Publicidad, Márketing y Relaciones Públicas


Informació obligatòria de la llet esterilitzada


Assumpte:informació obligatòria que ha de portar la llet esterilitzada,que està a la venda en el mercat nacional.

Com ja s'ha especificat,tot aliment que estigui destinat a ser comercialitzat al mercat interior nacional,ha de portar una sèrie d'especificacions que li indiquin al consumidor unes característiques,fiables i regulades per l'Administració,del producte que desitja.

Per al nostre cas,primer veurem com es defineix legalment el concepte de llet esterilitzada,perquè no pugui induïr-nos a cap error:

Se entiende por leche esterilizada la leche natural entera o desnatada,sometida después de su envasado a un proceso de calentamiento en condiciones tales de temperatura y tiempo que asegure la destrucción de los microrganismos y la inactividad de sus formas de resistencia

segons una Ordre de la Presidencia del Govern per la que s'aprova la Norma General de Qualitat per a la Llet Esterilitzada;que l'han de complir tots els establiments,indústries o comerços,destinats a la fabricació,producció o,venda d'aquest tipus de llet.

Però,per veure com ha de ser l'etiquetat,abans haurem de conèixer quina definició s'en fa:

Etiquetado: Las menciones,indicaciones,marcas de fábrica o comerciales,dibujos o signos relacionados con un producto alimenticio que figuren en cualquier envase,documento,rótulo,etiqueta,faja o collarín que acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio”.

Alhora,tenir en compte que tot envàs destinat a la venda d'un producte alimentari un cop tencat en la mateixa indústria,ja no pot ser obert,encara que sigui parcialment,per evitar posteriors modificacions del producte sense que l'envàs sigui alterat.

Hi ha una sèrie de normatives que afecten tant al tractament de higienització del producte,com uns factors essencials de composició i calitat que ha de complir la llet per a ser comercialitzada,com els additius que pot incloure,com les normes microbiològiques i de contaminació que es duen a terme segons uns mètodes oficials d'anàlisis de mostres,etc;en les que nosaltres no ens hi centrarem,i que només les indiquem per saber que existeixen.

Anirem indicant i desglossant,punt per punt,cada una de les normes i obligacions,que ha de dur qualsevol envàs de llet esterilitzada,segons la Normativa vigent de l'Etiquetatge:

+L'etiquetatge ha de ser visible en el mateix envàs,i no pot incloure en cap cas propietats,característiques o publicitat del producte en qüestió que puguin induïr falsetat,incomprensiió o error al consumidor.

+Denominació del producte:

La denominación de venta del producto será la prevista por las disposiciones legales o reglamentarias que le sean aplicables y,en su defecto,el nombre consagrado por el uso en España o una descripción del producto alimenticio y,si fuera necesario,de su utilización,lo suficientemente precisa para permitir al comprador conocer su naturaleza real y distinguirlo de los productos con los cuales podria confundirse”.

I que s'esmenten les següents:

-“Leche esterilizada entera”:3.2% de greix; mín del 8.2% d' E.S.M.

-“Leche esterilizada desnatada”:máx 0.3% de greix; mín 8.35 d'E.S.M.

-“Leche esterilizada semidesnatada”:1.5-1.8% de greix; mín 8.2% d'E.S.M.

+Incloure un llistat dels ingredients que contingui,tals com llet de vaca,proteïnes de la llet,estabilitzants,...sempre precedit de la paraula “ingredients” en el mateix envàs.

+S'expressarà i s'indicarà el contingut net del producte,expressat en volum i,que dependrà alhora dels diferents tamanys dels envasos que s'hi troben al mercat.

+Data de durada mínima del producte expressada amb la llegenda “consumir preferentment abans de ...”,seguit de la data límit,a partir de la qual les propietats del producte poden començar a alterar-se i,a ser susceptibles de modificació.També s'han d'incloure les instruccions de conservació del producte,si del seu compliment en depenguès la validesa de les dates incloses en l'envàs.

+Identificació de l'empresa,del fabricador o del distribuidor,d'acord amb l'establert en la CEE,o el nom del païs importador en el cas de que aquest no pertanyi a la CEE.També s'hi farà constar el Registre Sdanitari de l'empresa i d'altres registres administratius d'acords amb la Normativa vigent:

-En la parte superior la palabra ESPAÑA o la letra E mayúscula.

-En el centro una referencia al lugar en el que se indica el número de Registro General Sanitario de Alimentos del establecimiento.

-En la parte inferior las siglas CEE.

+Instruccions d'ús del producte per tal de permetre un ús apropiat del producte,sempre i quan,la seva omissió indueixi a errors en la seva utilització.

Pel que fa a la rotulació de l'envàs d'un producte,s'hauran d'esmentar les directrius anteriors,de la següent forma:

-denominació del producte o marca.

-Nombre i contingut net dels envasos.

-Nom o raó social o denominació de l'empresa,i en tots aquests casos també hi haurà de constar l'any.

Totes aquestes indicacions obligatòries,hauran de ser comprensibles,fàcilment identificables i no poden ser ni disimulades,ni tapades o separades per cap altre indicació o imatge,de manera que facin difícil la seva lectura o identificació al consumidor.

Aquest,serà el recull de normes que han de complir i plasmar totes les etiquetes que facin referència a la llet esterilitzada,així com la menció en l'envàs del tractament tèrmic realitzat.

“E.S.M.:extracto seco magro procedente de la leche”
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar