Historia


Mancomunitat de Catalunya


Mancomunitat de Catalunya:

Entitat politica catalana constituida el 6 d´abril del 1914 per la unió de les quatre diputacions provincial catalanes. El president fou Enric de la Riba.

Les bases legals de la Mancomunitat foren el decret de 18 de desembre de 1913, que autoritzava la unió

De províncies de l´estat espanyol per a fins exclusivament administratius, dos decrets de 26 de març de 1914, que aprovaven l´estatut de la Mancomunitat es basava en tres òrgans fonamentals: l´assemblea general, el consell permanent i la presidència. L´assemblea era sobirana i composta per tots els diputats de les quatre províncies, i era presidida pel presidnet de la Mancomunitat, el 1919, però tingué ja president propi. El consell permanent era una mena de govern regional incipient, que actuava com a poder executiu el finançament de la Mancomunitat hagué de recórrer pràcticament als emprèstits. Ja en les primeres reunions de l´assemblea general hom acordà de demanar al govern la delegació a la Mancomunitat de les funcions que les lleis poquessin donar mes endavant a l´administració central en les províncies catalanes respecte a molts sectors. Pel setembre del 1918 les diputacions traspassaren a la Mancomunitat els serveis de construcció de carreteres i l´Escola Superior d´Agricultura, i pel gener del 1920 la totalitat dels serveis de beneficencia, instrucció pública i deute. Enric de la Riba, que tornà a ser elegit president de la Manomunitat el 12 de maig de 1917, fou el veritables motor de l´obra realitzada per aquella fins que fou dissolta el 1925 pel general Primo de Rivera. Per posar les bases d´autonomia de més llarg abast, hom creà i envigorí institucions com l´Institu d´Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l´Escola Superior d´Agricultura, les Biblioteqes Populars, l´Escola del Trebal, la de bibliotecaries i moltes d´altres.la Mancomunitat de Catalunya intervingué directament en la lluita autonomista iniciada el 1918, lliurant al govenr espanyol unes Bases de Autonomia i redactant sobiranament l´Estatut d´Autonomia de catalunya, que fou aprovat per l´assemblea general el 25 de gener de 1919.
Descargar
Enviado por:Rulo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar