Derecho


Jurisdiccions de Espanya


INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL 2004/05

LES JURISDICCIONS (ESPANYA): CIVIL

PENAL

CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

SOCIAL

JURISDICCIÓ CIVIL (Art. 22 LOPJ)

En tot el territori espanyol

COMPETÈNCIES

I. a) Drets reals

b) Arrendaments d'immobles

II. a) Societats o persones jurídiques: constitució, validesa i dissolució

b) Societats: decisions i acords dels seus òrgans

III. a) Registre Civil: validesa, nulitat

b) Patents i altres drets sotmesos a registre i dipòsit

IV. a) Resolucions judicials espanyoles: reconeixement i execución

b) Resolucions judicials estrangeres

V. a) Per sotmetiment de les parts als Tribunals espanyols

b) Per domicili espanyol del demandat

COMPETÈNCIES PER DEFECTE [últim domicili habitual espanyol]

VI. Declaració d'absència o defunció (desaparegut)

VII. a) Incapacitació

b) Mesures de protecció de la persona

c) Protecció dels bèns de menors o incapaços

VIII. Relacions patrimonials i personals dels matrimonis: nulitat, separació i divorci

IX. Filiació i relacions paterno-filials

X. Adopció (per espanyols)

XI. Demanda de prestació alimentària (per espanyol)

XII. Obligacions contractuals

XIII. Obligacions extra-contractuals

XIV. Accions rel·latives a bèns mobles

XV. Succesions (últim domicili/ territori espanyol)

XVI. Contractes de comunitats

 • Vendes a plaços

 • Altres contractes de prestació de serveis

 • XVII. Assegurances (assegurat + assegurador espanyol)

  XVIII. Litigis per explotació de sucursal, agència o establiment mercantil

  XIX. Adopció de mesures provisionals (cumplimient a Espanya)

 • sobre bèns

 • sobre persones

 • JURISDICCIÓ PENAL (Art. 23 LOPJ)

  Requisits:

 • Que el fet sigui punible en el lloc d'ejecució

 • Denúncia del perjudicat o del Ministeri Fiscal

 • Principi “Non bis in indem” (no absolt, indultat i/o condemnat a l'estranger)

 • Traició i contra la pau i la independència de l'Estat

 • Contra la Corona: succesor, consort o Regent

 • Rebel·lió i sedició

 • Falsificació:

 • A_signatura Reial

  B_segell de l'Estat

  C_signatura de Ministres

  D_segells oficials

  E_moneda espanyola

  F_altra que perjudiqui l'Estat

 • Atemptat contra funcionaris espanyols

 • Delictes perpetrats per funcionaris residents s l'estranger

 • Delictes contra l'Administració Pública

 • Delictes relatius al control de canvis

 • Genocidi

 • Terrorisme

 • Pirateria

 • Falsificació meneda estrangera

 • Prostitució [proxenetisme, etc]

 • Corrupció de menors

 • Narcotràfic

 • Altres que s'han de perseguir d'acors amb Convenis i/o Tractats internacionals

 • JURISDICCIÓ CONTENCIOSA/ADMINISTRATIVA (Art. 24 LOPJ)

 • Disposicions de carácter general

 • Actes de les Administracions Públiques espanyoles

 • Actes dels Poders Públics espanyols

 • JURISDICCIÓ SOCIAL (Art. 25 LOPJ)

  I. Drets i obligacions de contractes de treball:

 • Servei o contracte realitzat a Espanya

 • Demandat amb domicili /agència/sucursal/altra representació a Espanya

 • Treballador i empresari espanyols (qualsevol territori de realització contracte/servei)

 • Contracte d'embarcament si la oferta és rebuda a Espanya per treballador espanyol

 • II. Control de legalitat dels convenis col·lectius:

  Celebrats a Espanya + Comflicte a territori espanyol

  III. Pretensions de la Seguretat Social enfront:

  A_entitats espanyoles

  B_domicili/agencia/delegació/altra representació a Espanya

  ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓ CIVIL

  ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓ PENAL

  ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA/ADMINISTRATIVA

  :Recursos de convenis entre:

  Administr. Pública i Tribunal economic-administratiu

  ESTRUCTURA DE LA JURISDICCIÓ SOCIAL

  Espanyols

  Espanyols Estrangers

  Estrangers

  Delictes i faltes en territori espanyol

  Delictes i faltes en territori NO espanyol

  Espanyols (i estrangers nacionalitzats)

  Estrangers amb nacionalitat posterior a la comissió

  INICI JURISDICCIÓ CONTENCIOSA/ADMINISTRATIVA (Art. 24 LOPJ)

  JUTGE DE PAU

  JUTGE DE 1ª INSTÀNCIA

  JUTJAT MERCANTIL

  JUTJAT de VIOLÈNCIA de la DONA

  JUTGE DE MARCA COMUNITÀRIA

  AUDIÈNCIA PROVINCIAL

  TRIBUNAL DE MARCA COMUNITÀRIA

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CC AA (sala civil i penal)

  TRIBUNAL SUPREM (sala 1ª)

  A B

  A B

  Recurs de casació Recurs_extraordinari de revisió

  Resp. Civil CC AA en competència

  Resp. Civil alts càrregs Poders Estat

  INICI

  JUTGE DE PAU

  JUTJAT D' iNSTRUCCIÓ

  JUTJAT de VIOLENCIA CONTRA LA DONA

  JUTJAT de VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA

  JUTJAT de MENORS

  JUTJATS CENTRALS D' INSTRUCCIÓ

  JUTJATS CENTRALS DE LO PENAL

  AUDIÈNCIA NACIONAL (SALA PENAL)

  JUTJAT DE LO PENAL

  AUDIÈNCIA PROVINCIAL

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CC AA (sala civil i penal)

  TRIBUNAL SUPREM (SALA 2ª)

  JUTJATS CENTRALS VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA

  JUTJATS CENTRALS DE MENORS

  Enjuiciament causes ESTATUT CC AA i competència

  Enjuiciament alts càrregs Poders Estat

  Delictes especials

  Amb competènices

  SENSE

  INICI

  JUTJAT CONTENCIÓS/ADMINISTRATIU

  JUTJATS CENTRALS CONTENCIÓS/ADMINISTRATIU

  AUDIÈNCIA NACIONAL (sala c/a)

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CC AA (Sala C/A)

  TRIBUNAL SUPREM (sala 4ª)

  Disposicions del Govern, CGPJ, Les Corts, T.C., T. Comptes, Defensor Poble

  INICI

  JUTJAT DE LO SOCIAL

  AUDIÈNCIA NACIONAL (sala Social)

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CC AA (sala Social)

  TRIBUNAL SUPREM (sala Social)
  Descargar
  Enviado por:Athos
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar