Economía


Leasing


LEASING

El leasing o arrendament financer, és una forma de finançament de l'inmobilitzat material. Quan una empresa vol comprar un bé de l'Inmobilitzat Material entre les posibilitats que té, com ara endeutar-se amb el proveïdor, també pot comprar mitjançant el leasing. Amb el leasing, hi intervenen:

 • L'empresa que vol adquirir el bé.

 • Els proveïdors de l'inmobilitzat.

 • L'empresa de Leasing, que financia l'operació,

 • Així, l'empresa de leasing paga al proveïdor i nosaltres ens quedem amb un deute amb l'empresa de leasing.

  Tenim el dret a utilitzar aquest bé, a canvi d'anar pagant unes quotes a l'empresa de leasing. En el cas que no paguessim aquestes quotes, l'empresa de leasing se'l quedaria. Quan hem acabat de pagar totes les quotes, el bé serà nostre sempre i quan s´hagi especificat en el contracte l'opció de compra. Podem utilitzar la màquina, encara que aquesta no serà nostra.

  Exemple:

  Una empresa vol comprar una màquina de 10.000 u.m. i fa un contracte de leasing amb les següents condicions:

  • 3 quotes anuals de 4000 u.m. amb opció de compra de 400 u.m.

  • La màquina té una vida útil de 10 anys.

  El contracte al seu inici:

  A l'inici

  10.000 Drets s/bens en règim d'arrendament

  financer (217)

  2.400 Despeses per interessos diferits (272) -a- Proveïdors d'Inmob. a c/t. (523) 4.000

  Proveïdors d'Inmob. a l/t (173) 8.400

  Quota i Amritizacio 1 any

  4.000 (523) Proveïdors d'Inmob a c/t

  1.000 (681) Dot. Amortit. I. Mat

  800 (662) Int. Deutes a l/t -a- Bancs (572) 4.000

  A.A.I.Mat.(281) 1.000

  Despeses per int. diferits (272) 800

  Reclasif. del deute

  4.000 (173) Proveïdors I. M. l/t -a- Proveidors I. M. c/t (523) 4.000

  Al final 3 any amb opció de compra

  10.000 Maquinària (223) -a- Drets s/bens en règim

  d'arrendament financer (217) 10.000

  3.000 A.A.I.I (281) -a- A.A.I.M. (282) 3.000

  Al final 3 any sense op. de compra

  3.000 (281) A.A.I.I.

  400 8523) Prov. Inmob. c/t

  6.600 (679) Despeses i pèrdues d'exercicis

  Anteriors -a- Drets s/bens en règim d'arrendaments

  financer 10.000

  AMORTITZACIONS D'EMPRÈSTITS.

 • Una societat posa en circulació un emprèstit d'obligacions durant 5 anys. Si cotitza en borsa, la pròpia empresa pot comprarles.

 • Hi han contractes d'emprestits que no cotitzen en borsa.

 • Exemple:

  Una empresa amortitza obligacions per compra en borsa.

  10.000 obligacions a 500 u.m. Prima de reemborsament del 105%.

  (150) Obligacions i bons

  10.000 * 500 * 105% = 5.250.000

  Valor de reemborsament = 5.250.000

  Valor d'adquisició en borsa = 10.000 * 500 *94% + 15000 (Despeses) = 4.715.000

  Bª = 535.000

  5.250.000 (150) Obligacions i bons a (509) Obligacions i bons a amortitzar 5.250.000

  5.250.000 (509) Obligacions i bons a amortitzar a (774) Bº per operacions amb obligacions i

  accions pròpies 535.000

  Bancs 4.715.000
  Descargar
  Enviado por:Natàlia López Mediavilla
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar