontinència reflexa

 • Incontinència d'esforç

 • Incontinència funcional

 • 60.- Segons el Pla de salut de Catalunya 1996-1998, una de les característiques de la població de Catalunya:

 • És l'allargament de l'esperança de vida i l'alta immigració

 • La relació de dependència global ha augmentat

 • El nombre de persones que es declaren inactives supera el d'actives

 • El percentatge de població catalana nascuda a Catalunya ha disminuït en els darrers anys

 • 61.- La psicosi de Korsakov és una síndrome originada per una carència nutricional que es manifesta amb lapsus de memòria amb fabulació compensadora. És propia de:

 • Psicosi maniacodepressiva

 • Anorèxia nerviosa

 • Alcoholisme

 • Ludopatia

 • 62.- Quina manifestació és verdadera referent al procés de l'envelliment i com afecta els patrons del somni:

 • E l temps emprat a dormir profundament disminueix

 • Els patrons del somni resten iguals durant tota la vida

 • Les persones ancianes dormen més

 • Els moviments oculars ràpids disminueixen en les persones grans

 • 63.- Els objectius genèrics de l'anàlisi de la situació de salut són:

 • Fonamentar les decisions de planificació de salut, prioritzar els problemes i servir de base per avaluar les decisions preses

 • Identificar els factors causals o condicionants de la salut, conèixer els grups de risc i controlar la depesa sanitària

 • Definir la magnitud dels problemes de salut, conèixer l'estructura demogràfica de la població i gestionar els recursos sanitaris de la població

 • Establir el nivell de salut de la població, descriure els grups de risc i avaluar el Pla de salut

 • 64.- L'objectiu bàsic del consentiment informat és:

 • Protegir els professionals mèdics de les possibles denúncies per mala praxi

 • Promoure l'autonomia del pacient i complir els requeriments ètics del dret a la informació

 • Protegir l'hospital en supòsits d'error en intervencions quirúrgiques agressives

 • Totes són certes

 • 65.- L'ús del format PES per a la descripció del diagnòstic d'infermeria és un suggeriment de:

 • King

 • Gordon

 • Roy

 • Henderson

 • 66.- Quina d'aquestes afirmacions respecte al càncer de pulmó és correcta:

 • Els signes i símptomes depenen de la localització o de l'existència de metàstasi, però no de la mida del tumor

 • El símptoma més tardà és la tos

 • La malaltia comença insidiosament i sovint és asimptomàtica fins al final de l'evolució

 • L'adenocarcinoma dels bronquis perifèrics és més freqüent en fumadors

 • 67.- A que se refereix el terme suport vital bàsic?

 • Manteniment de la via aèria permeable i suport a la respiració i circulació mitjançant intubació

 • Manteniment de la via aèria permeable i proporcionar un suport a la respiració i circulació sense equip, o amb un simple utensili per a la via aèria o barrera protectora

 • Manteniment de la via aèria permeable, massatge cardíac, cop precordial i desfibril·lació

 • Cop precordial, intubació, desfibril·lació i accés venós

 • 68.- Quina de les següents afirmacions respecte a l'asma en un nen és correcta:

 • S'ha d'estimular el nen perquè tussi cada 2 hores

 • Sol manifestar-se abans de 5 anys d'edat

 • Ha d'evitar-se la tos perquè augmenta la hipòxia i el tiratge

 • Cursa amb bradicàrdia

 • 69.- Quina paràmetres valorem, per saber l'estat de consciència d'un pacient en el test de Glasgow?

 • Resposta al dolor, to i força muscular

 • Els moviments oculars, el llenguatge i la conducta

 • La localització del dolor, fasciculacions musculars i resposta pupil·lar

 • L'obertura ocular, resposta verbal i motora

 • 70.- En la diabetis mellitus tipus I (Insulinodependents) en un nen:

 • L'/la infermer/a ha d'explicar al nen i als seus pares que, haurà de portar un braçalet o medlla que l'identifiqui com a diabètic

 • El nen no ha de realitzar exercici físic de forma regular

 • Els controls de glucosa només es realitzaran 2 vegades al dia a fi d'estalviar traumes al nen

 • En cas d'hipoglucèmia només és donarà al nen sucre, mai mel o una altre tipus de dolç

 • 71.- En ingessar en la unitat, l'embenatge de guix d'un pacient atès a urgències està humit i es queixa que sent calor. Responeu:

 • Notificar-ho al metge, ja que aquest problema indica una pressió excessiva sobre els teixits tous

 • Dient-li que no es preocupi, però controlant la temperatura corporal

 • Realitzant una finestra en el guix, para evitar la hipertèrmia de l'extremitat

 • Explicar-li que l'embenatge de guix es nota calent durant un temps mentre se solidifica i s'evapora la humitat

 • 72.- Respecte al tractament amb oxigenoteràpia l'infermer/a ha de saber que:

 • L'administració de O2 mai ha de tenir una pressió major de la que hi ha en l'atmosfera ambiental

 • Els signes clínics d'hipòxia més freqüents són la disminució de la pressió arterial i el de la freqüència cardíaca

 • Amb l'administració de O2 per vies nasals el % de O2 que arriba als pulmons no varia amb la profunditat de la respiració

 • L'excès de O2 pot tenir efectes tòxics

 • 73.- Quin és el periode d'incubació del xarampió?

 • De 4 a 6 dies

 • De 8 a 13 dies

 • De 15 a 20 dies

 • Més de 20 dies

 • 74.- Quina de les següents actuacions d'infermeria NO hem de realitzar amb pacients amb nutrició parenteral?

 • Mantenir una tècnica asèptica en manipular el catèter i les solucions

 • Monitorar paràmetres analítics

 • Canviar les solucions de nutrició c/24h

 • Modificar la velocitat de degoteig perquè no es retardi

 • 75.- Quan un pacient presenta greus trastorns per distingir entre la realitat i les seves experiències subjectives, estem davant d'un patró característic de:

 • Depressió

 • Drogodependència

 • Bulímia

 • Esquizofrènia

 • 76.- El servei català de la salut és un ens públic de naturalesa institucional i resta adscrit a:

 • Consell Executiu de la Generalitat

 • Consorci Sanitari de Barcelona

 • Departament de Sanitat i Seguretat Social

 • Institut Català de la Salut

 • 77.- Orquiopèxia és:

 • Descens del testicles mitjançant tècnica quirúrgica

 • Infecció moderada del testicle

 • Dilatació anormal del plexe venós en l'escrot

 • Ulceracions en el penis

 • 78.- En el diagnòstic i tractament de l'asma, el PEAK FLOW es:

 • Uns inspirometria

 • Una prova percutània

 • El test de referència per identificar l'al·lergen

 • El màxim flux que s'expulsa amb una expiració forçada

 • 79.- Com ha d'actuar l'/la infermer/a, davant un pacient que ha tingut un accident vascular cerebral i que pateix trastorns del llenguatge?

 • Utilitzant frases curtes, repetint-les uns sola vegada

 • Parlant al pacient fort i a l'orella

 • Repetint contínuament les ordres, fins que contesti el pacient

 • Parlar lentament, amb frases simples, donant temps per contestar

 • 80.- Les proves anomenades antropomètriques, les utilitzarem per valorar:

 • L'estat nutricional d'un pacient

 • Les unitats diàries d'energia i dosi proteica

 • Valor nutritiu dels aliments

 • El valor biològic els nutrients

 • EXAMEN 7

  1.- De les següents entitats quina està adscrita al Servei Català de la Salut?

 • Institut d'Estudis de la Salut

 • Institut Català de la Salut

 • Institut Català d'Assistencia i Serveis Socials

 • Institut Català del Voluntariat

 • 2.- De conformitat amb el Decret 138/1993, de 7 de maig, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, la Divisió Hospitalària de l'Istitut Català de la Salut depèn del:

 • Director del Servei Català de la Salut

 • Gerent de l'Institut Català de la Salut

 • Parlament de Catalunya

 • Director de la Regió Sanitària

 • 3.- El Consell Català és un òrgan de:

 • Assessorament

 • Participació

 • Consulta

 • Control de despesa

 • 4.- No s'inclou entre les causes de defunció que són considerades com a evitables des del punt de vista sanitari i recollides en l'anàlisi del Pla de salut de Catalunya 1995-1998 de les següents:

 • Els tumors de tràquea, bronquis i pulmó en població de 5-64 anys

 • L'apendicitis aguda en població de 5 a 64 anys

 • El tumor maligne de mama en dones de 15 a 64 anys

 • L'asma bronquial en població de 5 a 44 anys

 • 5.- Més de cinc faltes injustificades en l'assistència al treball, comeses en el període d'un més, està classificada en l'estatut de personal sanitari no facultatiu com:

 • Falta lleu

 • Falta greu

 • Falta molt greu

 • No es cap falta, només serà amonedable pel superior jeràrquic

 • 6.- La Junta d'Infermeria és l'òrgan:

 • D'assessorament i consulta de la direcció d'infermeria

 • D'assessorament a la Direcció Mèdica

 • De consulta a la Comissió de Control de Qualitat

 • Executiu de la Direcció mèdica

 • 7.- En quin àmbit desenvolupen les seves activitats les unitats funcionals interdisciplinàries descrites en el programa Vida als anys?

 • Àrees bàsiques de salut

 • Centres bàsics de salut

 • Centres de detecció i estimulació precoç

 • Hospitals d'aguts

 • 8.- L'estat de salut d'una persona és:

 • L'absència de malaltia

 • El resultat de l'acció dels factors biològics, estil de vida, serveis de salut i entorn

 • El resultat de l'acció dels factors: biològics i estil de vida

 • El resultat de la prevenció i la curació de la malaltia

 • 9.- Per identificar un problema de salut, incloure'l en el Pla de salut i definir les intervencions, quin dels següents criteris és FALS?

 • La preocupació social

 • La magnitud i gravetat

 • L'impacte econòmic

 • Que impliqui als professionals de l'àmbit de salut

 • 10.- L'estudi de cohorts és:

 • Un procediments no analític experimental

 • Un procediment analític no experimental

 • Només un estudi experimental

 • La sensibilitat d'un cribatge

 • 11.- En augmentar l'especificitat d'una prova es produeix:

 • un augment de falsos positius

 • una disminució de falsos positius

 • un augment de falsos negatius

 • una disminució de falsos negatius

 • 12.- Model Conceptual és:

 • La valoració de la 14 necessitats

 • Una manera de concebre el servei d'infermeria

 • El procés d'atenció d'infermeria

 • Un compromís d'infermeria envers la població

 • 13.- Segons Virginia Hendreson la funció social de la infermeria és:

 • Fomentar de independència

 • Suplir en tot moment el pacient

 • Aplicar el Procés d'Atenció d'infermeria

 • Atendre les necessitats de la persona quan està malalta

 • 14.- De les següents formulacions d'objectius, identifiqueu la resposta INCORRECTA:

 • El Sr Pont caminarà sol cada tarda durant 5 minut pel passadís

 • El Sr Pont enumerarà el material que necessita per fer-se el canvi d'apòsit estèril el proper 5 de3 març

 • El Sr Pont haurà millorat el seu desig de menjar el proper 4 de març

 • El Sr Pont identificarà com a mínim 3 aliments, del grup dels hidrats de carboni el proper 6 de març

 • 15.- Quina de les següents afirmacions NO es determina en les etapes de valoració i diagnòstic (segons model V. Hendreson)?

 • les causes de dificultat en la satisfacció de necessitats

 • la interrelació de unes necessitats amb altres

 • la formulació d'objectius d'independència en base a causes de les necessitats

 • el grau d'independència/dependència de cadascuna de les necessitats

 • 16.- El pla de cures d'infermeria és:

 • Una filosofia aplicada a les cures d'infermeria

 • Un instrument lògic i sistemàtic per aplicar cures de qualitat

 • El marc conceptual de les cures

 • El registre de les intervencions fetes per les infermeres

 • 17.- Quina és la primera etapa del cicle evacuatiu en el desenvolupament d'un programa de qualitat?

 • La elaboració de criteri

 • El disseny d'estàndards

 • La definició d'indicadors

 • La identificació de problemes

 • 18.- Quina de les següents afirmacions NO correspon a un indicador clínic?

 • Una mesura quantitativa que s'utilitza com a senyal d'alerta per iniciar un procés d'avaluació

 • Una mesura directa de la quantitat

 • Una mesura que s'utilitza quasi exclusivament en el monitoratge

 • Una eina per identificar processos o aspectes importants de la pràctica

 • 19.- Indiqueu quin dels següents principis NO és un principi de bioètica:

 • Respecte per les persones

 • Beneficència

 • Justícia

 • Moral cívica

 • 20.- L'ètica i la legislació són:

 • Sabers pràctics que tenen la seva arrel en el fet que els essers humans són lliures

 • Sabers pràctics morals que intenten aclarir perquè les persones són estructuralment ètiques

 • Un conjunt de llibertats en que son les persones poden participar en la vida pública

 • Qualitats de les persones que permet actuar cadascuna com creu convenient

 • 21.- Davant el procés del dol la infermera:

 • Només ha de planificar atencions si el dol és disfuncional

 • S'ha de centrar en la manera que té el pacient d'afrontar el dol

 • S'ha de centrar en la manera que tenen el pacient i la família d'afrontar el dol

 • Es un procés natural i no s'ha de planificar

 • 22.- En la planificació de l'alta d'un malalt amb dèficit de coneixements, la infermera ha d'avaluar els següents criteris:

 • Verbalització de coneixements i sentiments envers la malaltia

 • Demostració d'habilitats

 • Identificació dels recursos comunitaris

 • Totes són certes

 • 23.- De les normes d'utilització i conservació del antisèptics i desinfectants. Quina de les següents afirmacions és certa?

 • La barreja de diferents antisèptics és una mesura òptima per prevenir les infeccions, perquè, es potencia l'activitat antisèptica

 • Quan utilitzem un antisèptic caldrà, sempre, respectar el temps d'actuació i les concentracions indicades

 • Quan s'apliquen antisèptics sobre grans superfícies cutànies, aquestes mai s'absorbeixen per la pell

 • Es molt convenient mantenir submergit l'instrumental en solucions desinfectants

 • 24.- La bacterièmia per catèter es defineix com a:

 • Colonització del catèter

 • Aïllament de bactèries viables en la sang, amb cultiu de catèter positiu, sense que se'n identifiqui un altres focus originari

 • Presència d'eritema, dolor, induració o secreció purulents, limitats a un diàmetre de 2 cm a partir del punt d'inserció

 • Totes les respostes anteriors són correctes

 • 25.- Quan eduquem, cal tenir present que la por, respecte als comportaments.

 • mai es modifica

 • es molt efectiva a l'hora de produir canvis

 • els canvis de comportament no són perdurables

 • es necessària per aconseguir una sensibilització

 • 26.- Els objectius d'un programa d'educació sanitària són:

 • informar

 • aconseguir canvis en la forma de sentir i pensar

 • modificar comportaments

 • totes són certes

 • 27.- Quin és el principal recurs que un professional d'infermeria ha de considerar per trobar vies de solució als problemes plantejats per la família:

 • El professional d'infermeria

 • L'equip de salut

 • La comunitat

 • La pròpia família

 • 28.- Les causes més freqüents de l'alteració del benestar en el postoperatori immediat són:

 • Dolor- hipotèrmia

 • Hipotèrmia - hipotensió

 • Dolor - hipoxèmia

 • Hipotèrmia - ansietat

 • 29.- Quins serien els aspectes prioritaris a desenvolupar en l'educació sanitària d'un pacient, que s'ha e sotmetre a una intervenció quirúrgica amb anestèsia general?

 • Programa d'exercicis isomètrics i control d'ansietat

 • Fisioteràpia respiratòria i exercicis d'amplitud de moviment

 • Informació sobre la tècnica quirúrgica i tipus d'anestèsia que se li administrarà

 • Fisioteràpia respiratòria, drenatges que portarà i medicació que s'administrarà

 • 30.- Quins són els criteris per transferir un malalt a la unitat post-quirúrgica a la unitat d'hospitalització?

 • Signes vitals estables, diüresi no menor de 30 ml/h, ferida que no sagna

 • No dificultat respiratòria, constants vitals estables, orientat

 • Orientat, presenta algun vòmit, tensió arterial 120/60

 • Endormiscat, constants mantingudes, bradipnea

 • 31.- Qui és el símptoma més freqüent de les atelèctasis agudes?

 • Hipocàpnia

 • Dolor toràcic

 • Dispnea

 • Cap de les anteriors

 • 32.-Quin sistema permet administrar oxigen a diferents concentracions?

 • cànula nasal

 • màscara d'oxigen

 • catèter nasofaringi

 • totes les anteriors

 • 33.- Una de les següents arítmies pot ser potencialment letal:

 • Blocatge aurícula ventricular de 1er grau

 • Taquicàrdia sinusal

 • Taquicàrdia ventricular

 • Extrasístoles supraventricular.

 • 34.- Quin tipus de fluid haurem d'esperar en un colostomia situada al colon transvers?

 • Sòlid amb deposicions disgregades

 • Semi-líquid

 • Líquid i continu

 • Deposició formada

 • 35.- Davant d'un deteriorament de l'estat mentali neurològic d'un malalt amb cirrosis hepa`tica, està indicat:

 • Reduir o fins hi tot eliminar totalment la proteïna de la dieta

 • Incrementar la ingesta de proteïnes

 • Reduir o eliminar fins i tot les grases de la dieta

 • Incrementar la ingesta de líquids

 • 36.- Els principis física que es relacionen en la diàlisi són:

 • Difusió, convecció, ultrafiltració i absorció

 • Difusió, osmosi, ultrafiltració

 • Difusió, ionització, osmosi

 • Difusió, convecció i dilució

 • 37.- Quin dels següents sistemes de monitoratge de la pressió intracranial té menor incidència d'infecció?

 • Catèter intraventricular

 • Caragol subaracnoideu

 • Sensor epidural

 • Tots tenen la mateix incidència

 • 38.- La posició correcta en el llit d'un pacient que ha estat intervingut d'una tumoració crerbral serà:

 • Decúbit supí amb la capçelera enlairada 30º

 • Decúbit lateral amb la capçelera enlairada 30º

 • Decúbit supí amb la capçelera enlairada

 • Decúbit supí en posició neutra

 • 39.- Quin dels següents òrgans no es hemopoiètic?

 • Melsa

 • Pàncrees

 • Timo

 • Medul·la òssea

 • 40.- La infermera fa un obsrevació contuniada dels punts d'increció dels claus d'un pacient que porta un fixador externe, amb l'objectiu de:

 • Valorar l'estat de la pell

 • Valorar possibles signes d'inlamació o infecció

 • Quin tipus de clau s'ha colocat

 • Si s'ha aplicat l'apòsit en cada punt d'increció

 • 41.- Per a l'avaluació de l'agudesa visual s'utilitza:

 • La gràfica de Snellen

 • Se li demana al pacient que segueix la llum de la llenterna

 • El test de cobertura

 • El test d'Ishihara

 • 42.- L'element fonamental del cicle ovàric és el folícul, quin d'aquests folículs aconsegueix la maduresa?

 • Folícul primordial

 • Folícul en maduració

 • Folícul de Graff

 • Folicul proliferatiu

 • 43.- Les nàusees i els vòmits són manifestacions tòxiques immediates al tractament quimioteràpic. Una de les indicacions que ha de rebre el/la malalt/a és la modificació de la dieta, per tal de:

 • Minimitzar el malestar que causa el vòmit

 • Reduir la freqüència dels vòmits

 • Reduir la freqüència i la intensitat dels vòmits

 • Perquè d'aquesta forma no vomitarà

 • 44.- Durant l'administració dels citostàtics, una de les precaucions més importants és evitar l'extravassió de la medicació. Quan es produeix aquesta complicació, quina serà la primera acció a realitzar per part de l'infermer/a?

 • Interrompre la medicació, deixant el catèter in situ per tal d'aspirar el citostàtic

 • Interrompre la medicació i retirar immediatament el catèter

 • Interrompre la medicació i administrar sèrum fisiològic per tal de netejar la vena

 • Interrompre la medicació i avisar el metge

 • 45.- Quin indicador de conductes ens faria sospitar que un lactant te dolor?

 • Augment de la freqüència respiratòria

 • Trastorns de la son

 • Sudoració

 • Augment del to muscular

 • 46.- Quins jocs recomanaries als pares d'un nen asmàtic de 4 anys per augmentar la pressió expiratòria?

 • Saltar

 • Fer jocs de construcció

 • Jugar a tirar la pilota

 • Bufar boles de cotó

 • 47.- Com es pot valorar en un nen preescolar un fluid nasal desprès d'un traumatisme craneoencefàlic, per saber si aquest és líquid cefaloraquidi?

 • Pel color

 • Per la presència de glucosa

 • Per la olor

 • Per la presència d'acetona

 • 48.- Quin és el primer objectiu que ens hem de proposar amb un malat amb anorèxia nerviosa?

 • Inculcar la consciència de la malaltia

 • Realitzar una teràpia familiar és un dels mantenidors de l'anorèxia nerviosa

 • Recuperar l'estat nutricional

 • Iniciar un tractament cognitiu conductal per la distorsió de la imatge corporal

 • 49.- La via de sensibilització més comuna utilitzada pels al·lergògens és:

 • Digestiva

 • Aèria

 • Parenteral

 • Cap de les anteriors

 • 50.- Per a un/a malalt/a ingressat a l'Hospital amb el diagnòstic d'hepatitis A. Caldrà establir.

 • Aïllament estricte durant les primeres 48 hores i desprès aïllament entèric

 • Aïllament entèric fins 7 dies desprès d'iniciar l'ictericia

 • Aïllament entèric durant les primeres 48 hores

 • Aïllament per contacte fins a 7 dies desprès d'iniciada la icterícia

 • 51.- Els anticossos front al HBs (anti HBs)

 • Apareixen en la fase de la convalescència de l'hepatitis aguda B

 • Es mantenen detectables durant molt temps

 • Indiquen que existeix immunitat front de l'hepatitis B

 • Totes les respostes anterior son correctes

 • 52.- La presència de Hbe Ag i/o HBs Ag positius i anti HBs negatius indica que la persona és portador crònic de l'hepatitis B:

 • Amb replicació viral activa

 • Sense replicació viral activa

 • Durant la fase de reagudització de la malaltia

 • En període prodròmic de la malaltia

 • 53.- Quina de les següents proves diagnostica la infecció VIH?

 • Hemograma complet

 • Prova HBsAG (antigen de superfície de l'hepatitis B)

 • Enzimimmunoanàlisi (ELISA) i prova Western Blot

 • Recompte de limfòcits B

 • 54.- De les següents malalties, quina és la més prevalent en malalts amb SIDA?

 • Tuberculosi pulmonar

 • Hepatitis A

 • Xarampió

 • Anèmia

 • 55.- Quan hagis d'administrar una barreja d'insulines a una pacient diabètic, quina carregaràs primer?

 • Insulina ràpida

 • Insulina intermèdia

 • Insulina lenta

 • És indiferent

 • 56.- Quins dels quatre aliments que anomenem a continuació són hidrats de carboni d'absorció ràpida?

 • Pa

 • Arròs

 • Fruita

 • Llegums

 • 57.- El fenomen Somogyi:

 • Es dona per una falta d'insulina

 • Generalment sol aparèixer a la tarda

 • Es caracteritza per una hipoglucèmia que es dóna la nit i va seguida d'una hiperglucèmia

 • Es caracteritza per una hiperglucèmia que es dóna durant la nit i va seguida d'una hipoglucèmia

 • 58.- Les manifestacions de la síndrome d'abstinència al opiacis de difícil simulació són:

 • Sudoració, rinorrea, diarrea, insomni i augment de la tensió arterial i de la freqüència cardíaca i temperatura

 • Disminució de tensió arterial, restrenyiment, malestar general i insomni

 • Hipersòmnia, nàusees, inhibició, tremolors i desig de consumir la droga

 • Augment de la temperatura, disminució de la freqüència cardíaca, badalls i miosi

 • 59.- L'escala analògica visual permet avaluar la severitat del dolor i consisteix en:

 • És un qüestionari que valora els aspectes sensorials, afectius relacionats amb l'experiència dolorosa

 • És una escala de 10 cm. De longitud en que, els extrems indiquen absència de dolor o presència de dolor insuportable, en el que el malalt/a ha de marcar sobre la línia el nivell de dolor que experimenta

 • És una escala numèrica en que el malalt/a ha d'assignar un valor numèric entre dos valors extrems absència de dolor i dolor insuportable. La resposta ha de ser oral

 • És un qüestionari i una escala alhora

 • 60.- Un dels principis de l'atenció d'infermeria al malalt/a amb dolor es basa a considerar

 • Que no totes les persones manifesten el dolor de la mateixa forma i hem d'acceptar l'expressió de dolor de cadascuna d'elles

 • Que el dolor és una experiència subjectiva en que la única autoritat per avaluar el dolor són els professionals

 • Que la majoria dels malalts utilitzen el dolor per fer demandes d'atenció psicosocial

 • Que els objectius de l'alleujament del dolor es basen en l'analgèsia a demanda

 • 61.- Un dels signes més característics del tamponament cardíac és:

 • Augment del dèbit cardíac

 • Pols paradoxal

 • Hipertensió arterial

 • Intensificació dels sorolls cardíacs

 • 62.- Ets la responsable d'un malalt portador de marcapàs temporal a demanda i programat a 70x' de freqüència. Quan vas a prendre-li el pols constates que està a 60x'. Que fas?

 • El registres a la gràfica i no fas res més perquè el marcapàs dóna una freqüència cardíaca normal

 • Avises al metge

 • Fas un electrocardiograma per confirmar la freqüència cardíaca de 60 i avises al metge que el marcapàs disfunciona.

 • Fas un electrocardiograma per confirmar la freqüència cardíaca de 60 i no avises al metge perquè el marcapàs funciona be.

 • 63.- La concentració d'oxigen que s'administra a un malalt amb insuficiència respiratòria crònica aguditzada ha d'esser:

 • Alta, perquè la insuficiència respiratòria sempre va acompanyada d'hipòxia

 • Baixa, ja que la hipòxia és l'únic estímul de la ventilació

 • La concentració que rebi el malalt és indiferent

 • Ha d'esser la concentració atmosfèrica perquè el malalt tot sol presenta hipercàpnia

 • 64.- La resposta inadequada a la medicació en les persones grans està estretament relacionada amb:

 • La confusió que tenen respecte la via d'administració

 • L'augment de flux renal i la pèrdua de nefrones

 • El metabolisme i excreció més lenta i que produeix disminució de l'efecte

 • La disminució de l'àcid gàstric, flux sanguini perifèric alterat, disminució de l'eficàcia renal.

 • 65.- Quins dels següents factors NO te incidència en les complicacions hemorràgiques de les persones grans que fan tractament amb anticoagulants?

 • L'eliminació d'anticoagulants és fa de forma mes lenta

 • Major fragilitat vascular

 • Dèficit de síntesis de factors de coagulació

 • Disminució dels mecanismes compensadors de la tensió arterial

 • 66.- La dieta astringent és un exemple típic de dieta:

 • Tova

 • Progressiva

 • Semilíquida

 • Absoluta

 • 67.- Quina de les següents afirmacions NO és una complicació biològica d'una dieta hipocalòrica en insuficiència renal avançada.

 • Tendència a la inanició

 • Augment de la urea i la creatinina

 • Hiperpotassèmia

 • Augment de l'alcalosi

 • 68.- Quina de les següents complicacions No es dona en un malalt que porta nutrició parenteral?

 • Hemotòrax

 • Hiperglucèmia

 • Sèpsis

 • Pneumònia

 • 69.- Quina de les següents actuacions d'infermeria NO seria correcta davant d'un malalt que porta nutrició parenteral i presenta congestió de les venes del coll i pressió arterial elevada?

 • Col·locació del pacient en posició Fowler alta

 • Administració d'oxigen

 • Ajustar el ritme del goteig per mantenir la via permeable

 • Col·locació del pacient en trendelenburg

 • 70.- En un pacient que presenta nafres per pressió i al qual pròximament donarem l'alta, l'educació sanitària anirà dirigida principalment a:

 • Que cada dia pesin el pacient amb la mateixa roba i la mateixa hora

 • Ensenyar i demostrar els procediments de neteja, aplicació de la medicació i tipus d'apòsit

 • A saber mesurar la ingesta i les deposicions cada 8 hores

 • Saber avaluar la nafra

 • 71.- S'ha demostrat que per l'aparició d'una nafra per pressió el factor més incident és.

 • La intensitat de la pressió

 • La continuïtat de la pressió

 • L'obesitat

 • Els fregaments en la mobilització

 • 72.- Durant l'administració de la tuberculina per via intradèrmica, quines accions NO realitzarà el infermer/a

 • Injectar la medicació suaument i lentament

 • Observar si es forma una pàpula o vesícula

 • Realitzar massatge sobre la zona desprès de retirar l'agulla

 • Insertar l'agulla pressionant contra la pell fins que es trobi una resistència, avançar l'agulla al llarg de l'epidermis

 • 73.- Quin és el propòsit d'iniciar lentament una transfusió?

 • Disminuir el dolor inicial de la transfusió

 • Igualar la temperatura de la transfusió a la temperatura corporal

 • Minimitzar qualsevol reacció a la transfusió

 • Evitar una sobrecàrrega circulatòria

 • 74.- Davant una sobrecàrrega circulatòria, per transfusió sanguínia, quina de les següents actuacions és la correcta?

 • Interrompre la transfusió, avisar el metge i tranquil·litzar el malalt

 • Interrompre la transfusió, instaurar serumteràpia amb sèrum glucosat al 5% i avisar el metge

 • Interrompre la transfusió, aixecar el cap del malalt i avisar al metge

 • Interrompre la transfusió, col·locar el malalt en decúbit lateral esquerre cap avall i avisar el metge

 • 75.- Quina d'aquestes afirmacions sobre e massatge cardíac extern NO és correcta?

 • El ritme ha de ser de 80 compressions/minut aproximadament

 • La relació temps de compressió/descompressió és 1:2

 • La depressió esternal és d'uns 4-5 cm.

 • El punt esternal de massatge és a uns 3-5 cm. Sobre l'apòfisi xifoide

 • 76.- Un dels tractaments d'elecció per reduir l'edema cerebral són els diürètics osmòtica i el més utilitzar és el Manitol, però com tots els tractaments presenta complicacions. Quina de les següents NO seria relativa a aquest tractament?

 • Depressió del sistema immunològic

 • Augment de la tensió arterial

 • Depleció de sodi i potassi

 • Hiperglucèmia hiperosmolar

 • 77.- A un malalt hospitalitzat i que pateix una depressió major, quina és la necessitat sobre la qual haurem de prioritzar la planificació de les cures?

  a- Alimentació

  b- Comunicació

  c- Seguretat

  d- Respiració

  78.- En la insuficiència cardíaca esquerra, les manifestacions clíniques són a causa de:

 • Congestió pulmonar

 • Congestió hepàtica

 • Taponament cardíaca

 • Cap resposta és correcta

 • 79.- Quin calmant cal evitat en el postoperatori d'una intervenció d'amigdales?

 • Paracetamol

 • Nolotil

 • Aspirina

 • Voltarèn

 • 80.- Quins dels següents factors de caràcter intrínsec, mostren una estreta i permanent associació amb les infeccions nosocomials, d'acord als estudis de prevalença obtinguts fins ara?

 • Obesitat - desnutrició - insuficiència respiratòria

 • Úlcera per decúbit - coma - desnutrició - neutropènia - insuficiència renal i immunodeficiència

 • Neutropènia - agranulocitosi - plaquetopènia - anèmia

 • Obesitat - desnutrició - immunodeficiència - coma

 • EXAMEN 8

  1.- La llei 14/1986 general de sanitat estableix:

 • El dret de l'usuari a tenir accés a la seva història clínica

 • El dret de l'usuari de disposar del resultats

 • El dret de l'usuari que es quedi constància per escrit de tot el seu procés

 • Que se li lliurin, si ho demana, un exemplar de la seva història clínica

 • 2.- D'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei general de sanitat, la política de salut estarà orientada a:

 • La promoció de la Salut

 • Garantir l'assistència sanitària en tots els casos de pèrdua de salut

 • La superació dels desequilibris territorials i socials

 • Promoure les accions necessàries per la rehabilitació funcional i reinserció social del pacient

 • 3.- Les regions sanitàries del Servei Català de la Salut equivalen la següent estructura territorial prevista en la Llei general de sanitat:

 • Districtes d'atenció primària

 • Àrees de salut

 • Sectors sanitaris

 • Comarques sanitàries

 • 4.- D'acord amb el Pla de Salut de Catalunya 96-98 la primera causa de mort entre els 35 i 74 anys és:

 • Els accidents de trànsit

 • Les malalties de l'aparell respiratori

 • El càncer

 • El consum excessiu d'alcohol

 • 5.- El personal estatuari té dret a gaudir, amb caràcter general, de permisos sense sou la durada anual dels quals no serà superior a:

 • 3 mesos

 • 5 mesos

 • 7 mesos

 • 9 mesos

 • 6.- D'acord amb l'Estatut del personal sanitari no facultatiu l'embriaguesa quan és habitual es considera falta:

 • Lleu

 • Molt lleu

 • Greu

 • Molt greu

 • 7.- D'acord amb l'Estatut del personal sanitari no facultatiu indiqueu quina sanció no està prevista:

 • Pèrdua d'havers d'1 a 60 dies

 • Amonestació per escrit

 • Suspensió de feina i sou d'1 mes a 1 any

 • Separació definitiva del servei

 • 8.- D'acord amb l'ordre 18 de novembre de 1985, la Junta d'Infermeria és un òrgan:

 • Col·legiat d'assessorament i consulta de la Direcció d'Infermeria

 • D'assessorament a la Direcció Mèdica

 • Executiu a les ordres de la Direcció d'Infermeria

 • De consulta a la Direcció d'Infermeria

 • 9.- Quina de les següents tasques desenvolupen les Unitats Funcionals Interdisciplinàries “UFISS” descrites en el programa “Vida als anys”?

 • Connexió dels equips d'atenció primària amb la xarxa de Salut Mental

 • Atenció directa a m,alats geriàtrics o pacients en situació terminal conjuntament amb els professionals del Servei d'Assistència corresponent

 • Detecció, diagnòstic i tractament precoç de les alteracions en el desenvolupament psicomotor del nens de 0 a 6 anys

 • Coordinació de la xarxa de treball social de l'ICASS

 • 10.- La morbilitat d'una població que s'obté a partir d'una enquesta de salut és:

 • morbilitat no diagnosticada

 • morbilitat diagnosticada

 • morbilitat percebuda

 • Només existeix un tipus de morbilitat

 • 11.- Qui va definir la salut com “Un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia”?

 • L'OMS

 • F. Nightingale

 • L'Estatut de la Seguretat Social

 • La Llei general de sanitat

 • 12.- Els risc relatiu és:

 • Una taxa bruta

 • Una proporció

 • Una raó

 • Un percentatge

 • 13.- Quin dels següents tipus d'estudi presenta una important limitació a causa de l'ambigüitat temporal?

 • Estudis transversals

 • Estudis de casos i controls

 • Estudis de cohorts

 • Estudis experimentals

 • 14.- Quina autora considera el pacient com un individu que requereix assistència per obtenir salut, independència o una mort tranquil·la?

 • Orem

 • Hendreson

 • Nightingale

 • Cap de pes tres anteriors

 • 15.- Els registres d'infermeria serveixen per:

 • Comunicar cures a altres professionals

 • Crea un documental legal

 • Validació per a les companyies d'assegurances

 • Totes són certes

 • 16.- L'objectiu final dels programes de qualitat és:

 • Millorar la qualitat de l'atenció

 • Avaluar la qualitat

 • Solucionar els problemes detectats

 • Mesurar el nivell de qualitat

 • 17.- Quina de les següents afirmacions per que fa als criteris de qualitat és falsa?

 • Han d'esser senzills

 • Han d'esser essencials

 • La seva elaboració ha d'esser participativa

 • Han d'esser rígids

 • 18.- En un programa d'educació per la salut:

 • S'han de prioritzar els comportaments

 • Només es tenen en compte els canvis produïts en la salut de la població

 • El resultat de salut, a vegades, és difícil d'avaluar

 • A i c són correctes

 • 19.- L'aplicació de les precaucions universals té com a finalitat:

 • Major protecció i eliminació de les mesures d'aïllament

 • No ha de ser utilitzades de forma rutinària

 • Major protecció sense eliminar les mesures d'aïllament

 • Una falsa seguretat

 • 20.- En l'àmbit hospitalari el mecanisme de transmissió per contagi directe més freqüent és:

 • Per via aèria

 • Per contacte a traves de les mans contaminades

 • Per via digestiva

 • Totes les afirmacions són falses

 • 21.- Assenyaleu la resposta falsa sobre les característiques de l'agent químic per a l'antisèpsia quirúrgica

 • Són d'ampli espectre bacterià

 • Són d'aplicació ràpida contra els microorganismes

 • Són inactius en presència d'alcohol, matèria orgànica o sabó

 • No són inflamables al utilitzar-lo amb làser o electrocirurgia

 • 22.- Quina afirmació és correcta per que fa al rasurat de la pell previ a una intervenció quirúrgica?

 • El borrissol sempre ha d'esser rasurat

 • L'afaitada ha d'esser el més ampli possible

 • L'afaitada s'ha de realitzar la nit anterior

 • La ruptura de la superfície cutànies en afaitar-lo, suposa una entrada per a la colonització de microorganismes, i una possible infecció

 • 23.- Les quatre etapes de l'anestèsia són:

 • Relaxació, inducció, pèrdua de consciència i pla operatori

 • Preoxigenació, pèrdua de la consciència, pla quirúrgic i depressió NULA

 • Relaxació, excitació, anestèsia operatòria o quirúrgica i perill

 • Ansietat, inducció, relaxació i depressió

 • 24.- La quantitat d'aire que es mobilitza en una respiració normal es coneix com:

 • Volum aeri mobilitzat

 • Volum corrent

 • Capacitat vital

 • Capacitat inspiratòria

 • 25.- Un símptoma precoç d'hipòxia, pot esser:

 • Confusió mental

 • Sudoració i taquicàrdia

 • Poliglobúlia

 • Canvis pupil·lars

 • 26.- En una exploració funcional respiratòria, que s'entén per índex de Tiffeneau?

 • Parlem de l'índex de la capacitat vital

 • És el volum espiratori màxim en un segon

 • És la relació volum espiratori màxim en un segon/capacitat vital

 • És el volum residual

 • 27.- Els principis de la bioètica són:

 • Justícia i imparcialitat

 • Respecte per a les persones, beneficència i justícia

 • Veracitat i honestedat

 • Llibertat, respecte i justícia

 • 28.- La digoxina pot produir efectes indesitjables. Indiqueu dir quin dels que a continuació s'anomena són imputables a ella?

 • Augment dels triglicèrids

 • Somnolència

 • Taquicàrdia

 • Nàusees i vòmits

 • 29.- Quina complicació apareix amb major freqüència com a resultat d'una trombosi venosa profunda?

 • Embòlia pulmonar

 • Embòlia cerebral

 • Infart agut de miocardi

 • Insuficiència renal

 • 30.- De les següents afirmacions sobre l'encefalopatia hepàtica, quina és falsa?

 • És un trastorn funcional i irreversible del sistema nerviós central

 • La insuficiència hepatocel·lular és un factor decisiu en l'aparició de la encefalopatia hepàtica

 • L'administració de diürètics pot desencadenar l'encefalopatia hepàtica

 • Els ènemes de neteja són útils per disminuir l'absorció de substàncies nitrogenades

 • 31.- En el postoperatori immediat d'una ileostomia, les femtes es caracteritzen per esser:

 • Aquoses i escasses

 • Pastoses i abundants

 • Abundants i líquides

 • Escasses i pastoses

 • 32.- En el cas que un pacient presenti dehiscència de la ferida acompanyada d'evisceració:

 • Es procedirà a col·locar un embenatge compressiu per mantenir units els marges de la ferida

 • Es recobriran les ferides i les visceres amb gases estèrils xopades amb sèrum fisiològic

 • Es reuniran les visceres en la cavitat abdominal

 • Totes les respostes anteriors son falses

 • 33.- Davant d'un malat traumàtic, quin és el signe més significatiu de lesió uretral?

 • Poliúria i polaquiúria

 • Uretrorràgia

 • Pèrdua involuntària d'orina

 • Hematúria

 • 34.- Assenyaleu quina estratègia assistencial de les que s'indiquen és falsa per evitar la hipotensió intracraneal?

 • Inspeccionar el pacient en busca de bradicàrdia i hipertensió arterial

 • Rotar el coll i flexionar-lo per comprimir les venes iugulars

 • Evitar la flexió del maluc

 • S'ha d'evitar l'estrès emocional i que es desperti freqüentment

 • 35.- Quina de les següents variables a l'avaluació de la resposta motriu en l'Escala de Coma de Glasgow?

 • Obertura espontània d'ulls

 • Parla incomprensible

 • Reacció davant del dolor

 • Orientació temporo-espacial

 • 36.- Els dèficits en el llenguatge i la comunicació desprès d'un accident vascular cerebral podem manifestar-se per:

 • Disàrtria

 • Disfàgia

 • Apràxia

 • Totes són possibles

 • 37.- Desprès d'un accident vascular cerebral, és important la rehabilitació passiva dels membres afectats, de les següents afirmacions quina NO és correcta?

 • La mobilització de l'extremitat/s afectades es farà 4 o 5 cops al dia

 • La mobilització serveix per recuperar el control del motor

 • La mobilització preveu el preveu el deteriorament del sistema neuromuscular

 • La mobilització predisposa a la trombosi i embòlia pulmonar

 • 38.- Quin és el signe clau del mieloma de cèl·lules plasmàtiques?

 • Hipercalcúria

 • Síndrome de Buig-Neel

 • Presència de la proteïna de Bence-Jones en orina

 • Hipercalèmia

 • 39.- En l'articulació del colze es realitzen moviments de:

 • Flexió

 • Flexió i extensió exclusivament

 • Flexió, extensió i rotació

 • Flexió, extensió, rotació i supinació

 • 40.- La fixació externa d'una fractura es denomina

 • osteosíntesi

 • osteotaxi

 • enclavad intramedul·lar

 • cerclatge

 • 41.- En un pacient al qual s'ha aplicat en embenatge rígid immobilitzador a l'extremitat inferior. Quin tipus de complicació suggereixen els signes de tumefacció, cianosi en els dits dels peus i l'augment de la temperatura dels dits?

 • Alteració venosa

 • Alteració motora

 • Alteració arterial

 • Alteració nerviosa

 • 42.- En quin moment està indicat realitzar la rehabilitació del braç afectat desprès de la cirurgia de càncer de mama?

 • Desprès de retirar els punts o grapes

 • Quan la dona està preparada psicològicament

 • Al dia següent de la intervenció quirúrgica

 • Tres dies desprès de la intervenció

 • 43.- La miringoplàstia estaria indicada per:

 • Reparar lesions de l'oïda mitjana

 • Solucionar la malaltia de Meniere

 • Tancar perforacions de la membrana del timpà

 • A i c son correctes

 • 44.- La malaltia de Méniere es caracteritza per la presència de tres símptomes

 • Nàusees, vòmits i marejos

 • Vertigen, pèrdua parcial de la visió, vòmits

 • Vertigen paroxístic, acufen i hipoacúsia neurosensorial

 • Vertigen, hipoacúsia i tremolors

 • 45.- L'examen biomèdic és necessari en una intervenció de cataractes per:

 • Escollir quina tècnica quirúrgica s'utilitzarà

 • Evitar complicacions transoperatòries

 • Decidir la col·locació de l'implant

 • El tractament postoperatori

 • 46.- En efectuar la valoració d'un pacient, quin dels següents símptomes fan pensar que pateix glaucoma agut?

 • Coïssor i disminució de l'agudesa visual

 • Nàusees, vòmits i visió borrosa

 • Dolor intens i mosques volant

 • Hiperèmia i secreció ocular

 • 47.- Un condrosacroma és un tumor maligne del teixit:

 • Ossi

 • Connectiu

 • Cartilaginós

 • Medul·la òssia

 • 48.- En l'aplicació de la radioteràpia, la dosi letal de curar el tumor és aquells que té una probabilitat del:

 • 75%

 • 80%

 • 95%

 • 100%

 • 49.- L'inici de l'esquizofrènia es caracteritza per ser de forma:

 • aguda o insidiosa

 • només de forma aguda, en forma de “brot”

 • suspicaç

 • residual

 • 50.- Quina de les següents afirmacions sobre substàncies psicoactives és correcta?

 • La tolerància evita la toxicitat

 • La dependència produeix tolerància

 • Els psicòtrops no estan sotmesos a control

 • Substàncies psicoactives és sinònim de drogues

 • 51.- La intradermoreacció a la tuberculina correspon el mecanisme de l'al·lèrgia tipus:

 • I o immediata

 • II o citotòxica

 • III o tipus Arthuso semiretardada

 • IV o retardada

 • 52.- El “Prick Test” és una tècnica que consisteix en:

 • L'aplicació subcutània d'un al·lergen

 • Punxar la pell a través d'una gota d'al·lergen

 • L'aplicació d'un esparadrap amb petites corol·les d'al·lergen

 • L'aplicació intramuscular d'un al·lergen

 • 53.- Davant d'un xoc anafilàctic, quin d'aquests problemes representa el perill més immediat per al pacient?

 • Problemes cardiovasculars

 • Problemes respiratoris

 • Problemes neurològics

 • Problemes d'hipersecreció

 • 54.- Quin tipus de fàrmac és imprescindible administrar davant d'un xoc anafilàctic greu?

 • Antihistamínics

 • Broncodilatadors

 • Vasoconstrictors

 • Corticoides

 • 55.- El VIH s'inactiva eficaçment amb:

 • Alcohol i aigua oxigenada

 • Derivats del clor (lleixiu)

 • Òxid d'etilè

 • A i c són verdaderes

 • 56.- La infecció potencial per immunosupressió pròpia de l'etapa simptomàtica de Sida pot materialitzar-se per:

 • les infeccions respiratòries (Pneumocystis carinii, tuberculosi pulmonar)

 • les infeccions del sistema nerviós central

 • les infeccions digestives (salmonel·losi) ANUL·LADA

 • totes les anteriors amb la mateixa proporció

 • 57.- En les cures del peu diabètic, quina d'aquestes afirmacions és verdadera?

 • Rentar els peus amb aigua a 32-35º

 • Aplicació del calor per afavorir el retorn venós

 • Si apareix alguna alteració de les ungles el podòleg mai li manipularà per evitar possibles infeccions

 • Caminar el major temps possible descalç per evitar la compressió de les sabates i afavorir la circulació

 • 58.- En la diabetis tipus I o insulinodependent tot es correcte excepte:

 • Necessita insulina per al seu tractament

 • Apareix preferentment amb individus de més de 40 anys

 • Inici brusc de la malaltia

 • Tendència a l'acetìosi

 • 59.- Si un pacient adult presenta cremades en tota la superfície anterior del tors, es diu que pateix una cremada de la superfície corporal del:

 • 4'5%

 • 9%

 • 18%

 • 27%

 • 60.- La causa més freqüent de dolor agut persistent en la localització quirúrgica després del tercer dia de postoperatori és:

 • Conseqüència de la posició a la taula quirúrgica

 • Infecció de la zona intervinguda

 • Per compressió incorrecta e l'apòsit quirúrgic

 • dehiscència de la ferida operatòria

 • 61.- Davant d'un quadre d'intoxicació aguda amb analèsics narcòtics, quin d'aquests signes apareix precoçment?

 • Cianosi

 • Taquicàrdia i ansietat

 • Bradicàrdia

 • Respiració Cheyne - Stokes

 • 62.- Quina d'aquestes afirmacions és correcta sobre el dolor del membre fantasma?

 • és un dolor particularment anguniós, no necessita analgèsia, i cedeix amb placebo

 • L'origen del dolor està provocat per al reajustament psicològic per la pèrdua de l'extremitat

 • El dolor pot necessitar narcòtics per controlar-lo

 • A i b són correctes.

 • 63.- Els signes i símptomes clàssics del xoc neurògen són:

 • hipotensió amb taquicàrdia

 • hipotensió amb bradicàrdia

 • hipertensió amb taquicàrdia

 • hipertensió amb bradicàrdia

 • 64.- En un pacient que presenta hipotèrmia generalitzada i per5sistent, els signes i símptomes més freqüents són:

 • Pell humida i freda, taquipnea i hipertensió

 • Pal·lidesa, bradicàrdia i hipotensió

 • Pell freda i seca, dispnea i arítmies cardíaques

 • B i c són verdaderes

 • 65.- De les dades de laboratori que s'anomenen a continuació, quines són compatibles amb una acidosi metabòlica?

 • pH 7'25 i HCO3 12 mEq/l

 • pH 7'25 i PCO2 95 mmg/Hg

 • PCO2 30 mm/Hg i HCO3 49 mEq/l

 • pH 7'50 i PCO2 30 mmHg

 • 66.- De les següents afirmacions, quina no es pot considerar un canvi fisiològic del sistema nerviós de l'ancià?

 • La disminució generalitzada de la sensibilitat

 • El tremolor senil

 • L'increment dels moviments de precisió

 • La pèrdua de neurones

 • 67.- En l'ancià l'aparell bronquial:

 • Produeix menys moc bronquial

 • Els sistema ventilatori està més predisposat a les infeccions

 • L'activitat ciliar és més intensa

 • El reflexe és més sensible

 • 68.- Per què en un malat diabètic està recomanada l'administració de dietes riques en fibra?

 • Evita que augmenti el pes i en conseqüència, aquest es controla millor

 • La fibra vegetal afavoreix la secreció d'insulina per part del pàncrees

 • Perquè retarda l¡'absorció intestinal i disminueix les hiperglucèmies postpondrials

 • Perquè es convenient prevenir la incidència de càncer de colon

 • 69.- D'aquests aliments, assenyaleu quin pot prendre lliurement un pacient dislipèmic:

 • Llet

 • Llegums seques

 • Pernil dolç

 • Marisc

 • 70.- Quina maniobra no forma part del procediment del sondatge nasogàstric:

 • Medir la longitud de la sonda a introduir

 • Introduir la sonda amb suavitat

 • Fixar la sonda evitant exercir una pressió excessiva

 • Introduir sèrum fisiològic per comprovar la correcta col·locació de la sonda

 • 71.- Davant de l'aparició del síndrome febril en un pacient amb nutrició parenteral, es procediràs prioritàriament a:

 • Retirar el catèter immediatament

 • Realitzar dos hemocultius

 • Romandre atents a l'evolució

 • Descartar que la febre tingui un altre origen

 • 72.- A més de la pressió directa, quina altra pressió és important a la formació de la nafra per decúbit:

  a- Pressió centrípeta

  b- pressió indirecta

  c- pressió de cizalladera o tangencial

  d- pressió selectiva

  73.- L'administració de fàrmacs betabloquejadors no cardio selectius dóna lloc a:

 • Sequedat de boca

 • Broncospasme

 • Hipotèrmia

 • Taquicàrdia

 • 74.- Quin és el mecanisme més important de pas de fàrmacs a traves de les membranes biològiques?

 • Filtració

 • Transport passiu

 • Simple difusió

 • Difusió facilitada

 • 75.- Els antidiabètics orals en general poden presentar una interacció medicamentosa amb algun dels següents fàrmacs:

 • Penicil·lina

 • Salicilats

 • Diazepam

 • Naproxen

 • 76.- De la Direcció d'Organització, Recursos Humans i Assumptes Econòmics depèn:

 • L'Assessoria jurídica

 • La Divisió Hospitalària

 • La Divisió d'atenció Primària

 • La Unitat de Planificació i Control de Gestió

 • 77.- Les gotes oculars s'han de posar:

 • Al centre de sac conjuntival

 • Al centre del globus ocular

 • A l'angle extern de l'ull

 • A l'angle intern de l'ull

 • 78.- La definició correcta de cricotireotomia és:

 • Extirpació de cricoides

 • Maniobra que permet comptar amb una via aèria artificial d'urgència

 • La punció de la membrana cricotiriodea

 • B i c són certes

 • 79.- En una malaltia de Khaler (Mieloma), quina de les següents lesions no és freqüent que es prodieixi?

 • Lesió òssia

 • Lesió renal

 • Anomalia de la síntesi d'immunoglobulines

 • Lesió cardíaca

 • 80.- Quina de les següents leucèmies agudes són les més malignes?

 • Leucèmies indiferenciades

 • Mieloblàstiques i promielocítiques

 • Limfoblàstiques

 • Monocítiques

 • EXAMEN 9

  1.- La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) preveu crear un instrument indicatiu i marc de referència en les actuacions públiques en l'àmbit de la salut, quin és?

 • El Pla de salut de Catalunya

 • L'enquesta de salut de Catalunya (ECSA)

 • El Pla integral d'urgències i catàstrofes (PIUC)

 • El Pla integral diari d'infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC)

 • 2.- A una dona amb VIH i tractament antiretroviral amb bon control de la seva malaltia, que ens comunica a la consulta d'infermeria que està embarassada, li recomanem:

  a- Un avortament terapèutic

  b- seguir las gestació però abandonar la medicació antiretroviral

  c- Seguir amb la gestació i el seu tractament antiretroviral

  d- Aconsellar-li confirmar la gestació amb la prova de “Wester blot”

  3.- Quin tipus d'hepatitis NO produeix malaltia crònica?

 • Hepatitis A

 • Hepatitis B

 • Hepatitis C

 • Hepatitis D

 • 4.- Indiqueu quina nous problemes de salut detectats per l'enquesta de salut de Catalunya (ECSA) són susceptibles de ser abordats per part del Pla de salut (1999 - 2001):

 • La caries dental

 • Les ludopatíes

 • Els trastorns cognitius i de la conducta

 • Els accidents de trànsit

 • 5.- En l'atenció del pacient amb cànula de traqueotomia quina activitat evitaríem:

 • Utilitzar qualsevol apòsit

 • Garantir la permeabilitat de la cànula

 • Mantenir l'estoma net i sec

 • Tranquil·litzar el pacient abans de realitzar la cura

 • 6.- Quin són els principis de la bioètica?

 • Autonomia, beneficència i justícia

 • Autonomia, respecte a les persones i justícia

 • Autonomia, beneficència i no maleficència

 • Autonomia, justícia i equitat

 • 7.- Davant d'una sospita de bacterièmia relacionada amb el catèter venós central. Quina serà la primera actuació?

 • Retirar el catèter per obtenir cultiu

 • Cultiu de la connexió i del punt d'inserció

 • Esperar fina tenir els resultats de l'hemocultiu

 • Totes les respostes anteriors

 • 8.- Quina formació NO és pròpia de l'educació sanitària de supervivència del malalt diabètic?

 • Coneixement de la malaltia

 • El tipus de tractaments

 • Complicacions agudes

 • Complicacions tardanes

 • 9.- Assenyaleu els indicadors que siguin útils per establir un diagnòstic de salut en la comunitat:

 • Consum d'electricitat, accidents de trànsit i mortalitat

 • Mortalitat, hàbits i estils de vida i salut laboral

 • Hàbits i estils de vida, nivells de delinqüència i minusvalideses

 • Natalitat, vendes de turisme i nivell d'instrucció

 • 10.- Com s'anomena l'hemorràgia que té lloc durant la cirurgia?

 • Primària

 • Intermèdia

 • Secundària

 • Venosa

 • 11.- Del sistema de drenatge amb aspiració, quina cambra té la funció de vàlvula d'un sol sentit)

 • La cambra col·lectora

 • La cambra amb compartiment tancat d'aigua

 • La cambra de control d'aspiració

 • la quarta cambra

 • 12.- En el cas d'una reacció al·lèrgica transfusional, què es el que evitarem fer?

 • Interrompre la transfusió immediatament

 • Cursar al laboratori una mostra de sang fresca del pacient i la bossa de sang que s'estava perfundint

 • Retirar la via venosa

 • Administració d'antihistamínics

 • 13.- En epidemiòlogia la prevalença indica:

 • el nombre e casos nous d'una malaltia o condició, en una mostra durant un període de temps determinat

 • El nombre de casos nous en una població susceptible.

 • El nombre de casos antics d'una malaltia en una població determinada

 • El nombre total de casos d'una malaltia o condició en una població en un moment determinat

 • 14.- D'acord amb el model d'infermeria de Virgínia Henderson la font de dificultat és:

 • L'impediment que té la persona per satisfer una o més necessitats

 • La suplència que ha de realitzar l'infermer/infermera

 • La falta d'ajuda que té la persona

 • La dificultat per assumir el rol

 • 15.- Quan s'han d'administrar simultàniament diversos tipus d'insulina en una mateixa xeringa, quina carregem primer?

 • Ràpida

 • Intermèdia

 • Retardada

 • És indiferent

 • 16.- En la descompensació de la insuficiència respiratòria crònica (ICR) s'observa:

 • PaCO2 major de 45 mmHg

 • PaCO2 menor de 45 mmHg

 • Alcalosi respiratòria

 • Alcalosi metabòlica

 • 17.- En el procés d'atenció d'infermeria les intervencions planificades han d'anar dirigides a:

 • Definir els objectius

 • Determinar els diagnòstics d'infermeria

 • Prevenir, resoldre o minimitzar els problemes identificats

 • Completar la valoració

 • 18.- Quin dels següents agents citostàtics és capaç de provocar ulceracions locals desprès de la seva extravasació?

 • Metrotexat

 • Cisplati

 • Fluorouracil

 • Vinorelbina

 • 19.- Per a un malalt que ha estat sotmès a una esofagostomia i requereix recolzament nutricional postoperatori, es recomana per la seva alimentació enteral:

 • Una esofagostomia

 • Una gastrostomia

 • Una jejunostomia

 • Una sonda nasogàstrica

 • 20.- Quina de les següents substàncies químiques alliberada al teixit extracel·lular incrementa la transmissió i la percepció del dolor?

 • Endorfina

 • Encefalina

 • Histamina

 • Amfetamina

 • 21.- Quina de les següents cremades és molt dolorosa?

 • Primer grau

 • Segon grau superficial

 • Segon grau profund

 • Tercer grau

 • 22.- Es considera un estudi epidemiològic descriptiu tranversal quan:

 • Contrasten hipòtesis formulades abans

 • Generen hipòtesis

 • Es realitzen durant períodes llargs de temps

 • Permeten establir relacions de causalitat

 • 23.- En el cas d'hipoglucèmia severa amb pèrdua de consciència, quina activitat urgent cal realitzar?

 • Administrar sucre via sublingual

 • Administrar insulina via parenteral

 • Evitar la hipotèrmia

 • Administrar glucosa per via endovenosa

 • 24.- Indiqueu dos factors de risc d'osteoporosi en l'ancià:

 • Dèficit proteic i tabaquisme

 • Dèficit de calci i activitat física disminuïda

 • Alcoholisme i hipertensió arterial (HTA) senil

 • Índex de massa corporal (IMC) > 32 i estat anímic depressiu

 • 25.- En quina de les següents etapes de la coagulació actua la trombina?

 • Estabilització del coàgul

 • Estimulació del fibrinogen per formar fibrina

 • Estimulació dels mecanismes fibrinolítics

 • Estimulació de la dissolució del coàgul

 • 26.- L'àmbit d'actuació de les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS) és:

 • Prioritàriament a l'atenció primària de salut

 • Els hospitals comarcals de nivell II

 • Els hospitals d'aguts i centres sociosanitàris

 • Els hospitals d'aguts vinculats a la Xarxa d'Utilització Pública de Catalunya (XHUP)

 • 27.- Quin és el signe d'isquèmia que es visualitza en els primers segons o minuts de l'evolució electrocardiogràfica de l'infart de miocardi?

 • elevació del segment S-T

 • Inversió de l'ona T

 • Aparició de l'ona Q

 • Desaparició de l'ona P

 • 28.- Quina és la eina de treball bàsica pel professional d'infermeria en l'àmbit de la salut mental?

 • La interacció personal

 • El tractament farmacològic

 • L'observació subjectiva

 • L'adopció d'actituds estereotipades

 • 29.- Un dels errors més freqüents en l'educació per la salut és:

 • Conèixer que necessita l'usuari

 • Deixar a l'usuari que parli al seu ritme

 • Jutjar l'usuari

 • Prendre decisions conjuntament

 • 30.- El disseny, l'impuls i l'avaluació de la implantació de programes i protocols assistencials de les atencions d'infermeria corresponent a:

 • La direcció d'infermeria del centre corresponent

 • Junta clínica i la direcció d'infermeria de cada hospital

 • A la direcció Gerència de l'Istitut Català de la Salut

 • A la Divisió de l'Atenció Hospitalària amb el suport de les direccions corporatives

 • 31.- Quin es el terme que actualment s'utilitza per reflectir el model biopsicosocial dels trastorns de l'abús de substàncies?

 • Addicció

 • Dependència química

 • Drogoaddicció

 • Tolerància

 • 32.- En un malalt intubat, la pressió d'inflat del pneumotaponament s'ha de mantenir entre:

 • 5 - 25 cm H2O

 • 25 - 35 cm H2O

 • 35 - 55 cm H2O

 • 55 - 75 cm H2O

 • 33.- En el pacient cirròtic descompensat amb encefalopatia, cal fer en els primers dies d'hospitalització ens dieta:

 • Hiperproteica i hiposòdica

 • Amb disminució de l'aportació d'hidrats de carboni

 • Amb poc contingut lipídic

 • Hipoproteica severa

 • 34.- Quina de les següents precaucions ha de conèixer el pacient intervingut de pròtesi de maluc abans de ser donat d'alta?

 • No col·locar el maluc en flexió per vestir-se

 • Mantenir periòdicament l'extremitat en rep`+os durant els primers 15 dies de la intervenció

 • Forçar la deambulació per afavorir la cicatrització

 • Totes les anteriors respostes

 • 35.- Quin tipus de dermatitis per contacte requereix la combinació de sol i agents químics per lesionar l'epidermis?

 • Al·lèrgica

 • Fototòxica

 • Irritant

 • Fotoal·lèrgica

 • 36.- La principal causa de l'encefalopatia hepàtica és:

 • L'acumulació d'amoníac en sang

 • L'anomalia en el metabolisme de la glucosa

 • El dèficit de producció d'albúmina

 • La disminució de la vitamina K

 • 37.- Quina d'aquestes afirmacions és certa?

 • L'efecte placebo no és un indicador que la persona no pateix dolor

 • L'efecte placebo es pot utilitzar amb pacients amb dolor crònic

 • La resposta positiva al placebo s'ha d'interpretar com a indici que el dolor no és real

 • L'efecte placebo no està relacionat amb la resposta fisiològica del dolor

 • 38.- En el calendari de vacunacions dels nens infectats de VIH amb una situació immunològica controlada es recomana:

 • No utilitzar les mateixes vacunes que utilitza la població infantil sana

 • Només es poden vacunar de la “polio”

 • Només es poden vacunar de la grip

 • Es poden vacunar utilitzant les mateixes vacunes que els de la població infantil

 • 39.- Respecte als factors de risc vascular, quina de les següents afirmacions es falsa?

 • La hipertensió és el factor de risc més important de patir un ictus isquèmic o hemorràgic

 • Els malalts amb malaltia cardíaca tenen més risc de patir una malaltia cerebrovascular

 • L'etilisme crònic no és un factor de risc vascular

 • Els fumadors tenen un risc d'1,4 a 4,2 vegades superior de patir una malaltia cerebrovascular

 • 40.- El procés d'infermeria es defineix com:

 • la teoria d'infermeria

 • l'istrument per prestar cures d'infermeria (pràctica de la infermeria)

 • els plans de cuidados estandarditzats

 • el model d'infermeria

 • 41.- En la reanimació cardiopulmonar avançada, quina és la màxima prioritat davant una fibril·lació ventricular?

 • Col·locació d'una via venosa

 • Desfibril·lació elèctrica

 • Intubació endotraqueal

 • Administració d'atropina

 • 42.- Quina de les següents actuacions NO és prioritària en el postoperatori immediat (de 0 a 24 hores postintervenció) en una unitat d'hospitalització medicoquirúrgica?

 • Ventilació adequada

 • Estabilitat hemodinàmica

 • Dolor de la incisió

 • Educació sanitària

 • 43.- Quin dels següents objectius en el pla de cures d'infermeria s'establirà per el tractament i cures de la fatiga del pacient oncohematològic?

 • Incrementar progressivament l'exercici

 • Estimular els exercicis actius

 • Ajustar l'activitat al dèficit d'energia que te el pacient

 • Evitar l'activitat per no incrementar la fatiga

 • 44.- Un augment de la pressió de la via aèria en un malalt amb ventilació mecànica pot significar:

 • Desconnexió del respirador

 • Trencament del pneumotaponament

 • Desintubació accidental

 • Desadaptació del respirador

 • 45.- En una insuficiència renal aguda NO és freqüent:

 • L'anèmia

 • La hiperuricèmia

 • L'anorèxia

 • La hiperpotassèmia

 • 46.- El problemes interdependents es formulen com a:

 • Risc de...

 • Complicació potencial secundària a ...

 • Alt risc de ...

 • Potencial de ...

 • 47.- El programa “Vida als anys” té com a funció específica:

 • La formació de professionals en l'àmbit de la gerontologia

 • La formació de professionals en l'àmbit de la geriatria

 • La promoció i posada en marxa de residències geriàtriques concertades amb el Departament de Benestar Social

 • La coordinació i planificació de l'atenció geriàtrica

 • 48.- En l'administració una injecció subcutània d'heparina es incorrecte:

 • Pessigar el teixit una 15 mm amb el dit gros i l'índex

 • Aplicar massatge sobre la zona després de la injecció

 • Introduir l'agulla en angle de 90º respecte de la paret abdominal

 • Variar regularment la zona abdominal o s'aplicarà la injecció

 • 49.- En la valoració d'una malaltia observem ingurgitació de les venes dels turmells i edema. Aquests signes ens alertaran d'una possible:

 • Trombosi venosa

 • Insuficiència arterial

 • Claudicació intermitent

 • Isquèmia

 • 50.- La respiració de Cheynes - Stokes es defineix com:

 • Períodes d'hiperventilació que van disminuint fins arribar a una apnea de duració variable

 • Períodes d'hipoventilació i apnea

 • Respiració ràpida i regular

 • Respiració profunda amb apnees de 4 segons de duració

 • 51.- El resultat d'un urinocultiu indicarà infecció d'orina a partir de quantes: Unitats Formadores de Col·lonies:

 • 1.000.000

 • 100.000

 • 10.000

 • 1.000

 • 52.- En el diagnòstic d'infermeria les característiques definitòries són:

 • Els signes i símptomes que estan associats al diagnòstic

 • Els factors etiològics o contribuents associats al diagnòstic

 • Els factors de risc associats al diagnòstic

 • La definició del diagnòstic

 • 53.- En la cura d'una ileostomia en nansa quin tipus de bossa recol·lectora està indicada?

 • Tancada i protector de la pell

 • Tancada, sense protector de la pell

 • Oberta i protector de la pell

 • Oberta, sense protector de la pell

 • 54.- A quants gotes/minut programem una perfusió endovenosa de 1000ml. De glucosa al 10% que hem d'administrar en 4 hores, si el prospecte que acompanya l'equip de perfusió ens indica que 1ml=15 gotes?

  a- 30 gotes/minut

  b- 45 gotes/minut

  c- 60 gotes/minut

  d- 75 gotes/minut

  55.- La pressió capil·lar- pulmonar d'enclavament és la pressió registrada mitjançant el catèter d'artèria pulmonar a:

 • L'extrem distal del catèter

 • L'extrem proximal del catèter

 • Través del termistor

 • La via mitjana del catèter

 • 56.- Un dels eixos principals del Pla de salut és:

 • L'acreditació dels centres assistencials

 • La satisfacció de l'usuari

 • La necessitat de millorar la planificació del transport sanitari

 • La millora de la higiene dels aliments, en els menjadors col·lectius

 • 57.- Les estructures específiques que intervenen en la formació d'un estímul amb una sensació de dolor és el sistema:

 • Nociceptiu

 • Neurològic

 • Nerviós

 • Simpàtic

 • 58.- Les persones que necessiten superar la fase aguda d'un procés i que necessiten cures d'infermeria, ingressen en unitats sociosanitàries de:

 • Llarga estada

 • Convalescència

 • Hospital de dia

 • Unitat de cures intermèdies

 • 59.- Quins són els objectius més importants en el postoperatori en l'ancià hospitalitzat:

 • Normalització de les funcions fisiològiques i prevenció de complicacions

 • Promoció de l'autocura i control de la diüresi

 • Millora de la qualitat de l'assistència i valoració del mini - mental

 • Vigilància de la qualitat del son i control de les defecacions

 • 60.- De la Divisió de l'atenció Hospitalària depenen:

 • Els hospitals de tercer nivell gestionats per l'Institut Català de la Salut

 • Les gerències dels vuit centres hospitalaris gestionats per l'Institut Català de la Salut

 • Les gerències dels centres hospitalaris i les gerències d'àmbit

 • Només de les gerències dels hospitals gestionats per l'Institut Català de la Salut de primer nivell

 • 61.- El dispositiu intrauterí té contraindicació absoluta en dones amb:

 • Edat igual o superior a 40 anys

 • Malaltia Inflamatòria pèlvica

 • Epilèpsia

 • Cardiopatia emboliques

 • 62.- Són signes d'hipertensió cranial:

  a- Augment de la tensió arterial sistòlica i descens de la freqüència del pols

  b- Augment de la tensió arterial sistòlica i augment de la freqüència del pols

  c- Descens de la tensió arterial i augment de la freqüència del pols

  d- Descens de la tensió arterial i descens de la freqüència del pols

  63.- A la dieta del diabètic insulinodependent és imprescindible:

  a- Reducció calòrica diària

  b- Ingestió extra d'aliments amb l'exercici físic no habitual

  c- regularitat en l'aportació calòrica

  d- Disminució el nombre d'àpats

  64.- L'hemorràgia intracraneal és una complicació potencial greu que pot presentar el pacient amb plaquetopènia severa. Quin de les següents manifestacions estarà associada a l'hemorràgia intracraneal?

 • Febre

 • Dolor muscular

 • Tremolors

 • Cefalea

 • 65.- En l'epidemiologia un factor de risc pot ser:

 • Endogen o exogen

 • Equiparable al concepte de causa

 • Una característica biològica

 • Una exposició puntual

 • 66.- El dolor còlic originat per la litiasi renal pot irradiar en direcció:

 • Als testicles en l'home

 • Al recte

 • Als glutis

 • Als pits de la dona

 • 67.- La pressió venosa central correspon a:

 • La pressió del ventricle dret

 • La pressió de l'aurícula dreta

 • La pressió de l'artèria pulmonar mitjana

 • La pressió de la vena cava inferior

 • 68.- Quina consistència tindrà el material que s'eliminarà per una colostomia sigmoidea?

 • Líquida

 • Semilíquida

 • Semisòlida

 • Sòlida

 • 69.- La immunoglubulina responsable de les reaccions al·lèrgiques és:

 • Ig A

 • Ig D

 • Ig E

 • Ig M

 • 70.- La nutrició parenteral total (NPT) cal administrar-la per una via venosa central perquè és:

 • Una solució hipertònica

 • Una solució isotònica

 • La mateixa solució que la NPP (Nutrició parenteral parcial)

 • Una solució hipotònica

 • 71.- En el model relacional de Peplau, la fase en què s'analitzen els components no funcionals del pacient amb problemes de salut mental, s'anomena.

 • Fase d'orientació

 • Fase d'aprofitament

 • Fase d'identificació

 • Fase de resolució

 • 72.- Per quin motiu el pacient ancià necessita menys quantitat d'anestèsic per obtenir l'efecte desitjat?

 • L'augment del percentatge del teixit gras

 • La disminució del percentatge del teixit gras

 • L'augment de percentatge de matèria òssia

 • La disminució del percentatge de massa òssia

 • 73.- En un malalt que refereix dolor abdominal, el primer pas per realitzar una palpació abdominal és:

 • Palpació fonda a tota la superfície abdominal

 • Palpació fonda a la zona menys dolorosa

 • Palpació superficial a la zona més dolorosa

 • Palpació superficial a tota la superfície abdominal

 • 74.- La respiració de Kussmaul que s'observa a l'acidosi metabòlica, especialment d'origen diabètic, es caracteritza per:

 • Ser molt ràpida i superficial

 • Ser molt ràpida i profunda

 • Ser molt lenta i superficial

 • Ser molt lenta i profunda

 • 75.- El creixement de teixit endometrial fora de l'úter és:

 • Endometriosi

 • Endometritis

 • Endometri

 • Endocèrvix

 • 76.- Per quina via NO es transmet l'hepatitis B?

 • La via parenteral

 • La via perinatal

 • La via sexual

 • La via fecal-oral

 • 77.- Quina via d'administració de quimioteràpia es menys utilitzada?

 • Intramuscular

 • Intratecal

 • Intravenosa

 • Subcutània

 • 78.- L'aparició brusca de lesions cutànies pruriginoses i eritematoses que generalment sobresurten de la pell formant “ronxes” i que duren més de sis setmanes s'anomenen

 • Urticària colinèrgica

 • Urticària a frigore

 • Dermografisme

 • Urticària crònica

 • 79.- Quina d'aquests NO és un factor de risc important per l'arteriosclerosi?

 • Hiperlipoproteïnèmia

 • tabaquisme

 • alcoholisme

 • hipertensió arterial

 • 80.- La capacitat funcional respiratòria en l'ancià es caracteritza per:

 • Disminució de la funció respiratòria

 • Reducció de l'activitat cil·liar

 • Disminució del reflex tussigen

 • Totes són correctes

 • EXAMEN 10

  1.- En una reacció hipoglucèmia a l'insulina els símptomes més indicatius són:

 • Pal·lidesa, transpiració i tremolors

 • Set excessiva, pell seca i calenta

 • L'aler fa olor de fruites, cetonúria

 • Anorèxia, glucosúria i taquicàrdia

 • 2.- Una de les finalitats del procés de cures d'infermeria és:

 • Recollir dades psíquiques

 • Realitzar les actuacions correctament obtenir informació general del malalt

 • Assegurar la continuïtat de l'assistència

 • 3.- Si la reanimació cardiorespiratòria només la fa una persona, l'índex de ventilació respecte de les compressions cardíaques ha de ser:

 • 1 respiració cada 5 compressions

 • 1 respiració cada 10 compressions

 • 2 respiracions cada 15 compressions

 • 4 respiracions cada 15 compressions

 • 4.- Les hipoacúsies de percepció es produeix per lesions a:

 • Orella externa

 • Orella mitjana

 • Còclea

 • Canals semicirculars

 • 5.- Donar suport en els aspectes vinculats amb la planificació d'objectius estratègics, plans operatius de l'Institut Català de la Salut, en la definició de les polítiques, els criteris i les directius fonamental és funció de:

 • La Junta Clínica

 • El Comitè Assistencial

 • El Comitè de Direcció

 • La Junta de Personal

 • 6.- Davant una transfusió de sang incompatible, la infermera ha d'examinar el pacient i buscar:

 • Dispnea

 • Cianosi

 • Lumbàlgia

 • Bradicàrdia

 • 7.- El protocol proporciona a la infermera

 • La possibilitat de treballar en bones condicions

 • Coneixements sobre tècniques molt complexes

 • Coneixements i ¡saber fer

 • Habilitats i actituds

 • 8.- La principal prioritat en l¡'atenció d'un pacient diagnosticat d'infart agut de miocardi és:

 • Controlar la pressió arterial

 • Mantenir un registre electrocardiogràfic

 • Alleujar el dolor

 • Administrar líquids per via endovenosa

 • 9.- Que entenem per suport nutricional especialitzat?

 • L'administració d'una fórmula especial per via perifèrica

 • L'administració d'una fórmula especial per via enteral o parenteral

 • L'administració d'una fórmula especial per via enteral

 • L'administració d'una formula especial per via parenteral

 • 10.- Si administrem alimentació per sonda nasogàstrica a un pacient diagnosticat d'AVC. Quina mesura s'ha de prendre?

 • El contingut gàstric residual no s'ha de tenir en compte

 • Abans i desprès de donar el menjar s'administrarà de 25- 50 ml d'aigua

 • La temperatura dels aliments i la velocitat de flux poden ser les que vulguem

 • Els aliments amb bolus s'administraran 300-400 ml c/2h

 • 11.- Un pacient és al·lèrgic a la pols. El pla d'ensenyament ha d'incloure:

 • Ajudar-lo en les tasques de la llar

 • Substituir les mantes de llana per les de cotó o fibra sintètica

 • Acceptar l'al·lèrgia, perquè no podem limitar el pols

 • Redecorar la casa, així l'ambient estarà lliure de pols

 • 12.- En el procés de desenvolupament del nen hi influeixen:

 • l'alimentació i l'activitat

 • l'herència i l'ambient

 • l'edat i el sexe

 • l'herència

 • 13.- Quina de les següents complicacions de la diàlisis peritoneal és la més comuna i greu?

 • Hemorràgia

 • Peritonitis

 • Hernia inguinal

 • Dorsàlgia

 • 14.- Arriba un pacient amb cremades de segon grau a les dues extremitats inferiors, a l'extremitat superior dreta i al perineu. Quina extensió del cos ha estat afectada?

 • 37%

 • 40'5%

 • 46%

 • 41'5%

 • 15.- S'eliminarà de la dieta els aliments que continguin gluten (blat, civada, sègol) en el nen amb:

 • Malaltia celíaca

 • Gastroenteritis

 • Síndrome de mala absorció intestinal

 • Intolerància a les proteïnes

 • 16.- Dotar els malalts del coneixements, les actituds i les habilitats necessàries perquè participin activament en el tractament de la seva malaltia és un objectiu fonamental de:

 • Educació primària i secundària

 • Educació secundària i terciària

 • Educació ter5ciària i primària

 • Educació sanitària

 • 17.- Un estudi epidemiològic d'incidència:

 • Està basat en la proporció de la població que pateix una malaltia en un punt determinat del temps

 • Està basat en la proporció dels casos nous d'una malaltia en un període determinat de temps

 • Es el potencial instantani de canvi variable (malaltia)

 • Cap es correcta

 • 18.- La infecció nosocomial més freqüent segons les dades de l'enquesta de Prevalença d'infecció nosocomial a Espanya (projecte EPINE) és:

 • Infecció respiratòria

 • Infecció del tracte urinàri

 • Infecció de les ferides quirúrgiques

 • Infecció digestiva

 • 19.- Com definim la capacitat total pulmonar:

 • Volum màxim d'aire exhalat des del punt d'inspiració màxima

 • Volum màxim d'aire inhalat desprès de l'espiració normal

 • Volum d'aire en els pulmons desprès d'una inspiració màxima

 • Volum d'aire inhalat i exhalat en cada respiració

 • 20.- La planificació de les cures és:

 • La segona etapa del procés de cures

 • La tercera etapa del procés de cures

 • La primera etapa del procés de cures

 • La quarta etapa del procés de cures

 • 21.- El model d'infermeria que descriu i explica l'autocura és de:

 • Dorotea Orem

 • Virginia Henderson

 • Hildegard Peplau

 • Sor Callista Roy

 • 22.- En valorar els resultats d'una analítica de sang, comprovem que el Ph és menor de 7'35 i la PaCO2 és més alta de 42 mmHg . Podem dir que estem davant d'una:

 • Alcalosi respiratòria

 • Alcalosi metabòlica

 • Acidosi respiratòria

 • Acidosi metabòlica

 • 23.- Referent a les traccions, direm:

 • Els contrapesos han de recolzar-se damunt del llit

 • Ha de mantenir-se la contracció perquè la tracció sigui eficaç

 • La tracció de Buck s'utilitza en fractures de planell tibial NULA

 • La tracció esquelètica s'aplicarà directament a la pell

 • 24.- De les següents intervencions d'infermeria referents a la síndrome de buidament ràpid. La resposta incorrecta és:

 • Col·locar el pacient en posició Fowler durant el àpats

 • Enllitar-lo desprès de l'àpat durant 20-30 minuts per retardar el buidament

 • Augmentar la ingesta de carbohidrats

 • No es aconsellable prendre líquids durant els àpats

 • 25.- L'ús repetitiu d'una droga fins al punt de produir dependència psicològica s'anomena

 • Drogoaddicció

 • Habituació

 • Dependència

 • Síndrome d'abstinència

 • 26.- La MPOC és el resultat de la combinació de diversos elements. Quins?

  a- Emfisema pulmonar i bronquitis crònica

  b- Asma, bronquitis aguda i emfisema

  c- Emfisema pulmonar i asma

  d- Emfisema pulmonar, asma i bronquitis crònica

  27.- En els pacients diagnosticats d'edema agut de pulmó. Digueu quina és ls posició adequada:

 • Fowler amb les extremitats inferiors elevades

 • Fowler amb les extremitats inferiors més baixes que la resta del cos

 • Decúbit lateral esquerre

 • Decúbit lateral dret

 • 28.- Durant l'anestèsia espinal una de les complicacions potencials que s'ha de tenir en compte és:

 • Hipertensió

 • Laringospasme

 • Hipertèrmia

 • Hipotensió

 • 29.- Desprès d'una punció lumbar. Quina és la complicació més freqüent?

 • Hipertensió

 • Cefalea

 • Hematoma

 • Hipoglucèmia

 • 30.- A un pacient diagnosticat d'insuficiència cardíaca, quina possible complicació pot haver-hi en administrar-li diürètics:

  a- Bradicàrdia sinusal

  b- Hipopotassèmia

  c- Hipertensió arterial

  d- Hipouricèmia

  31.- Quin es el indicador més utilitzat per l'elaboració del Pla de salut de Catalunya?

 • La mortalitat general

 • El nivell de vida de la població

 • L'efectivitat de l'atenció sanitària

 • La mortalitat

 • 32.- Quin dels següents ne està inclòs en l'assistència sociosanitària creada pel programa “vida als anys”?

 • Unitat de SIDA

 • UFISS

 • Hospitalització domiciliaria

 • Programes d'atenció domiciliària (PADES)

 • 33.- Segons el model conceptual de Virginia Henderson, les fonts de dificultat que troba el client en la satisfacció de les necessitats fonamentals són:

 • Una falta de força i de voluntat

 • Una falta de coneixements

 • Una falta de força física, de voluntat i de coneixements

 • Una falta de coneixements i força

 • 34.- Davant una lesió amb lleixiu en l'ull. Què hauria de fer la infermera en primer lloc?

 • Col·locar un apòsit

 • Administrar un col·liri anestèsic

 • Rentar el ull amb aigua o sèrum fisiològic

 • Avisar al oftalmòleg

 • 35.- A una lactant de 1 Kg de pes se li prescriu ibuprofè 120 mg/6h per via oral. Disposem de la presentació de Dalsy en suspensió de 100 mg/ml. Quants mil·lilitres s'hauran d'administrar?

  a- 5

  b- 5'5

  c- 6

  d- 6'5

  36.- Quan s'administren anticoagulants l0infermera ha d'observar en el pacient la presència de:

 • Nàusees

 • Epistaxis

 • Cefalees

 • Dolors toràcis

 • 37.- Davant un nen de vuit anys amb diabètis mellitus tipus I, l'infermera ha de saber

 • No sempre necessita insulina

 • Provoca canvis vasculars precoços

 • Es dona mes en nens obesos

 • El seu inici és més ràpid que el de la diabetis tipus II

 • 38.- Que entenem com a fàrmac vesicant?

 • Que pot produir lesió tissular

 • Que es pot administrar IV, IM

 • Que cal administrar-lo amb anestèsic local

 • És un fàrmac exclusiu per la vesícula biliar

 • 39.- En realitzar un sondatge vesical. Quina d'aquestes mesures és la correcta:

 • Aixecar la bossa d'orina per damunt de la bufeta

 • És millor que la bossa es recolzi al terra

 • Desconnectar la sonda vesical de la bossa per obtenir mostres d'orina

 • Rentar-se les mans abans i desprès de tocar la sonda el tub i bossa de drenatge

 • 40.- Quina manifestació clínica en un pacient diabètic NO és correcta:

 • Polidípsia

 • Poliúria

 • Polifàgia

 • Policitèmia

 • 41.- Quina és la proba de triatge que aconsella el Pla de salut de Catalunya per tal de detectar precoçment el càncer colorectal?

 • La laparoscòpia

 • L'emena opac

 • La colonoscòpia

 • La radiografia simple d'abdomen

 • 42.- Quan està indicat perfondre concentrat d'hematies?

 • Pèrdua aguda i greu de sang

 • Augmentar el nombre d'hematies i el volum del plasma

 • Augmentar la massa eritrocitària i la capacitat de transports d'oxigen de la sang

 • Actualment és poc usat

 • 43.- Quins tres aspectes comprèn la reanimació cardiorespiratòria?

 • Medició de la pressió arterial, vies respiratòries i ventilació

 • Cures de les vies respiratòries, ventilació i circulació

 • Auscultació del batec del cor, ventilació i circulació

 • Insertar via perifèrica, vies respiratòries i ventilació

 • 44.- Quina de les següents respostes és correcta per definir “Ulcera per decúbit”

 • Es denomina úlcera per decúbit la destrucció histiocita localitzada, produïda per una pressió perllongada

 • Es denomina úlcera per decúbit la destrucció hística generalitzada, produïda per una pressió perllongada

 • Es denomina úlcera per decúbit la destrucció hística localitzada, produïda per una pressió perllongada

 • Es denomina úlcera per decúbit totes les ferides produïdes per qualsevol fricció.

 • 45.- Què es la blefaritis?

 • Infecció de les glàndules de Zeis o Moll

 • Inflamació de la glàndula de Meibom

 • Inflamació dels marges de la parpella

 • Inflamació de la conjuntiva

 • 46.- De les següents complicacions de les fractures. Quina pot aparèixer més tardanament?

 • Manca d'unió dels fragments ossis

 • Síndrome compartimental

 • Embòlia gasosa

 • Xoc hipovolèmic

 • 47.- En un projecte d'investigació, la població diana és:

 • Conjunt d'individus que s'estudiarà

 • Població limitada per característiques temporals

 • Conjunt de pacients de tot el mon ala quals es generalitzen els resultats

 • Conjunt de professionals que realitzen el projecte

 • 48.- L'objectiu dels estudis citològics és:

 • Detectar infeccions vaginals

 • Detectar càncer cervicouterí

 • Detectar esterilitat

 • Detectar alteracions de la funció uterina

 • 49.- Els registres d'infermeria

 • Ofereixen una protecció del del punt de vista legal

 • Són notes amb poca validesa

 • Reflecteixen algunes tasques d'infermeria

 • Consumeixen molt temps

 • 50.- A un pacient sotmès a cirurgia toràcica i que presenta augment de secrecions, quina és la fisioteràpia respiratòria correcta?

  a- No realitzar exhalacions forçades

  b- Practicar respiracions diafragmàtiques

  c- evitar respiracions amb els llavis serrats

  d- realitzar fisioteràpia mitjançant percussions i drenatge postural

  51.- L'efecte Somogy és:

 • Típic de la diabetis tipus II

 • Un rebot hiperglucèmic desprès d'una hipoglucèmia

 • Baixada brusca de la glucosa d'origen medicamentós

 • Una situació que mai dura més d'una hora

 • 52.- Es considera un agent desencadenant de crisis asmàtica en el nen:

 • La febre

 • Els al·lèrgens

 • Els vòmits

 • La tos

 • 53.- El procés de cures d'infermeria és:

 • Una filosofia aplicada a les cures d'infermeria

 • Un instrument lògic i sistemàtic que permet la planificació d'unes cures de qualitat

 • Un clima privilegiat cerat per les cures d'infermeria

 • Una teràpia d'ajuda

 • 54.- Els malalts afectats d'hemofilia A tenen una deficiència en una proteïna plasmàtica necessària per la coagulació. De quin factor es tracta?

 • IX

 • VIII

 • VII

 • II

 • 55.- La hipertensió induïda per l'embaràs presenta tres símptomes que la caracteritza. Quins?

 • Hipertensió, glucosúria i edemes

 • Hipertensió, vòmits i edemes

 • Edemes, albuminúria i hipertensió

 • Augment de pes, edemes i hipertensió

 • 56.- De les següents respostes una NO és correcta pel que fa a la interpretació d'un ECG:

 • L'ona P representa la despolarlització auricular

 • El complex QRS representa la repolarització auricular

 • L'ona T representa la repolarització ventricular

 • El segment P-R representa la conducció de l'impuls a través del node auriculoventricular, el fascicle de His i les fibres de Purkinje

 • 57.- Es considera un nadó de baix pes per edat gestacionals el que pesa:

 • Menys de 2.500 gr

 • Menys de 1.500 gr

 • Més de 1.500 gr

 • Menys o igual a 3.000 gr

 • 58.- En la fase inicial d'una infecció VIH en els afults, els anticossos es detectaran:

 • A la setmanes

 • Als 15 dies

 • De 3 a 12 setmanes

 • A l'any

 • 59.- Es denomina geriatria:

 • La disciplina que estudia els fenòmens fisiològics i psicològics relacionats amb l'envelliment

 • El ciència que estudia els fenòmens socials relacionats amb la vellesa

 • La branca de la medicina que s'ocupa de les malalties pròpies de la vellesa

 • La ciència social que estudia la decadència biològica

 • 60.- Referent a les colostomies. Quina és l'afirmació correcta?

 • Irrigar amb 2.500 ml d'aigua

 • Col·locar la bossa d'irrigació a nivell de l'estoma

 • Lubricar la sonda abans d'introduir-la en l'estoma

 • Introduir la sonda uns 30 cm en l'orifici de l'estoma

 • 61.- L'alimentació parenteral proporciona alguns dels nutrients o tots ells:

 • a través d'un catèter venós perifèric, un catèter central d'inserció perifèrica o un catèter venós central

 • A través d'un catèter venós perifèric, un catèter central d'inserció o central un catèter venós central

 • A través d'un catèter venós central, un catèter central d'inserció perifèrica o un catèter venós perifèric

 • A través d'un catèter venós central o un catèter central d'inserció perifèrica

 • 62.- El document que descriu els principis, les consignes i tècniques que les infermeres han de seguir per dispensar algunes cures especials són:

 • Les normes

 • Les regles

 • Els protocols

 • Les fitxes

 • 63.- De 3 faltes a 5 injustificades de puntualitat en l'assistència al treball, comeses en el període d'un més, és considera una falta:

 • Lleu

 • Greu

 • Molt greu

 • No es considera falta

 • 64.- Els models i teories descriuen:

 • Els objectius dels malalts

 • La disciplina infermera

 • La valoració de les necessitats

 • El grau de dependència del malalt

 • 65.- Davant l'extravassament en l'administració intravenosa de quimioteràpia, l'activitat de la infermera ha de ser:

 • Parar la perfusió i retirar la via

 • Mantenir la perfusió a un ritme més lent i posar l'antídot en la zona afectada

 • Parar la perfusió, aspirar amb una xeringa el contingut possible, retirar posteriorment la via i aplicar una bossa del gel damunt de la zona.

 • Canviar la perfusió per una solució salina durant una hora

 • 66.- El procés d'envelliment és:

 • Una problemàtica social

 • Una modificació funcional en gairebé totes les àrees de l'organisme

 • Una disminució progressiva del nombre de cèl·lules en els teixits un cop acaba el període de creixement de desenvolupament de l'organisme

 • Un canvi de funcions sensomotrius que disminueixen la capacitat psicomotora

 • 67.- Una lesió palpable, elevada i sòlida, menor d'1 cm de diàmetre, la denominarem:

 • Nòdul

 • Màcula

 • Pàpula

 • Butllofa

 • 68.- Quina de les següents afirmacions no es correcta en les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries?

 • Estan situades en hospitals d'aguts

 • Podem tenir una missió específica en l'àmbit de la geriatria

 • Tenen una missió específica en l'àmbit de les cures pal·liatives

 • Disposen de llits assignats per al desenvolupament de la seva missió

 • 69.- Tenim un pacient que presenta convulsions, les activitats d'infermeria aniran encaminades a:

 • Posar-li coixins i no pujar les baranes del llit

 • S'ha d'intentar mantenir els maxil·lars oberts

 • Subjectar el pacient durant la crisi

 • Desprès de l'atac, assegurar-se que la via aèria és permeable

 • 70.- En valorar el nen malalt quin d'aquests factors ens indicarà la gravetat de la malaltia?

 • La pèrdua de pes

 • El plor

 • La pal·lidesa i la cianosi

 • La inapetència

 • 71.- Amb la prova de Romberg què es valora?

 • Força muscular

 • Coordinació

 • To muscular

 • Equilibri

 • 72.- Quina d'aquestes afirmacions respecte de l'atenció immediata d'infermeria a un pacient afectat de cremades de 2on grau en un 70% del seu cos, NO és correcta:

 • Elevar les extremitats afectades

 • Tapar el pacient amb mantes de poliester

 • Col·locar SNG

 • Control de diüresi

 • 73.- Quan el pacient és queixa de dolor, la infermera ha de recollir informació sobre:

 • La intensitat i la localització

 • La qualitat i la duració

 • La localització i la duració

 • La qualitat, la localització, la duració i la intensitat

 • 74.- En una primera etapa, el document manc per l'elaboració del Pla de salut de Catalunya seguieix un criteri:

 • Epidemiològic

 • Econòmic

 • Demogràfic

 • De qualitat

 • 75.- A un pacient que ingressa a la UCI amb coma neurològic. De les següents accions quina NO és correcta:

  a- Deixar-li els ulls oberts per mirar-li les pupil·les contínuament

  b- Eliminar les secrecions de les vies respiratòries

  c- Valorar els signes vitals

  d- Col·locar sonda nasogàstrica per evitar l'aspiració del contingut gàstric

  76.- El principal objectiu d'infermeria per la cura dels pacients amb demència, deliri o trastorns és estimular:

 • La interacció amb l'entorn

 • La disminució de les facultats psicològiques

 • La participació en activitats educatives

 • El contacte directe amb els pacients

 • 77.- El dolor crònic comença;

 • Repentinament i és passatger

 • De forma gradual i persistent

 • Quan es tenen problemes emocionals

 • A la nit i dura poques hores

 • 78.- Si parlem del tercer parell cranial. A quin es referim?

 • Patètic

 • Espinal

 • Vague

 • Motor ocular comú

 • 79.- Quin d'aquests símptomes NO es presenta en la malaltia de Mèniere?

 • Vertigen paroxístic

 • Hipoacúsia

 • Tinnitus

 • Otorrea

 • 80.- Quin d'aquests símptomes NO es manifesta en la síndrome d'abstinència dels opiacis:

 • Pell de gallina

 • Miosi

 • Insomni

 • Badalls

 • 81.- Indiqueu el avantatges de treball amb el model conceptual:

 • Utilitzar un llenguatge comú

 • Delimitar el camp d'actuació de la infermera

 • Organitzar les cures de manera coherent per a l'equip

 • Totes són correctes

 • 82.- El model conceptual segons Maria Phaneuf és:

 • La representació estructural de la realitat, i no la realitat en si mateixa

 • Un conjunt de conceptes o una imatge mental

 • Un conjunt de conceptes, o una imatge mental, que permet la representació de la realitat

 • La representació estructural de la realitat, en termes ideals

 • 83.- La finalitat de les cures des de la concepció segons el model de Virginia Henderson consisteix a:

 • Ajudar el malalt durant l'hospitalització

 • Conservar o restablir la independència del client en la satisfacció de les seves necessitats

 • Ajudar el malalt en les necessitats més bàsiques

 • Donar cures físiques

 • 84.- Indiqueu les característiques del procés de cures segons Maria Phaneuf:

 • Dinàmic i creatiu

 • Poc flexible i molt rígid

 • Adaptable a totes les situacions i poc modificable

 • Sistemàtic, dinàmic i flexible

 • 85.- El pla de cues inclou:

 • Un o dos diagnòstics d'infermeria pel quals s'han de fixar objectius, planificar unes intervencions i preveure una avaluació

 • Uns objectius i unes intervencions

 • Uns objectius una planificació i una execució

 • Una planificació,unes intervencions i una avaluació

 • RESPOSTES

  EXAMEN 1

  1

  B

  38

  A

  75

  A

  2

  A

  39

  C

  76

  C

  3

  B

  40

  D

  77

  C

  4

  D

  41

  D

  78

  A

  5

  D

  42

  C

  79

  D

  6

  C

  43

  B

  80

  C

  7

  A

  44

  B

  81

  D

  8

  C

  45

  C

  82

  B

  9

  A

  46

  B

  83

  C

  10

  C

  47

  A

  84

  D

  11

  A

  48

  B

  85

  A

  12

  D

  49

  B

  86

  Nula

  13

  A

  50

  D

  87

  C

  14

  C

  51

  D

  88

  B

  15

  D

  52

  B

  89

  B

  16

  D

  53

  C

  90

  B

  17

  A

  54

  B

  91

  D

  18

  B

  55

  A

  92

  B

  19

  A

  56

  B

  93

  B

  20

  D

  57

  B

  94

  C

  21

  A

  58

  C

  95

  B

  22

  A

  59

  B

  96

  B

  23

  A

  60

  B

  97

  C

  24

  B

  61

  C

  98

  D

  25

  A

  62

  Nula

  99

  C

  26

  C

  63

  B

  100

  C

  27

  D

  64

  C

  101

  A

  28

  D

  65

  D

  102

  D

  29

  B

  66

  D

  103

  C

  30

  B

  67

  A

  104

  B

  31

  D

  68

  D

  105

  A

  32

  B

  69

  C

  106

  D

  33

  D

  70

  D

  107

  A

  34

  A

  71

  C

  108

  C

  35

  D

  72

  D

  109

  D

  36

  C

  73

  D

  110

  C

  37

  B

  74

  B

  EXAMEN 2

  1

  C

  37

  B

  73

  D

  2

  A

  38

  D

  74

  D

  3

  C

  39

  B

  75

  D

  4

  C

  40

  A

  76

  C

  5

  B

  41

  C

  77

  C

  6

  D

  42

  A

  78

  B

  7

  D

  43

  C

  79

  D

  8

  C

  44

  B

  80

  C

  9

  C

  45

  A

  10

  C

  46

  C

  11

  D

  47

  B

  12

  C

  48

  D

  13

  D

  49

  C

  14

  A

  50

  B

  15

  A

  51

  D

  16

  C

  52

  A

  17

  C

  53

  C

  18

  D

  54

  D

  19

  D

  55

  B

  20

  B

  56

  A

  21

  C

  57

  D

  22

  C

  58

  B

  23

  B

  59

  B

  24

  C

  60

  A

  25

  Nula

  61

  C

  26

  B

  62

  A

  27

  C

  63

  B

  28

  C

  64

  A

  29

  B

  65

  A

  30

  D

  66

  A

  31

  A

  67

  C

  32

  B

  68

  A

  33

  D

  69

  D

  34

  A

  70

  D

  35

  D

  71

  A

  36

  D

  72

  B

  EXAMEN 3

  1

  B

  37

  C

  73

  C

  2

  C

  38

  D

  74

  C

  3

  C

  39

  C

  75

  A

  4

  C

  40

  C

  76

  D

  5

  D

  41

  B

  77

  A

  6

  A

  42

  C

  78

  A

  7

  B

  43

  A

  79

  C

  8

  C

  44

  A

  80

  B

  9

  A

  45

  C

  10

  B

  46

  A

  11

  A

  47

  C

  12

  A

  48

  B

  13

  B

  49

  C

  14

  A

  50

  C

  15

  A

  51

  A

  16

  B

  52

  D

  17

  B

  53

  B

  18

  B

  54

  B

  19

  B

  55

  D

  20

  C

  56

  A

  21

  A

  57

  B

  22

  D

  58

  B

  23

  C

  59

  D

  24

  A

  60

  B

  25

  B

  61

  B

  26

  C

  62

  D

  27

  B

  63

  A

  28

  B

  64

  C

  29

  C

  65

  C

  30

  C

  66

  B

  31

  B

  67

  NULA

  32

  B

  68

  C

  33

  D

  69

  C

  34

  A

  70

  A

  35

  A

  71

  B

  36

  B

  72

  C

  EXAMEN 4

  1

  B

  37

  B

  73

  A

  2

  C

  38

  C

  74

  A

  3

  C

  39

  B

  75

  C

  4

  B

  40

  A

  76

  B

  5

  B

  41

  C

  77

  A

  6

  A

  42

  D

  78

  C

  7

  C

  43

  B

  79

  B

  8

  C

  44

  C

  80

  B

  9

  B

  45

  B

  10

  A

  46

  B

  11

  C

  47

  C

  12

  B

  48

  C

  13

  D

  49

  A

  14

  A

  50

  D

  15

  C

  51

  A

  16

  A

  52

  A

  17

  A

  53

  B

  18

  B

  54

  B

  19

  B

  55

  C

  20

  D

  56

  B

  21

  B

  57

  D

  22

  A

  58

  B

  23

  C

  59

  A

  24

  D

  60

  A

  25

  B

  61

  B

  26

  C

  62

  D

  27

  B

  63

  D

  28

  D

  64

  C

  29

  D

  65

  C

  30

  B

  66

  B

  31

  C

  67

  B

  32

  A

  68

  D

  33

  C

  69

  D

  34

  B

  70

  D

  35

  B

  71

  C

  36

  B

  72

  D

  EXAMEN 5

  1

  A

  37

  B

  73

  C

  2

  B

  38

  A

  74

  C

  3

  B

  39

  A

  75

  C

  4

  C

  40

  C

  76

  B

  5

  C

  41

  C

  77

  B

  6

  A

  42

  A

  78

  A

  7

  B

  43

  C

  79

  C

  8

  C

  44

  D

  80

  B

  9

  C

  45

  A

  81

  B

  10

  A

  46

  D

  82

  A

  11

  A

  47

  B

  83

  B

  12

  B

  48

  A

  84

  B

  13

  B

  49

  C

  85

  D

  14

  B

  50

  C

  15

  B

  51

  B

  16

  D

  52

  C

  17

  B

  53

  C

  18

  A

  54

  D

  19

  D

  55

  B

  20

  C

  56

  A

  21

  B

  57

  B

  22

  D

  58

  A

  23

  C

  59

  C

  24

  B

  60

  C

  25

  D

  61

  B

  26

  B

  62

  D

  27

  B

  63

  A

  28

  A

  64

  D

  29

  A

  65

  C

  30

  A

  66

  C

  31

  B

  67

  A

  32

  C

  68

  A

  33

  D

  69

  C

  34

  C

  70

  C

  35

  D

  71

  B

  36

  B

  72

  A

  EXAMEN 6

  1

  A

  37

  A

  73

  B

  2

  B

  38

  A

  74

  D

  3

  B

  39

  D

  75

  D

  4

  B

  40

  A

  76

  C

  5

  A

  41

  B

  77

  A

  6

  C

  42

  A

  78

  D

  7

  D

  43

  79

  D

  8

  D

  44

  C

  80

  A

  9

  C

  45

  A

  10

  A

  46

  B

  11

  47

  A

  12

  D

  48

  C

  13

  49

  C

  14

  D

  50

  B

  15

  B

  51

  C

  16

  C

  52

  B

  17

  A

  53

  A

  18

  A

  54

  A

  19

  B

  55

  B

  20

  B

  56

  B

  21

  A

  57

  C

  22

  B

  58

  A

  23

  B

  59

  C

  24

  B

  60

  C

  25

  C

  61

  C

  26

  D

  62

  A

  27

  B

  63

  A

  28

  A

  64

  D

  29

  B

  65

  B

  30

  D

  66

  C

  31

  D

  67

  B

  32

  A

  68

  33

  D

  69

  D

  34

  C

  70

  A

  35

  D

  71

  D

  36

  C

  72

  D

  EXAMEN 7

  1

  B

  37

  C

  73

  C

  2

  B

  38

  A

  74

  C

  3

  B

  39

  B

  75

  B

  4

  C

  40

  B

  76

  A

  5

  B

  41

  A

  77

  C

  6

  A

  42

  C

  78

  A

  7

  D

  43

  C

  79

  C

  8

  B

  44

  A

  80

  B

  9

  D

  45

  B

  10

  B

  46

  D

  11

  B

  47

  B

  12

  B

  48

  C

  13

  A

  49

  B

  14

  C

  50

  B

  15

  C

  51

  D

  16

  B

  52

  A

  17

  D

  53

  C

  18

  B

  54

  A

  19

  D

  55

  A

  20

  A

  56

  C

  21

  C

  57

  C

  22

  D

  58

  A

  23

  B

  59

  B

  24

  B

  60

  A

  25

  C

  61

  B

  26

  D

  62

  C

  27

  D

  63

  B

  28

  A

  64

  D

  29

  B

  65

  D

  30

  B

  66

  B

  31

  C

  67

  D

  32

  B

  68

  D

  33

  C

  69

  D

  34

  B

  70

  B

  35

  A

  71

  B

  36

  B

  72

  C

  EXAMEN 8

  1

  C

  37

  D

  73

  B

  2

  C

  38

  C

  74

  C

  3

  B

  39

  B

  75

  B

  4

  C

  40

  B

  76

  D

  5

  A

  41

  A

  77

  A

  6

  D

  42

  C

  78

  D

  7

  A

  43

  C

  79

  D

  8

  A

  44

  C

  80

  A

  9

  B

  45

  C

  10

  C

  46

  B

  11

  A

  47

  C

  12

  C

  48

  C

  13

  A

  49

  A

  14

  B

  50

  D

  15

  D

  51

  D

  16

  A

  52

  B

  17

  D

  53

  B

  18

  D

  54

  C

  19

  C

  55

  B

  20

  B

  56

  ANULADA

  21

  C

  57

  A

  22

  D

  58

  B

  23

  Anulada

  59

  C

  24

  B

  60

  B

  25

  A

  61

  B

  26

  C

  62

  C

  27

  B

  63

  B

  28

  D

  64

  D

  29

  A

  65

  A

  30

  A

  66

  C

  31

  C

  67

  B

  32

  B

  68

  C

  33

  B

  69

  B

  34

  B

  70

  D

  35

  C

  71

  D

  36

  D

  72

  C

  EXAMEN 9

  1

  A

  37

  D

  73

  B

  2

  C

  38

  D

  74

  B

  3

  A

  39

  C

  75

  A

  4

  C

  40

  B

  76

  D

  5

  A

  41

  B

  77

  D

  6

  A

  42

  D

  78

  D

  7

  B

  43

  C

  79

  A

  8

  D

  44

  D

  80

  D

  9

  B

  45

  A

  10

  C

  46

  B

  11

  A

  47

  D

  12

  C

  48

  B

  13

  D

  49

  A

  14

  A

  50

  A

  15

  A

  51

  B

  16

  A

  52

  A

  17

  C

  53

  C

  18

  D

  54

  C

  19

  B

  55

  A

  20

  B

  56

  B

  21

  B

  57

  A

  22

  B

  58

  B

  23

  D

  59

  A

  24

  B

  60

  B

  25

  B

  61

  B

  26

  C

  62

  A

  27

  B

  63

  B

  28

  A

  64

  D

  29

  C

  65

  B

  30

  A

  66

  31

  C

  67

  B

  32

  B

  68

  D

  33

  D

  69

  C

  34

  D

  70

  A

  35

  D

  71

  B

  36

  A

  72

  A

  EXAMEN 10

  1

  A

  37

  D

  73

  D

  2

  D

  38

  A

  74

  A

  3

  C

  39

  D

  75

  A

  4

  C

  40

  D

  76

  A

  5

  C

  41

  C

  77

  B

  6

  C

  42

  A

  78

  D

  7

  C

  43

  C

  79

  D

  8

  C

  44

  C

  80

  B

  9

  B

  45

  C

  10

  B

  46

  A

  11

  B

  47

  C

  12

  A

  48

  B

  13

  B

  49

  A

  14

  C

  50

  B

  15

  A

  51

  B

  16

  B

  52

  B

  17

  B

  53

  B

  18

  B

  54

  B

  19

  C

  55

  C

  20

  B

  56

  B

  21

  A

  57

  A

  22

  C

  58

  C

  23

  ANULADA

  59

  C

  24

  C

  60

  C

  25

  A

  61

  ANULADA

  26

  D

  62

  C

  27

  B

  63

  A

  28

  D

  64

  B

  29

  B

  65

  C

  30

  B

  66

  C

  31

  A

  67

  C

  32

  C

  68

  D

  33

  C

  69

  D

  34

  C

  70

  C

  35

  C

  71

  D

  36

  B

  72

  B

  - 36 -
  Descargar
  Enviado por:Xibeng
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar