Psicología


Modificación de la conducta


Tema I

I. Historia, conceptes bàsics i aspectes metodològics

1. Introducció a la MOD.

Teràpia de Conducta = Modificació de Conducta.

Molts autors els utilitzen com sinònims però:

TC: Àmbit clínic MOD: altres àmbits: esport, escola, presons....

1.1. Historia:

El principi, la base, es troba en la psicologia experimental = psicologia científica i no en el folklore o experiència clínica.

· Desprès de la 2ª guerra mundial es buscaven tècniques per solucionar problemes concrets de manera ràpida.

a- Condicionament Clàssic: Paulov

Aprenentatge per associació, de manera involuntària. (dif. Que el Condic. Oper. Skinner)

Ex. : Persona que té càncer i els afectes secundaris de la medicació són els vòmits. Llavors associa a l'infermera a la medicació i als vòmits. Només veure-la vomita.

EI: quimioterapia, RI: vòmits .......... EC: Enfermera, RC: vòmits.

b- Conductisme: Watson.

E R.

La psicologia es una ciència experimental. S'han de demostrar els resultats de forma objectiva.

c- Neoconductisme: Skinner, Tolman, Hull.

E R.

? Entre l'E i la R hi ha d'haver alguna cosa més, son Variables intermitges que variaran la resposta.

Tolman: diu que aquesta V. Intermitga és la INTENCIÓ.

Skinner: c.1- Condicionament Operant.

Sols ser voluntari (el Condc Clàssic es involuntari).

Anàlisis experimental de la conducta.

Parla de REFORÇ i EXTINCIÓ.

Es pot intervenir en el medi; la conducta es veu modulada pels antecedents i pels consegüents. La persona pot alterar el medi.

Condicionament Operant: · Intervenció en el medi.

· Alteració del medi.

· Conducta modulable.

· Antecedents --- Conseqüents.

Ex:

1- Si hi ha una assignatura de 10 crèdits i una altre de 3. Agafaré la de 10. (els crèdits serien un antecedent).

2- Nen que vol un carmel i plora; finalment el papa li compra per què deixi de plorar. ------ Des del punt de vista del pare ho fa perquè deixi de plorar, el pare augmenta la conducta = Pel pare es un reforç negatiu/ perquè deixa d'aparèixer alguna cosa desagradable (plor).

El nen altre dia plorarà + perquè el pare li compri el carmel (augmenta la conducta de plorar).

3- REFORÇ POSITIU: Reforç: pq augmenta la conducta.

Positiu: pq li donen alguna cosa que no té i li es agradable.

SEMPRE ES FAN ESTUDIS INDIVIDUALS.

d- Tª del aprenentatge social: Bandura, Kanfer, Mische, Shass

Bandura: Aprenentatge observacional o vicari.

Aprenentatge social.

`70 --- e- Variables COGNITIVES dins de la MOD: Beck, Ellis, Meichembaum.

1.2- Orientacions Actuals.

 • Anàlisi Conductual aplicat = anàlisi Funcional = Enfoc operant

 • Skinner

  - Qualsevol comportament o conducta està associat a uns ANTECEDENTS i a uns CONSECUENTS. Anàlisi funcional dels antecedents i consegüents

  • Definició i medició de conductes observables directament. Només conductes observables. (Comportament/aspectes que es puguin observar).

  • La conducta està controlada per l'AMBIENT.

  - Tècniques de condicionament Operant.

  Ex: Dins d'una depressió d'una dona només hi han intents de suïcidi els caps de setmana (quan el seu marit i fill marxen a pescar). El problema de l'intent de suïcidi està en l' antecedent de que “es queda sola” = Com que està sola s'omple de pastilles i després ho explica al fill i al marit que li fan mol cas, això seria els consegüents.

  E Antecedents -----------R Conseqüents.

  Entre E ----R No hi ha res observable.

 • Orientació Conductual Mediacional = Neoconductisme

 • Paulov, Hull, Tolman, Wolpe.

  Entre E --- R hi han Constructes hipotètics, Variables intermitges Ex: ansietat. Aquest encara no els hi donen un valor cognitiu.

  Importància dels constructes hipotètics com l'element mediacional entre E i R.

  Es basa en el condicionament clàssic, amb tècniques com: DS, inundació...

 • Orientació basat en l'Aprenentatge Social.

 • El comportament depèn de : · Estímuls: ambientals, físics i socials.

  · Processos cognitius: percep, interpr, valorac, d'E.

  · Patrons conductuals del subj.

  • Bandura: Percepció i interpretació dels E, mitjà social, parlem d'aspectes cognitius (percepció, interpretació...).

  • Enfasis en el mitjà social.

  • Autoeficacia, autorregulació, autocontrol. No tot depèn dels E.

  • Tècniques: Condic. Clàssic, Operant, aprenentatge vicari, mètodes d'autorregulació.

 • Orientació Cognitiu Conductual.

 • Beck Ellis, Meichembau.

  • L'activitat cognitiva determinada: determina el comportament (No tant l'E).

  • L'activitat cognitiva media el comportament.

  Teràpies dissenyades per ajudar al pacient a identificar la realitat, corregir concepcions o creences irracionals.

  Lo que la persona: Pensa.-Actua.-Es comporta “Cognicions - Conducta - Conseqüències.

  - Connexions entre: Pensament, Sentiment i Comportament.

  - Tècniques de: Reestructuració cognitiva, Resolució de problemes, entrenament en auto-instruccions.

  1.3 Característiques fonamentals de la MOD

 • Se centre més en els determinants actuals del pacient que en els passats.

 • L'objectiu és MODIFICAR O ELIMINAR un/s comportaments desadaptats substituint-los per altres d'adaptats. S'intenta aconseguir un canvi e conducta a nivell:

 • - cognitiu-emocional.

  - comportamental.

  - fisiològic.

 • Les conductes anormals i normals / adaptades i no adaptades es regeixen pels mateixos principis.

 • L'evacuació y el tractament s'interrelacionen, son interdependents entre ells.

 • Tractaments individualitzats (avaluació/tractm) per cada persona, grup, família, etc.

 • El context, processos o tècniques han d'estar basades en la Psicologia experimental o científica.

 • 2. Avaluació Conductual:

  1.Anàlisi inicial: ex: en Depressió

  nivell FISIC: cansament, astènia, apatia.

  Termes TOPOGRÀFICS: nivell MOTOR: abúlia.

  nivell COGNITIU: sentiment d'inutilitat.

  2.Anàlisi estàtic: S'avalua en un moment determinat: excés, dèficit, presència, absència....

  Ex: en pacients psicòtics es demostra que si la família li està molt a sobre, el pacient empitjora. Amés hores amb la família més recaigudes.

  S'avalua: INTENSITAT.

  DURACIÓ

  Classificació de la situació-problema.

  3.Anàlisi Funcional:

  ANTECEDENTS

  CONSECUENTS.

  Ex: El pacient té una cefalea tensional i el neuròleg no li observa res. Li passa quan trucant per telèfon. El que passa és que no sent bé i es posa molt nerviós cosa que li origina la cefalea.

  • Factors de manteniment de la conducta.

  • Anàlisi del desenvolupament.

  • Factors en l'adquisició del problema.

  • Anàlisi d'autocontrol (estratègies i resultats).

  • Recursos (habilitats, afeccions)

  • Programa de tractament a seguir.

  2.3 MÈTODES:

  L'ENTREVISTA CONDUCTUAL:

  Labrador:

  El desarrollo de la entrevista conductual para la evaluación de problemas viene determinado por los aspectos que se consideran relevantes para saber la exsistencia, cualidad y magnitu de un problema.

  Deberemos:

  • Indagar sobre el funcionamiento actual del paciente. Para detectar un comportamiento/s inadecuados en un/as áreas.

  • Valoraremos los diversos comportamientos.

  • Describir (frecuencia, intensidad y duracion) en relacion a las situaciones en que ocurren.

  • Valoraremos el comportamiento por exceso o déficit

  • Valoraremos la repercusión negativa que tenga para él o los demás.

  • Determinar el proceso de mantenimiento de la conducta.

  • Información de los elementos situacionales anteriores y posteriores.

  • Conocimiento de la historia (inicio y circumstancias de la aparición) del problema.

  L'entrevista com a terme genèric tracta la INDAGACIÓ i INTERACCIÓ.

  Volem que el pacient DESCRIBEIXI i DESCOMPONGUI el problema en conductes.

  Quan volem saber sobre situacions problema concretes li preguntarem sobre l'últim episodi ocorregut, encara que hagi passat temps enrera.

  És l'element vertebrador del procés d'avaluació de conductes. mètode més important.

  Proporciona un feedback immediat al entrevistador. Establiment de la relació terapèutica

  Duració de 45 - 60 minuts.

  - Una característica important és un mètode flexible que permet adaptar tant al professional com al pacient.

  - Sempre s'ha de demanar informació de cara al tractament. No irrellevant.

  - L'entrevista és un mètode d'avaluació i també un mètode d'intervenció: motivar al pacient per a què continuï el tractament, establiment de la relació terapèutica.

  - Important tenir coneixement sobre la modificació de conducta i sobre trastorns.

  a.-) PREPARACIÓ DE L'ENTREVISTA:

  - Història clínica? Petició de consulta?

  - Qüestionari biogràfic.

  - Informació prèvia: hi ha avantatges i inconvenients.

  - Acompanyats? Ha d'haver-hi un moment, fins i tot en la primera entrevista, que el pacient ha d'estar sol per establir la relació amb el professional.

  - Notes?

  Avantatges: el pacient pot veure que estàs atent.

  Inconvenients: deixar-nos informació important.

  - Ajustar-se al llenguatge del pacient.

  - No facilitar alternatives de resposta (o àmplies).

  - Acabar concretant en què consisteix el problema, això ja ajuda a solucionar-ho.

  Abans de començar hem de pensar quin tipus de preguntes fer-li, va bé tenir “preguntes comodín”:

  Preguntes sobre aquests àmbits bàsics: Família (fer genograma)

  Parella

  Treball - Activitats

  Relacions socials.

  Esquema de preguntes: “ Preguntes comodín”

  - Època i episodi en què va ser greu / lleu; veure les fluctuacions del problema. Realitzar l'anàlisi funcional sobre en quines condicions es dóna el problema, quan millora i quan empitjora.

  - Estratègies que posa en pràctica la persona i els resultats.

  - Últim cop en què va passar o tenir el problema.

  - Que t'expliqui un dia habitual (és una persona activa i passiva, es relaciona o no...)

  - Sistematització de les dades del pacient intolerància (no insistència).

  A. - INICI: oberta i facilitadora

  - Importància del primer contacte.

  - Presentació: nom, professió (què entenem per ser psicòleg) serveis?

  El millor és començar amb preguntes molt generals; p.ex: Explica què et passa....? Motiu de consulta....

  - Altres tractaments.

  - Expectatives de millorar que té la persona i col·locar-les en un grau intermig. La persona també ha de pogué tolerar l'espera de la curació.

  B.- DESENVOLUPAMENT: clarificació i especificació

  - Aspectes generals (família, treball...) i recollir aspectes que es van generant durant l'entrevista.

  - Vigilar amb les interrupcions.

  • Indagació funcional: antecedents i conseqüents.

  Directivitat: el millor és SEMIDIRIGIDA. ( al principi ha de ser més oberta i després més tancada amb preguntes més concretes.).

  Recollir els recursos, habilitats i capacitats del pacient.

  C.- FINAL : resolució de dubtes i confrontació d'informació.

  El millor és d' 1 h.

  S'acaba per : Temps

  Cansanci o dificultats.

  Ha d'haver un feedback cap el pacient del problema per: És important fer-li un resum.

 • Si no ha entès alguna cosa.

 • S' ha adoni de que hem estat per ell.

 • Nivells de Feedback:

  Amb una formulació clínica del problema (no dir en l'entrevista el psicodiagnòstic però si explicar el mateix sense dir el diagnòstic).

  Ex.: no dir-li que és una fòbia social sinó dir-li que té problemes de relació.

  Veure que el problema no és estàtic sinó que va fluctuant. Factors que agraven o mantenen el problema; explicació dels possibles factors que han originat el problema i desenvolupament.

  Factors d'aprenentatge lligats a la conducta problema. Cobrir dèficits de la persona amb certs aprenentatges.

  TREBALL A DESENVOLUPAR EN L'ENTREVISTA:

  - El pacient sempre té una participació activa (l'actitud del pacient no pot ser passiva)

  - Aprenentatge per a resoldre el seu problema.

  - Avaluació i o tractament, que el pacient realitzi una sèrie de tasques (al final de l'entrevista es pot fer). Ex.: bulímia important fer relaxació.

  - Implicar al pacient i que vegi des del primer moment que ha de tenir una participació activa.

  Observació Conductual.

  Es realitzada per un observador extern tot i què tb es pot fer autoobservació.

  A l'observació hem de definir la conducta a observar de forma vàlida, objectiva, clara i complerta.

  Objectius:

  -Aconseguir informació de la conducta en el seu propi medi.

  -Fer un anàlisi funcional.

  Aplicació:

  -S'utilitza quan No es pot utilitzar altre tècnica.

  -Complementar o ratificar informació obtingudes d'altres tècniques.

  Tipus.

  · Directe - Indirecte (que una altra persona et refereix que és el que ha passat.

  · D'entrevista: és directe i també indirecte.

  · Sistemàtica: Tenim ja codis establerts per registrar la conducta.

  · Asistemàtica: De forma oberta, sense objectiu concret.

  · Etero: Observació realitzada per un observador extern, Autoobservació o Autoregistres.

  Components de l'observació.

  · Unitats d'observació: Definides molt concretament perquè varis observadors puguin definir una conducta de la manera més igual possible.

  • nº de cops que parles amb el company.

  • Quan s'inicien converses.

  • Canvi de tema NO pertinent.

  Elecció del mètode de medició: (observació i autoobservació)

  a- Productes permanents: allò que queda. nº de vidres trencats, de pels arrancats...

  b- Mètode de freqüències: per conductes amb freqüència d'emissió baixa i que podem dir fàcilment quan comencen y quan acaben.

  nº de cops que apareix una conducta en un període de temps.

  Nº de cigarrets que el pacient fuma al dia.

  Nº de cops que arriba tard al curro en una setmana.

  Nº de cops que tartamudeja quan parla amb una noia.

  c- Mètode de duració: Ens interessa durant quant temps es manté la conducta.

  l'observació es fa en el temps total que dura la manifestació conductual.

  Quant temps dedica un nen al estudi.

  Quant tarda en dormir-se una persona.

  d- Mètode d'intervals: útil per conductes que és difícil de determinar quant comença i/o acaben o en conductes amb una tassa molt alta d'emissió.

  Es tracta en dividir el temps total d'observació en intervals temporals iguals i en cada interval l'observador només senyala la presencia o absència de la conducta, utilitzant un codi binari (si/no) amb independència del nº de vegades que ha aparegut.

  d.1.- Mostreig d'interval complert: conductes que ens interessa que augmentin o persisteixin en un període de temps.

  La resposta s'ha de donar durant TOT l'interval per tal de què es registri.

  Atendre a classe.

  d.2.- D'interval parcial: per conductes breus, però molt freqüents.

  La conducta a d'aparèixer al menys un cop durant l'interval

  Dir paraulotes.

  d.3.- D'interval momentani: és útil per conductes que persisteixen durant un període llarg de temps.

  Per què es registri la conducta a d'ocórrer just quan està acabant l'interval.

  Llepar-se els dits

  Mossegar-se la llengua.

  Ex.: Quan es fan entrenaments amb relaxació.

  Vegades de quan es fa la relaxació Freqüència.

  Quan temps ha estat practicant Interval.

  S'ha aconseguit concentrar-se Qualitat.

  Mètodes de Mostreig.

  Moments de quan decidir l'observació:

  1.- - Temps: la depressió varia durant el dia.

  - Situacions: Feina, classe, casa,...

  - Amb qui: segons amb qui estàs: família, escola,...

  2.- · Elaboració dels codis de conducta, protocols, suport dels registres. Es passa de la Asistemàtica a la Sistemàtica.

  3.- · Condicions: Ambientals o no. (atenció: generalització: Transferir un comportament après en un moment a altres situacions.)

  Ex: la teràpia: els comportaments apresos en teràpia, s'haurien de generalitzar a fora.

  Autoobservació + Autoregistre.

  · Molt usual.

  · Flexible: s'adapta a qualsevol tipus de problema.

  · Continguts subjectius (només es pot fer per Autoobservació).

  · Efectes reactius: si fos una conducta pel fet d'observar-la aquella conducta ja canvia, la conducta.

  · Alternativa a la Observació conductual (perquè és cara i costosa).

  · Precisió? És Fiable? Quan no estem segurs, canviar de tècnica.

  Es recomana que no hi hagi + de 6 categories.

  Hi ha vegades que no es registra el comportament, si no que es registra el resultat del comportament.

  · Autoobservació: Observar-se a un mateix.

  · Autoregistre: Recollir les observacions en un full de registre.

  Es fan registres adequats al pacient. Si genera pensaments, obsessions, es deixa de fer.

  L'autoregistre està dirigit a fer l'Anàlisi Funcional.

  Moments:

  El pacient s'autorregistra:

  • En el moment de la conducta.

  • A diari.

  • Al final de la setmana.

  • Ala pròpia consulta.

  Els registres es fan durant un temps i després es para, es descansa !!

  Si una conducta té caràcter obsessiu i és constant de registrar ho farem per interval.

  Autoinformes.

  L'autoinforme inclou les tècniques i els instruments que serveixen per que el subjecte proporcioni informació sobre sí mateix: entrevista, autorregistre, cuestionari, inventari, escales i pensaments en veu alta.

  És el mètode més utilitzat doncs l'observació i el BF costen moltes peles, i l'autoinforme va de coll...

  Ens dona respostes de caire:

  Cognitiu: (recollida d'informació directa) inseguretat, sentiments depressius, creences, expectatives,...

  Psicofisiològic.: taquicàrdia, cefalees,...

  Motor - Comportamental: tremolors, consum d'alcohol, conductes evitació,... i a més associar a respostes concretes.

  Qüestionaris.

 • Informació de cara al tractament.

 • Classificació diagnostica per facilitar la comunicació entre professionals (SCL-90 o EPI ).

 • En la relació terapèutica motivarem al pacient perquè faci els cuestionaris.

 • El qüestionari útil:

 • No informació rellevant.

  • Concret.

  Relacions funcionals (antc/consec).

  Aconseguir informació de cara al tractament.

  Classificació diagnostica.

  Tenir en compte:

  Efectes negatius: autoplantejar-se coses pot ser reactiu.

  Els errors:

  Aquiescència: tendència a contestar que “si”.

  Errors escalars: tendència a contestar al centre

  Es pot passar a l'entrevista.

  Ex: Si l'escala del MMPI d'esquizo és alta. No pots diagnosticar-la doncs en l'adolescència p.ex. sols sortir alta.

  II. TECNICAS BASADAS EN EL CONDICIONAMENT CLÀSSIC

  4. Tècniques de Relaxació

  Practicant la relaxació continuada es pot donar un augment de Leucòcits. ( Per lo que incrementa la teva capacitat de defensa inmunològica).

  La ansiedad está compuesta por tres sistemas que pueden actuar de forma independiente, es el modelo tridimensional de la ansiedad:

  • Conducta motora.: impresicions, hiperactivació, bloqueig, errades en les activitats laborals,...

  • Reactividad fisiológica: Augm. de la tasa cardíaca, disfuncions sexuals, insomni,...

  • Cambios subjetivos-cognitivos: Concentració (=depressió) , pensaments repetitius, senc. de tensió, dolors crònics, problemes digestius,...

  El modelo tridimensional fue propuesto por P. Lang (1968) basándose en las observaciones de las disociaciones entre las diferentes medidas de la ansiedad tanto con respecto a su evaluación en un momento determinado como con respecto a su modificación a través del tiempo como consecuencia, por ejemplo, de un tratamiento específico.

  Lang y Hart (1970), utilizando DS, encontraron una marcada relación entre el grado de reactividad fisiológica (tasa cardíaca) de los pacientes al imaginar las escenas fóbicas y la efectividad terapéutica de la técnica: los pacientes que mostraban mayor reactividad fisiológica eran los que mayor beneficio obtenían de la técnica. Etc.. (Labrador).

  Comunes a todas las técnicas:

  · El terapeuta a de ser muy motivador.

  · Se ha de seguir una práctica intensa por cuenta propia.

  · Limitación de la atención sensorial: lloc amb baixa estimulació sensorial.

  · Se dan instrucciones monótonas, sencillas y repetitivas.

  · El propi grup motiva.

  · Estirado / sentado / Cochero.

  · Estirado - sentado - de pie.

  Inactivo - Activo.

  Lloc tranquil - lloc intranquil.

  Como saber si el paciente está relajado:

 • Pies en V

 • Sensaciones subjetivas.

 • Espasmos involuntarios.

 • Cambios de Tª.

 • Sentir que flotas o pesadez.

 • Problemas: Calambres, rampas. (Por eso en Jacobson, en los pies tenemos que ir más rapidito). Y mareos.

  La que más se utiliza es Jacobsson y luego Autogena.

  4.1 “Relajación progresiva” de Jacobson

  Realización de ejercicios sistemáticos de tensión y relajación de los músculos de todo el cuerpo distinguiendo las sensaciones de tensión y relajación que se producen como consecuencia de los ejercicios.

  És important que es fasi la generalització fora de la consulta.

  Siempre: 1· Tensión…….2· Relajación.

  Objetivo: Aprender a dejar los músculos totalmente libres de tensión.

  Metodología: Lugar tranquilo, con luz tenue, sin ruidos ni interrupciones; con el paciente sentado cómodamente con la espalda reclinada o estirado o en una silla normal con la cabeza hacia adelante y apoyado en sus piernas.

  La forma de hablar del terapeuta: pausada, segura y agradable:

  • “respire tranquilamente”

  • “deje que tu cuerpo se relaja más y más”

  • “recuerda mantener el resto de tu cuerpo relajado”

  • “siente una sensación agradable de calor y pesadez”………

  Bases de Jacobson:

  Entrenamiento en Generalización: Poder relajarse en otros lugares denote no hemos aprendido.

  Entrenamiento diferencial: Poder relajar más unos músculos que otros.

  ·Wolpe redujo la técnica de 50 (Jacobson) a 6 sesiones.

  ·Se tiene que entrenar la generalización: saber relajarse en la vida cotidiana.

  ·No practicarlo después de comer o antes de ir a dormir ( excepto en insomnio.)

  ·Mínimo una vez diaria tu solo. Dos veces al día durante 5 minutos practicar: imaginación, diálogo interno, palabra clave, respiración….

  1ª Sesión:

  · Se explica al paciente la justificación teórica de la técnica.

  · Se ejemplifican los tipos de ejercicios.

  · Se le dice que cierre los ojos y se le induce a un estado de relajación general.

  · Se le dan instrucciones para el 1er. ejercicio de tensión-relajación: (5-10s.)

  Ej: …Tense el músculo extensor del brazo derecho, levantando la mano hacia atrás…….sienta como aumenta la tensión……..es un poco desagradable, (inmediatamente)….desténselo …relaje el músculo……….note la sensación de calma y placer…..sienta lo relajado que siente su antebrazo…..es agradable.

  · En la primera sesión se tensa cada grupo de músculos dos veces.

  · ((( Intentamos que hagan respiraciones abdominales. Cuando existen crisis de angustia no se han de hacer respiraciones profundas si no lentas pues se puede producir una hiperventilación; cuando se deja ir el aire se puede decir mentalmente o no la palabra relax o calma )))

  · Progresivamente se va reduciendo el tiempo a la tensión y aumentando el dedicado a la relajación.

  2ª Sesión:

  Extensión muscular única por músculo.

  Respiración, palabra clave.

  Técnica de imaginación en un lugar guay: playa, paraje, que sale el solete…

  3ª Sesión:

  Extensión de grupos musculares más amplios.

  = 2ª.

  4ª Sesión:

  No hay tensión muscular, solo relajación.

  El repaso de los grupos musculares es mental, se van relajando uno a uno.

  Respiración, palabra clave, imaginación (libre).

  5ª Sesión:

  Entrenamiento en generalización: en lugar de estar estirado, estar sentado o en ambientes diferentes o con música o en un sitio donde haya actividad.

  4.2 Entrenamiento Autógeno de Schultz

  Es mental, la persona tiene que tener una buena capacidad de imaginación.

  Va de la relajación mental a la física.

  Ciclos:

  Inferior: instrucciones de peso,

  de calor,

  respiración pausada,

  regulación cardíaca,

  sensación de calor en el cuerpo y la cabeza fría.

  Respiración desde debajo de los pulmones, abdominal soltando el aire por la boca (para controlar mejor). ….

  Superior: Imaginación (compleja) de colores, sensaciones.

  El tono de voz de Schultz es mas hipnótico que el de Jacobson.

  4.3 Técnicas de respiración.

  Utilizadas en todas las técnicas aunque también se puede solano.

  3 veces/día durante 5 min.

  Respiraciones Abdominales: Poner una mano en el estomago y otra en la barriga. Sacar el aire intentando que se mueva la mano de arriba a bajo y muy poco a poco, respirando desde el fondo de los pulmones. Primero la mano de abajo y luego la de arriba.

  Inspirar por la nariz y extraer por la boca; al final avanzar un poquitin las espaldas para soltar todo el aire de los pulmones.

  - Es continuo, se ha de hacer seguido.

  4.4 Técnicas de Biofeedback

  Evaluación de Respuestas fisiológicas que podemos poner en contacto con el comportamiento.

  Conjunto de procedimientos que le dan al cuerpo, mediante un indicador sensorial exterior, información inmediata y precisa de una o + funciones biológicas con el fin de modificarlas.

  ((Hay enfermedades pacienteetas a hábitos de comportamiento)).

  Se basan en el: · Condicionamiento instrumental (Miller, Kimmel).

  · Autocontrol de variables biológicas (Basmajian).

  Elemento central en: · Condicionamiento Operante.

  · Modelo Cibernético.

  La efectividad del procedimiento se basa en el principio de que para el aprendizaje de conductas motoras es necesario que el organismo obtenga información o feedback de las consecuencias de su propia conducta “refuerzo”.

  Se utilizan técnicas de biofeedback en el trat. de la ansiedad para que:

  • El paciente modifique y controle los componentes fisiológicos que acompañan a la ansiedad como emoción negativa. (palpitaciones, sudoración temblores, sacudidas, sensación de ahogo, opresión malestar torácico, nauseas, irritabilidad, mareo, parestesias ).

  • La generación y control de los componentes fisiológicos que acompañan a las emociones positivas.

  Existen dos concepciones:

  - Modelo unidimensional de activación: cualquier variable fisiológica puede ser válida como objetivo directo del tratamiento.

  - Los componentes fisiológicos constituyen patrones específicos de respuesta definidos a partir de unas variables fisiológicas y no otras: sólo son válidas aquellas variables relacionadas con el patrón de respuesta.

  Suponemos que el proporcionar información precisa sobre las respuestas fisiológicas a través de la CAPTACIÓN, AMPLIFICACIÓN, REGISTRO i CONVERSIÓN de la señal biológica en feedback auditivo o visual facilitará al paciente el autocontrol de las respuestas.

  El tipo de feedback es:

  Visual: barras de colores que suben o bajan.

  Auditivo: Sonido agudo-grave-omitido según activación.

  Auditivo y visual.

  El trasto seria así (+o-):

  Sensores.

  Procedimiento de Biofeedback:

  · Los procedimientos de Biofeedback orientados a la reducción de la ansiedad requieren:

  • La elección de una o + variables biológicas que sean relevantes al patrón de respuesta de la ansiedad del paciente. (Seleccionar la variable biológica a modificar).

  · El terapeuta debe especificar:

  • La tecnología que vaya a utilizar.

  • La magnitud del posible cambio dentro de esa variable con el fin de ajustar la sensibilidad del registro ( Valores máximos y mínimos que puede conseguir ese paciente.)

  • El tipo de feedback que se va a utilizar y la modalidad sensorial: auditiva y/o visual.

  • La utilización de posibles reforzadores adicionales. (monetarios, tokens, música) y su programación en función de los cambios.

  • El tiempo aproximado de las sesiones, así como el numero de sesiones. Duración de 30-40 min. Asignaciones de 7-10min.

  1er. Ensayo 7 - 10 min.

  1ª Sesión: 30-40min ens aturem una estona min.2 ensa. en una sesión.

  2º. Ensayo 7 - 10 min.

  - De 5 a 10 sesiones por semana, para observar cambios.

  · Es importante saber:

  • El trasto capta, no estimula. No emite, solo capta.

  • Actividades diferentes: tareas competitivas, resolución de ejercicios, estímulos auditivos, imaginación de escenas, situaciones reales.

  Feedback graduado: 80-90% de la sesión. Para que vaya bien, el paciente ha de sentir el feedback el 80 - 90% de la sesión. Ajustaremos siempre la sensibilidad del aparato.

  Es muy importante no romper la relación terapéutica, la relación paciente - psicólogo. Comentarle al paciente que está pasando y en que consiste la técnica.

  El terapeuta debe explicar al paciente la justificación teórica del procedimiento y las partes de que consta. Las instrucciones deben ser explícitas respecto a las variables fisiológicas que se van a evaluar y el cambio que debe procurar el paciente. Esta información es uno de los factores motivacionales más importantes.

  Cada sesión debe empezar recordando estas instrucciones.

  El objetivo final es conseguir el control voluntario de ciertas respuestas.

  Técnicas de biofeedback como métodos de reducción de ansiedad:

  Los componentes fisiológicos de la ansiedad reflejan un estado generalizado de activación:

  Activación del Sistema Nervioso Simpático.

  Tensión muscular.

  Desincronización de los ritmos corticales. (ritmo alfa).

  Por lo que para el biofeedback se selecciona :

  Disminución de los componentes fisiológicos que acompañan a la ansiedad como emoción negativa. (activación autonómica y/o somática)

  · Sistema Nervioso Autónomo:

  - Tasa cardiaca

  - Actividad electrodermal. RDE

  · Sistema Nervioso Somático:

  - Actividad electromiográfica.

  Incremento de los componentes fisiológicos que acompañan a las emociones positivas: ritmo alfa.

  Especificamos los aparatos:

  Actividad Electrodermal: RED (Respuesta Electrodermal).

  Los electrodos se colocan bipolarmente (uno a cada lado) en los dedos índice y medio.

  Refleja la acción de las glándulas ecrinas del sudor controladas por la rama simpática del SNA, es decir mide la activación simpática del Sistema Nervioso Simpático. Permite identificar el nivel general de la Activación.

  Actividad electromiográfica: EMG.

  Los electrodos se colocan sobre el músculo frontalis con el electrodo de referencia en medio.

  Mide la tensión de los músculos (el tono muscular). La actividad eléctrica en el músculo expresada en microvóltios. (nivel excelente de relajación = 1'5 - 2 mcv. Los hipertensos= 20 - 30 mcv.)

  Tiene feedback auditivo y visual.

  Directa relación con las técnicas de relajación muscular y en especial con la “relajación progresiva” de Jacobson.

  Aprendemos a controlar una respuesta muscular ESPECÍFICA

  Utilizada en numerosos Tr. neuróticos y psicosomáticos.

  Utilizada en DS. Incluso como técnica directa de relajación muscular. (Presuponemos que el entrenamiento en relajación muscular produce simultáneamente cambios = una disminución de la actividad del Sistema Simpático. Estos cambios son antagónicos a la respuesta de ansiedad por lo que es un método de contracondicionamiento de la ansiedad.)

  Según Budzynxki (1977) el EMG es útil en reducción de ansiedad cuando:

  • Existe un componente esquelético-muscular importante en el patrón de la respuesta de ansiedad del paciente.

  • El paciente es incapaz de aprender a relajarse con procedimientos de relajación más simples.

  • El paciente no es consciente de su nivel de tensión muscular.

  • El paciente cree firmemente que el feedback electromiográfica le ayudará a relajarse.

  • Para que el terapeuta obtenga información precisa.

  El electrokinesiológico:

  Mide el movimiento y la posición del cuerpo. Por ejemplo: si te rompes un brazo en la recuperación mides los grados de apertura que vas consiguiendo, es un feedback de rehabilitación.

  Electrocardiograma: Se utiliza en taquicardias y arritmias.

  Tasa cardíaca -- Presión sanguínea.:

  La tasa cardíaca se obtiene a partir del pulso sanguíneo mediante la utilización de transductores, colocados en un dedo o en el lóbulo de la oreja.

  La reducción de la ansiedad aquí se basa en el hecho de que las disminuciones en la actividad cardíaca reflejan una disminución en la actividad simpática.

  Temperatura periférica: Para la enfermedad de Rainaud: tener los pies y las manos siempre fríos. (se intentaría aumentar la temperatura.)

  Electroencefalograma: En epilepsia.

  Las técnicas de Biofeedback son las más indicadas cuando los estímulos o no existen o son difíciles de identificar.

  La DS e Inundación están indicadas cuando las respuestas de ansiedad se encuentran funcionalmente asociadas a estímulos o situaciones específicas del ambiente.

  La DS es más eficaz cuando el paciente, además de reaccionar fisiológicamente ante los estímulos, muestra efectos de habituación en un test de estimulación auditiva.

  Exposición e Inundación son más efectivas en el caso de que no se observaran efectos de habituación.

  4.4 Otras técnicas de relajación.

  - Visualización o Imaginación

  - Meditación:

  · La persona ha de concentrarse lo más posible en el Aquí y Ahora.

  · Suspensión del juicio (no evaluar los pensamientos)

  · Repetición de un Mantra: OM

  - Yoga.

  La Relajación no está indicada en:

  • Estados psicóticos: Porque las terapias en psicóticos siempre están orientadas hacia la REALIDAD. Alucinaciones, parestesias.

  • Ideaciones paranoides: Porque son personas muy controladoras e intentan controlar la situación. No se dejaran ir.

  • Reacciones disociativas: como la Despersonalización: persona que siente que está en una película o en un sueño o que se está viendo desde fuera,.... o Personalidad múltiple...

  • Reacciones cardiovasculares desagradables.

  • Medicación que aumente su efecto con la relajación como los Ansiolíticos ( aumenta el efecto de la medicación sedante) y la Insulina.

  La gente no se tiene que levantar de golpe sino pausadamente.

  Pricipio de Lazarus:

  B. A. S. I. C. I. D.

  B: behavior: conducta: Que le gustaría aumentar o disminuir.?

  A: Afect: sentimientos: Alegría /tristeza, ansiedad, rabia.

  S: Sentits: sensacions: dolors, marejos, que vols veure o escoltar?

  I: Imaginació: Autoimatge, com veus el futur..

  C: Cognició: Creences, valors personals

  I: Relacions interpersonals: Persones importants per la teva vida.

  D: Drugs: medicació: interpretació de la salut, preescripció de medicaments...

  Hem de recollir informació de tots aquests aspectes.

  ----------------------------------------------------

  Caso práctico:

  "Estrès i hipertensió" farem l'anàlisi funcional: Antecedents i conseqüents.

  · Antecedents.

  Històrics: Mort d'un familiar pròxim y mort d'un amic.

  Externs: Possibilitat constant de ser avaluat. Té sempre una sensació de pressa com si no tingués temps.

  Interns: hiperactivitat simpàtica.

  · Conducta problema

  · Conseqüents: Reforç Positiu: Acaba la tasca ràpid i bé.

  Reforç negatiu: Si esta preocupat per la hipertensió, busca i s'informa obsessivament. Possibilitat d'alcoholisme.

  Pas entre l'avaluació i el tractament: Relaxació, Autocontrol(reduir alcohol), Augment del lleure, activitat física.

  ----------------------------------------------------------

  5. Técnicas de Exposición

  Inundación, Implosión, DS, Altres, Intención Paradojica.

  Eficacia en tratamientos para cualquier fobia. Haremos un trat. Conductual pero sin olvidarnos de lo cognitivo y lo afectivo.

  In Imaginación: más fáciles de utilizar. (Pues en una fobia a volar, el tratamiento sería la leche de caro.). La utilizaremos para:

  Motivar al paciente. (para después in vivo)

  Cuando in vivo es muy costosa.

  In Vivo: muy eficaces. Más EFICAZ más RÁPIDA. Hay exposiciones bruscas como en la inundación que son aun más efectivas.

  • Se suele hacer primero in imaginación y luego in vivo.

  • Ha de ser constante y prolongada

  • La sobreexposición cuando el miedo a pasado no mejora resultados.

  • El terapeuta orienta pero el trabajo es del paciente.

  • Son técnicas largas de 30m.-2h. Con exposición diaria.

  • Se realiza una jerarquía. En la jerarquía, los objetos han de estar bien definidos y concretos. Y una progresión de - USA a + USA. (DS)

  • En ciertos casos la reposición inmediata (salir para tomar aire) es igual de efectiva que la exposición continua. La reexposició el + ràpid possible a la situació fòbica és igual que NO permetre l'escapament.

  • Las sesiones de exposición largas (2 h.) son mucho más eficaces que las cortas (30m). Dejaremos periodos de tiempo cortos entre ensayo y ensayo.

  Ex: Fobia als grans magatzems: Sortir durant uns moments i tornar a entrar és igual d'efectiu que no permetre la sortida.

  • El efecto más positivo se da con tratamiento Psicológico + Farmacológico.

  Se pude combinar con ansiolíticos (depend física) o con antidepresivos (depend psicológica): tratar el nivel de sensación.

  Los psicofármacos nos darán una ayuda temporal. O en una primera fase para…. (recordar los efectos - : dependencia, tolerancia, atribución de mejoras al fármaco...y + mejor primera afrontación).

  Puede ser que lo que se ha aprendido en una situación con fármacos no se sepa reproducir cuando se dejan de tomar.

  • Se utilizan manuales para el paciente y para el cooterapeuta. Material escrito para dar ayuda.

  • Se utiliza el autorregistro.

  Book: Bados, A. Agarofobia, Bcn: Paidos.

  Cosas generales + ej. de Agarofobia: (incluye + de una fobia):

  - Lo que se da + es agarofobia y luego, fobia social.

  2/3 (dels que 2/3 són dones, avegades la ag. Serveix per mantenir una relació donsc la ag. és dependència) de la gente: miedo al miedo. O Miedo a no tener escapatoria.

  - Las primeras veces de la exposición son las más difíciles, tenemos que decírselo al paciente.

  - Previene que sentirá miedo. Las anticipaciones son peores que la realidad.

  - Una ayuda excesiva del cooterapeuta puede hacer que la fobia aumente. Tb hi ha ajud per part de persones properes al paciente.Tiene que ser una ayuda limitada y temporal.

  - Podríamos administrar psicofármacos

  - Las mejoras no son lineales, tienen días buenos y malos. Pueden haber periodos malos pero el paciente. ya tiene estrategias para solucionarlo. Avisar al paciente de las fluctuaciones.

  Con un TOC: se hace exposición gradual + prevención de respuestas(compulsión).

  5.1 Desensibililzación Sistemàtica

  Para: · disminuir respuestas de ansiedad.

  · eliminar conductas motoras de evitación.

  La DS clásica fue introducida por Wolpe basándose en dos tipos de evidencia empírica:

  Jones (1924): sobre el tratamiento de miedos infantiles, en los que se demuestra que uno de los procedimientos más efectivos, consistía en aproximar gradualmente el objeto fóbico mientras el niño estaba comiendo.

  Wolpe (1952): experimentos sobre la adquisición y tratamiento de las neurosis en gatos.

  En el DS:

  Se manipula la presentación gradual del E fóbico, en la imaginación o en vivo, mediante la elaboración de una jerarquía de situaciones relativas al objeto fóbico.

  La DS en Vivo siempre es gradual

  Se utiliza una respuesta antagónica a la ansiedad (relajación muscular). La relajación muscular profunda es una respuesta antagónica a la ansiedad produce una disminución del nivel de activación general del organismo.

  · El mecanismo explicativo de la técnica es el contracondicionamiento por inhibición recíproca.

  Contracondicionamiento: representa una forma de entender el mecanismo de extinción según el cual las respuestas aprendidas no desaparecen porqué se debiliten sus lazos con los E, sino por qué son reemplazadas por respuestas nuevas. Queremos asociar una situación que se relaciona con ansiedad con un R incompatible: relajación.

  Inhibición recíproca: sería el proceso fisiológico por el que se produce esta substitución. Si aprendemos relajación (respuesta contraria) se inhibe la ansiedad.

  Presenta los E de forma gradual y paulatina, primero en la imaginación y después en la vida real, a través de una jerarquía de situaciones ansiógenas.

  Las primeras situaciones de la jerarquía que evocan una respuesta de ansiedad menor son más fácilmente inhibidas por la relajación, produciéndose una disminución proporcional en el nivel de ansiedad.

  La relajación y la jerarquía ascendente son componentes absolutamente necesarios.

  Debemos explicar brevemente al paciente la justificación teórica del tratamiento.

  Es importante establecer una buena relación con el paciente que facilite la comunicación directa y confiada entre ambos.

  La ansiedad la asociamos a una situación: tendremos que hacer un Contracondicionamiento. Que la persona se imagina en esa situación pero relajada.

  Respuestas contrarias a la ansiedad: - asertivas.

  - relajación

  Lo aplicaremos en :

  Miedos irracionales, fobias.

  No lo aplicaremos en:

  • Si el temor es RACIONAL. Hay creencias que justifican el miedo.

  • Multifobias (+ de4)

  • Tr. de personalidad o en alta ansiedad generalizada.

  • No se puede aplicar relajación

  Ej. En una agarofobia puede existir distintos y múltiples miedos: coger al bus, salir a la calle, ir al centro comercial… esto hace que la DS sea de difícil aplicación.Pero sí en Vivo.

  Pasos principales:

 • Utilización de la Escala Subjetiva de Ansiedad o escala USA.

 • Entrenamiento en relajación. (punto 4). Práctica en imaginación.

 • Elaboración de la jerarquía.

 • Aplicación de la DS

 • Escala USA.

  Son las unidades subjetivas de Ansiedad, se utilizan para que la persona siempre pueda numerar su estado de ansiedad ( 0 a 100). Sirve para poder hacer una gradación de la jerarquía.

  Nos ayuda a saber si el grado de ansiedad es OK! O no.

  Sabemos antes, durante y después de la exposición como se siente el paciente.

  Relajación. Fer un entrenament en relaxació:

  • 2 cops/ dia

  • durant 15, 20 min.

  Així el nivell d'activació será m'es baix.

  Jerarquía:

  Lista de situaciones relacionadas con un mismo tema u objeto fóbico

  Van de - a +. Son personales de cada paciente.

  Ordenadas según el nivel USA (ansiedad). Debe realizarse una jerarquía por cada uno de los miedos del paciente.

  La estructuran el paciente y el terapeuta juntos, si el paciente duda entre dos situaciones se le pregunta: ¿Cuál harías ahora?, y siempre se acaban decidiendo.

  Suelen tener de 10 a 15 ítems. Se asigna a una situación el nivel máximo de ansiedad 100 y el nivel mínimo 5 el resto de situaciones se ordenan según mínima, moderada, fuerte, intensa.

  Los primeros ítems han de ser fáciles para que el paciente los pueda conseguir.(5)

  Entre un ítem y otro no puede haber más de 10 USA.

  Se combina la exposición en imaginación y la relajación.

  Ejemplo de una sesión en donde combinaremos relajación y imaginación:

 • Relajación.

 • (10-15 s.) Imaginarse una escena emocionalmente neutra:

  • un limón.

  • Estar sentado plácidamente, …

  El USA debe ser muy bajo.

  2. (1m.)Deje de imaginárselo y pase a relajación total

 • Se comenta que tal, como lo ha imaginado…Debemos reforzar verbalmente cualquier cosa, E, relevante a la situación.

 • A continuación se repite varias veces este procedimiento con la misma escena y con otras escenas neutras

 • El paciente va indicando el nivel USA, cuando se le solicite.

  En sesiones posteriores se realiza el mismo procedimiento, presentando escenas que evoquen niveles moderados de ansiedad, (cuando sienta ansiedad levante el dedo)

  Se considera que una situación está superada cuando dos veces consecutivas se consiguió un 0 USA, entonces se pasa a la siguiente situación. Los primeros ítems se intentará bajar el USA 3 o 4 veces si no podemos cambiaremos la jerarquía.

  La sesión ha de acabar siempre con un ítem conseguido y con éste empezaremos la sesión siguiente. En la 2ª sesión no hay imaginación neutra, empezaremos por un ítem conseguido.

  Después de imaginación pasaremos a “in vivo” o incluso se puede ir combinando imaginación e in vivo de manera paralela.

  Sesiones de 20 a 40 min.

  Sesión de DS:

 • Relajación (respiración, Jacobson,…) 5 min.

 • Conseguido, se presenta el 1er. ítem de la jerarquía con 5-7 s. De visualización. (si va todo OK y no indica ansiedad, sele dice que deje de imaginar la escena y se concentre en la relajación (30-60 s.).

 • Cada ítem es presentado dos veces consecutivas. ( la segunda exposición es de 10-15 s).

 • Si el cliente presenta ansiedad, se interrumpe la imaginación y se amplia el tiempo de relajación. Si persiste tendríamos que crear una escena intermedia. Si persiste se pasa inmediatamente al anterior.

  En cada sesión se presentan 3 o 4 ítems.

  Se termina la sesión con un ítem conseguido y se empieza la sesión con éste.

  La versión de Goldfried es DS en afrontamiento: Además de imaginar una situación neutra piensa que te estas ENFRENTANDO a esa situación.

  Imaginación + enfrentarse + relajación.

  5.2 Técnicas de Implosión e Inundación.

  Objetivo: reducir o eliminar las respuestas inadaptativas de ansiedad mediante la exposición a los estímulos ansiógenos de alta intensidad durante periodos de tiempo prolongados en ausencia de consecuencias reales dolorosas.

  Siempre se debe explicar al paciente la justificación teórica de la técnica y de sus fases; por ejemplo el mecanismo de desaprendizaje del miedo consistente en presentar de forma controlada las situaciones que presenten ansiedad, eliminando el reforzamiento, es decir, las consecuencias reales aversivas que el paciente considera asociadas a tales estímulos y que son las que perpetúan el miedo.

  Implosión - Inundación

  La Implosión se realiza en imaginación ( aunque en vivo, Inundación, son más efectivas). Se apoya en la idea de que las exposiciones bruscas intensas son más efectivas que las graduales.

  Implosión: siempre en imaginación. Incorpora E hipotéticos que no tienen porque haberla pasado al paciente.

  Inundación: siempre en vivo. Seria como enchufarle un USA 100, de golpe, a saco.

  Stampfl y Levis han señalado las fases del tratamiento con Implosión:

  Stampfl: Intenta aplicar la Tª Psicoanalítica a la Tª del aprendizaje por evitación.

  Mecanismo de evitación: Proceso dinámico el revivir una situación traumática hace que se libere energía.

  El simptoma es la forma que la persona a tingut per poder reduir l'experiencia traumàtica. Es un mecanisme de defensa. Cualsevol mecanisme de defensa es vist com una evitació. Si es torna a reviure la situació s'allibera el simptoma

  • Análisis conductual y elaboración de la jerarquía de indicios:

  Se identifican los estímulos o indicios relevantes a los miedos.

  Son sucesos situacionales o estímulos externos relacionados con los síntomas del paciente, fáciles de identificar.

  • Entrenamiento en imaginación.

  • Sesiones de implosión con indicios externos

  • “ “ “ “ con indicios dinámicos.

  • Autoaplicación ……………..

  Reactivar en la memoria sucesos traumáticos hace que los síntomas desaparezcan.

  6. La Intención Paradójica. V. Frankl.

  Es una actitud de exposición.

  Es la actitud con la que se enfrentan.

  La ansiedad anticipatoria hace que se acabe produciendo, aquello que estas anticipando. (El que la persona tenga miedo a que se produzca;) es la

  “profecía autocumplida”.

  Terap: Ansiedad: Renunciar a intentar controlarla.

  Se ha de pedir al paciente que haga todo aquello a lo que tiene miedo. El problema está en la solución previa en que se ha encontrado el problema.

  La I P es ir a buscar aquello a lo que temes. Puedes adaptarte a una situación cuando no la necesitas controlar, pero si necesitases controlarla no podrías.

  Tenemos que abandonar el intentar dominar el control, dejar que la ansiedad siga su curso.

  La solución pasa por ir a buscar activamente el problema. “El control solo se tiene cuando se pierde”

  El intentarconstantemente la solución es lo que mantiene el problema

  IP: Se aplica solo a conductas involuntarias:

  • Sonrojarse.

  • Insomnio.

  • Sudar.

  • Temblores

  • Palpitaciones.

  Es decir si tienes insomnio intentarás por todos los medios no dormirte y seguramente acabaras por claparte. O miedo a tener taquicardia; intentar tenerla y veras como no podrás tenerla.:

  Miedo a tener taquicardia.

  Intentar provocarla.

  No resultar.

  Perder el miedo

  Atención: No aplicarlo en :

  • Indiv, con sensación de mareo.

  • Nauseas.

  • Sensación de irrealidad.

  En el Insomnio :

  El insomnio tiene varias causas como la ansiedad o el estrés, para intentar solucionarlo podríamos: Reducir la ansiedad, dedicar un tiempo determinado del día a uno mismo (relax, curas, cremas…), ejercicio físico, horarios regulables, no hacer una actividad tensa previa o fumar o café, té, alcohol (suprime las fases profundas del sueño), etc.…no realizar siesta.

  Tendríamos que establecer unas rutinas antes de dormir como un vaso de leche, un baño caliente, leer un libro aburrido; la cena (2h. antes)no ha de ser abundante.

  Poca luz, evitar ruidos, temperatura agradable, no mirar el reloj….

  El intervalo normal para dormirse es de 0 a 30' si se tarda mas de 30' te tienes que levantar y hacer una actividad muy rutinaria como leer un libro ya leído pero no comer, fumar, TV, radio, etc. A los 5-10' te vuelves a estirar.

  No hay que crear esfuerzo excesivo en intentar dormir.

  Técnica de I P= ventana del sueño: decirle a la persona cuando ha de entrar en la cama y cuando a de salir (establecer un horario).

  Esquema. Tècniques d'exposició

  Manipulem la presentació gradual del E fòbic en imaginació o en viu; mitjançant l'elaboració d'una jerarquia de situacions relatives al objecte fòbic. Relaxació, jerarquia ascendent, esc USA.

  DS

  Tècnica per contracondicionament (reemplacem les respostes apreses per NOVES respostes) per inhibició recíproca (per respostes contraries a l'ansietat).

  NO s'aplica en +4fob, pors racionals,tr. De personalitat, ansietat generalitzada o quan no es pot aplicar relaxació

  En IMAGINACIÖ. Exposició brusca i intensa (NO gradual) al E fòbic (ansiògen)en ausencia de conseqüències doloroses.

  Implosió

  En VIU. Exposició brusca i intensa (NO gradual) al E fòbic (ansiògen)en ausencia de conseqüències doloroses.

  Inundació

  Profecia autocumplida: L'ansietat anticipatoria fa que s'acabi produint allò que estàs anticipant.

  Intenció Paradoxica

  Se li ha de dir al pacient que faci, que forci tot allò que li fa por. La solució passa per anar a buscar el problema.

  No aplicar en : sensacions de mareig, nàusees o sensacions d'irrealitat.

  TÉCNICAS basadas en el CONDICIONAMIENTO OPERANTE

  Son procedimientos que basan su actuación en el control de estímulos reforzadores.

  Augm la conducta: Modelado y encadenamiento.

  Dism la conducta:Extinción, Rd..., Costo de respuesta, time out, saciación y sobrecorreción.

  Son diferentes a las aversivas que utilizan E aversivos para controlar la conducta.

  0.7 Bases !!!

  E ············· R.

  E : Estímulo.

  R : Respuesta.

  O : organismo.

  K : Contingencia.

  C : Consecuencia.

  E - O - R - K - C

  Operante: conducta que puede ser controlada por sus consecuencias en el medio.

  Cuando a una respuesta le sigue una consecuencia reforzadora se aumenta la posibilidad de que esta se repita en otras ocasiones: Ej. copular…orgasmo.

  Una R se constituye en contingencia de reforzamiento:

  Incluyendo en el medio nuevos estímulos que fortalecen la respuesta inmediata precedente: Reforzador positivo.

  Retirando del medio estímulos que fortalecen la respuesta inmediata precedente: Reforzador negativo.

  Reforzador Positivo:

  Relacionados con los tres principios operantes básicos:

  • Reforzamiento positivo.

  • Castigo negativo.

  • Extinción.

  El reforzador positivo consiste en la aplicación de un reforzador positivo contingente a la ocurrencia de la R. Aumentará la frecuencia de la R.

  El castigo negativo: retiramos un reforzador negativo a un i. contingentemente a una conducta no deseada. Para que aumente otra.

  Extinción: explicada más adelante.

  · Las tecnicas de control de E son igual de eficaces que las aversivas y generan mennos respuestas emocionales y de cotracontrol.

  · Las aversivas tienen un efecto más rapido.

  Ej.

  1. Costo de respuesta o castigo negativo = le quito algo que ya tiene a raiz de una conducta desadaptada para que aumente otra más adaptada.

  Ej: Cada vez que vengas 10 min más tarde de las 0:30 perderas 25pts de la semanada ---- controlo un refuerzo que ya es suyo.

  2. Castigo: presentación de E aversivos.

  Ej: Si vienes más tarde de las 0:30 te pegaré un bofetón o te irás a un internado.

  El castigo es cuando aplicamos un estímulo contingentemente a una conducta y se propone una disminución en la probabilidad de que ocurra.

  El Condicionamiento clásico (Paulov) se refiere a aquellas conductas que son producidas automáticamente por un estimulo, como la salivación delante de comida. La comida (E) estimula la salivera. A través del condicionamiento clásico, un nuevo E, como una campanilla. Produce finalmente la misma conducta. (rollo perros de Paulov).

  El Condicionamiento operante (Thorndike) se refiere al comportamiento que el organismo EMITE, porque se le ha enseñado que haciéndolo (operando sobre el ambiente) obtendrá una recompensa o evitará un castigo. (rollo tragaperras). La recompensa es contingente a un comportamiento en particular.

  Skinner, se interesa por la manera en que el comportamiento afecta al ambiente para producir consecuencias , y como una consecuencia favorable o refuerzo, produce un incremento en la probabilidad de que la conducta se vuelva a producir.

  La conducta influenciada por el refuerzo se llama operante.

  7. Técnicas operantes para:

  7.1 Desarrollar y mantener la conducta:

  7.1.1. Refuerzo positivo y negativo

  Conducta operante: Cualquier conducta que altere el medio/entorno. Es una respuesta activa y voluntaria. Centra su atención en la relación de K y C. ( diferencia del Condicionamiento Clásico; el perro de Paulov no alteraba el medio, solo babeaba.)

  Análisis funcional: Relaciona los comportamientos de los antecedentes y de los consecuentes. La conducta está condicionada por los antecedentes y los consecuentes (Skinner).

  Estímulo discriminativo: Cuando se da una respuesta delante de un estímulo y no frente a otro. La 1ª respuesta es un estímulo discriminativo.

  Ej. Si en un examen hay profe no copias si no hay sí.

  Control de Contingencias: Cambio de los antecedentes y de los consecuentes para conseguir un objetivo comportamental concreto.

  Ej.: un niño cuando no consigue lo que quiere patalea y llora,….., los padres cansados ante una rabieta se lo compran. Quizás el niño será poco tolerante a la frustración.

  Antecedente: rabieta. El niño sabe que si insiste, en otras ocasiones, conseguirá lo que quiere.

  Consecuente: comprar caramelo. La tienda como desencadenante de la conducta.

  El “Control de Contingencias” seria seleccionar el comprar caramelos al niño durante la semana. Solo comprarle el sábado y el domingo. (aunque patalee) Es decir manipular los antecedentes y los consecuentes.

  Refuerzo: Todo aquello que hace que aumente un comportamiento.

  Positivo: Son Estímulos que aumentan la probabilidad de que se produzca un comportamiento (respuesta) .(es agradable a la persona).

  Negativo: Aumenta la probabilidad del comportamiento porque se retira un estímulo aversivo o negativo. Retiramos los E desagradables y esto aumenta la probabilidad de respuesta.

  El refuerzo negativo es diferente al castigo. Pues los dos tipos de Refuerzos - positivo y negativo- dan como resultado la probabilidad de que un comportamiento aumente. Y el castigo es administrado para que un comportamiento disminuya o se elimine.

  Ej.: Refuerzo negativo: El padre acaba comprándole caramelos.

  E aversivo = niño llora.

  Refuerzo positivo = para el niño: comprar caramelos.

  Aplicación de Refuerzos Sociales:

  Para las anoréxicas el hospital es un Refuerzo negativo por eso quieren salir y cambian la conducta.

  Tener el hábito de ir al cine y te lo sacan, (te sacan algo +) es lo que llamamos el castigo. El refuerzo sería retirar algo negativo a la persona.

  Tipos de reforzadores:

  · Reforzador extrínseco: administración externa, externo al individuo, en el medio.

  Ej.: Gesto de aprobación: Reforzador extrínseco positivo.

  Shock eléctrico: Reforzador extrínseco negativo.

  • Primarios: no aprendidos, incondicionados, algo natural. (la comida)

  • Secundarios: aprendidos, relacionados con la historia de reforzamiento del paciente, valor condicionado (los créditos, el dinero)

  · Reforzador intrínseco: son internos de ti mismo., como por ej., …lo debo hacer por mí…Un sentimiento de orgullo. Los reforzadores intrínsecos se desarrollan a través de una asociación con los extrínsecos, por ej., sentimiento de orgullo cuando apruebas un examen.

  · Reforzadores Materiales: los físicos (dinero, medallas, títulos…)

  · Reforzadores Sociales: Dados por otras personas pero solo de manera verbal, son los mas frecuentes,

  • resistentes a la saciación.

  • Más eficaces.

  ej. ante el dibujo de un niño la madre dice: “…anda que bien, que bonito”

  · Refuerzos de actividad: es mucho menos impositivo(intrusivo) que un refuerzo material. “…cuando ordenes la habitación iremos a jugar”

  Principio de Premack (1965) :

  Una conducta de alta frecuencia puede servir de reforzador de una conducta de probabilidad más baja.

  En cualquier par de actividades, la de mayor probabilidad reforzará a la de menor probabilidad.

  Arreglar la habitación ------ conducta baja.

  Ir al parque --------- conducta alta.

  Tendríamos que asociar las dos conductas.

  Programas

  Programas de tratamiento, para iniciar, mantener o aumentar una conducta.

  Hacer una evaluación de cómo está la conducta en aquel momento (observación). Se hace una línea base (no interviene el entorno natural).

  Se le da unas instrucciones al padre (si el niño se enrabia, no le compre el caramelo).

  Es importante que el utilizar refuerzo se haga de forma personal, adecuándose al destinatario. Es importante que también sean variados.

  Cuando se da un comportamiento el refuerzo debe ser inmediato; para que el niño asocie hacer algo y refuerzo.

  En la fase de generalización se van retardando los refuerzos.

  Hemos de tener en cuenta todas las fuentes de reforzamiento. Refuerzo a un castigo = se le ha de explicar al niño siempre el porqué de una situación x.

  Para un uso adecuado de los reforzadores deben tenerse en cuenta:

 • Los reforzadores positivos y negativos deben ser definidos como tales en términos de cómo afectan al individuo.

 • Es necesario que las consecuencias afecten a la conducta automáticamente. Explicar y dar razones al paciente de porqué está siendo reforzado puede interferir en el proceso de condicionamiento.

 • Tener muy claro que conducta reforzamos y estar seguros del éxito

 • Para que los reforzadores tengan la máxima efectividad posible, se deben aplicar de modo consistente de acuerdo a un plan establecido.

 • Tener en cuenta el paso del tiempo.

 • Estimar la frecuencia de la administración.

 • Programas:

  Continuos: Cada vez que se da una conducta se aplica el reforzador (de una forma u otra). Mas adelante se ha de pasar a un programa intermitente (de tanto en tanto).

  Primero Continuo y luego intermitente.

  Intermitentes:

  Dos criterios:

  • Razón (número de veces): “cada 10 veces que vendas algo le damos un viaje” “20 días de asistencia a un curso = 25 créditos”

  • Intervalo: (por tiempo): “si una persona cumple sus obligaciones laborales a final de mes cobra sus honorarios.

  ¿Qué seria mas resistente a la extinción? (=desaparición). Es mas resistente los intermitentes a las continuas. Si una rata siempre que aprieta la palanca le sale comida se acostumbrará, pero si le sale solo algunas veces apretará siempre.

  Razón fija: Cada 20 veces tendrás un punto.

  Razón variable: El nº de veces que se refuerza no es concreto.

  Intervalo fijo: Salario

  Intervalo variable: no es en un tiempo concreto, puede variar.

  EXTINCIÓN:

  · Los programas siempre irán de continuos a intermitentes. Un programa intermitente es más resistente a la extinción que un programa continuo

  · Los programas irán de fijo a variable. Los programas variables son + resistentes a la extinción que los fijos.

  · Los programas irán de extrínseco a intrínseco. Los programas intrínsecos son + resistentes a la extinción que los extrínsecos.

  Programas: de FIJO i CONTINUO i EXTRINSECO

  a INTERMITENTE i VARIABLE e INTRINSECO.

  Lo más resistente a la extinción: INTERMITENTE i VARIABLE e INTRINSECO.

  Esta OK?

  Cada vez que pasa algo = refuerzo, programa de razón fijo--- continuo.

  Todas las otras son variables, si pasan mas cosas es intermitente. Si cada tres veces que el niño te ordena la habitación lo llevas al parque. Si cada mes me pagan = fijo. Cada tres meses me regalan un viaje = de intervalo variable.

  Si haces ciertas cosas al cabo de un tiempo te pagan = Intervalo fijo.

  Si sabes cuando te pagan = IV.

  Si cada mes te pagan = fijo.

  El variable es el mas resistente a la extinción.

  El fijo es más resistente a la extinción que un continuo.

  Fijo = cada tres veces.

  Continuo = cada vez.

  Iniciar conductas nuevas, que aun no están en el repertorio del paciente; estas conductas se inician en el “moldeado”, o las aproximaciones sucesivas. Una conducta nueva se aprende por pasos. Cada aproximación que se hace a la conducta, se refuerza; solo reforzamos aquello que se aproxima más a la conducta deseada.

  Para una conducta nueva que aún no se ha aprendido utilizamos siempre el refuerzo i la extinción. El refuerzo será para la aproximación hacia aquello que queremos conseguir, es progresivo y se aplica norml. El ciclo anterior de programas para evitar la extinción.

  EX: El niño dice pat, pat, (refiriéndose a un pato), y se le refuerza (en principio continuo), pero cuando sepa decir pato el ref. será variable.

  Moldeado

  El Moldeado es el reforzamiento gradual sistemático de las aproximaciones sucesivas a la conducta meta.

  Conducta previa (hacia la conducta meta) ---------- Refuerzo. (selectivo según repertorio)

  Se suelen utilizar 2 procedimientos:

  · Reforzamiento positivo a las aproximaciones sucesivas.

  · Extinción operante de otras conductas.

  1º Reforzamos aquellas conductas más parecidas a las que queremos conseguir.

  2º Progresivamente el reforzamiento se hará más exigente.

  En Moldeamiento: conducta = cualquier actuación ante la cual el ambiente “responde” fiablemente. Osea la consecuencia de la conducta es el refuerzo.

  El moldeamiento es un proceso dinámico en el que se transforman juntas la conducta y sus consecuencias. La acción selectiva de las consecuencias transforma la conducta ( la moldea ).

  Pasos: · especificación de una meta.

  · establecer un punto de partida.

  · planificar las aproximaciones sucesivas.

  Meta: relevante y razonable // objetivo bien específico:

  - niño autista --- “ mire cuando le llaman por su nombre”

  - estudiante corto en mates --- “sepa dividir cifras pares”

  - tímido --- “ exija en el comercio que le hagan factura”

  - depresivo --- sonría 3 veces por semana cuando está con amigos”

  Es necesario que el terapeuta contemple las circunstancias del cliente y las posibilidades razonables de logro.

  Tenemos que reconocer en el paciente aquellas conductas que sean más semejantes a la conducta meta en el aspecto funcional ( por lo que puede que la conducta inicial no tenga ninguna semejanza aparente con la final que se pretende. )

  Ejemplo:

  “Implantar el habla en un niño mutista selectivo” sería mas lógico primero averiguar (y mediante)su comunicación gestual que esperar encontrar algún sonido vocal para modularlo.

  Se ha de proceder con un test-conductual : una prueba en la que se exponga al paciente al comportamiento de que es capaz en orden al objetivo establecido y así:

  • tendremos una muestra representativa de los comportamientos posibles. “el repertorio disponible”.

  • Averiguaremos el límite máximo al que funciona el paciente. Su “potencial de aprendizaje”

  Ejemplorr del test-conductual:

  En deficiencia mental, cara al moldeamiento, importaría poner al paciente ante situaciones de los repertorios que se pretenden desarrollar.

  Si es un logro “motor” le haremos andar en determinada posición, a manipular cosas, a manipular cosas, a coordinar movimientos, etc.

  Si se tratase de una habilidad social lo situaríamos en varias interacciones, como pedirle algo, iniciar una conversación, cooperar en un juego o pedir ayuda.

  Si fuera autonomía personal, habría que ver como se viste determinada prenda, como se vale para comer, control de esfínteres.

  Si fuera lenguaje oral, que complete frases iniciadas, ponerlo en situación de hablar, etc.

  Esto también nos mostrará cuales son sus: motivadores, incentivos para utilizarlos como reforzadores. Intentando prescindir de artificios motivacionales.

  Finalmente llegaremos al moldeamiento en sí:

  La cuestión es rellenar el espacienteio entre el punto de partida y el final. Este intermedio se configura como aproximaciones sucesivas.

  Si el progreso es OK significa que el tamaño del paso y la cantidad de práctica están bien calculados.

  Para el proceso utilizaremos cualquier cosa cuya presencia facilite la conducta aproximativa como las técnicas adicionales:

  Uso de estímulos discriminativos como:

  • preguntas tentadoras de una respuesta.

  • Frase o actividad incipiente

  • Si se trata de aprender un texto: anotaciones o apuntes.

  Una vez conseguido el apaciente de los E discriminativos prescindiremos de ellos en un proceso gradual llamado “desvanecimiento de estímulo” :

  Ej.: En un programa orientado a aprender a escribir están en negrita las palabras, pues ir poco a poco desvaneciendo la negrita hasta ser normal.

  Otras técnicas: La imitación o la Guía física (pag. 485-486).

  Ámbitos de aplicación: educación especial.

  rehabilitación de funciones motoras.

  la instrucción académica.

  la disfunción sexual.

  otros.

  Encadenamiento :

  Es la formación de una conducta compuesta a partir de otras más sencillas que ya figuran en el repertorio del paciente (ya están aprendidas), mediante el reforzamiento de sus combinaciones.

  Se utiliza cuando queremos conseguir conductas complejas que requieren diferentes pasos. Tenemos que intentar encadenar estos pasos concretos. Contamos con las conductas que vienen a ser “fragmentos” de la que vaya a resultar.

  Precisaremos el resultado a donde queremos llegar y las suboperaciones.

  Tnemos que tener esas “suboperaciones” para poder realizarlo, esas conductas más secillas.

  Cada conducta tendrá una doble función:

  E discriminativo para la siguiente.

  Conducta

  E reforzante de la anterior.

  Primero realizaríamos moldeamiento de conductas nuevas, sencillas y finalmente encadenamiento para conductas más complejas.

  Ej: Vestirse, leer, comer, limpieza personal......

  Tècniques OPERANTS pel DESENVOLUPAMENT de conductes.

  Reforcem les aproximacions successives a una conducta meta.

  Establiment del punt de partida

  Establiment de la conducta meta.

  Planificació de les aproximacions successives.

  La conseqüència de la conducta és el reforç

  Moldejament

  Es la formació d'una conducta composta a partir d'altres conductes més secilles que ja figuren en el repertori del individu, mitjançant el reforçament de les seves combinacions. Ej: Vestirse, leer, comer, limpieza personal......

  Encadenament

  Tenemos que intentar encadenar estos pasos concretos. Contamos con las conductas que vienen a ser “fragmentos” de la que vaya a resultar. Primero realizaríamos moldeamiento de conductas nuevas, sencillas y finalmente encadenamiento para conductas más complejas.

 • Reducir y/o eliminar conductas.

 • En ocasiones es necesario reducir determinadas conductas que alteran, dificultan o impiden el desarrollo de las conductas adaptativas ( Chillar, pelearse negatividad desafiante, críticas, amenazas, falta de asertividad … con problemas como deterioro de las relaciones de pareja, aprendizaje escolar, falta de conductas positivas, etc. ) tenemos que realizar una acción dirigida para substituirlas por una conducta más adaptativa.

  Atención: Realizar una técnica dirigida a reducir o eliminar una conducta tiene que ir acompañada siempre de una parte complementaria que se dirija a desarrollar la o las conductas alternativas que se desean en el lugar de la conducta a reducir. (conductas alternativas adecuadas).

  Siempre es mejor seleccionar objetivos constructivos más que tener el objetivo de sacar un comportamiento.

  Para reducir un comportamiento NO lo reforzaremos.

  Técnicas más positivas:

  (control de E reforzadores)

  • Extinción.

  • Reforzamiento diferencial de las tasas bajas.

  • Reforzamiento diferencial de otras conductas.

  • Reforzamiento de la conducta alternativa.

  Si no son suficientes las técnicas anteriores:

  • Extinción según Sulzer.

  • Costo de respuesta.

  • Tiempo fuera.

  • Saciación.

  • Sobrecorrección.

  • Procedimientos aversivos (castigo).

  Orden de las técnicas a utilizar según diversos autores: extinción, reforzamiento diferencial, costo de respuesta, tiempo fuera, saciación, Sobrecorrección, procedimientos aversivos.

  Extinción

  Consiste en suprimir el reforzamiento de una conducta previamente reforzada, es decir establecer las condiciones para que la persona no reciba reforzamiento tras la emisión de las conductas desadaptadas.

  Ej.: dejar de atender al niño cada vez que llora (y no comprarle para que calle el juguete); ignorar las conductas de la pareja cuando da voces….

  Así, de forma continuada, obtenemos una reducción consistente de la conducta indeseada. Este proceso es más lento que otros, incluso inicialmente puede que se produzca un incremento de la conducta indeseada, pero si se mantiene habrá una reducción progresiva hasta su eliminación completa.

  Características:

 • El proceso de reducción gradual depende:

 • a) La historia (antigua-nueva) y el refuerzo (alto-bajo) de la conducta desadaptada.

  b) El nivel de privación del individuo de los refuerzos que eran contingentes a la conducta indeseable y a la intensidad de éstos. ( la conducta de pataleo por las galletas será mas difícil de extinguir cuanta más hambre tenga. ).

  c) El esfuerzo necesario para emitir la R. cuanto mas costoso sea emitir una R, más fácil será extinguirla.

  d) El uso combinado de procedimientos de refuerzo de conductas alternativas, harán que la reducción se mucho más rápida.

  2-En un 1er. momento suele haber un incremento de la frecuencia e intensidad de la respuesta. Este aumento se llama “estallido de extinción” tenemos que persistir y realizar una aplicación constante, segura y gradual.

  Ej. Niño que pasa por delante de la tienda de chuches, llora y patalea y los padres le compran un xupaxus; deciden aplicar la extinción ---- al día siguiente le dicen que no le comprarán golosinas cuando pasen por la tienda y que no le harán caso si llora. A pesar de eso es probable que el niño se enrabie mucho más.

 • Posible aumento de comportamientos agresivos o emocionales. “Agresión inducida por la extinción”.

 • 4- Recuperación espontanea. La R puede reaparecer tras un tiempo ( se ha de mantener la extinción).

  Reglas de aplicación:

  · Utilizar extinción + reforzamiento de alguna conducta alternativa.

  · Identificar los E reforzadores que mantienen la conducta. (si no, no aplicar).

  · Controlar la presentación de reforzadores por lo que tendríamos que implicar a padres, maestros, amigos…para que no refuercen las conductas indeseables.(Prevenirlas del “estallido de extinción.”). En ocasiones es imposible ej. la atención de los niños de la clase al más chulo.

  · Debe ser constante, firme.

  · Especificar y aclarar las condiciones de la extinción al individuo antes de emitir la conducta.

  OK: Voy a estudiar por lo que no te atenderé tus preguntas.

  Mal: Te he dicho mil veces que no me molestes cuando trabajo.

  · No utilizar la extinción como única técnica si se desea un cese inmediato o si la conducta es peligrosa (agresiva o autolesiva). Pues no tiene un efecto inmediato

  Reforzamiento diferencial de tasas bajas (RDTB).

  El Reforzamiento es contingente si la R se da en tasas bajas.

  Se refuerza al paciente por mantener una tasa de conducta más baja de la observada en la línea base. Osea se refuerza por emisión de conducta pero solo si ésta se da en tasa baja. ( tasa apropiada )

  Es un enfoque positivo y tolerante.

  Reducciones progresivas.

  Técnica que requiere tiempo.

  Querremos reducir comportamientos, no eliminarlos.

  “ Lo que hace está bien siempre que no se exceda”

  Ej.: el que intenta acaparar toda la atención en las reuniones o un jugador de fútbol muy chupón, etc.

  Aplicación:

  - Método del intervalo; En un intervalo temporal solo permitimos tantas conductas. El refuerzo aparece si se da con menor frecuencia. Gradualmente aumentamos el intervalo de tiempo.

  - Mantener constante el intervalo temporal e ir reduciendo el nº de respuestas.

  Caso: p.507.

  Reforzamiento diferencial de otras conductas (RDO)

  El reforzador sigue a cualquier conducta que emite el individuo con la excepción de la conducta inapropiada que queremos eliminar ------ reforzamos la ausencia de conducta inapropiada durante un periodo de tiempo.

  · Reducción rápida.

  · Más intensa y efectiva que la extinción sola.

  · No aversiva.

  Aplicación:

  - Seleccionar los reforzadores específicos y potentes para el paciente.

  - Reforzar la omisión de la conducta indeseable con antelación. Ponemos un intervalo temporal en el que si el paciente no emite la respuesta le reforzaremos.

  - Utilizaremos RDO en intervalo variable.

  - Utilizar cronómetro para reforzar en el momento adecuado.

  - Gradualmente aumentaremos el intervalo temporal.

  Ej.: Un niño que se levanta constantemente en clase. Se dota a la maestra de un cronómetro que da una señal cada 5' variablemente. Se le dice al niño que el timbre sonará en diferentes momentos. Si suena y él está en su silla la clase tendrá 1min. más de recreo pero si está fuera tendrán un minuto menos de los que se habían dado de forma extra. (costo de respuesta). Los minutos se apuntarán en una pizarra y el crono está escondido.

  Reforzamiento Diferencial de conductas Incompatibles o Alternativas RDI.

  Es reforzar una conducta que es incompatible o no puede hacerse al mismo tiempo que la conducta que queremos eliminar.

  Hemos de analizar las respuestas incompatibles respecto la conducta a eliminar como : mascar chicle y fumar.

  sonreír ser amable con agresividad.

  permanecer sentado y escribir con alborotar.

  Hay que tener cuidado porque decirle a un niño que vaya a clase diariamente puede no ser incompatible con meterse en peleas.

  · Si la conducta incompatible es queda bien establecida, da una alta tasa y es estable; la conducta desadaptativa desaparecerá.

  · Enfoque constructivo y positivo, los pacientes aumentan su repertorio conductual y aprenden conductas nuevas.

  · Efecto más retardado pues solo hay x conductas alternativas.

  · Combinación con extinción o castigo.

  Reglas de aplicación del RDI en p. 512-513 --- más entrenamiento en reacción de competencia y Técnica de la tortuga.

  Costo de Respuesta o Castigo negativo.

  Es la eliminación de un refuerzo positivo de manera contingente a la emisión de conducta.

  Castigo negativo: te quitan algo que es tuyo o algo a lo que tienes derecho. ( el carnet de la biblio, no ir al patio).

  Se pierden cantidades específicas de un “reforzador previamente adquirido” (es decir que ya es tuyo o te pertenece) por emitir una conducta inadecuada.

  Ej.: Multas de tráfico.

  Perder 5 ptas. Cada hora que llegas tarde a casa a partir de las diez.

  Te has de cerciorar que el reforzador que retiras es importante para el paciente.

  Ej.: Ponerle una peli de dibujos (reforzador adicional) a unos niños. La peli se para cada vez que estos se chupan el dedo y continua cuando estos dejan de hacerlo.

  En programas operantes donde se dan reforzadores cuantificables (fichas, bonos, puntos, etc.) el costo de respuesta está especialmente indicado. Por lo que se puede dar una acumulación previa de reforzadores.

  Reducción rápida de la conducta no deseada

  No se da de forma gradual.

  Posibles reacciones emocionales.

  El costo de respuesta o castigo negativo se diferencia del castigo en el hecho de que el castigo implica utilizar E aversivos para reducir la emisión de conducta, en vez del castigo negativo que implica la retirada de cierta cantidad de reforzadores.

  Reglas de aplicación:

  · Considerar antes DDO o RDI o Extinción.

  · Usar costo de respuesta en conjunción con refuerzo positivo de la conducta

  deseada.

  · Comprobar que los E que retiramos son eficaces como reforzador para el paciente.

  · Necesitamos que en primero el paciente acumule reforzadores.

  · La eficacia del coste de respuesta depende de la magnitud de reforzador retirado. No conviene aumentar el costo de respuesta de forma gradual porque puede haber una adaptación del paciente.

  · Que la persona no llegue a perder todos los reforzadores. Podríamos trabajar con costos adicionales o saldos negativos. ( como los números rojos del banco).

  · Informaremos verbalmente de las contingencias específicas del costo de respuesta, explicándole a la persona como funcionará el tema.

  · El CR debe aplicarse rápidamente tras la conducta problema

  · Si las conductas deseadas se van haciendo habituales, disminuir el CR.

  Tiempo fuera

  Se retiran las condiciones del medio que permiten obtener reforzamiento, o sacar a la persona de éstas, durante un determinado periodo de tiempo, de manera contingente a la emisión de conducta desadaptada.

  Se retira el acceso a las fuentes de reforzamiento durante un periodo de tiempo; es un castigo.

  Reducción efectiva.

  Ej.: Un niño que pega a otro en la clase porque los niños se ríen y no le hacen caso. En este caso sabemos que es lo que mantiene la conducta pero no podemos controlar a los otros niños. Por ello procedemos a retirar al niño de esa situación ………

  ……… es una técnica que se ha mostrado eficaz en rabietas, peleas en la mesa, robo de comida, conductas destructivas, negativismo, problemas de pareja, tics, consumo de alcohol….

  Aplicación:

  · Considerar antes otras técnicas menos aversivas….

  · Asegurarse de que el paciente puede realizar una conducta alternativa apropiada

  · Utilizar tiempo fuera junto con reforzamiento positivo de conductas

  alternativas.

  · La utilización excesiva es aversiva.

  · Tener un área “zona de aislamiento” próxima a la puesta en marcha del tiempo fuera para que el paciente pueda ser aislado sin posibilidad de entretenerse. NO debe ser ni aversivo ni atemorizante, solo aburrido. No es conveniente colocar en tiempo fuera a pacientes con conductas auto estimulatorias como fantasear, masturbarse, etc.

  · En algún caso no hace falta la zona de aislamiento. Ej.: si el niño alborota se le sienta delante o en el banquillo y no recibe reforzamiento.

  · niños = duración moderada, (no más de 1' por año de edad). Comenzaremos por periodos breves y si no son exitosos, los aumentaremos.

  · Se debe evitar el tiempo fuera en situaciones donde les sirva para salir de situaciones aversivas como por ej.: la clase de mates.

  Se ha empleado con gran éxito en el tratamiento de conducta alborotadora, agresiva, desobediencia.

  Técnicas Aversivas

  Saciación :

  Se presenta un reforzador de forma intensa, masiva, con tal de que pierda su valor. La conducta se extingue por saciación.

  Saciación de respuesta o práctica masiva (Dunlap, 1932) : haciendo que el paciente emita la conducta que queremos reducir de forma masiva. Mediante la emisión del refuerzo que mantiene la conducta en gran cantidad o durante mucho tiempo. “Osea, esto te gusta pues a saco”

  Se da con éxito en tics, tartamudeo, conductas de atesoramiento o encender cerillas en niños pequeños. Está diseñado para reducir el atractivo de estímulos que promueven las conductas de oler, tocar, observar…

  Se ha de diseñar un programa de sesiones masivas, sin pausa ni descanso, continuando la conducta hasta que sea evidente que tiene un valor aversivo.

  Ej.: Si el niño tiene la costumbre de encender cerillas se le obliga a encender las cerillas de 3 o 4 cajas.

  Muy bueno el caso de Ayllon en la paciente con conductas de atesoramiento de toallas (pag. 523)

  Podemos:

  Hacer que se emita una conducta de forma repetida.

  Proporcionar de manera masiva un refuerzo durante mucho tiempo.

  Tenemos ejemplos de técnicas para el tabaquismo ( el uso del E reforzante “tabaco” de forma masiva se hace aversivo) como:

  • Fumar rápido; cada 6 s. una calada.

  • Retener el humo.

  • Saciación del gusto

  Cuando la conducta está originada con reforzadores múltiples o reforzadores sociales es más difícil de saciar que los materiales (comida, cigarrillos, etc.)

  Tampoco la utilizaremos en conductas autolesivas o peligrosas Si le dices a una anoréxica que deje de comer acabará muriéndose.

  Tenemos que combinarlo con conductas alternativas.

  Sobrecorrección de Foxx y Azrin

  Se han de remediar las consecuencias negativas de la conducta desadaptativa

  Se ha de compensar en exceso las consecuencias de la conducta inadecuada

  Se utiliza si antes no han funcionado las demás técnicas.

  Sobrecorrección restitutiva: el paciente ha de restaurar el daño que haya producido y sobrecorregir o mejorar el estado original del anterior acto. Ej.: un niño que se mea en el suelo se le pide que se cambie, que meta la ropa en la lavadora y que limpie una superficie mayor de la que ha ensuciado. Se le puede ayudar físicamente, de forma amable pero firme. O un niño que pinta la pared tendría que limpiar ese trozo y un poco más.

  Sobrecorrección de práctica positiva: consiste en la emisión repetida de una conducta positiva, apropiadas y físicamente incompatibles con las conductas indeseadas. Ej.: una niña retrasada que rotaba la cabeza autoestimulatoriamente ( conducta indeseada) se le insta a que realice tres ejercicios de control de cabeza 20' cada vez que rotaba.

  Aplicación:

  · Considerara antes extinción, RD, costos de respuesta, tiempo fuera y saciación.

  · Antes de aplicarlo probar a dar órdenes, describir la conducta incorrecta o establecer normas de conducta; por si esto fuera suficiente.

  · Ante una conducta indeseable, dar un aviso verbal, si persiste aplicar sobrecorrección inmediatamente.

  · Duración de la sobrecorrección moderada.

  · Evitar la atención, alabanza y aprobación.

  · Si es posible, utilizar sobrecorrección de práctica positiva con tal de enseñar conductas que sean útiles y apropiadas.

  · Combinar la sobrecorrección con un programa de reforzamiento positivo de la conducta adecuada.

  Ventajas e inconvenientes:

 • Se reducen las desventajas del castigo.

 • Enseña al paciente conductas apropiadas, contrariamente a otros métodos como tiempo fuera, extinción, saciación o costo de respuesta, el paciente aprende el comportamiento correcto por eso le llaman “castigo educativo”

 • La sobrecorrección debe estar relacionada con la mala conducta y seguir inmediatamente a la conducta.

 • La técnica requiere empleo de tiempo; maestros, padres u otros implicados en el tratamiento deben observar la conducta del niño e intervenir para guiarle verbal y físicamente a emitir la conducta restitutiva el niño a veces

 • manifestará oposición, lo que puede provocar que quien aplique la técnica acabe renunciando o de manera agresiva.

  · Aplicación constante e inmediata

  · Evitaremos el refuerzo hasta que acabe la sobrecorrección.

  Castigo

  Aplicación de E Aversivos.

  Inmediato. Rápido y fácil de aplicar. Efectivo.

  No se hace de forma gradual. Evitar periodos largos.

  El castigo no enseña nada por lo que se ha de enseñar una conducta alternativa.

  Siempre intenta reducir una conducta. Siempre es el último recurso.

  Tipos de E en el castigo:

  Químicos: como el antabus en los alcohólicos pues les produce un fuerte malestar cuando beben.

  Castigo + ---- dar algo desagradable.

  Que es muy diferente al:

  Castigo - ---- quitar algo agradable, reforzador propio del paciente.

  Naturales: retener humo en la boca.

  Imaginarios: por ejemplo en pedofílicos hacer que se imaginen que la gente o los amigos le ven con un niño.

  Los problemas pueden venir de las conductas emocionales que tienen los pacientes, incluso si el castigo se repite el paciente puede crear autoafirmaciones negativas

  “ no valgo para nada” .

  Se ha de aplicar en conductas peligrosas con autolesión o heterolesión.

  Tècniques per la REDUCCIÓ DE CONDUCTES OPERANTS. Les que se centren en controlar la presentació d'estímuls reforçadors. (No aversives)

  Suprimir el reforç d'una conducta prèviament reforçada.

  Establir les condicions per què la persona no rebi reforç després d'una conducta desadaptada.

  Procés lent, gradual.

  Estallido d'extinció

  Combinar amb respostes alternatives.

  Pot haver recuperació després d'un temps.

  Extinció

  · Podem tolerar un augment inicial.

  · Conducta no perillosa.

  · Espot reduir gradualment.

  · Podem identificar i controlar els reforsos / les fonts de reforçament (ex: pares)

  Deixar d'atendre al nen cada cop que plora per que vol un carmel

  Es reforça al subjecte per mantenir una tasa baixa de la conducta

  Reforçament Diferencial

  de Tasas Bajas

  No volem eliminar la conducta, l'objectiu es mantenir nivells moderats nivells moderats de la conducta.

  Ex: futbolista chupon.

  Acaparar l'atenció en les reunions. Fer molt esport

  El reforç segueix a qualsevol conducta que no sigui la inadaptada.

  Reforcem l'ausencia de la conducta inadaptada durant un temps

  Reforçament diferencial

  d'altres conductes

  Reducció ràpida.

  + efectiva que l'extinció sola.

  Donem el reforç contingentment a la NO emisió de la conducta en tots els contextos

  La conducta que volem eliminar es posa sota extinció.

  Reforçar una conducta incompatible o que no es pot fer alhora a la que volem eliminar.

  Analitzar les respostes incompatibles amb la conducta a eliminar.

  Mascar chiclet i eliminar.

  Redacció i alborotar.

  Reforçament diferencial de conductes incompatibles

  · Si la conducta incompatible es queda bien establecida, da una alta tasa y es estable; la conducta desadaptativa desaparecerá.

  · Enfoque constructivo y positivo, los pacientes aumentan su repertorio conductual y aprenden conductas nuevas.

  · Efecto más retardado pues solo hay x conductas alternativas.

  · Combinación con extinción o castigo.

  Es la eliminación de un refuerzo positivo de manera contingente a la emisión de conducta.

  El costo de respuesta o castigo negativo se diferencia del castigo en el hecho de que el castigo implica utilizar E aversivos para reducir la emisión de conducta, en vez del castigo negativo que implica la retirada de cierta cantidad de reforzadores.

  En programas operantes donde se dan reforzadores cuantificables (fichas, bonos, puntos, etc.) el costo de respuesta está especialmente indicado. Por lo que se puede dar una acumulación previa de reforzadores.

  Costo de resposta o

  castigo negativa

  Castigo negativo: te quitan algo que es tuyo o algo a lo que tienes derecho. ( el carnet de la biblio, no ir al patio).

  Se pierden cantidades específicas de un “reforzador previamente adquirido” (es decir que ya es tuyo o te pertenece) por emitir una conducta inadecuada.

  Ej.: Multas de tráfico.

  Perder 5 ptas. Cada hora que llegas tarde a casa a partir de las diez.

  Te has de cerciorar que el reforzador que retiras es importante para el paciente y que tu lo controlas

  Ej.: Ponerle una peli de dibujos (reforzador adicional) a unos niños. La peli se para cada vez que estos se chupan el dedo y continua cuando estos dejan de hacerlo.

  Reducción rápida de la conducta no deseada

  No se da de forma gradual.

  Posibles reacciones emocionales.

  Se retiran las condiciones del medio que permiten obtener reforzamiento, o sacar a la persona de éstas, durante un determinado periodo de tiempo, de manera contingente a la emisión de conducta desadaptada.

  · Tener un área “zona de aislamiento” próxima a la puesta en marcha del tiempo fuera para que el paciente pueda ser aislado sin posibilidad de entretenerse. NO debe ser ni aversivo ni atemorizante, solo aburrido. No es conveniente colocar en tiempo fuera a pacientes con conductas auto estimulatorias como fantasear, masturbarse, etc.

  Temps fora

  · Es rápida

  · Asegurarse de que el paciente puede realizar una conducta alternativa apropiada

  · Utilizar tiempo fuera junto con reforzamiento positivo de conductas alternativas.

  · La utilización excesiva es aversiva.

  · En algún caso no hace falta la zona de aislamiento. Ej.: si el niño alborota se le sienta delante o en el banquillo y no recibe reforzamiento.

  · niños = duración moderada, (no más de 1' por año de edad). Comenzaremos por periodos breves y si no son exitosos, los aumentaremos.

  · Se debe evitar que sea para salir de situaciones aversivas como por ej.: la clase de mates.

  Se presenta un reforzador de forma intensa, masiva, con tal de que pierda su valor. La conducta se extingue por saciación.

  Ej.: Si el niño tiene la costumbre de encender cerillas se le obliga a encender las cerillas de 3 o 4 cajas.

  Saciació

  Se da con éxito en tics, tartamudeo, conductas de atesoramiento o encender cerillas en niños pequeños. Está diseñado para reducir el atractivo de estímulos que promueven las conductas de oler, tocar, observar…

  Se ha de diseñar un programa de sesiones masivas, sin pausa ni descanso, continuando la conducta hasta que sea evidente que tiene un valor aversivo.

  Se ha de compensar en exceso las consecuencias de la conducta inadecuada.

  Ej.: un niño que se mea en el suelo se le pide que se cambie, que meta la ropa en la lavadora y que limpie una superficie mayor de la que ha ensuciado. . Ej.: una niña retrasada que rotaba la cabeza autoestimulatoriamente ( conducta indeseada) se le insta a que realice tres ejercicios de control de cabeza 20' cada vez que rotaba.

  Sobrecorrecció

  Sobrecorrección restitutiva: el paciente ha de restaurar el daño que haya producido y sobrecorregir o mejorar el estado original del anterior acto. Se le puede ayudar físicamente, de forma amable pero firme. O un niño que pinta la pared tendría que limpiar ese trozo y un poco más.

  Sobrecorrección de práctica positiva: consiste en la emisión repetida de una conducta positiva, apropiadas y físicamente incompatibles con las conductas indeseadas

  7.3 Tècniques per augmentar i / o disminuir conductes.

  7.3.1. Economia de fitxes.

  · Reforçador artificial. Això és allò que diferencia aquesta tècnica.

  · Controlat pel terapeuta, (mestre, pare,...)

  · Contingent a les conductes que volem controlar o mantenir.

  · Et van donant fitxes per una conducta OK! I després les canvies per reforçadors.

  Conductes que pretenem modificar · Hàbits d'higiene.

  · Autocura personal.

  · Cura de la casa.

  · Ordre a l'aula.

  · Millora del rendiment.

  S'administren fitxes com a reforçador “immediat” i es canvien posteriorment (reforçador “secundari”).

  Ex.: Els diners d'un reforçador artificial que es pot canviar per multitud de reforçadors materials o naturals.

  En la 1ª fase (de mostreig) podem entregar fitxes de forma gratuïta per que sàpiguen com funciona el seu valor. En aquests primers moments d'establiment del programa, el canvi de les fitxes pel reforçadors ha de ser ràpid, per que es vagi sabent qui es el seu valor.

  Característiques dels programes d'economia de fitxes:

  a.- ) És possible aplicar un reforçador de forma Immediat després de la emissió d'una conducta desitjada això augmenta la potència del reforçador.

  Un mestre que vol premiar el rendiment dels seus alumnes, ell va anotant en un mural cada vegada que s'emet la conducta adequada, a la vista de tots i sense interrompre la classe.

  b.-) El reforçador (de base física) està present fins que el subjecte el canvia pel reforçador final.

  Els punts que son REFORÇADORS CONDICIONATS s'entreguen just després de la conducta desitjada, i estan a la vista de tots durant tota la classe, fins que s'obtingui la recompensa definitiva. (caramels, 15 m + de pati, temps lliure,...).

  c.-) Permet quantificar l'entrega dels reforçadors.

  l'emissió de conductes adequades.

  la selecció dels reforçadors finals.

  Els nens han d'entregar en el moment del canvi un full de petició del què els hi agradaria més (reforçadors sol·licitats).Nom i cosa que vol. Així el mestre sap la tasca d'emissió de resposta de cada alumne, els punts guanyats, els reforçadors més sol·licitats.

  d.-) Com que el subjecte ha de canviar les fitxes per un reforçador final sabrem si un reforçador concret és eficaç o no.

  El mestre compta amb reforçadors comestibles (xiclets), tangibles (paper xarol, pega,...) i d'activitat (jocs,...).

  · Donar fitxes reforç +

  · Treure fitxes càstig - o cost de resposta.

  · Es va començar a aplicar en pacients institucionalitzats per la medicació. També s'utilitza en escoles, presons.

  · Tots els reforços materials s'han d'associar a un reforç social.

  · Es pot aplicar independentment o en grup.

  7.3.2. Contractes Conductuals.

  · No tenim un control extens del medi.

  · Volem modificar només algunes conductes concretes.

  · Tractem de controlar les conseqüències de les conductes amb l'objectiu que no es produeixin reforços inadequats per a conductes incorrectes o falta de reforç per a les desitjades.

  · El contracte Conductual o de Contingències és un document escrit que explicita les accions que el client està d'acord a realitzar y estableix les conseqüències del compliment i del NO compliment de l'acord.

  · Si en el contracte hi ha dues persones (parella) implica l'intercanvi recíproc de recompenses contingents en relació a conductes específiques dels firmants del contracte.

  S'estableixen uns criteris explícits que permeten organitzar amb precissió les conductes de les persones implicades.

  Especificarem:

  1.- Conductes específiques: Que desitgem modificar. Que esperem que emeti cada una de les persones implicades (es recullen en un llistat).

  Arribar a casa abans de les 8 del vespre

  Dir hola amb un petó i una paraula carinyosa.

  Evitar fer comentaris sarcàstics sobre la panxa del marit

  2.- Freqüència i temps mínim: d'aquestes conductes.

  Durant 5 min al dia. Cada setmana/matí,...

  3.- Conseqüències que obtindran: En cas de realitzar o no realitzar aquestes conductes.

  A canvi de .................., podrà sortir un cop per setmana fins les tres, podrà ...........

  4.- Podem incloure Bonificacions addicionals si s'excedeixen els requisits.

  5.- Especificar com seran observades i mesures.

  6.- Centrar-se amb les conseqüències positives davant les aversives.

  7.- S'ha d'establir per escrit amb firma i amb copies per als firmants.

  S'utilitza:

  · Contractes amb nens, (conducta senzilla, fàcil...)

  · Contracte de parella.

  7.3.2. Control D'Estímuls.

  Hi ha un control d'Estímuls quan hi ha una gran probabilitat que una resposta particular passi en presència d'un Estímul antecedent particular.

  Ex.: Si a un nen se li associa una cançó al fet d'ordenar joguines, quan els senti els anirà ordenant.

  8. Condicionant Operant Encobert.

  Sensibilització encoberta (= ex.: del pedofílic), està associat al càstig +;

  S'aplica en

  desviacions sexuals,

  ludopatia,

  convulsió a comprar,

  drogues toves,...

  No és eficaç ni per obesitat / tabaquisme perquè poden estar associats a llocs diferents.

  Entrenament en AUTOINSTRUCCIONS Control de dialogar per poder fer front a situacions complexes (relacionat amb ansietat) - Inoculació d'Stress: Tècnica de control de l'Ansietat a través de l'entrenament en habilitats.

  Inoculació d'Stress.

  Disseny del programa: Avaluació del problema.

  Eleccions d'estratègies i habilitats.

  Pla d'actuació i esquema temporal.

  Inoculació d'Stress: 1. Fase educativa o de conceptualització.

  2. Fase d'adquisició d'habilitats.

  3. Fase d'aplicació i consolidació.

  Fonaments.

  Al principi dels 70, a Canadà, existeix un grup de treball, on Meichembaum i col·laboradors inicien el seu treball en:

  1.- Entrenament d'autoinstruccions, aquesta tècnica persegueix entrenar a les nenes a que controlin el seu diàleg intern per a poder fer front a situacions complexes, sobretot les relacionades amb l'ansietat.

  2.- Per tant parlen de la Inoculació d'Stress: = tècnica concreta pel control de l'ansietat a través d'un entrenament en habilitats.

  A principis dels anys 70, la inoculació d'Stress i les autoinstruccions són el mateix, les dues neixen a la vegada i són semblants. Ara les autoinstruccions, el que dirigien era el procés de confrontació de l'Stress a més a més de l'eix vertebral de la inoculació d'Stress.

  Avui en dia, la Inoculació d'Stress s'ha aplicat tant que es diferencia de les autoinstruccions; Actualment la Inoculació d'Stress és diferent de l'Autoinstrucció.

  En un primer moment la Inoculació d'Stress = tècnica per entrenar als subjectes en habilitats que els permetin controlar l'ansietat (p.ex: relaxació). Més endavant, la Inoculació d'Stress ja s'aplica al dolor i a l'ira. Ja es va ampliant més com un programa d'intervenció global.

  L'any 1985, la Inocuació d'Stress és més que una tècnica, una forma d'actuar davant de qualsevol tipus de situació estressant.

  La Inocuació d'Stress és aplicable a qualsevol tipus de trastorn sempre que estigui relacionat amb un trastorn d'Stress i s'ampliarà en àrees d'esport, el treball o la clínica.

  Inoculació d'Stress (I.E) = estratègia preventiva de l'Stress, la tècnica dóna als subjectes vàries facultats per a superar la situació estressant.

  Meichembaum al crear la I.E no es va basar en models, no té base teòrica. A partir de la experiència clínica és quan ell va passar a la tècnica. Es va basar en la experiència clínica, no en models.

  · Inoculació d'Stress Meichembaum es va basar en la experiència clínica (NO en base teòrica).

  Meichembaum ho justifica en base a models explicatius en fer front davant situacions d'Stress (absència de base teòrica):

  1.- Model de Murphy, fa front a les situacions d'Stress (1962).

  2.- Model de Lazarus i Folkman (1966).

  1.- Pretén desenvolupar una sèrie de passos mitjançant els quals explicarà les reaccions dels nens davant de situacions amenaçants.

  2.- Pretén fer una conceptualització de l'Stress, defineixen què és el fer front = aquells esforços cognitius i conductuals en constant canvi per dur a terme unes demandes específiques o concretes (internes o externes) i aquestes demandes seran avaluades com a desbordants dels recursos que tingui la persona.

  És un procés en constant canvi, segons Lazarus i Folkman, diu que hi ha dos processos en constant canvi.

  L'avaluació cognitiva es divideix en: · Primària: (avalua situacions)

  · Secundària: (avalua els recursos de la persona).

  Si l'avaluació que s'extrau d'aquestes 2 avaluacions és amenaçant, es considera estressant. A partir d'aquí, el subjecte busca unes estratègies de confrontació per que pugui resoldre el problema i superar l'estress.

  Procediment.

  L'entrenament en I.E està dissenyat pq les persones puguin fer front a l'Stress. Es tracta que els clients adquireixin estratègies i habilitats que els permetin fer front a les situacions d'Stress.

  Meinchembaum dissenya uns passos en relació a això:

  1.- Fase educativa o de conceptualització, s'intenta donar-li al client un marc conceptual (teòric) que li permeti comprendre com pot afectar-li a l'Estress, com pot fer-li front utilitzant estratègies.

  2.- Fase d'assaig o d'adquisició d'habilitats. S'ensenya als clients les habilitats i estratègies, però també es va a entrenar.

  3.- Fase d'aplicació i consolidació. Posada en pràctica totes les habilitats entrenades en situacions estressants reals.

  Aquestes fases també es poden aplicar en petit grup (ho prefereix l'autor) a la forma d'aplicació individual.

  Es proposa fer (un programa més complert que consta de:

  · Avaluació del problema.

  · Procés d'elecció d'estratègies i habilitats.

  · Senyalar el pla d'actuació i l'esquema temporal que va a seguir l'entrenament.

  Avaluació del problema.

  Ens podem trobar amb 4 problemes més o menys:

  1.- Avaluar subjecte únic: · Excés de treball.

  · Problema de parella.

  2.- Entrenar a subjectes sense patologia determinada però que es troben en situacions estressants.

  p.ex: augment de l'eficàcia en el treball.

  3.- Entrenar a subjectes amb variables de l'organisme, que el predisposen a patir un trastorn d'stress. (menor aplicació en aquest problema)

  p.ex: pensem amb un patró de tipus A de conducta.

  4.- Entrenar a malalts o grups d'alt risc que ja pateixen els trastorns d'Stress.

  p.ex: · Pensem amb una malaltia cardiocoronària per infart.

  · Pensem que pateix hipertensió.

  En aquests 4 tipus de problemes es donen unes constants:

  1.- Problemes situacionals Situacions que no permeten l'actuació del subjecte.

  P.ex: persona molt rígida i normativa i en certes situacions no pot fer front al problema.

  2.- Problemes perceptius i de processament d'informació: Tenir una percepció errònia de la situació, tenir en compte creences irracionals.

  3.- Problemes de control de respostes Psicofisiològiques: Tenir un control inadequat de respostes ja sigui per excés o per defecte.

  4.- Problemes de comportaments motors inadequats: Persones que no tenen les habilitats necessàries per a superar la situació.

  p.ex: una paralítica que no es pot escapar, marxar.

  Criteris per elaborar un pla d'actuació.

  1.- Delimitar el nº d'hores d'entrenament.

  2.- Adaptar-se a l'esquema de 3 fases de Meinchembaum : · Educativa.

  · Assaig.

  · Aplicació.

  3.- Ordre de les tècniques a seguir.

  4.- Preparar el material.

  5.-Recursos humans que utilitzarem.

  Després de fer i delimitar això farem el P- 2, és a dir les 3 fases:

  1.- Fase educativa o de Conceptualització.

  Se li proporciona al client un MARC CONCEPTUAL i se li explica el perquè de cada tècnica, així com la comprensió del seu problema.

  Obj: · Preparar al subjecte per a la intervenció.

  · Establir la relació Psicòleg - Client.

  · Corregir les falses atribucions.

  · Assegurar-se que el Client ho ha entès.

  Finalment es fa un col·loqui on cadascú dóna la seva opinió; que ha entès, expectatives.

  · Adaptar-se al llenguatge del client.

  · Tasca d'autoobservació pel client.

  2.- Fase d'Assaig, on s'entrenen.

  (Superen la fase educativa és a dir que saben el què fan).

  Entrenament en diferents estratègies.

  Ens hem d'assegurar que el subjecte domina totes les habilitats. Abans de passar a la fase 3.

  3.- Fase d'aplicació i consolidació.

  S'ensenya a formular “Plans d'Actuació”:

  Passos:

  · Preparació per a una situació estressant. · Identificar la situació.

  · Fer front a la situació.

  · Prevenció de crisis.

  · Fer front a la situació.

  · Prevenció de crisis durant la confrontació.

  · Recompensa posterior amb execucions correctes.

  · Confrontació del fracàs i de les recaigudes.

  Quan els subjectes son capaços de fer això, es posa a la posta en marxaa en situacions estressants reals.

  Hi ha 4 fases d'exposició abans d'arribar al problema real.

  1.- Utilització de models.

  2.- Assaig imaginat (No és DS).

  3.- Jocs de Rol.

  4.- Exposició en viu.

  Quan els pacients són capaços d'exposar en viu una situació real amb èxit, es considera que l'entrenament en Inoculació d'Stress ha concluït amb èxit.

  Al final es fa una valoració de la Intervenció i un seguiment.

  · Avaluació post-tractament.

  · Seguiment entre 3 i 6 mesos.

  Técnicas que se fundamentan en la teoría del aprendizaje social

  10. Entrenamiento en habilidades sociales.

  10.1 Fundamentos:

  En los '70 se configura el procedimiento de entrenamiento en habilidades sociales (EHS). En los '80 se introducen los elementos cognitivos.

  El desarrollo de métodos para el aprendizaje de respuestas emocionales y sociales que permitan a los pacientes superar determinados problemas (ansiedad, depresión…).

  Muchas patologías pueden tener su inicio en una falta de habilidades sociales y al revés también: una depresión representa seguramente una falta de HS.

  Las HS es un comportamiento que se da en un contexto interpersonal y que implica una expresión de sentimientos, opiniones, derechos, actitudes. Esta expresión ha de ser adecuada a la situación, respetando los comportamientos de los demás e intentando que se resuelvan los problemas.

  Antecedentes:

  ·Wolpe: con la DS ( 2 respuestas antagónicas a la ansiedad: relajación y asertividad).

  ·Hay autores que afirman que la ansiedad es una habilidad social.

  ·Moreno: con el psicodrama (situación vivida) parecido al rol-playing (representación de una posible situación real)

  ·El desarrollo de estrategias de aprendizaje basadas en el análisis experimental de la conducta (Skinner).

  Se caracteriza en su inicio por:

  USA: Enfoque clínico.

  Entrenamiento asertivo.

  Interés por V situacionales.

  Cuestiones metodológicas.

  Europa: Enfoque psicosocial.

  Empleo de EHS.

  Preocupacienteión teórica centrada en el modelo de HS.

  Interés por el contexto situacional, cultural y social.

  Del trat. de casos individuales se pasa al entrenamiento al grupo particular, con unidades concretas de intervención (trat. en hospitales, reinserción en la cárcel.).

  Del trat. de casos clínicos se pasa al entrenamiento de otras conductas sociales problemáticas (alcohol, droga, delincuencia) y al desarrollo de programas centrados en la formación de habilidades de distintos profesionales (salud, empresa, escuela,…).

  Aspectos concretos:

  • Iniciar y mantener conversaciones.

  • Hablar en público.

  • Expresar afecto, amor.

  • Defender tus derechos.

  • Pedir favores.

  • Saber decir que no.

  • Hacer/aceptar cumplidos.

  • Expresar deseos, opiniones personales.

  • Expresar justificadamente molestia o enfado.

  • Admitir ignorancia.

  • Disculparse.

  • Pedir cambios de comportamiento.

  • Afrontar críticas.

  Características de las HS:

  · conductas manifiestas: actuaciones aprendidas que se manifiestan en interacción social.

  · orientación a objetivos: se orientan a la consecución de determinados objetivos o reforzamientos del ambiente ( material o social) personal (autoestima).

  · especificidad situacional: determinadas por el contexto sociocultural y la situación en particular en que tiene lugar.

  · componentes de la H : en función de herencia - especificidad que se adopte: molar ( habilidad de autoformación),

  intermedio ( decir No ),

  molecular (establecer contacto ocular). Comprenden componentes conductuales (implican elementos no verbales, paralingüísticos y verbales), como cognitivos y fisiológicos.

  Características de lo EHS:

  Son procedimientos orientados a la adquisición de las HS. Consideramos que las HS la aprendemos.

  · El modelo de adquisición de conductas en el que se basan: se orientan al desarrollo de habilidades nuevas o conductas alternativas a las que posee el paciente.

  · La consideración de los pacientes como agentes activos de cambio. Contamos con la intención de cambiar, aceptación y comprensión del tratamiento.

  · Consideramos que los EHS son procedimientos psicoeducativos de formación en lugar de técnicas terapéuticas.

  · Evidencia sobre su eficacia.

  · Ventajas frente a otra psicoterapias:

  - Más familiares a los pacientes (pues sigue = principios aplicados para la adquisición de otra cosa en contextos naturales).

  - Duración: breve.

  - Terminología simple y sencilla.

  - Fácil adaptación a distintas necesidades.

  - Formación de entrenadores breve y sencilla.

  Ponemos énfasis en la interacción persona situación :

  Persona: edad, sexo, categoría social (raza, religión, grupos,…). Fisiológicos y procesos cognitivos (expectativas, potenciales, empatía)

  Situaciones: Estructura de la meta: motivos necesidades, objetivos, respecto a cada situación.

  Roles.

  Reglas Normas

  Secuencias de conducta.

  Conceptos.

  Repertorio de elementos: acciones palabras, sentimientos que

  Deben mostrarse en cada situación.

  Se considera que el comportamiento hábil viene dado por circunstancias relativas a la situación y por factores personales.

  Aplicación:

  Los EHS están integrados por un conjunto de técnicas cuya aplicación se orienta a la adquisición de aquellas habilidades que permitan a los pacientes mantener interacciones sociales satisfactorias en su ámbito real de actuación.

  El paciente debe:

  · Adquirir y dominar los componentes de las conductas, utilizándolos de forma coordinada en la secuencia correcta.

  · Analizar la situación real, utilizar las HS necesarias y adecuar las conductas.

  · Ser capaz de reproducir las HS en momentos y ambientes diferentes de forma espontanea no automática.

  Secuencia de aplicación:

 • Instrucciones y modelado: informar y hacer demostraciones de las conductas adecuadas.

 • Ensayo conductual: que el paciente reproduzca y practique esas conductas.

 • Retroalimentación y refuerzo: moldear y perfeccionar las conductas.

 • Conjunto de estrategias y técnicas (aplicadas en el contexto de entrenamiento y fuera de él) : facilitar el mantenimiento y la generalización de las conductas aprendidas.

 • 10.2. Procedimientos y Técnicas utilizadas: Instrucciones, Modelado, Ensayo conductual, Retroalimentación, Refuerzo, Estrategias de generalización,….

  Instrucciones:

  Consiste en explicaciones claras y concisas centradas en las conductas a entrenar en cada sesión (conducta objetivo)

  Su utilización es OK cuando las conductas a entrenar son muy concretas, sencillas y fáciles de expresar verbalmente.

  Guiamos al paciente en el empleo de respuestas específicas o patrones de respuesta. Tiene que IDENTIFICAR, EJECUTAR, EVALUAR Y PRACTICAR, conductas.

  Instrucciones: claras, específicas, con ejemplos concretos y con razones que las justifiquen.

  Modelado

  Consiste en la exhibición, por parte de un “modelo” de las conductas que son objeto de entrenamiento, delante de los pacientes.

  El paciente observa la conducta y …

  • Adquisición de conductas nuevas.

  • Inhibición de conductas existentes.

  • Facilitación de determinadas conductas.

  Tendremos en cuenta:

 • Las personas “modelo”:

 • Miembros del equipo, personas ajenas o pacientes veteranos. Tendría que haber una similitud entre el paciente y el observador ( edad, sexo, clase social…); que se muestre amistoso, cercano, agradable; podríamos hacerlo con varios modelos.

 • Forma de presentación del modelo:

 • Puede ser: Real: que esté físicamente.

  Simbólico: con grabaciones, filmaciones.

  Sea como sea tiene que ser de una manera que las conductas se muestren de forma clara y precisa, con un orden de mayor a menor dificultad y enmarcadas en una secuencia de interacción con sentido propio. ( 1 a 3 min. )

 • La percepción por parte del observador:

 • Modelo manifiesto: observación real.

  Modelo encubierto: observación simbólica

  · Tenemos que preparar al cliente para que observe OK: hacerle indicaciones, decirle que luego lo tendrá que imitar, mantener su atención, …

  · Presentar la conducta del modelo: NO como el comportamiento correcto, sino como una conducta alternativa posible, para abordar una situación, diciéndole que tome la conducta como una referencia.

  · Controlar las condiciones físico - ambientales.

  Ensayo conductual o Rol-playing.

  Pretendemos que el paciente tenga la oportunidad de practicar y ensayar las conductas apropiadas, cuantas veces sea necesario hasta lograr un nivel adecuado.

  Modalidades:

  · Ensayo conductual real: el paciente ejercita las conductas objetivo interaccionando con otro interlocutor en una situación concreta.

  Así podremos observar directamente y supervisar la ejecución.

  · Ensayo conductual encubierto: el paciente. debe imaginarse ejecutando dichas conductas; esto permite afrontar anticipadamente posibles consecuencias negativas.

  Se aconseja: Encubierta en una situación dada.

  Real en laboratorio.

  Encubierta en una situación real.

  Para incrementar la eficacia:

  Dar al paciente un papel activo.

  Planificarlo de menor a mayor complejidad.

  Centrar el ensayo en una situación controlable y fácil de abarcar.

  Pasar de representaciones estructuradas (tope control) a semiestructuradas (control pero con más iniciativa del paciente) a no estructuradas (improvisadas, con libertad).

  Emplear varios contextos he interlocutores.

  Retroalimentación

  Hemos de proporcionar información al paciente en relación a las conductas objetivo exhibidas en el ensayo conductual previo, para moldear esas conductas y conseguir progresivamente, un nivel de ejecución idóneo.

  La retroalimentación se realiza:

  De forma visual: observación de una filmación de la actuación del paciente. (objetivo, fiable, ¿lo ves???, conducta no verbal…).

  De forma verbal: Comentarios realizados por los miembros presentes.

  · Terapeutas: describir, explicar, justificar, completar, corregir, ratificar conductas o comentarios del grupo.

  · El paciente en cuestión: auto observación y auto evaluación.

  · Los restantes del grupo: valoración, impacienteto, sensación, capulladas…

  Refuerzo

  El objetivo de esta técnica es contribuir al moldeamiento de las conductas, así como al mantenimiento de las mismas. Su empleo lo destinamos a proporcionar a los pacientes la motivación necesaria para que mejoren su actuación en los ensayos, aumenten la tasa de respuestas adecuadas y mantengan los logros.

  Refuerzo social: verbal: alabanzas, aprobación, reconocimiento público …

  Del terapeuta o los miembros del grupo (muy eficaces).

  Estrategias de generalización

  La generalización se refiere a la exhibición de las HS en condiciones distintas a las que se utilizaron en el entrenamiento.

  Condiciones distintas:

  Tiempo: momentos posteriores al entreno.

  Contexto: contexto diferente. (En el laboratorio se aprendió una conducta de forma controlada pues, pasar a la vida real. transferencia.)

  Situaciones interpersonales: conducta entrenada en distintas situaciones.

  Respuestas: conductas similares o parecidas a las entrenadas.

  Personas: distintos que con los que se entrenó.

  Estrategias aplicadas en la consulta con tal de animar la generalización:

  • Realizar muchos ensayos, afrontar situaciones múltiples, variadas con interlocutores diferentes.

  • Abordar entrenos en contextos variados, parecidos a la vida real.

  • Realizar entrenos en grupo.

  • Enseñar conductas relevantes, funcionales, adecuadas.

  • Desarrollar capacidades cognitivas.

  Estrategias aplicadas en ambiente real:

  • Tareas para casa (homework): consisten en realizar en la vida

  real algo similar al entreno (ejecutar conductas entrenadas). Así el paciente practica las conductas en ambientes reales, naturales (incluso en ambiente privado e íntimo); elabora su propio estilo, lo adapta, desarrolla autocontrol.

  Recomendamos: Elaborar las HS con colaboración del paciente. Identificar las situaciones y analizar las consecuencias. Abordar situaciones con alta probabilidad de éxito. Emplear hojas de registro. Reforzar a los pacientes cuando hayan realizado las tareas.

  Entrenamientos individuales versus grupales:

  Los grupos son un marco de referencia y comparación social y se utilizan para:

  Valorar qué HS se requieren en una situación dada.

  Cual es el estado emocional y la ansiedad que experimentan diferentes

  pacientes en las mismas situaciones.

  Que grado de dificultad y déficit experimentan los pacientes

  Paso de la evaluación personal a criterios sociales.

  El contexto grupal proporciona unas condiciones idóneas de aprendizaje:

  Se muestras diferentes modelos (con problemáticas similares).

  Retroalmimentación más completa, heterogénea, creíble.

  Refuerzos más eficaces (los de los compis).

  Para la aplicación: De 4-12 pacientes, con atención personalizada primero, con cierta homogeneidad en cuanto al tipo de déficit.

  Los EHS individuales permiten diseñar programas más específicos, a la medida de las necesidades del paciente. El contexto es más controlado. Se puede aplicar de forma intensiva las técnicas hasta conseguir un nivel óptimo.

  Entreno mixto: Aplicar EHS individuales para pacientes con problemas especiales, e incorporar a los EHS grupales entrenamientos individuales de apaciente.

  10.3 Ámbitos de aplicación:

  Psicosociales:

  Habilidades psicosociales: conversación, heterosocial, desarrollo de amistades, relaciones familiares ( comunicación, parejas, relación padre hijos…) afrontamiento ciclos de la vida (adolescencia, 3ª edad…), problemáticas como: divorcios, grupos marginales…

  Clínica:

  Ajuste al contexto real de paciente: timidez, soledad, ansiedad social, y problemas relacionados con: consumo de drogas, problemas sexuales, aislamiento social depresión, esquizo, autismo….

  Ámbito educativo:

  Mejorar las relaciones profesor-alumno, método preventivo respecto a drogas, conducta agresiva…

  Formación de profesionales:

  En recursos humanos a educadores, directivos, mandos, políticos…

  TÉCNICAS COGNITIVAS Y DE AUTOCONTROL.

  11. Terapia racional-emotiva

  11.1. Fundamentos:

  Fundada por Ellis a principios de los '60.

  Consta de cuatro pasos:

 • Tª del A-B-C.

 • La detección de ideas irracionales.

 • La discusión de cada creencia irracional.

 • El conseguir en el paciente una forma de pensar más sensata.

 • El elemento principal del trastorno psicológico es la INTERPRETACIÓN o CREENCIA IRRACIONAL (ilógica, poco empírica, poco funcional) que realiza el paciente y su forma de comportarse respecto a ella.

  Las perturbaciones las provocan la interpretaciones de los pacientes bajo creencias irracionales sobre un suceso.

  A - B - C.

  A -- Acontecimiento activador : una experiencia de la vida del paciente.

  B -- Pensamientos irracionales sobre A.

  C -- Consecuencia emocional o Conducta. ( a raíz de B sobre A )

  Creencias iracionale-----Interpretación erronea de la realidad --- Perturbaciones.

  Es el individuo que produce sus propias consecuencias C a través de su sistema de creencias B sobre un acontecimiento y no éste A.

  B produce C

  A no produce C.

  Creencias

  RACIONALES

  Creencias

  IRRACIONALES.

  Probabilisticas.

  Preferenciales.

  Relativas

  Absolutistas.

  Dogmáticas.

  Se expresan en forma de :

  Deseos, Gustos.

  Me gustaría, preferiría

  no quisiera.

  Obligación, Exigencia.

  Necesidad.

  Tengo que, debo,

  estoy obligado a …

  Si no se consigue lo que se quiere:

  Tristeza.

  Preocupacienteión

  Disgusto.

  No impide el logro de nuevos objetivos.

  Emociones negativas inapropiadas

  Depresión, ansiedad, culpa, miedo.

  Impiden el logro de metas.

  Generan: aislamiento, abuso de tóxicos, …

  Tres nociones básicas en que los individuos hacen peticiones de carácter absoluto, a sí mismos, a los otros y al mundo.

 • Tengo que actuar bien y tengo que ganar la aprobación por mi forma de actuar.

 • Tu debes actuar de forma agradable, considerada y justa conmigo.

 • Las condiciones de mi vida deben ser buenas y fáciles para poder conseguir todo lo que quiero sin mucho esfuerzo.

 • Diez ideas irracionales básicas del hombre:

 • He de ser amado y aprobado por las personas significativas para mi.

 • Para considerarse valioso hay que ser muy competente, suficiente y capaz de lograr cualquier cosa

 • Es tremendo y catastrófico que las cosas no vayan por donde quisiera.

 • Cierta clase de persona es vil, malvada e infame; estas deben ser culpabilizadas y castigadas.

 • Si algo es o puede ser terrible o peligroso, uno debe sentirse muy inquieto y pensar siempre en la posibilidad de que ocurra.

 • Hay una solución precisa, concreta y perfecta para los problemas humanos y si no se conoce viene la catástrofe.

 • La desgracia viene por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna para controlar sus penas y perturbaciones.

 • Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida.

 • Algo que ocurrió una vez y nos afecto debe seguir afectando o recordándose siempre.

 • Hay que lograr la felicidad rápidamente.

 • Entre las distorsiones cognitivas encontramos procesos cognitivos irracionales como:

  • Resaltar en exceso lo negativo de un acontecimiento.

  • Exagerar lo insoportable de una situación.

  • Condenar a las personas o al mundo si no se proporciona a la persona lo que esta cree que se merece.

  Ellis estudió las relaciones entre “demandas absolutas y perturbaciones emocionales” encontrando que los indiv. que realizan demandas de carácter absoluto sobre sí mismos, los otros y el mundo generan tensión emocional que da lugar a dos tipos de perturbaciones: ansiedad general y ansiedad perturbadora. (p.670.)

  El acontecimiento NO produce la conducta si no que es la creencia irracional quien la produce.

  11.3 Relación Terapéutica.

  Estilo del terapeuta en el TRE: (p. 672)

  • Aceptación incondicional/Genuino/Empatía.

  • Activo-directivo

  • Didáctico Llenguatge clar. Activo verbalmente.

  • Modelo racional.

  • Sentido del humor.

  11.2 Procedimiento i técnicas empleadas:

  Proceso:

  • a) Explicación del esquema A-B-C.

  • b) Detección de ideas irracionales.

  • c) Distinción y discusión de las creencias irracionales.

  • d) Consecución de un nuevo efecto en el paciente.

  Explicación del A - B - C.

  Primero detectar:

  · El tipo de problema:

  Externos : que dependen de la situación ambiental. (trabajo, económico, pareja) son de acontecimientos ambientales “A”.

  Internos: son las perturbaciones emocionales, y las conductas desadaptadas que manifiesten (depresión, ansiedad, ira, culpa, adicciones), son las consecuencias “C

  · Creencias irracionales: es el “B”, la causa del problema.

  Se trabajará sobre las creencias irracionales (B) que generan los problemas emocionales y de conducta que presenta C hasta que vaya adquiriendo creencias mas racionales y se reduzcan los problemas emocionales y conductuales. Luego dirigiremos la terapia a los problemas ambientales A.

  El cliente tiene que entender y asumir:

  1. Que sus ideas y creencias tienen un papel importante en sus problemas emocionales y conductuales.

  2. Que aunque sus ideas irracionales hayan sido aprendidas en experiencias tempranas tempranas desagradables, la causa de su problema actual no es esa experiencia sino que ahora sigue utilizando esas mismas ideas irracionales con las que interpretó el problema.

  3. Que para curarse tiene que observar, cuestionar y rebatir, las creencias irracionales

  4. Que puede aceptarse a sí mismo aunque se haya creado y mantenga sus problemas.

  Debate, distinción y discusión de las ideas irracionales:

  Objetivo: eliminar las ideas irracionales. ¿Comorr? Deshacer y discutir las creencias erróneas

  Pral. Enfoque terapéutico de la TRE : la discusión.

  Método de debate: lógico-empírico = cuestionar y debatir la cuestión.

  Utilizamos preguntas retóricas que susciten el debate.

  El paciente. ha de distinguir entre:

  lo que quiere y lo que necesita.

  los deseos y las exigencias.

  las ideas racionales e irracionales.

  los resultados indeseables de los insoportables

  los inconvenientes de los horrores.

  las conclusiones lógicas de las ilógicas.

  Técnicas de tratamiento:

  Dentro de la sesión .

  Técnicas cognitivas:

  Dirigidas a la modificación de las creencias irracionales del paciente

  1.Entreno en detección de ideas irracionales. (Detección de las ideas irracionales)

  Objetivo: Poner de manifiesto las creencias irracionales.

  Cualquier PENSAMIENTO, EMOCIÓN o COMPORTAMIENTO que conduce a consecuencias contraproducentes y autodestructivas y que interfieren en la supervivencia o felicidad del cliente.

  Buscar:

  afirmaciones no empíricas o irreales.

  afirmaciones imperativas y/o exigentes que hace de sí mismo, cuando quiere, debe, necesita o desea (debería, tengo que,…) de forma “absoluta o imprescindible” conseguir algo.

  2.Técnicas de persuasión verbal:

  Analisis y Evaluación lógica: Se aplican los sentidos de la lógica para analizar una idea irracional

  La madre es aquella que puede satisfacer todas las necesidades de los hijos (premisa erronea). Ayer no pude satisfacer a mi hija. Soy una mala madre (Conclusión falsa pq parte de una premisa falsa).

  En la pareja solo hay espacienteio para dos. Tengo un amigo, ya no quiero a mi novia.

  Analisis y Evaluación Empírica: mirar si un pensamiento se corresponde con lo que pasa realmente, compararlo con las evidencias empíricas.

  Me dices que eres un fracasado, que todo lo que has hecho en la vida te ha salido mal, analicemoslo haber si es verdad.

  Reducción al absurdo: el terapeuta asumira la creencia como correcta y la ara evolucionar hasta su extremo lógico y se verá absurdo.

  Cosecuencias negativas: El terapeuta mostrará claramente las consecuencias negativas que produce la conducta.

  Cosecuencias positivas: Se especificaran las consecuencias positivas derivadas de las nuevas creencias.

  Técnicas conductuales:

  Donsc el canvi conductual facilita el canvi cognitiu.

  Assaig de conducta: (= role playing).

  Inversió del Rol Racional: El terapeuta fa de paciente i verbalitza les idees irracionals i el paciente fa de terapeuta que les a de debatir (es fa a les últimes sesions).

  Reforç i càstig: Ha de ser el propi pacient: autorefoç i autocastig.

  Entreno en HHSS: superar: por a fer el ridícul, perfeccionisme, descualificarme.

  Entreno en ressolució de problemes.

  Emotivas:

  Imaginación racional-emotiva:

  La persona imagina una escena ansiògena e inmediatament canvia les emocions per unes d'intensitat més lleu (malestar, tristesa).

  Volem que s'anadongui de la relació entre imaginació, pensaments i emoció.

  Maultsby diu que la imaginació fa el procés: A-B-C-D-E-F.

  D. debat.

  E. Creences racionals alternatives-

  F. Sentiments o conductes que he experimentat una vegada he arrivat a les meves creences racionals.

  Técnicas humorísticas:

  L'humor desdramatitza situacions. Utilitza un llenguatge molt exagerat.

  Homework:

  Cognitivas: - Formulario de autoayuda.

  - Proselitismo racional: enseñar a los demás què estas aprendiendo

  - Escuchar grabaciones.

  - Biblioterapia.

  Conductuales:

  - Trabajo de riesgos.

  - Inundación en vivo.

  - Autorrefuerzo y autocastigo.

  Emotivas:

  - Imaginación racional-emotiva.

  - Ataque de vergüenza.

  - Uso del sentido del humor.

  12.Terapia Cognitiva de Beck

  Beck observa les descripcions que fan els pacients sobre sí mateixos, són sistemàticament una visió negativa degut a formes distorsionades d'interpretar la realitat.

  Realitat

  Distorsió en la interpretació.

  Visió negativa d'un mateix.

  del món

  del futur.

  Hem de CORRETGIR el sistema de processament de la realitat dels pacients. Corregir les distorsions.

  Els èxits graduals van millorant: la sintomatologia depressiva.

  L'autoconcepte, i la visió negativa del subjecte.

  Base teòrica:

  Estímul

  ESQUEMES

  COGNITIUS.

  Propis de cada subjecte.

  Classificació.

  Evacuació

  Assignació de significat

  Resposta emocional o conductual

  Problema: “estructura cognitiva negativa de la informació”

  Estímul

  Esquema cognitiu Negatiu

  Distorsió de l'estímul

  Processamen negatiu de la informació.

  Predisposició = “Diatesis”

  Son esquemes o elements cognitius de contingut negatiu (adquirint la informació a través d'experiències negatives) que predisposen al subjecte a la depressió.

  Estil terapeutic:

  ·Acceptació incondicional/empatia/autenticitat.

  ·Agenda de traball.

  ·Fonamentació de la col·laboració ......... el pacient és ACTIU.

  Distorsions cognitives:

  Son errors de processament e la informació que els individus depressius fan arrel dels esquemes cognitius negatius activats.

  GENERALITZACIÓ: Extreu una conclusió o fa una regla a partir d'1 o +fets aïllats aplicant-t'ho a qualsevol situació.

  Tot ho faig malament.

  Les dones no saben conduir.

  PENSAMENT AUTOMÀTIC: forma espontània, lligat a una situació concreta, a una emoció.

  La meva dona tarda, no l'important el què em passi.

  SUPÒSIT SUBJACENT: Creences que es dónen a través de diverses situacions y són la base dels pensaments automàtics.

  No pots esperar que les dones et defenguin. (aquest tb seria una generalització.)

  ESQUEMES: creences bàsiques incondicionals i inflexibles.

  Sempre estaré sol, mai seré capaç d'estar amb ningú.

  PENSAMENT DICOTÒMIC: No veure la part mitja, classificar en categories oposades, seleccionan les negatives per si mateix.

  Soc un estudiant fatal.

  Técniques de tractament:

  a- Cognitives

  Serveixen per identificar i modificar el contingut dels pensaments del pacient i la manera d'entendre i interpretar les seves experiències

  Registre de cognicions, Fonaments teorics, Colaboració, Formulació de preguntes, Técniques per modificar imatges.

  Registre de cognicions: (cognitiva) definirem primer “què és una cognició” i la relació que hi ha entre cognició - afecte - conducta. Després demostrarem l'existencia de cognicions en el pacient.

  · Identificar els pensaments inadecuats. (El paciente. Ja ha aprés què és una cognició i reconeix les imatges i pensaments negatius,l'objectiu és que identifiqui algun dels seus pensaments inadecuats).

  · Detectar-les i anotar-les després de que passin o al final del dia .

  · Identificar les situacions ambientals que tinguin relació amb la depressió, els moments del dia on s'ha sentit pitjor.

  · Enfrentar-se a aquestes situacions ambientals perturbadores amb el proposit d'identificar les cognicions depressives.

  · Revisar els registres del pacient i proporcionar-li un feedback.

  b- Técniques per modificar imatges.

  Técniques per detectar imatges:

  Son imatges visuals associades a sensacions de malestar:

  Parada d'imatges: “Stop thinking”: Li demanem al pacient que interrompi de cop el curs de l'imaginació. Cuan començi una imatge que li provoqui malestar el pacient diu “Prou” i dona un cop. Otb es pot picá amb una gometa al canell, segudament imaginara una cosa agradable.

  Projecció temporal: Es vol que el pacient sigui més objectiu, situans les imatges en un moment temporal diferent, que pasa un mes despres?

  Imaginació de metaforas: El pacient s'ha d'imaginar imatges metaforiques que li donguin punts de vista alternatius, com un conte.

  c- Conductuals:

  Son com experiments dirigits a provar la valua de les hipotesis dels pacients.

  Programació d'activitats, prárctica cognitiva.Entrenament asertiu.

  Programació d'activitats.

  Volem contrarrestar la escasa motivació, la inactivitat, la preocupacienteió al voltant d'idees depresives. Per tal de que sàpigue programar el seu temps i pogui ser eficaç.

  Programar activitats terapeuta i pacient conjuntament. (activitats realistes, agradables en un 1er. moment sencilles).

  Solen no poguer-se acabar però s'ha de reforçar més l'esforç que l'eficacia.

  Cada cop activitats més complexes

  Pràctica cognitiva:

  Volem contrarestar la tendència a la divagació d'idees i a la falta de concentració.

  El paciente. Ha d'imaginar i descriure amb detall tos els pasos d'una tasca

  S'obliga a que presti atenció als passos essencials de les activitats.

  Identificar els posibles problemes u obstacles.

  Entrenament asertiu.

  Técniques de role-playing, imitació, modelatge....

  d- Técniques per alleugerir simptomes afectius: Reducció de la tristesa, del sentiment de culpa, de l'ansietat.

  Induir a l'Autocompasió:

  · Explicant-li la historia d'un altre amb qui es pogui identificar.

  · Dient-li que detalli els seus sentiments negatius.

  · role-playing amb el terapeuta de pacient. (Role-reversal).

  · Experiencies personals del terapeuta.

  Induir cólera i ira.

  Reducció dels sentiments de culpa

  Donar-li raons objectives i evidencies que li portin a reconsiderar aquests sentiments.

  Reducció dels sentiments d'ansietat

  Registre de variables situacionals.

  Técniques d'enfrontament.

  Exercici físic.

  Relaxació.

  Distracció.

  Procediments de coping.

  e- Tasques per casa.

  Bibliografia

  Gravacions de les terapies

  Exercicis d'afrontament.

  13. Entrenamiento en solución de problemas

  Se centra en la RESPUESTA que se le da al problema.

  Indagar que tipo de respuesta das y cual sería la adecuada. (lista de respuestas alternativas “brainstorm”.

  Generar alternativas.

  Es para problemas concretos, específicos, se puede aplicar entro de un programa de HHSS.

  De 1 a 16 sesiones.

  NO se aplicará en : fobicos

  Ansiedad inespecífica.

  14. Técnicas asertivas

  Disco rayado: repetir el punto de vista, tranquilamente.

  Si pero......

  Lo se, pero opino que.....

  Sí, pero yo decía que......

  Acuerdo asertivo: admitir que el otro tiene una parte de razón pero no en el fondo de la cuestión.

  Sí, me olvide de la cita que teniamos para comer, pero por lo general soy muy responsable.

  La pregunta asertiva: incitar a la crítica para obtener información que poder utilizar en la argumentación

  Me gustaría que me indicase en què estoy fallando.?

  Què es lo que hice que te molestó?

  Claudicación simulada:

  Es posible que tengas razón pero,

  Quizas, pero...

  Posponer:

  Estas demasiado enfadado osea que ya discutiremos más tarde.

  Aplazamiento asertivo:

  Reservo mi opinión para más tarde.

  No quiero hablar de eso ahora.

  Ironia asertiva:

  Es usted un fanfarron: ... gracias!
  Descargar
  Enviado por:Òscar Vázquez
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar