Publicidad y Relaciones Públicas


Historia del mundo actual


HISTÒRIA DEL MÓN ACTUAL

* PERÍODE D'ENTREGUERRES:

  • Comencen conflictes ideològics èxits social (democràcia).

  • Després de la 1ª Guerra Mundial ! reconsideren: valors socials i religiosos.

! repercussió: mitjans de comunicació, mèdics, socials, mentals,...

  • Els polítics creen una societat mes justa, igualitària i protectora.

  • La societat busca ajuda a l'estat (malaltia, feina).

  • Estat s'iguala a la nació.

  • 1914: Tres ideologies noves que busquen crear un mou on tots es sentim segurs:

  • Democràcia liberal parlamentària.

  • Comunisme.

  • Feixisme.

 • Aquest període fa descobrir la crisi de les ideologies pures i el redescobriment de virtuts democràtiques, els drets, la intimitat,...

 • El període finalitza amb la Caiguda del Mur de Berlín.

 • 1918: -

 • Triomf de les democràcies.

 • Es creen grans constitucions.

 • Tothom te igualtat davant la llei.

 • El triomf de la Democràcia es veu en el de la Revolució Russa.

 • 1938: no queda res dels sistemes democràtics instaurats a finals de la 1ª G.M.

 • Recuperació principal ! Establiment de lleis.

 • AGITACIÓ SOCIAL ! REVOLUCIÓ RUSSA

   • Revolució necessària després de la 1ª G.M. ! Revolució constitucional.

   • Revolució russa ! Forma de les classes socials per aconseguir el poder.

  ! Orígens: en la misèria de les classes populars.

   • Situació de crisi de valors i d'ordre que finalitza amb el feixisme i nazisme.

   • Burgesia: Recolza ideologies. (tendència cap a ideologies feixistes i nazis).

  S'allunya cap a la dreta per por a les ideologies.

  * PERÍODE D'ENTREGUERRES

  Etapa de trasbalsament de l'ordre social, de la vida intima i de

  l'economia.

   • En la Revolució russa els feixistes:

   • No tenen consciència que estan duen a terme una revolució.

   • Concepte marxista: Revolució burgesa.

   • Revolució socialista dels treballadors.

     • LENIN: fa una revolució proletària.

     • MUSSOLINI I HITLER: triomfen perquè s'introdueixen a través d'un sistema democràtic per a constituir-ne un d'antidemocràtic.

     • Incorporacions al Règim feixista ! Raó: descontentament de diversos països després la 1ª G.M. (Per exemple els afectats pel Tractat de Versalles ! acusen al liberalisme).

    La propietat de la terra (principal motiu de la G. Del 1936)

     • FEIXISME ! a causa descontentament de la G.M.

    ! Tractat de Versalles.

    ! Inestabilitat Governs liberals.

     • Europa permet tot ! Feixisme i Nazisme perquè no té clars els principis democràtics globalitzadors.

    *CRISI DEL CAPITALISME

     • Després de la 1ª G. M. ! desapareixen els valors.

    ! Caos de l'economia i de la societat en general (Polònia i Grècia)

    ! lliurecanvisme: crisi

    ! la gent és més sociable a causa de les experiències viscudes.

     • Notícies procedents de Rússia ! Els obres estan el poder

    (equivocades).

    ! Lenin en realitat no es modernitza i tira endavant (aquest ordre dóna pas a un sistema semblant al capitalisme).

    ! Hi ha un esperit sindical molt fort.

    ! Es produeixen accions com en pistolerisme (assassinats) i la globalització.

    ! Gràcies a tot l'esperit sindical, Espanya es modernitza.

     • Competicions entre països: la crisi augmenta (la burgesia enganya i traïciona) !Tot això porta al crac del 29.

    Societat i economia

     • Informació de Rússia a Espanya ! es vol transformar la economia cap a una més social.

     • Conseqüències de la Guerra: la pèrdua del liberalisme.

     • A principis del s. XX França pren la iniciativa i es sindicalitza.

     • Es creen els Estat Units d'Europa i per a estabilitzar Europa es crea un consorci.

     • Intents de garantir l'equilibri ! el capitalisme no vol entrar ! fracàs d'aquesta economia política ! Conseqüència: la creació de la societat de nacions (Seu a Ginebra), sent el fòrum precedent a la creació de la ONU.

     • Les classes populars creuen q la Societat de Nacions no té cap funció i es produeix una crisi democràtica.

     • 1923: Alemanya deixa de pagar els acords de Versalles.

    França humiliada.

    Intervé EEUU que en surt beneficiat.

     • 1923 - 1929: Invasió americana (productes americans).

     • Després de la crisi del 1923 - 25 es renoven els pactes del Tractat de Versalles.

     • Itàlia es troba en una crisi de postguerra.

     • *CRISI DEL SISTEMA DEMOCRÀTIC finalitza amb la Caiguda del Mur de Berlín.

     • La crisi del capitalisme potencia el nacionalisme ! sistemes econòmics i polítics fracassen.

    * NOU ORDRE DE HITLER

     • Incapacitat de les democràcies de copsar els canvis.

     • Sistema democràtic del s. XX ! Realitat inexistent

    ! Europa: creixia una moda feixista.

    ! Imatge i Sentiment de la gent cap a Mussolini, Hitler i Slalin. ! Capaços de posar ordre a la situació.

     • Feixisme ! dóna a la gent la sensació d'arreglar-se tot.

     • L'EUROPA ACTUAL ! Solida i unida.

    ! Basada en la democràcia, igualtat i respecte, les llibertat i dret social.

    ! Aquesta Europa Unida no és un invent només sorgit a causa de la 2ª GM.

     • Realitat i conclusió del sistema de Hitler: esclavització de la població que acaba amb el redescobriment dels valors i el sistema democràtic.

     • Alemanya: hi ha forats negres ! a traves del sistema Nazi aconsegueixen millores.

     • 20 anys de promeses incompletes dels sistemes democràtics donen pas als nous sistemes autoritaris.

     • Alemanya rebutja ajudes externes ! Més tard, quan ho necessita, ja és massa tard.

    EXTERMINI JUEU

    1r Règim Nazi ! proposa deportació jueus cap a Madagascar.

    Considera als jueus, retardats, homosexuals ! amenaça per a Alemanya.

    Grans despeses d'armament i recursos materials.

     • Gran moviment de població.

     • Els jueus que treballen, ho fan d'esclaus.

     • Concordança entre ! Sistema d'extermini i recuperació econòmica.

    ! Reassentament i genocidi.

     • Hitler: tenia la idea de una Europa piramidal on Alemanya seria dalt de tot.

    Volia acabar amb tots els nacionalismes menys l'alemany.

    Volia una Europa unida.

     • Els nacionalismes rebutjaven a Hitler.

     • Hitler i Stalin: Volien establir un nou ordre social i econòmic a Europa.

    Violència del sistema alemany ! Quan la ideologia nazi s'imposa a la nacionalitat econòmica.

     • 2ª GM ! Guerres extra: racial, minories, religions.

    Confrontació de classes (rurals contra urbanes)

    Guerra Civil (conseqüència de la 1ª GM i la Rev. Francesa)

     • Conseqüències de la 2ª GM ! gran destrucció social.

    Canvi mentalitat

    Forats en el teixit social

    Desequilibri racial

    * IMPERIS, NACIONS I MINORIES:

     • Es posa en qüestió que la societat pugui funcionar sense l'Estat.

     • Democràcies s'enfronten al règim nazi al veure trontollar les estructures.

     • Triomf de Hitler ! a causa de la fragilitat, falta de decisió del sistema democràtic.
  Descargar
  Enviado por:Nunu
  Idioma: castellano
  País: España

  Te va a interesar