Derecho


Impost sobre bens immobles


IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

NATURALESA I FET IMPOSABLE

El TRLRHL, en el seu article 60, estableix que l'IBI és un tribut directe de caràcter real, que grava el valor dels béns immobles.

Amb la reforma introduïda per la llei 51/2002 LGT realitza una nova regulació de l'IBI.

L'art. 62 del TRLRHL diu que constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials:

 • concessió administrativa

 • dret real de superfície

 • dret real d'usdefruit

 • dret de propietat

Als efectes d'aquest impost tindran la consideració de béns immobles rústics, urbans o de característiques especials, els definits per les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

En el cas de que un mateix immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals s'entendra que pertany a cadascun d'ells per la superfície que ocupi en cada terme.

No estan subjectes a aquest impost:

 • carreteres, camins i la resta de vies terrestres i també béns de domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.

 • Béns de domini públic afectes a l'ús públic.

 • Béns de domini públic afectes a un servei gestionat, directament, per l'ajuntament.

 • Béns patrimonials.

La 48/2002 LCI estableix en el seu art.2 que un bé immoble és una parcel·la del sol d'una mateixa naturalesa, enclavada en un terme municipal i tancada per una línia poligonal que delimita l'àmbit espacial del dret de propietat d'un propietari, i les construccions en aquest àmbit.

Els béns immobles es classifiquen cadastralment en:

 • Urbans

 • Rústics - producció elèctrica i gas

 • Característiques especials - centrals nuclears

- preses, salts d'aigua i embassaments

- autopistes, carreteres i túnels de peatge

- aeroports

- ports comercials

Exempcions obligatòries (art. 63.1)

EXEMPCIONS Exempcions obligatòries però pregades (art. 63.2)

Exempcions potestatives per l'ajuntament (art. 63.3 i 63.4)

Exempcions obligatòries (art. 63.1)

 • Béns de propietat de l'Estat, CCAA o de les entitats locals, que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana, als serveis educatius i als serveis penitenciaris.

 • Béns comunals.

 • Béns de l'església catòlica i de les associacions confessionals no catòliques, legalment reconegudes.

 • Béns de la Creu Roja.

 • Béns que els hi sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor, i amb la condició de reciprocitat.

 • La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent.

 • Els terrenys ocupats per les vies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o qualsevol altre servei indispensable per l'explotació de les línies ferroviàries.

 • Exempcions obligatòries, però pregades (art. 63.2)

 • Centres docents acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu.

 • Els declarats monument o jardí històric d'interès cultural, amb una antiguitat igual o superior a 50 anys.

 • Muntanyes on es realitzin repoblacions de masses arbolades.

 • Exempcions potestatives pels Ajuntaments (art. 63.3 i 63.4)

  S'hauran de regular a traves de les ordenances fiscals.

  Les ordenances fiscals podran establir una exempció a favors dels béns de que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública.

  També podran establir l'exempció, per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptatòria, quan la quota líquida no superi la quantia que es determini mitjançant l'ordenança fiscal.

  SUBJECTE PASSIU (Art. 63 TRLRHL)

  Són subjectes passius les persones naturals, jurídiques o les entitats a les que es refereix l'art. 35.4 de la LGT, que ostenti la titularitat del dret de que sigui constitutiu el fet imposable.

  En el supòsit de concurrència de diferents concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer el major cànon.

  Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre la resta de concessionaris, la part de la quota líquida que els correspongui en proporció als canons que hagin de satisfer cadascun d'ells.

  En l'art. 64 de la LRHL es regula l'afecció dels béns al pagament de l'impost i la responsabilitat solidaria, establint que:

 • en els supòsits de canvi de titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable, els béns immobles quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributaria. Per la qual cosa, els notaris sol·licitaran informació i advertiran sobre els deutes pendents de l'immoble que es vol transmetre.

 • responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seves participacions, els copartíceps o cotitulars, si figuren inscrits en el Cadastre.

 • En l'art. 3 de la LCI (48/2002) s'estableix qui son els titulars a efectes cadastrals:

 • les persones naturals i jurídiques donades d'alta al Cadastre, per ostentar sobre un bé immoble la titularitat d'algun dels següents drets:

  • concessió administrativa

  • dret real de superfície

  • dret real d'usdefruit

  • dret de propietat

 • quan un bé immoble pertanyi pro indivís a una pluralitat de persones, la titularitat cadastral s'atribuirà a la comunitat constituïda. En el cas que aquesta no aporti el NIF, la titularitat s'assignarà a qualsevol dels membres de la comunitat.

 • BASE IMPOSABLE (Art.65 TRLRHL)

  La base imposable estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació.

  El valor cadastral estarà integrat pel valor cadastral del sòl i el valor cadastral de la construcció.

  Per la determinació del valor cadastral es tindran en compte els següents criteris:

  • localització

  • la despesa de l'execució material de les construccions, els beneficis de la contrata, els honoraris professionals i els tributs que graven les construccions.

  • despeses de producció i beneficis de l'activitat de promoció

  • circumstancies i valor de mercat.

  Els valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat.

  El valor cadastral es determinarà mitjançant el procediment de valoració col·lectiva o de forma individualitzada.

  El procediment de valoració col·lectiva podrà iniciar-se d'ofici o a instància de l'ajuntament.

  Les lleis de Pressupostos Generals de l'Estat podran actualitzar els valors cadastrals amb l'aplicació de coeficients (art. 14 LCI), que podran ser diferents per cada classe d'immoble.

  BASE LIQUIDABLE (Art. 66 a 70 TRLRHL)

  La base liquidable serà el resultat d'aplicar a la base imposable alguna reducció.

  La BL es notificarà conjuntament amb la BI en els procediments de valoració col·lectiva. En aquesta notificació s'inclourà la motivació de la reducció i els imports de la reducció, i també l'import de la BL del 1er any de vigència del nou valor cadastral.

  La reducció en la BI s'aplicarà en aquells immobles urbans o rústics que es trobin en alguna d'aquestes dues situacions:

 • Immobles on s'hagi incrementat el valor cadastral com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general.

 • Immobles que es trobin en municipis on s'hagi aprovat una ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de la reducció i que els seu valor cadastral s'alteri per alguna de les següents causes:

  • Procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o parcial.

  • Procediments simplificats de valoració col·lectiva

  • Procediments d'inspecció

  Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici, i durant un període de 9 anys a contar desde la entrada en vigor dels nous valors cadastrals.

  La quantia de la reducció serà el resultat d'aplicar un coeficient reductor, que tindrà un valor de 0,9 el 1er any d'aplicació, i anirà disminuint en 0,1 cada any fins a la seva desaparició.

  QUOTA

  La quota íntegra serà el resultat d'aplicar a la BL el tipus de gravamen.

  El tipus de gravamen ve regulat en l'art. 71 del TRLRHL:

  mínim 0,4% mínim 0,3%

 • Urbans Rústics

 • màxim 1,1% màxim 0,9%

  Aquests tipus es podran incrementar amb els punts percentuals, qual es doni alguna d'aquestes circumstancies:

  URBANS

  RÚSTICS

  Municipis capital de província o CCAA

  0,07

  0,06

  Municipis on hi hagi transport públic

  0,07

  0,05

  Municipis que donin més serveis

  0,06

  0,06

  Municipis on els terrenys rústics representin més del 80% de la superfície del terme

  --

  0,15

 • Els béns de característiques especials 0,6%

 • Els ajuntaments podran establir per cada grup, un tipus diferenciat entre el 0,4 i el 1,3%.

 • Els immobles d'ús residencial que es trobin desocupats permanentment, podran tenir un recàrrec del 50% de la quota si així ho estableix l'ajuntament.

 • En municipis on entrin en vigor nous valors cadastrals, l'ajuntament podrà establir, durant un període màxim de 6 anys, tipus de gravamen reduïts, els quals no podran ser inferiors de 0,1 pels béns urbans, ni de 0,075 pels rústics.

 • Per obtenir la quota líquida, s'han de restar a la quota integra l'import de les bonificacions:

 • Bonificació entre el 50 i el 90% immobles d'empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària.

 • Aquesta bonificació comprendrà desde el període impositiu següent al que s'iniciïn les obres, fins al posterior de la finalització.

  Com a màxim seran 3 períodes impositius.

 • Bonificació del 50% immobles de protecció oficial. Durant 3 períodes impositius següents al atorgament de la qualificació definitiva de vivendes de protecció oficial.

 • Aquesta bonificació l'ha de demanar l'interessat.

  Una vegada acabat el termini fixat per la bonificació, l'ajuntament podrà establir una bonificació del 50% per un període i una quantia anual que es determinarà a les ordenances fiscals.

 • Bonificació del 95% béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra.

 • Bonificació del 90% subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.

 • Aquesta bonificació s'haurà de regular en les ordenances fiscals.

 • Bonificació de fins al 50% béns ens els que s'hagi instal.lat sistemes d'aprofitament de l'energia solar.

 • MERITACIÓ I PERÍODE IMPOSITIU

  L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu.

  El període impositiu coincideix amb l'any natural.

  Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació al cadastre, tindran efectivitat en el meritament de l'impost immediatament posterior al moment en que produeixin efectes cadastrals.

  GESTIÓ DE L'IMPOST

  La liquidació, recaptació i revisió dels actes dictats en via de gestió tributaria d'aquest impost seran competència exclusiva de l'Ajuntament, i comprendrà les funcions de:

  • Reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions

  • Realització de les liquidacions

  • Emissió dels documents cobratoris

  • Resolució d'expedients de devolucions d'ingressos indeguts

  • Resolució de recursos

  Els Ajuntaments podran agrupar en un únic document de cobro totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics en un mateix municipi.

  L'impost es gestionarà a partir de la informació del padró cadastral.

  Aquest padró es formarà anualment per cada terme municipal.

  La no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral haurà de ser immediatament comunicada al cadastre perque faci les rectificacions pertinents.
  Descargar
  Enviado por:Guspira
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar