Tecnología Industrial


Materials # Materiales


UNITAT 5

METALLS:

Els metalls: son materials que tenen una brillantor característica i que condueixen bé l'electricitat i la calor.

Característiques:

·Brillantor: és un fenomen òptic perceptible per l'ull humà.

·Tenacitat: un material tenaç és quell que difícilment es pot deformar.

·Mel·leabilitat i ductilitat: la mal·leabilitat es la propietat que permet a molt metalls poder ser estesos en làmines primes sense trencar-se.

·Elasticitat: un material es elàstix si, en exercir sobre ell una força, es deforma, i quan aquesta deixa d'actuar, recupera forma inicial.

Procés d'obtenció:

Tots els metalls excepte l'or, el platí, la plata i el coure, estan combinats amb altres substàncies, normalment el oxigen o el sofre. Aquesta combinacio es diu mena.

·si la mena conté oxigen, s'empla una substància que es combina amb l'oxigen, i el metall queda lliure.

·si la mena conté sofre, cal combina´-la amb oxigen per transformar-la en òxid i despres emprar el carbó de coc, per alliberar el metall.

·quan hi ha dificultat per alliberar el metall combinat amb l'oxigen s'empra un mètode fisicoqímic anomenat electròlisi.

Tipus de metalls:

Ferro: el ferro pur es un metall de color blanc grisenc, de densitat elevada, dúctil i mal·leable.

Coure: és un metall de colo rvermell, molt brillant, i el millor conductor de la caalor i l'electricitat, despres de la plata.

Plom: és un metall de color gris blavós, tou, de densitat elevada, mal·leable i dúctil, i menys conductor dde l'electricitat que els anteriors.

Alumini: és un metall blanc, de baixa densitat, dúctil i mal·leable, conductor elèctric i tèrmic i resistent a la corrosió.

Materials de construcció:

Els elements de construcció mes importants son les roques.

Les roques, estàn formades per l'associació de minerals, s'extreguen de les pedreres.

Roques:

Argiles: son roques formades per partícules molt fines de diversos minerals.

Ciment: és una mescla de roques calcàries acompanyades d'impureses que en determinen el color.

Guix: és un mineral lleuger, blanc o incolor, si és pur, i gris, marró, rosat o vermell, quan porta impureses metàl·liques.

Granit: és una roca granulada. so, obtenir color gris o rosat, segons el color del quars.

Fusta:

La fusta s'obté de les branques i trons dls arbres mes grossos. és un material que no coondueix ni calor ni electricitat, el flexible i relativamnet dur.

Vidre:

S'obté per l'escalfament de sorra i sosa càustica, barrejades. Es fon a una 1500ºC.

Els combustibles:

Una combustió és la combinació d'ún cos aamb l'oxigen i el posterior alliberament d'energia en forma de llum i calor.

Una combustió només es produeix si disposem de:

-un material combustible (hulla)

-oxigen

-calor per a iniciar la reacció.

Petroli:

És un oli natural, menys dens que l'aigua, d'olor forta i color fosc, que està compost per carboni i hidrogen. El petroli brut no es apte per a l'ús directe i cal refinar-lo.

Els gas natural:

L'origen del gas natural és emblant al del petroli, per això es poden trobar en el mateix jaciment. El gas natural estàformat per una mescla de gasos combustibles. El transport es realitza en vaixella aanomenats metaners.

El carbó:

Ès el resultat de milers d'anys de fossilització.

Torba: és de color terrós, tou, porós i poc compacte.

Lignit: és de color marró fosc, tou i poc compacte.

Hulla: és de color negre, amb brillantor vítria, dura, amb estructura fullosa.

Antracita: és de color negre intens, dura i amb aspecte metàl·lic.

Els plàstics:

Els plàstics son materials que, en calent, poden ser emmotllats i que matenen la forma quan s'han refredat.

PROPIETATS:

-Sin resistets als agents externs:aire, aigua,...

-Tenen baixes dinsitats

-Son aïllants del calor.

-Alguns son durs.

-Són flexibles i se'ls dóna forma amb facilitat.

-Poden ser transparents.

-Normalment no presenten fenòments de corrosió.

Tipus de plàstics:

NOM-PROPIETAT-EXEMPLE

·Termoplàstics-Poden ser estovats diverses vegades mitjançant calor-

poliestilè,PVC...

·Termoestables-Poden ser estobats una sola vegada per emmotllar-los-Baquelita, melamina,...

·Elastòmers-Emmotllables, plàstics i recuperen la forma inicial-Poliuretà

Les fibres:

Es considera fibra tota aquella matèria primera preparada per confeccionar teixits.

Fibres naturals:

Procedeixen directament de la natura.

Es classifiquen, segons la seva procedència:

-Animals: llana, seda,...

-Vegetals: cànem, canya, lli, cotó,...

-Minerals: fibra de vidre,...

Fibres artificials:

S'obtenen a partir de materials inorgànics.

Fibres sintètiques:

S'obtenen de productes quimics derivats del petroli.

Les mes importants són:

-Les poliamides: niló, perlan,...

-Els polièsters: tergal, terlenka,...

-Les acríliques: leacryl,...

-Els derivats del poliuretà: lycra,...
Descargar
Enviado por:Marta_best
Idioma: catalán
País: España

Palabras clave:
Te va a interesar