Ciencias de la Actividad Física y del Deporte


Handbol # Balonmano


 • ENTRENADOR:

L'entrenador ha de tenir present que els nens imiten,i per tant influencien molt a la manera d'entrenar.

La filosofia de l'antrenament, són uns principis que cada entrenador es va fent segons les seves experiències. Hem de conèixer el handbol i saber portar un equip o un grup.

 • DEFINIR LA FINALITAT DE L'EQUIP:

  • Està dissenyada pel director tècnic.

  • Pot ser:rendiment, formació o lleure.

  • Cal respectar les seguents prioritats.

  • Vida esportiva del jugador.

  • Interressos de l'escola-club.

  • Interessos de la competició.

  • LA FILOSOFIA D'ENTRENAMENT:

  • La filosofia no es pot comprar s'ha de viure.

  • L'interès pel jugador està en primer lloc: guanyar és una conseqüèmcia d'haver-ho fet bé.

  • L'entrenador es el respecte donant exemple.

  • Mantenir sempre alta la motivació.

  • Preocupar-se per la forma de relacionar-se amb els demés:

 • Curar al expresar-nos amb els jugadors, arbitres, pares.

 • Mai humiliar els jugadors, instal·lar sentiments d'autoconfiança i autovaloració.

 • No castigar mai quan s'està aprenent.

 • Emfatitzar.

 • f. Augmentar i aprofundir en el coneixement del nostre esport i d'altres camps propers.

  g. Observar la llei de Murphy: estar preoparat per anticipar-nos als problemes.

  L'ACTUACIÓ DE L'ENTRENAMENT EN LA SESSIÓ

  Abans de començar cal...

   • Preparar els exercicis.

   • Preparar el material que necessitem.

   • Pensar en les àreees de treball i les conductes a reforçar.

  Durant l'entrenament cal...

   • Arrancar els jocs, exercicis o partits. Cedir el protagonisne ràpidament.

   • Implicar-se només ocasionalment en l'acció.

   • Controlar el temps de joc i de participació individual.

   • Donar les consignes als jugadors de manera molt concreta.

   • Arbitra pedagogicament ( modificar el reglament per assolir l'objectiu de l'entrenador).

   • Desdramatitzar els resultats.

   • Estimular la responsabilitat, participació i acceptació del grup, creativitat, capacitat d'analisis.

  Després de la sessió...

   • Analitzar el que ha succeït.

   • Valorar les posibles modificacions de cara a la propera sessió.

  El handbol és un esprt col·lectiu, tot i que en principi sembla que hagi de ser individual, és un esport d'oposició. És un rol que el nen no comprèn, se li ha de fer veure que és defensa.

  En el handbol es destaquen 3 elements:

   • companys.

   • Oponents.

   • Medi etable.

  El handbol es divideix en part pel seu millor estudi:

 • Preperació física.

 • Preparació psicológica.

 • teorica.

 • técnica

 • táctica.

 • La técnica i la táctica són les parts més especifiques del handbol, la resta és més igual que a la resta d'esports.

  TÉCNICA: Conjunt d'habilitats que ens permeten respondre a la demanda de problemes gestuals que proposa la dinamica del joc.

  TÀCTICA: Conjunt d'elements i de coneixements i habilitats que permeten al jugadors a adaptar-se a les necessitats del joc i/o portar la iniciativa.

  TÁCTICA INDIVIDUAL: Accions individuals que pren un jugador. Utilització concreta de la técnica.

  TÁCTICA COL·LECTIVA: relacions que estableixen en un equip amb grups reuïts.

  OBJECTIUS I CONTINGUTS

  Objectius: allò que volem que erl nostre equip faci. Es redacten en un verb infinitiu.

  Continguts: Eines que utilitzem per arribar a l'objectiu.

  ASPECTES GENERALS D'INICIACIÓ

  Hem de tenir clar que volem ensenyar, l'ordre i com ho farem en funció del nivell grupal.

  Ha d'haver una progressió progresiva dels continguts, la millor manera de saber el nivell del grup és fer un partit i analitzar-lo.

  Hem de tenir clar a on volem arribar.

 • DIFERENCIES DELS JUGADORS EXPERTS ALS NOVELLS:

   • Equips novells:

   • No hi ha diferencia de rols ( si ataquen o defensen)

   • Egocentrisme del nen ( individualisme)

   • Jugadors espectadors ( no participen)

   • Moltes perdues de pilota.

   • Pocs llançaments.

   • Equips experts:

   • Les jugades finalitzen.

   • Coneixement total del rol dins l'equip.

   • Nivell individual dels novells:

   • Respostes motrius inadequades.

   • La pilota és el centre d'atenció.

   • Visió central, no veuen la part periferica. Per analitzar neessitem temps.

   • Miren i després decideixen.

   • No tenen iniciativa per començar una jugada.

   • No saben veure la clau del joc. Reaccionin.

   • Nivell individual dels experts:

   • Domini de la pilota.

   • Respostes motrius adequades.

   • Sentit de col·lectivitat i d'equip.

   • Conciència dels temps.

   • Utilització de la visió central i periférica.

   • Capacitat rápida d'analisis.

   • Diferenciem les jugades i la import+ància de cada una.

   • Paraula clau: Anticipació.

  EINES PER TREBALLAR ELS OBJECTIUS DE TREBALL.

 • ACTIVITATS:

 • Els partits: mètode més global.

   • motivació

   • complexitat: moltes situacions.

   • Composaició dels equips.

 • Els Jocs:

   • Valen les consideracions dites per als partits.

   • Cal distinguir pedagogicament entre dos tipus de joc, que tenen aplicacions diferenciades en funció de l'objectiu.

   • Els jocs dirigits a l'estructura interna dels esports col·lectius. Aquests són els principals.

   • Els jocs dirigitsd a alguns elements tècnics dels esports particulars.

  • Les tasques d'ensenyament- aprenentatge:

    • tasques globals sempre que sigui possible.

    • Condiciuons reals: pilota reglamentaria, espai i temps reals, col·laboració, oposició, pressa de decisions.

    • Treball dels encadenaments:

    • treball 2 o 3 aspectes: passar + rebre, rebre+ passar, llançar+defensar, botar+ llançar...

    • Proposar formes competitives.

   ( Qui pot...?, Qui arriba abans...?...)

   ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ D'ENTRENAMENT

   FASE

   TASCA

   TEMPS

   PARCIAL

   TOTAL

   INFORM.

   Explicar sessió

   2'

   2'

   adaptació

   Coordinació i jocs

   10'

   12'

   Principal

   Contingut A

   Exercici analitic

   Exercici superioritat numérica

   Joc aplicació del contingut

   10'

   10'

   10'

   77'

   Contingut B

   Exercici analitic

   Exercici superioritat numérica

   Partit on apliquem continguts

   10'

   10'

   15'

   Readaptació

   Jocs i estiraments

   8'

   85'

   teorització

   Conclusions/xerrada sobre l'entrenament

   5'

   90'

   Practica nº 1

   HANDBOL

   NORMES BÀSIQUES:

    • 3” : PILOTA FORA

    • PASSOS : PASSADA A PORTER ( FALTA)

    • DOBLES: ÀREA PORTER ( PROHIBIDA)

   Practica nº 2

   HANDBOL

   ETAPA I

   • ETAPA I ( la pilota és el centre d'atenció)

    • QUÈ VEIEM?

   • Tothom va darrera la pilota,

   • no es veu la forma d'equip.

   • Hi ha un o dos jugadors que monopolitzen el joc

   • Hi ha jugadors espectadors

     • OBJECTIUS

     • ATAC:

       • reconèixer-se atacant.

       • Repartir-se per l'espai.

       • DEFENSA:

        • reconeixer-se defensor.

        • Cada defensor es responsabilitza amb un atacant.

          • CONTINGUTS ( POSICIÓ BÁSICA I DESPLAÇAMENT)

         • POSICIÓ BÁSICA:

         és una actitud i postura que adopta un jugador entre una acció i una altre.

        • Característiques:

        • Implica concentració i física, ha de ser facilitadora per la próxima acció i és dinámica i equilibrada, ha d'haver contacte amb el terra, comode i económica. Ha de permetre reduir el temps de reacció

        • Descripció:

        • Cap alt i relaxat, braços semiflexionats i separats del cos, les mans sempre en direcció a l'objectiu. El tronc sempre inclinat endavant. En defensa baixem més la posició. Les cames asimètriques.

          • DESPLAÇAMENT:

         És una acció de suport a la resta d'accions, ha de ser un moviment equilibrat amb pilota o sense pilota. Pot ser endavant, endarrera, lateral i diagonal.

         El tras pot ser recta o corbalini. Podem corre, caminar, saltar i lliscar.

         Només es poden fer tres passos botar i tres passos més.

         Practica nº 3

         HANDBOL

         ETAPA II

          • ETAPA II:

          • obj: Guanyar terreny multidireccionalment

          • OBSERVACIÓ: és formen binomis de jugadors, tenent noció de defensa individual dins del col·lectiu. Continúen perden moltes pilotes.

          • Obj:

            • atacants:

            • situació dispersada

            • mantenir la possessió de la pilota

            • utilitzar el passe com a recurs de moviment de pilota.

                • Defensa:

                • deixar d'anar darrera la pilota

                • evitar que la pilota circuli dins l'equip atacant.

                    • Continguts de etapa II:

                • passada

                • desmarcatge

                • recepció ( atac)

                • Acuit

                • disuació

                • * Joc de l'Etapa II: Les 10 passades

                 PASSADA:

                 • CARAC. GENERALS:

                • la Passada és element molt important representa un equip amb qualitat.

                • Permet disminuir el nombre d'errors.

                • Unitat técnico-tàctica

                • Associat a la recepció.

                  • FACTORS CONDICIONALS:

                  • La recepció condiciona la passada

                  • Situació i desplaçament del jugador

                  • Situació dels adversaris i companys.

                  • Domini tècnic

                  • Armat ( amenaçar)

                    • CARAC. PASSADA:

                    • eficaç: tens, ràpid, precís,tenir present el receptor.

                    • Seguretat: protegir la pilota, precisió de distancia-trajectòria dominar el costat fort i el débil.

                    • Ccamp visual del passador.

                    • No telefonar passades.

                    • Varietat de passades,. Recursos propis.

                        • TÉCNICA: rápida i segura

                        • TÁCTICA: passar-la al company que està ben saituat i en el moment . Evaluar el factor fisic.

                        • FÍSIC:velocitat d'execució, potencia, coordinació.

                        • PSÍQUIC: Atenció, valorar la informació rebuda.

                        • PROBLEMES: convinació desplaçament-bot, no es poden desequilibrar.,

                         • DESCRIPCIÓ PASSADA:

                        • cap alt amb una bona visió

                        • Torció de tronc.

                        • Braç armat.

                        • Cama posterior flexionada.

                     En el moment de la passada, extensió cama posterior, distorció de tronc i el braç té un encadenament de moviments com de fuetejada.

                         • TIPUS DE PASSADA:

                        • Recolzament: Frontal, Lateral, Baix, Cadera, Pronació, per darrera.

                        • Suspensió

                        • Rectificat: Impulsió i picat.

                         • BONA PASSADA:

                     La que facilitat al receptor la seva següent acció.

                     Practica nº 4 HANDBOL ETAPA II

                     RECEPCIÓ:

                      • CONDICIONS GENERALS:

                        • element tècnic important. Principi Mantenir la pilota

                        • Receptor Nominar Posseidor. Anàlisi Situació

                        • Control pilota

                        • Protegir sempre la pilota.

                      • FACTORS:

                        • Superficie/o 2 mans // Poisció i tamany.

                        • Trajectòria i direcció passada.

                        • Direcció, des`plaament i situació receptor i posseïdor.

                        • Condicions pilota

                      • GEST TÈCNIC:

                        • Sempre 2 mans obertes amb palmells mirant a la pilota i en el moment de rebre ha d'haver una flexió de canells.

                        • Errors: mans mal orientades, rigidesa, direcció propia vers la pilota.

                        • Tipus: altes, baixes, intermitges, rodades.

                        • Segons la posició: frontal, diagonal, lateral, darrera.

                     DESMARCATGE

                     Acció tàctica individual ofeniva. Sortir-se de la zona d'influència del defensor, perquè aquest no dificulti les jugades. S'han de buscar espais buïts

                     • TIPUS

                     • ofensiu

                     • defensiu

                      • POT SER: directe o indirecte

                      • CONDICIONS GENERALS:

                         • exigeix domini i velocitat.

                         • Hi ha dues fases:

                         • Lenta:provoquem una acció en els defensors.

                         • Rápida: impedir l'acció rápida deel defensa.

                       • S'ha de tenir en compte la distancia envers l'oponent.

                       • Hem de protegir la pilota.

                       • Potencia i coordinació de les extremitats.

                        • MOVIMENTS

                           • Finta de recepció: creació d'un espai buit per poder sortir.

                           • Canvi de direcció: canviar de direcció de forma sobtada.

                           • Porta enrera: es supera el defensor per la seba esquena.

                        ETAPA I

                        Practica nº 5 HANDBOL ETAPA II

                        MARCATGE:

                        Táctica individual defensiva, la marca és una zona o terreny que nosaltres ocupem quan defensem i hem de dominar. Hem de situar al nostre atacant a dins d'aquesta zona per tenir-lo a ell dominat.(zona d'influència)

                       • MARCATGE ACUIT:

                       • L'home que té pilota és el més perillos tingui o no de llançar. Marcar-lo sense deixar-lo sol, però sense estar constantment a sobre. Controlar a l'atacant en funció de línia de tir, ens hem de situar sempre en linia de tir i modificarem la nostra orientació depenent del cantí fort del atacant i de l'eix central de l'atacant. Important la posició básica del defensa.

                        El reglament permet utilitzar el tronc per obstaculitzar l'atacant. Hem d'estar proxims a l'atacant 1 metre i els braços serviran per pendre la pilota i molestar les passades.

                           • OBJ DEL DEFENSA A L'HOME PILOTA:

                        Evitar llançament

                        Evitar progressió amb pilota

                        Evitar la passada

                        Intentar que esgoti els tres segons

                        Recuperar pilota.

                           • OBJ DEL DEFENSA HOME SENSE PILOTA:

                        Actitud: bona posició básica defensiva, bona orientació que permeti estar atent, dissuaciar la mirada del desplaçament, col·locació en la linia de tir.

                       • DISSUACIÓ:

                       • Intenció táctica que impedeix rebre la pilota al nostre adversari directa per evitar la passada. Hem d'estar propers al atacant. Ha de ser un marcatge constant.

                        Practica nº 7 HANDBOL ETAPA III

                        GUANYAR TERRENY ORIENTADAMENT:

                           • OBSERVACIÓ:

                        La pilota circula amb certa facilitat

                        Hi ha desmarcatges en qualsevol direcció

                        No hi ha molts llançaments

                        Es recuperen pilotes, fruti d'errors d'atac.

                           • OBJECTIUS:

                       • ATAC:

                       • fer avançar la pilota

                        orientar els desmarcatges endavant cap a porteria

                       • DEFENSA:

                       • Recuperar la pilota activament

                        Evitar que la pilota avanci

                        Opossar-nos als desmarcatges ofensius.

                           • CONTINGUTS:

                           • ATAC

                           • Passada-recepció orientats endavant, dissuciar cames-braços, bot per avançar.

                           • DEFENSA

                           • Acuit

                            Intercepció

                            Important que la defensa porti la iniciativa, que convinint la dissuació amb la intervenció.

                           • TRIANGLE DEFENSIU

                           • El defensor de l'home sense pilota s'ha de situar en un dels vertex d'un triangle imaginari entre l'home pilota i l'oponent directe. S'ha de situar entre la linia de passada-oponent-porteria. Per aconseguir obrir la linioa de passada i prohibir els desmarcatges ofensius.

                            Practica nº 8 HANDBOL ETAPA III

                            BOT:

                            És un llançament de pilota contra el terra sense que hi hagi una perdua de control.

                            No progresar mai botant

                            Mirar la pilota almenys possible, permet veure el joc.

                            Protegir la pilota

                            Ha d'haver un domini total de la pilota.

                            - TIPUS DE BOT:

                           • segons el nº de bots per cicle: unitari( un bot), continuat.

                           • Altura del bot: baix, alt

                           • Trajectoria: vertical, oblic

                           • - UTILITZACIÓ:

                               • per generar o controlar el joc d'atac de l'equip.

                               • Per progresar en espais amplis sense oposició o quant tinc la posició guanyada a l'adversari.

                               • Alhora de superar un adversari quant s'ha acabat el cicle de passos.

                               • ERRORS

                            Mirar la pilota

                            No protegir la pilota

                            Utilitzar el bot quant un company esta desmarcat

                            Utilitzar el bot abans d'esgotar el cicle de passos.

                            Practica nº 9 HANDBOL ETAPA III

                            INTERCEPCIÓ:

                            Quant la defensa pret la iniciativa per robar la pilota. La defensa no es conforma a esperar l'error dels atacants, sinó que volen recuperar pilota.

                            La intercepció és igual que una recepció.

                            Hem de dissuciar el treball de cames i tronc i el to muscular.

                               • COM ACTUEM?

                            • Linia de passada oberta. S'ha de produir la passada.

                            • Tallar la pilota el més proper del receptor de la passada.

                            • Interceptar les passades llargues perquè teni més temps per avaluar la passada, i són més dificils.

                            • Aspectes dificils:

                               • espai-temporal: el defensor necesita actuar en wel moment just. Cada defensor ha de saber la seva possiblitat d'acció. Un bon moment per arriscar-se és quant l'atacant està en superioritat numérica i hi ha moltes accions mecàniques.

                               • Convinar les dues accions que estigui aprop a la pilota marquem en dissuació i els que están lluny marquen en acuit ( intercepció).

                               • Si marquem en acuit a un home pilota, hem d'interceptar quant ouja del bot.

                            Practica nº 12 HANDBOL ETAPA III

                            RECUMENACIONS PER CONSTRUIR UNA ACTIVITAT:

                            • Pilota avanci cap a porteria.

                               • treball selectiu dissuació cames -braços.

                               • Treball selecti apendre a botar pilota sense mirar-la.

                               • Orientar desmarcatges cap a porteria.

                               • Privilegiar passades endavant en exercicis.

                            • Recuperar activament pilota.

                               • Introduir concepte de triangle defensiu.

                               • Treball selectiu intercepció.

                               • Treball selectiu convinat dissuació+intercepció.

                            • Evitar desmarcatges endavant.

                               • concepte de triangle com a dissuacio de trajectories centrades.

                               • Ensenyar a robar pilota quant l'atacant bota.

                               • Oposició corporal amb tronc.

                            Practica nº 13 HANDBOL ETAPA IV

                            JOC AMB INTENCIONALITAT:

                               • OBSERVACIÓ:

                            Hi ha desmarcatges endavant.

                            Augment de nº de llançaments.

                            Acumulació de gent entre 6-9 metres.

                            L'home pilotra és sempre el més endarrerit.

                            Molt risc de perdre pilota.

                               • OBJECTIUS:

                               • ATAC:

                               • Augmentar l'eficacia dels llançament( intenció de fer gol)

                                Aconseguir comportament de col·laboració.

                                2. DEFENSA:

                                Aconseguir comportament de col·laboració en defensa.

                                Minimitzar els efectes de llançament.

                                   • CONTINGUTS

                               • ATAC:

                               • jugador amb pilota: llançament, passada, desplaçaments, fintes.

                                Jugador sense pilota: desmarcatges en profunditat i en recolzament.

                               • DEFENSA:

                               • Defensa del home pilota: acuit, blocatge.

                                Defensa del home sense pilota: intercepció, dissuació, ajudes

                                   • LLANÇAMENT ( acció clau del joc)

                                Les nostres intencions és fer gol.

                                Avançar i/o passar pilota.

                                Hem de crear perill, per fixar un defensor.

                                El llançament és l'acció que finalitza les accions d'atac, s'ha de dominar.

                                El llançador ha d'estar involucrat tant fisic com mentalment.

                                Intentarem llançar desde zones centrals i properes a 6 metres.

                                Hem de tenir un autoconeixement de la nostre eficacia

                                Dissuciar tronc-braç-avantbraç-mà-dits.

                                • CONSIDERACIONS GENERALS.

                                -MOMENT:

                               • RAPIDESA:moviment sorpressiu

                               • PRECISIÓ: Altura, direcció idonies, mirar oponents i porter.

                               • VARIABILITAT: Variar el llançament. Actuar en funció dels oponents.

                               • POTENCIA: máxima.

                               • SEGURETAT: convençuts que serà gol.

                                   • TECNICA:

                                + Els llançaments en recolzament: major projecció del braç armat endarrera i torció del tronc.

                                El moment de la distorció de tronc és molt fort i ràpid.

                                   • Factor intrinsecs: domini del gest tècnic, elecció del gest.

                                   • Factors extrinsecs: espai, l'oponent.

                                • TIPUS DE LLANÇAMENTS

                                 • RECOLZAMENT:

                                   • CLASSIC

                                   • CADERA

                                   • BAIX

                                   • RECTIFICAT.

                                 • SUSPENSIÓ:

                                   • SUSPENSIÓ VERTICAL

                                   • PROFUNDITAT (HORITZONATL)PÍVOT GIRAR.

                                   • RECTIFICAT.

                                   • VASELINA

                                   • PER DARRERA

                                   • EN ROSCA /AMB AFECTA.

                                • ERRORS DEL LLANÇAMENT

                                   • No armar el braç

                                   • Poca projecció del braç endarrera

                                   • Angulació del braç dolenta

                                   • L'últim pas del llançament massa llarg.

                                Practica nº 14 HANDBOL ETAPA IV

                                BLOCATGE:

                                Acció técnica que pretén interceptar la trajectoria de la pilota en un llançament contra la nostra porterias.

                                Apareix quan el defensa no ha aconseguit fer un marcatge amb proximitat.

                                   • OBSERVACIONS:

                                Interceptar pilota amb dos braços.

                                No col·locar els braços avans d'hora just ewn el llançament.

                                En el lolançament en suspensió el defensor ha de saltar després, i el defensa ha d'estar situat davant del braç.

                                Han de saltar els defensors que están en linia de tir

                                ERRORS:

                                Tancar els ulls

                                Mala col·locació de les cames.

                                Practica nº 15 HANDBOL ETAPA IV

                                DEFENSA INDIVIDUAL:

                                Cada defensor es responzabilitza amb un atacant.

                                   • OBJ: recuperar la pilota i evitar gol.

                                    • Fent acuit a l'home pilota.

                                    • Provocant dubtes, passes llargs.

                                La defensa individual és un sistema de joc, els sistemes defensius són un conjunt de idees sobre les quals actúen els jugadors. S'ha de definir:

                               • On es col·loquen els defensors.

                               • Què fan els defensors, desde el punt de vista individual i col·lectiu.

                                • CARACTERISTIQUES DELS SISTEMES

                                   • Amplada: espai que cobrreix el defensa lateral.

                                   • Profunditat: distancia máxima del jugador més llunyà

                                   • Densitat: més profunditat i més amplada igual a menys densitat ( no acomulació de jugadors)

                                • UTILITZACIÓ:

                                   • En iniciació: s'ha de fer perquè el nen no és adult i ha de tenir necessitat de desenvolupar les seves necessitats especifiques.

                                   • Aprenentatge desificat: progués defensiu.

                                   • 1x1 és la base de tots els sistemes.

                                   • La defensa obliga a fixar els aprenentatges tàctics individuals a les condicions de dificultat.

                                   • Canvis globals.

                                   • Exzigeix alt grau de treball i motivació.

                                • ORGANITZACIÓ DEFENSA INDIVIDUAL

                                   • Poques normes i clares.Explicar amb ordre i entrenant a qui han de marcar i què hem de fer en cada moment.

                                   • Treballar per objectius.

                                • CARACTERISTIQUES DE LA DEFENSA

                                - Obj: recuperar pilota i hem de portar l'iniciativa.

                                   • Condició física òptima

                                   • Treballar individualment técnica-tàctica molt important per la coordinació amb els companys.

                                   • Necessitats d'establir criteris d'actuació.

                                   • Saber que passa en cada moment.

                                • NECESSITATS PSICOLÒGIQUES

                                   • alta motivació

                                   • Noció d'equip, esperit de sacrifici.

                                   • Autocontrol.

                                • NECESSITATS TÉCNICA

                                   • Cal tenir bona técnica idividual defensiva per ser eficaços i podrem portar a terme una bona ejecució.

                                   • Important: despkaçaments defensius, acuit, blocatge, posició bàsica defensiva.

                                   • Es defensa amb les cames.

                                • NECESSITATS TÀCTIQUES

                                   • Observar la situació, analitzar el joc i pendre decisió.

                                   • Saber com actuar i com tenir diverses estratègies

                                   • Sumació d'esforços convinats per aconseguir l'objectiu.

                                   • Mitjans bàsics tàctics: lliscada, cada jugador marca a un

                                • NECESSITATS ORGANITZATIVES

                                   • Conèixer formes de desenvolupament.

                                   • Criteris d'actuació.

                                • UTILITZACIÓ DEFENSA INDIVIDUAL

                                   • Iniciació: sempre defensa individual.

                                   • Quan volguem un revolsiu ( perdre)

                                   • Variabilitat de defensa per crear dubtes.

                                   • Quan l'equip contrari és inferior númeric.

                                • ¿A QUI MARCO?

                                   • L'ubicació serà aleatoria:

                                   • 2 criteris per escollir=

                                1er: Criteri nominal: assignació d'un atacant.

                                2on: Criteri de proximitat: agafar el jugador que està més aprop.

                                cA

                                Practica nº 16 HANDBOL ETAPA IV

                                DEFENSA INDIVIDUAL:

                                • ¿QUÈ FAN?

                                • DAVANT ATACANT AMB PILOTA:

                                   • Marcar amb acuit

                                   • Eviar gol= situar en linia de tir.

                                   • Evitar el llançament= tapar punt fort.

                                   • Fer avançar l'atacant cap on ens interesa ( no centre)

                                   • Evitar passad, actitud de defensa el màxim.

                                   • No fer falta.

                                • DAVANT ATACANT SENSE PILOTA:

                                   • Convinació de joc: dissuació, ajuda i intercepció.

                                   • Aconseguir situar al nostre atacant dins la zona d'influència.

                                • OBJECTIUS COL·LECTIUS:

                                   • Prohibir les passades curtes i permetre les passafes llargues.

                                   • Variebilitat de marcatges.

                                   • Ajudes: crear una estructura segura en zones centrals.

                                • LEY DEL PALO:

                                 • Ajudes:

                                   • Covartura: petits moviments laterrals de vasculació.

                                   • Doblatge: substitució d'un company, canvi d'atacant.

                                   • Les ajudes emmascaren les errades en defensa.

                                   • Utilitzarem els lliscaments.

                                • FORMES DE DESENVOLUPAMENT:

                                   • Defensa en tota pista, mitja pista o contemporització.

                                   • Diferenciar zones + o - perilloses.

                                   • Com més proximitat m´´es perillós.

                                   • Zones laterals menys prioritaries.

                                   • La zona més perillosa és el centre.

                                   • El responsable de l'home pilota és el que té menys espai a defensar.

                                   • Montar un sistema que ens permeti estar jnuts.

                                   • El porter ens dona la superioritat numérica.

                                • Defensa individual a tota pista:

                                   • El defensa ha de trobar ràpid l'atacant i en tot moment.

                                   • Evitar passades curtes, provocar passades llargues.

                                   • La intensitat puja com més pròxims a la nostre area.

                                   • Intentar que l'atacant jugui pels extrems.

                                   • Obligar als defensors que estiguin davant de la pilota.

                                Practica nº 17 HANDBOL ETAPA IV

                                DEFENSA INDIVIDUAL a ½ pista:

                                • DEFENSA INDIVIDUAL A ½ PISTA:

                                   • Treball fisic i assegurà a millor marca.

                                   • Tots a mig camp i ens rsponsabilitzem d'un .

                                   • Millor disposició dels defensors.

                                   • La intensitat i concentració és molt alta.

                                   • F'acil ajudes.

                                   • En atac més possibilitats d'errors.

                                • DEFENSA EN CONTEMPORITZACIÓ:

                                   • Es paretix una estructura zonal i es passa a defensa ind.

                                   • Intensitat alta.

                                   • Replagament molt ràpid.

                                   • Fàcil ajudes.

                                   • Treball de canvi d'oponent.

                                PORTER:

                                • CARACTERISTIQUES:

                                   • molta embargadura i alt.

                                   • Concentració altísima.

                                   • Esperit de sacrifici important.

                                   • Velocitat de reacció.

                                   • Habilitat gestual, agilitat, coordinació, sentit cinestècic.

                                • QUÈ FA EL PORTER:

                                   • Lúnic jugador que pot estar a l'area de porteria.

                                   • Pot tocar la pilota amb qualsevol part del cos.

                                   • Si l'envia a fora no és corner.

                                   • Per sacar ha de trepitjar la linia de l'area.

                                   • Quan surt de l'area és un jugador normal.

                                • ON ÉS COL·LOCA:

                                -Es col·loca a la vicectriu de l'angle que forma la pilota i els dos pals de porteria.

                                   • Circula sempre amb un semicercle a la porteria d'un 1'5 m depen del porter i de la distancia de la pilota.

                                • COM ES DESPLAÇA:

                                   • sempre preperat per actuar.

                                   • Sempre ha d'estar equilibrat.

                                   • Estar amb els dos peus en contacte amb el terra de puntes.

                                   • Treballa amb passos afegits.

                                • COM FA LES ATURADES:

                                   • sempre parar-les amb la máxima zona corporal.

                                   • Impuls amb la cama contraria de la direcció.

                                   • Mantenir l'equilibri enlloc de tirar-se.

                                   • Aconseguir control de la pilota.

                                   • Desviació a un costat.

                                   • Rebuig.

                                • POSICIÓ BASE:

                                   • Orientació frontal a l'home pilota.

                                   • Peus al terra de puntes.

                                   • Mantenir l'equilibri.

                                   • Cames lleugerament flexionades amb el pes repartit.

                                   • Trons inclinat lleugerament endavannt.

                                   • Braços a dalt formant un nangle de 90º.

                                • ASPECTES TÀCTICS:

                                   • Porter intel·ligent: elecció del tipus de parada.

                                   • Aturades d'oferiment: el porter simula una actitud incorrecte oferint un forat perquè el jugador llenci allà.

                                   • Moment d'aturada: iniciar l'aturada en el moment just.

                                   • Atuació del porter com a últim defensor i primer atacant.

                                   • Col·locació entre defensa i porter. Repartiment de porteria a tapar.

                                Practica nº 1 HANDBOL ETAPA IV

                                ATAC A LA DEFENSA IND.

                                • QUÈ PASSA?

                                   • Situacions de nerviossisme.

                                   • Conductes individuals.

                                   • Agrupació de jugadors al voltant de l'home jugador.

                                   • Desmarcatges ofensius, tothom va endavant: passes de risc.

                                • QUE HEM DE SABER:

                                   • tenim espai, no fer aglumeracions

                                   • tenim pilota, tenim iniciativa la defensa ha d'anar a remolc.

                                   • No precipitar, jugar tranquils.

                                • OBJECTIU:

                                   • Concervar pilota, no donar al rival. Hem de construir una estructura que ens permeti tenir recolzaments i linies de passada obertes.

                                   • Desmarcar-se mantenint l'estructurra i recolzaments en tot moment. Estar actius. Coordinacions d'espai-temps entre companys.

                                   • Fer gol.

                                • BASES TÀCTIQUES PER L'ATAC A LA DEF.IND

                               • Amplada i profunditat: asegurar que els defensors no estiguin junts, amb l'estructura de quadrat. Situar el 5è jugador al centre. Més passes. El 6è es pot col·locar davant o darrerea. Xarxa de passes. Fa falta ser disciplinats i trebala col·lectiu.

                               • Atac en circulació i remplaçaments: hem de moure'ls. Remplaçaments ( canvi de posició i de jugador per ocupar espais buits del quadrat).

                               • Sincronització: coordinar moviments espai-temps que donaran rapidesa. Saber llegir el joc, no esperar que un company et prengui el lloc, sinó que hem de cedir-lo abans.

                               • Practica nº 19 HANDBOL ETAPA IV

                                BASES TÀCTIQUES A L'ATAC A LA DEF.IND:

                               • DESMARCATGES:

                                   • Amb pilota i sense pilota s'han de fer desmarcatges provocar desequilibris en la defensa.

                                   • Tothom ha de desmarcar-se, provocar situacions de passada.

                                   • S'han de fer tant desmarcatges ofensius com defensius.

                               • MECANISMES D'AJUST:

                               • * Mitjans bàsics tàctics col·lectius ofensius: ( ajust espai-temps)

                               • passada i va ( paret)

                                   • obj: aconseguir superioritat amb pilota realitza un passe i es desmarca per tornar a rebre.

                                   • El jugador amb pilota ha de dominar canvis de ritme i de direcció.

                                   • El company haura de dominar la passada amb oposició.

                                   • Necessitem espais amplis.

                               • Bloqueig:

                                   • obj: aconseguir superioritat numérica.

                                   • Acció d'un atacant que interromp la trajectoria d'un defensor per beneficiar un company.

                                   • Bloquejador:

                                   • Requereix un ajust molt exacte.

                                   • Treball amb el tronc .

                                   • Bolqueig sorpressiu, per no ser superat, ha de venir de fora del camp visual del defensor.

                                   • El bloquejador no abandona la seva situació fins que el bloquejat no l'ha superat.

                                   • Formes de bloqueig:

                                   • De cara: veurem l'ajust més clar, però la continuació més difícil.

                                   • D'esquena: facilita l'acció seguent.

                               • Encreuament:

                                   • Un jugador intenta ocupar un espai creat pel seu company.

                                   • Un jugfador que inicia ha de creear una acció ofensiva.

                                   • El moment de la passada ha de ser en el moment just.

                                   • La distancia entre els jugadsors és curta entre els jugadors que fan l'encreuament.

                                   • El jugador amb pilota ens passa per davant, però pot ser amb pilota o sense pilota.

                                Practica nº 20 HANDBOL ETAPA IV

                                DEFENSA ZONAL:

                                Canvi de filosofia alhora de jugar, abans hem de passar per practicar les etapes anteriors.

                                L'atac va superant la defensa i hem de fer un canvi per fer-hi front.

                                • OBJECTIU:

                                - Defensar la porteria, evitar gol

                                   • Formem una on es permetra millors ajudes i que la defensa sigui col·lectiva.

                                   • Ens porta una organització de l'espai, cada defensor es responsabilitzara d'una zona i d'un jugador. Això porta a una especialització dels jugadors.

                                • BASES TÈCNIQUES:

                                   • els desplaçaments, posició base, atacar la pilota, atacar al atacant.

                                • BASES TÀCTIQUES: CANVI D'OPONENT.

                                   • Actuem amb canvi d'oponent, per no sortir de la zona que domina el defensor.

                                   • Es necesita una coordinació de defensors.

                                   • Acompanyar l'atacant.

                                   • Hi ha fases:

                                   • recollir

                                   • acompanyar

                                   • entregar

                                   • recollir l'atacant del meu company

                                   • Els defensors ha d'estar a la mateixa alçada.

                                    • SISTEMA DEFENSIU 3X3:

                                       • Hi ha dues linies defensives

                                       • Manté l'agressivitat de la def.ind i protegéis millor la zona de culminació.

                                       • Es un sistema poc ampla i no és massa dens, hi ha molts espais. És bàsic evitar el joc dels atacans entre linies.

                                       • RATIO: és la relació de 1era linia de defensa entre defensors i atcants.

                                        • La movilitat dels defensors és molt important, cap on hi ha la pilota vasculant.

                                    • POSICIONS JUGADORS

                                    2-4: jugadors exteriors desplaçaments latrals. Perquè tenetn molt espai.

                                    3: peça clau de la defensa es desplaça lateralment sense aprofunditzar. És el director d'orquestra dirigeix la defensa.

                                    5-6-7: desplaçaments diagonals, jugadors ràpids i forts. Tenenen diversos moviments segons els atacants i canviaran la seva forma de moure's.

                                       • Quan l'atacant té La pilota, el defensa treballa en acuit, tancant el pas, vigilant el punt fort de l'atacant.

                                       • Quan el nostre oponent no té pilota treballarem vigilant a distancia.

                                       • Com més proper a la pilota més tensió tindrem, hem de poder ajudar a un company i agafar al nostre atacant poden convinar marcatges.

                                    • SISTEMA 3X3 OFENSIU:

                                       • Dues linies de 3 jugadors independenment d'on és la pilota.

                                       • Obj: agressivitat, recuperar pilota.

                                    • SISTEMA 3X3 DEFENSIVA:

                                    Defensa amb preocupació per la ratio defensiva, vol asegurar la zona de culminació, amb transformacions a 4x2 u jugador de 2na linia baixa a 1era linia

                                    • COM REACCIONEM DAVANT DE SITUACIONS:

                                    • Emparallaments: comptar de fora a dins, canvi d'oponent.

                                    • Encreuaments: canvi

                                    • Bloquejos: evitar o fer canvi.

                                    • Circulació de l'extrem: canvi d'oponent.

                                     • COMENTARIS

                                        • Important conexió entre les dues linies.

                                        • No es poden permetre les circulacions entre linies.

                                        • Necessari alta intensitat, bona condició física.

                                        • 1x1, no ens poden superar.

                                        • Obj: crear dubtes, dificultat circulació.

                                        • Compte amb la ratio.

                                        • Vasculació, intentar que hi hagi superioritat on hi ha la pilota.

                                     • ATAC A LA DEFENSA 3X3

                                        • Repartir els atacants amb dues linies.

                                        • Ocupar l'espai en amplada i profunditat.

                                        • Afavoreix l'equilibri de l'atac, garantin la posessió de la pilota, bona circulació, i un bon replagament. Els jugadors de 2na linia han de tenir bon llançament. S'adapta a la majoria de defenses.

                                         • A-C: LATERALS

                                         • B: CENTRAL

                                         • F-D: EXTREMS

                                         • E: PÍVOT

                                     • PRINCIPIS GENERALS COL·LECTIUS D'ATAC:

                                    • Atacs llargs, per veure el funcionament de la defensa, perquè és importtant la seguretat que l'eficacia, per cansar la defensa.

                                    • Velocitat en circulació de la pilota sense perdre la intencií d'atacar, rebre la pilota en moviment, no botar la pilota, i no utilitzar molts passos.

                                    • Impedir les faltes: permetra aprofundir petites superioritats, per complir 1 i 2 , per dificultar la situació defensiva i evitar problemes de nerviossisme.

                                    • Canvis de sentit en la circulació de la pilota i dobles passades, per impedir l'anticipació defensiva, per dificultar la superioritat defensiva.

                                    • Passades llargues: evitar l'anticipació defensiva i aprofitar la inferioritat defensiva.

                                    • Atacar amb amplada i profunditat: per crear espais.

                                    • Atacar amb interval: entre defensors per crear ajudes, atacar amb entrades successives.

                                    • Treballar sense pilota.
  Descargar
  Enviado por:Fonku
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar