Historia


Historia de Galicia: la formación del Estado Liberal (1833-1843)


 • A implantación do liberalismo. A actuación en Galiza (1833 - 1843)

 • O carlismo en Galiza

 • As bases sociais do carlismo galego

 • Apoios ao carlismo:

  • O clero, como reacción á política das Cortes de Cádiz, leva a cabo actividades de espionaxe, recadación de fondos, propaganda, milita na guerrilla...

  • Boa parte da fidalguía, pero non toda.

  • Grande parte do campesiñado.

 • Apoios ao liberalismo:

  • Sectores da fidalguía.

  • Sectores do campesiñado.

 • A primeira guerra carlista (1833 - 1839) en Galiza

 • Inicio: alzamento de voluntarios realistas en Talavera de la Reina trala morte do monarca Fernando VII.

 • Desenvolvemento:

  • Os carlistas organízanse en guerrillas ou partidas que:

   • Desgastan o inimigo.

   • Non lles permiten formar un exército regular.

   • Dirixidas por clérigos e fidalgos.

  • A rexente María Cristina busca apoios a favor da causa isabelina e toma medidas contra o carlismo (depuración do exército...)

  • Don Carlos manda proclamas desde Portugal, onde estaba exiliado, a Galiza, que fan que en 1834 comece o conflito en Galiza.

 • Fin: a guerra estaba decidida desde 1837 e o 29 de agosto de 1839 asínase o Convenio de Vergara, no que se acorda:

  • Obediencia a Isabel II.

  • Amnistía para os oficiais carlistas que se entreguen.

 • A actuación das institucións

 • As institucións combinan as súa actividade co apoio á causa anticarlista, algunhas delas son o Gobernador de Lugo ou o Capitán General (Pablo Morillo, nomeado pola rexente María Cristina).

  Créase a Junta de Armamento y defensa de Galicia (1835) para combater o carlismo e, posteriormente, as deputacións provinciais (1835).

 • As partidas carlistas de 1847

 • Na segunda guerra carlista rexorden en Galiza os apoios a este movemento, especialmente en Lugo e Santiago.

 • O réxime do Estatuto Real. Proclamación e desenvolvemento en Galiza (1834 - 1836)

 • Transformacións do réxime levadas a cabo pola rexente María Cristina

 • Para consolidar a monarquía isabelina a rexente María Cristina promulga o Estatuto Real (1834 - 1836), que supón un tímido paso cara a institucionalización do liberalismo:

  • Pretende corrixir as propostas das Cortes de Cádiz.

  • Moi moderado.

  • Divide as Cortes en dúas Cámaras:

   • Próceres, designados.

   • Procuradores, elixidos (21 por Galiza).

  • Establece o sufraxio censatario (comarcal e provincial).

 • Reacción dos liberais perante o Estatuto Real

 • Os liberais non estaban satisfeitos con estas tímidas reformas, polo que:

 • Constitúen xuntas que crean tensión ente liberais e goberno.

 • Hai intentos revolucionarios que debilitan o goberno.

 • O seu obxectivo é:

 • Cese do conde de Toreno e convocatoria das Cortes.

 • A presentación dunha lei electoral.

 • Supresión das ordes relixiosas (o conde Toreno suprimirá algunhas, pero acabará dimitindo).

 • Logros dos liberais

 • A chegada ao poder do liberal Mendizábal supón:

  • A submisión voluntaria das xuntas, que crían cumpridos os seus obxectivos.

  • Un paso máis cara a institucionalización do liberalismo: novo exército e lei electoral.

  • A convocatoria de eleccións por mor das diferenzas entre Mendizábal e o Estamento dos Procuradores.

  Neste momento configúranse definitivamente dous partidos: o moderado e o progresista e nas eleccións de 1836:

  • O sistema será o elixido polos Procuradores e legalizado por Istúriz (Presidente do Consello de Ministros): elección directa e voto censatario.

  • As listas de electores elaboraranas as deputacións e concellos (en Lugo aumentará respecto das anteriores).

  • En Galiza constituirase a Junta electoral del parido (partidos xudiciais) e a Junta electoral provincial.

  En agosto de 1836 prodúcese o levantamento de La Granja, ao que se sumará o liberalismo radical galego, que obriga á rexente a:

  • Proclamar a Constitución de 1812.

  • Dar o poder a un progresista (Calatrava).

 • O réxime progresista de 1837 e a súa implantación en Galiza

 • Constitución de 1837 e lei electoral

 • Entre 1837 e 1845 moderados e progresistas están continuamente enfrontados, elaborando estes últimos a Constitución de 1837:

  • É unha vía intermedia entre a Constitución de Cádiz e o Estatuto Real.

  • A Coroa pode disolver as Cortes e ten control sobre o Senado.

  • As Cámaras teñen iniciativa legal.

  • Recoñécese a soberanía nacional.

  • Non se fai referencia a unha confesionalidade estatal.

  • Liberdade de imprenta.

  • Autonomía dos municipios.

  • Milicia nacional.

  Nese mesmo ano promúlgase unha nova lei electoral:

  • Sufraxio censatario.

  • Representación directa por provincias.

  • A representación de Galiza era maior cá da media do Estado.

 • Simpatizantes e detractores do progresismo

 • O progresismo galego estaba representado nas distintas cidades: Compostela (intelectuais e universitarios), Vigo (Ramón Buch), Pontevedra (Martelo Núñez), Lugo (José Becerra, Juan Diego Osorio), Ourense (Mauricio García).

 • A oposición ao progresismo dividíase en:

  • Sector moderado histórico (Borrego).

  • Moderados que actuaban na clandestinidade.

 • As eleccións de 1837, 1839 3 1840

 • Trala caída do goberno de Calatrava, celébranse as eleccións de 1837 nas que os moderados acadan a maioría, iniciándose así o Trienio Moderado (1837 - 1840).

 • En 1839 os progresistas gañan as eleccións, resultado que non é respectado polos moderados, feito que cuestionaría Espartero.

 • En 1840 os moderados repiten as eleccións e xorden proxectos restritivos coa liberdade de imprenta e as eleccións (limítase a participación).

 • O pronunciamento de Espartero

 • A oposición entre progresistas e moderados fai que en 1840 Espartero opte pola vía insurreccionista. En Galiza:

  • É seguido nos cuarteis, clubs progresistas e polos universitarios.

  • Créase a Xunta Suprema Central de Galicia e outras xuntas nalgunhas cidades.

 • A rexencia de Espartero e a resposta de Galiza (1840 - 1843)

 • No enfrontamento entre María Cristina e Espartero este último sae vencedor e:

 • A rexente renuncia e exíliase a Francia en 1840.

 • En 1841 Espartero é elixido rexente polas Cortes.

 • En Galiza serán o exército e sectores progresistas de Vigo, Pontevedra e Lugo os apoios de Espartero.

  A rexencia de Espartero caracterízase por unha grande inestabilidade:

 • O partido progresista divídese en esparteristas e os líderes civís e o moderado inicia prácticas conspiratorias.

 • Hai movementos insurreccionais aos que Espartero responde moi violentamente, o que lle fai perder popularidade. Estes movementos son:

  • Conspiración moderada de 1841.

  • Revoltas de Barcelona de 1842.

  • En 1843 prodúcese unha sublevación dirixida por Narváez, na que tamén estaba implicado O'Donnell e subvencionada por María Cristina que fai que Espartero teña que fuxir trala batalla de Torrejón de Ardoz.

  • En Galiza:

    • Créanse as Xuntas de Vixilancia e Defensa para facer fronte ás insurreccións.

    • O progresismo divídese en esparteristas (Lugo, Ferrol, Vigo, Pontevedra) e antiesparteristas (Santiago, Ourense, A Coruña).

    • Os esparteristas perden prestixio, Antolín Faraldo describiraos como corruptos.

    • Trala sublevación contra Espartero só Ferrol e algúns sectores pontevedreses permanecen fieis ao rexente durante algún tempo e constitúense xuntas:

     • Xuntas locais

     • Xuntas provinciais

     • Xunta central constituída polas provinciais.

  • A construción do Estado Liberal e a súa repercusión en Galiza (1843 - 1868)

  • A década moderada

  • Trala sublevación contra Espartero decrétase a maioría de idade de Isabel con 12 anos e comeza a exercer como raíña. Nesta década na que os moderados están no poder impúlsase a construción do Estado Liberal e caracterízase pola estabilidade, pero tamén pola oligarquización e a corrupción.

  • O GOBERNO DE NARVÁEZ (3 de xaneiro de 1844 - 11 de febreiro de 1846):

   • Constitución de 1845:

    • Sufraxio por capacidades.

    • Soberanía compartida entre as Cortes (senadores e deputados) e Monarca, quen pode disolvelas e cuestionalas, amais de presentar iniciativas lexislativas.

    • Non hai unha separación de poderes estrita.

       • Eleccións:

    • Distrito como unidade electoral.

    • Menos electores.

    • Manipúlanse.

       • En Galiza:

    • Reprímese o progresismo.

    • Manipúlanse as eleccións.

    • Permisividade co carlismo.

    • Medo aos contactos e posíbeis pronunciamentos dos esparteristas exiliados en Inglaterra e Francia.

    • Levantamento do 2 de abril de 1846:

      • Desenvólvese nas capitais galegas.

      • Está dirixido por Miguel Solís.

      • Lévano a cabo:

     • Reformistas moderados.

     • Progresistas.

     • Provincialistas que defendían o autonomismo, encabezados por Antolín Faraldo.

      • Organización do territorio ocupado:

     • Xuntas: a Xunta Suprema do Goberno Galiza publica un Manifesto en La Revolución de carácter provincialista.

     • Asemblea en Compostela dirixida por Solís.

      • Fin do levantamento: as tropas de Solís son derrotadas por Concha o 26 de abril, os dirixentes son fusilados en Carral e ordénase a depuración da Universidade de Santiago de alumnos simpatizantes co levantamento.

      • REGRESO AO PODER DE NARVÁEZ (1847 - 1851): un goberno dividido que pretende manter a orde e frear a revolución que en 1848 se estendía por Europa.

      • GOBERNO DE BRAVO MURILLO (1852): goberno autoritario que leva a cabo unha reforma da Constitución de 1845 e reformas administrativas.

      • O bienio progresista e o seu desenvolvemento en Galiza (1854 - 1856)

      • Esta etapa xorde como consecuencia da revolución de 1854, unha revolución na que se dá:

      • Un pronunciamento militar moderado.

      • Insurrección progresista.

      • Mobilización popular.

      • O goberno estará presidido por O'Donnell e Espartero, dous xenerais con fins contrapostos e durante o Bienio Progresista:

      • Redactarase a Constitución “non nata” (1856).

      • Levarase a cabo a desamortización de Madoz (1855), que fracasa (enfrontamentos entre o goberno e a raíña Isabel II).

      • En Galiza:

       • Crearanse xuntas nas principais cidades.

       • Hai un importante descontento pola situación económica, circunstancia que quererán aproveitar os carlistas para que haxa outro levantamento en Galiza.

       • Os progresistas, entre eles moitos dos que participaran no levantamento de 1846, son a primeira forza política.

       • O'Donnell e Espartero dimitirán en 1856.

       • A Unión Liberal (1858 - 1863)

       • Unión de varios partidos no goberno con O'Donnell como presidente.

       • Posición liberal conservadora.

       • Nova desamortización.

       • Coincide cunha etapa de desenvolvemento económico antes da crise que afecta a toda Europa entre 1865 e 1866.

       • Pouco apoio popular: goberno aristócrata atacado pola oposición (republicanos e demócratas) e con sublevacións coma a dos campesiños andaluces.

       • En 1863 dimite O'Donnell.

       • Un cambio xeracional na representación política de Galiza

       • Neste momento prodúcese un corte xeracional na representación política de Galiza e os deputados galegos divídense, en 1859, en tres grupos que se integrarán na Unión Liberal sen renunciar ao moderatismo:

       • Os novos: supoñen o 50% da representación galega e acadan importantes postos na administración estatal.

       • Os reselados: antigos progresistas.

       • Os enfeudados: deputados con experiencia política no moderatismo.

       • A construción do Estado democrático e a súa repercusión en Galiza.

       • O sexenio revolucionario (1868 - 1874)

       • A revolución de 1868, “A Gloriosa”

       • Revolución burguesa contra a raíña, encabezada polos xenerais Prim, Serrano e Topete, que remata:

       • Co Pacto de Ostende no que se rexeita aos Borbóns e se acorda a redacción dunha nova constitución que recoñeza o sufraxio universal masculino.

       • A abdicación da raíña, que foxe a Francia.

       • O Goberno Provisional (1868 - 1871)

       • Redacta a Constitución de 1869 (sufraxio universal masculino, liberdades, división de poderes, recorte de poderes do monarca) e, mentres se debate quen debía ser o rei, Serrano será rexente.

       • O reinado de Amadeo de Saboya (1871 - 1873)

       • Supón un intento fracasado de establecer unha monarquía constitucional, unha etapa de inestabilidade na que o pobo rexeita ao rei por ser estranxeiro.

       • A Primeira República (1873 - 1874)

       • É unha coalición de republicanos, socialistas e liberais radicais presidida po Pi i Margall. Remata co pronunciamento do xeneral Pavía en 1874 e despois tómase a “solución alfonsina”, de xeito que Alfonso XII será o novo monarca.

       • Repercusión en Galiza

       • A revolución de 1868 en Galiza

       • Créanse xuntas nas principais cidades de Galiza, destacando as reclamacións da Xunta Revolucionaria de Tabeirós (liberdade de imprenta, supresión da Guardia Civil...)

       • Coa chegada de Serrano ao poder constitúese o Goberno Provisional e disólvense as xuntas.

       • As clases populares son as protagonistas da revolución.

       • 1869 - 1875

       • O descontento popular:

       • Provocado polas levas e os tributos.

       • É aproveitado por federais e carlistas para instigar amotinamentos no campo galego.

       • Así, prodúcense movementos en toda Galiza:

        • Lugo, Ourense, Pontevedra en 1870.

        • En 1872 prodúcese unha sublevación armada en Ferrol e créase unha Xunta Revolucionaria. Este movemento disolverase e os participantes exiliaranse ou serán reprimidos.

       • Durante a Primeira República:

       • Créanse xuntas e comités republicanos.

       • Propostas do republicanismo galego para crear as bases sociais da República:

        • Estado laico e federal.

        • Supresión das levas e impostos.

       • O federalismo galego:

       • Radicais: insurrección dun batallón de voluntarios francos “Galaicos” para combater os carlistas. Esta insurrección é freada polo exército e moitos dos que participaran dela refúxianse en Portugal.

       • Moderados: burgueses que buscan o autonomismo e que apoian a Constitución de 1873.

       • Entre 1872 e 1875 mantense en Galiza o carlismo:

       • Político, liderado por Nocedal.

       • Bélico, organizado en partidas en toda Galiza.

       • En Galiza crearase a Junta Auxiliar Consultiva de Galicia, logo a Junta de Armamento y Defensa de Galicia e, finalmente, xa con Mendizábal no poder, as deputacións provinciais.

        8. A formación do Estado Liberal (1833 - 1874)

        7

        Historia de Galiza

        2006/2007

        USC
  Descargar
  Enviado por:LuZinHa
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar