Ciencias de la Salud


Malalties infeccioses


La salut en general

Podem defenir la salud com l'absencia de malaltia, però la salut no es tan sols un consepte físic sinò tmbé psiquic es a dir mental, a mes es un consepte mental ja que esta de mala salut afecta la relació amb els altres i amb l'entorn.

Per mantenirnos en bona salut es imprescindible que tinguem una serie d'habits saludables i que intentem prevfenir les malalties

Habits saludables

Anomenem habits saludables tots els habits que ajuden a mantenirn-os en bona salut i prevenir les malalties.

Uns dels habits de salut més importants de la nostra vida es mantenir una dieta saludable, a més recorda que es basic observar una serie de conductes sanes, per exemple mastegar be els aliments o evitar banyar-se o fer exersisi físic despres de menjar.

Finalment són aplicables normes com para evita les substancies nocives (tabac o alcohol) fer exersisi fisic abitualment i observar la higene de la pell..

Les malalties

La malaltia es un prosses anormal que altera modifica i impideix l'acxtivitat d'una part del nostre cos o de tot l'organisme

Les malalties infeccioses són degudes a l'accio de microgranissmes

Les malalties congeniques són les que es manifesten en el moment de neixer

Les malalties hereditaries es transmeten de pares a fills

Les malalties per carencia són degudes al déficit o a l'absencia den la dieta de vitamines

Les malalties cròniques són les que es prolonguen en el temps i no tenen cura posible

Una malaltia pot pertanyer al mateix temps a diversos grups d'aquesta clasificació que em fet.

Les epidèmies i pandèmies

Un a epidemia és una gran malaltia que afecta una comunitat com ara una ciutat, un país o una regió d'un continent.

Una padèmia és una malaltia que afecta a un territori molt gran, com un continent o més d'un.

Actualment, la medicina fa que sigui molt més difícil que una malaltia s'estingui tant que és crei una epidemia.

Lluitant contra les malalties

La medicina disposa de diversos recursos per lluitar contra les malalties, el més utilitzat és el tractament amb farmàcs que en molts casos permet que la persona malalta es curi.

En alguns casos en què el tracament farmacòlogic pot fracasar, es fan intervesions quírurjiques.

La vacunació que s'estudia, es un dels recursos de la medicina preventiva és a dir que intenta prevenir les malalties i evitar que es produeixen.

Les malalties produides per microbis

Les malalties infeccioses són les produïdes per diversos microgranismes.

Els microgranismes que produeixen malalties s'anomenen, patogens i poden ser de quatre tipus diferents, els patogens poden entrar per via digestiva com també per contacte sexual, es començen a reproduir i causen diferents efectes, el més habitual dels quals es la febre que en reaslitat es una defensa del cos nostre

Prevenir les malalties iunfeccioses

És difícil prevenir les malalties infeccioses ja que moltes s'encomanen facilment. La vacunació consisteix a intruduir a l'organisme un preparat que rep el nom de vacuna què conte els microgranismes que provoquen la malaltia

Com el contingut de la vacuna està tractat i atenuat, no produeix malalties, però permet que el sistema de defensa del cos.

Malalties produïdes pel virus

El refredat comú és una malaltia molt contagiosa, produeix malestar augment i augment de la secressió nasal, una manera de prevenir el refredat és rentar-se sovint les mans quan s'està en contacte amb altres persones.

La grip se sol confondre amb el refredat d'hibern perquè es frequet a l'hibern, es trasmet igual i sw vwgades té sintomes iguals.

La sida es una malaltia molt greu produïda per virus que ataca el sistema de defensa de l¡organisme i que es transmet per contacte sanguini, els populars antibiotics no son eficaços per combatre aquestes malalties.

Malalties produides per bacteris

La salmonel·losi es produeix per haver manjat en mal estat, contaminats pel bacteri salmonelosi. Els sintomes provaca febre alta i problemes digestius greus.

El tetanus es produeix per una infecció del bacteri clostridium tetani que es troba als metalls robellats

Malalties produïdes per fongs

Els fongs són molt contagiosos, i se solen desenvolupar en persones que tenen una higene deficinet, les infeccions per fongs no causen malalties greus.

Malalties produïdes per protozous

Les malalties produïdes per protozous són les més propies de les zones tropicals que de les nostres latituds.

La malaltia de la son que prove de l'africa es transmet d'una manera, semblant per la picada de la mosca tse-tse

Transtorns dels aparells de funció de nutrició

Els aparells digestius, circulatori, respiratori i excretor, que sòn els que fan la funció de nutrició, es poden veure afectats per una gran nombre de malalties. A continuació vorem alguns exemples.

Algunes malalties de l'aparell digestiu

Quan parlem de malalties relacionades amb l'aparell digestiu, sobin oblidem avegades tmb oblidem que la bona tmbé es una part d'aquest aparell. Una de les malalties bucals es la caries que consisteix en la destrució progressiva de les peces dentals deguda a l'atac dels bacteris que viuen en la boca.

Entre les malalties digestives més conegudes tmbé es troben les úlceres, una ulcera és una petita ferida que es produeix a la paret de l'estomac o la duodè.

La gastrorinteritis es produeix per la infecció causada per birus o bacteris o per intoxicació alimentaria.

Algunes malalties de l'aparell respiratori

A banda del refredat comú podem esmentar dos malalties importants: la brinquitis i l'asma

La bronquitis és la inflamació dels bronquis deguda a la infecció causada per un bacteri, es cura amb un tractamnent a base de antibiòtics i és important vigilar la evolució del malalt per evitar que es convertixi en una malaltia crònica.

L'asma es produeix per la contracció sobtada dels músculs dels bronquiols que dificulta notablement la respiració. Això es degut en la major part de les vegades a una reacció al·lèrgica.

Malalties de l'aparell circulatori

Moltes malalties de l'aparell circulatori es donen degudes a l'obstrucció dels vasos sanguinis.

L'aterosclerosi és una malaltia greu ocasionada per acumulació de greix a les artèries.

La trombosi és deguda a la formació d'un coàgul de sang en un vas sanguini.

L'anginia de pit es produeix per l'estrenyiment o l'obstrucció parcial de les coronàries.

L'imfart de miacondri es canvi es produeix per mort d'una part del cor a causa de l'obstrucció total de les artèries.

Malalties de l'aparell

Entre les malalties més comunes estan la cistitis inflamació de la bufeta orinaria i la infecció de rinyons que es manifesta en la presencia de sang a la orina.
Descargar
Enviado por:Floopy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar