Electrónica, Electricidad y Sonido


Micròfon


Qüestions Previes

1. Dibuixa l'esquema bàsic i comenta les principals característiques d'un micròfon de condensador.

El diafragma es la placa móvil d'un condensador variable, anomenada placa frontal.

A la placa terminal se li aplica una tensió de polarització”phantom” a través d'una resistencia d'elevat valor.

2. Directivitat o direccionalitat :

 • Defineix què es la directivitat o direccionalitat d'un micròfon.

 • La directivitat o direccionalitat d'un micròfon representa el comportament i el nivell de sensibilitat de cada micròfon dependent de la procedència de les ones incidents.

 • Què son i perquè s'utilitzen els diagrames polars?

 • Es el diagrama que simbolitza la direccio les ones sonores.

  3. De la família de micròfons de fotocòpia annexa:

 • Quants models son omnidireccionals? Quina referència tenen?

 • Hi ha dos micròfons omnidireccionals, el CK 92 i el CK 97-0.

 • Quants models son bidireccionals? Quina referència tenen?

 • Hi ha un micròfon bidireccional, el CK 94.

 • Quants son cardioides? Quina referència tenen?

 • Hi ha tres micròfons cardioides, el C 391 B, el CK 97 Ç i el ÇK 97-CVR.

 • Quants son hipercardioides? Quina referència tenen?

 • Hi ha un micròfon hipercardioide, el CK 93.

 • Quants son superdireccionals? Quina referència tenen?

 • Hi ha un micròfon superdireccional, el CK 98.

  4. Resposta en freqüència o fidelitat:

 • Quina informació ens dona la resposta en freqüència d'un micròfon?

 • Ens dóna el nombre de ones emeses per segon.

  b)Dels micròfons estudiats (de carbó, de cristall, dinàmics, de cinta i de condensador), quins son els que millor fidelitat tenen?

  Els de condensador o electroestatics.

 • Quin model o models de la fotocòpia annexa tenen pitjor resposta en freqüència?

 • El CK 97C i el CK 97-CVR.

 • Quin tipus de diagrama polar te el model de la pregunta anterior?

 • Cardioide.

 • Dona alguna aplicació dels micròfons que tenen aquest tipus de diagrama polar.

 • Sistemes de megafonia.

 • Grabació de bateries musicals.

 • Descriu què es l'efecte Larsen.

 • Aquest fenòmen es produeix quan el so reproduït pels altaveus es captat de nou pel micròfon, per ser novament amplificat. Entendrem que la señal s' acoplat.

  5. Sensibilitat

 • Descriu què es la sensibilitat d'un micròfon.

 • Es la relació que hi ha entre la tensió eficaç (V) en bornes del micròfon en circuit obert i la pressió sonora (Pa) que actúa sobre el seu diafragma a una freqüència patró de

  1 KHz.

 • Quin es el nivell de sensibilitat de referència ?

 • Sr = 1V / Pa

 • Quins models dels de la fotocòpia té major sensibilitat?

 • El CK 98.

 • Indica quin nivell de sensibilitat te en mV/Pa.

 • 25 mV/ Pa.

 • Com es passa aquesta magnitud a dB? Realitza la operació matemàtica.

 • 5 (Db ) = 20 log (S / Sr)

 • Quin tipus de diagrama polar te el model de la pregunta polar?

 • Superdireccional.

 • Dona alguna aplicació dels micròfons que tenen aquest tipus de diagrama polar.

  • Grabació de sons de la natura.

  • Reportatges de cinema i TV.

  • 6. Distorsió:

  • Que es la distorsió?

  • Son tots aquells sorolls que tenim en la sortida i no habiem introduït a l'entrada.

  • Que signifiquen les sigles SPL?

  • SPL = Sound Pressure Level.

  • Quin es el seu valor de referència?

  • Po = 2 · 10-5 Pa.

  • Indica la operació matemàtica per passar la pressió sonora a dB.

  • S = t/p (mV/Pa)

  • Dibuixa la gràfica dels diferents nivells de pressió sonora en Pa i en dB.

  • 20 Pa = 120 db - Umbral del dolor

   115 db - Tro

   2 Pa = 100 db - Perforadora

   75 db - Tràfic

   50 db - Conversació normal

   30 db - Tic - tac del rellotge

   15 db - Al aire lliure.

   2·10-5 Pa = 0 db - Umbral d'audició.

  • Que signifiquen les sigles TDH?

  • Distorsió armónica total.

  • Quins valors SPL per 1% TDH te cada model dels de la fotocòpia?

  • Entre 200 Ω i 1000 Ω.

   7. Nivell de soroll:

  • Quines son les principals fonts de soroll?

  • Fonts de soroll: -Moviment dels electrons en el circuit electric.

   -Partícules d'aire al xocar amb la membrana.

   -Mala conexió.

   -Mal blindatge.

  • Quin model te una relació de soroll de 72 dB?

  • El CK 94

  • Quin nivell de soroll equivalent te?

  • Indica el seu diagrama polar.

  • El seu diagrama es bidireccional.

  • Dona alguna aplicació dels micròfons que tenen aquest tipus de diagrama polar.

    • Entrevistes per el carrer, on an de donar la resposta devant del entrevistador.

   8. Impedància interna:

  • Que es la impedància interna d'un micròfon?

  • Es la propietat d'un element resistiu o un circuit a oposar-se al pas de la corrent alterna.

   La impedància en un micròfon depend de la tècnica empleada en la seva construcció. A de ser la mateixa que la impedància d'entrada de la mesa de mescles a la que va conectat, per a que la transferència d'energia siguila máxima.

  • Els micròfons coneguts com d'alta impedància, quina impedància interna tenen?

  • Z > 1000 Ω

  • I els de baixa impedància?

  • Z < 600 Ω

  • Com classificaries els micròfons de condensador?

  • De alta impedància.

  • Quina impedància de carrega tenen els micròfons de la fotocopia?

  • > 1000 Ω

  • I la seva impedància elèctrica?

  • < 200 Ω

  • Per què ens donen dos impedancies diferents a les característiques d'aquests micròfons?

  • Perque les dos impedancies no signifiquen el mateix. perquè una impedància ens mostra la impedància que té de carga i l'altre la impedància elèctrica que té.

   9. Els micròfons de condensador necessiten una tensió continua de polarització PHANTOM (fantasma) pel seu correcte funcionamen

  • Explica en que consisteix l'alimentació PHANTOM. Perquè s'anomena així?

  • Es un sistema que utilitza els propis conductors simètrics que transporten el senyal d'audio per alimentar el micròfon, de aquí el nom d'alimentació fantasma.

  • Entre quins valors standard es pot polaritzar un micròfon d'aquesta

  • familia?

   Rv = 680 Ω ... (12 V DC)

   Rv = 1.2 KΩ ... (24 V DC)

   Rv = 6.8 KΩ ... ( 48 V DC)

   5
  Descargar
  Enviado por:Overon
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar