Sociología y Trabajo Social


Grup d'esplai Mainada


Índex:

Index......................................................................…....…………………………....pàg.1.

Pròleg....................................................................….................................................pàg.2.

Història de l'entitat…........……………………...….................................................pàg.3.

Fitxa tècnica de la institució......................................................................................pàg.4.

Fitxa de justificació de l'entitat.................................................................................pàg.5.

Feina que realitza l'educador/a social........................................................................pàg.6.

L'educació i el centre d'Esplai..................................................................................pàg.7.

L'Educació Permanent i l'entitat...............................................................................pàg.8.

L'educació no formal i l'Esplai.................................................................................pàg.9.

Els quatre pilars de l'educació permanent...............................................................pàg.10.

Els quatre pilars de l'educació permanents aplicats a l'esplai.................................pàg.11.

Motivacion per necessitats en l'educació a les àrees socials...................................pàg.12.

Conclusions..............................................................................................................pàg.13.

Bibliografia..............................................................................................................pàg.14.

Pròleg:

Aquest treball ens parlarà d'una institució en concret, aquesta és el Grup d'Esplai Mainada de Gelida. He decidit fer-lo d'aquesta institució en concret perquè és en primer de tot l'esplai del meu poble, i jo en formo part. Aquesta era una manera de conèixe'l millor interiorment, i acabar-me de donar-me compte que no només és les activitats que realitzem els dissabtes, sinó que també és una entitat educativa no formal que al mateix temps forma part d'un projecte molt més global que s'anomena educació permanent i que dura tota la vida i que implica tot allò que realitzes i aprens.

Història de l'entitat:

El Grup d'Esplai Mainada va néixer a l'any 1977, quan uns joves del poble van veure necessari que es realitzessin activitat per a nens i nenes, d'aquesta manera va néixer l'entitat. Poc desprès es va incorporar al Movibaix, que és l'agrupament d'esplais del Baix Llobregat i l'Hospitalet, Gelida no forma part d'aquesta comarca, però per proximitat era l'entitat que millor s'adaptava a les necessitat de l'entitat. Més tard el Movibaix es va integrar dins de la Federació Catalana de l'Esplai.

L'esplai ha pasta varies crisis, des de el desprestigi que tenia davant del poble, a conflictes amb l'ajuntament, i també pròpiament problemes d'identitat, ja que sempre han ocupat espais de la parròquia i sempre ha estat de conviccions laiques.

En aquests moments està en una època de molta activitat on es tiren molts projectes endavant i amb èxit rotund i el que és més important que el que és necessari, o sigui que hagin nens i nenes no es cap problema perquè en aquest moments el centre té un nombre considerable de quitxalla, a més els problemes de falta de monitors en l'actualitat no passa ja que en són una trentena.

Gràcies a aquest nombre tant elevat ens podem plantejar i realitzar el gran nombre de projectes que realitzem, que els concretem amb el gran projecte del Pessebre Vivent de Gelida que aquest any 2000 realitzarem la seva setzena edició ininterrompuda, la col·laboració amb Ràdio Gelida de la campanya nadalenca Cap Nen Sense Joguina, i la col·laboració amb l'Ajuntament del poble per realitzar les diferents activitats com pot ser les activitats de Festa Major, o el Carnestoltes. Amb la Biblioteca i amb l'AMPA de l'escola realitzem activitats per Sant Jordi i per la diada de portes obertes, respectivament.

Fitxa tècnica:

Nom de l'Entitat:

Grup d'Esplai Mainada

Ubicació:

Està situat a Gelida comarca de l'Alt Penedès.

Any que es va fundar; s'ha adaptat a les necessitats de la societat?

L'any que es va fundar va ser al 1977 i s'ha adaptada satisfactòriament a les necessitats de la societat actual.

Serveis que dona:

Els serveis que s'ofereixen actualment són les activitats de dissabte, el casal de joves, activitats de vacances ( casal d'estiu i colònies de primavera), organitza festes infantils en els barris del poble, participa i col·labora en les festes locals (carnestoltes, Festa Major, festes de Nadal...), i la organització del Pessebre Vivent.

Públic a qui va dirigit aquest centre.

El públic que pot utilitzar aquest centre són els infants i joves de 3 a 17 anys. A més de l'equip i monitors i pre-monitors, que les edats vancompreses entre els 17 i 27.anys.

Tipus de centre:

Aquest centre és un centre privat sense ànim lucratiu.

Àmbit:

L'àmbit en que treballem és local.

Suport econòmic:

El suport econòmic que tenim són les subvencions de la Generalitat, els diners que obtenim a partir del conveni firmat amb l'Ajuntament, també ens financem de les quotes que obtenim dels usuaris del centre.

Professionals que hi treballen:

En el centre no hi ha professionals tothom és voluntari , actualment són 30 els monitors que col·laboren, tot i ser col·laboradors s'exigeixen uns mínims que en el cas dels monitors és tenir el títol o realitzar el curset per obtenir-lo i en el cas dels per-monitors és la realització d'un curs d'iniciació al voluntariat.

Hi ha en el centre educador social?

En el centre actualment hi ha dues educadores socials i dos estudiants de la diplomatura.

Mancances i problemes que té l'entitat:

Els problemes més importants actualment són les mancances en infrastructures, falten sales per realitzar les activitats, falta calefacció, a més hi ha conflictes amb els propietaris dels locals que són la parròquia del poble.

Hi ha activitat educadora?

Si que hi ha activitat educadora, es treballa a partir de la definició d'un centre d'interès que inclou objectius que reflecteixen i treballen les necessitats del grup o bé del moment social actual.

Quin tipus d'educació formula?

La educació que formula és l'educació no formal

Fitxa de justificació de l'entitat:

Perquè té raó de ser aquest entitat; quines necessitat socials respon l'entitat actualment,

L'Esplai realitza un paper d'animació socio-cultural i de dinamitzadors d'infants i joves del poble amb l'estreta col·laboració de les Regidories de Joventut i Cultura, que són les encarregades de detectar les necessitats d'aquest àmbit. Gràcies a aquesta col·laboració es van concretar activitats com ara el Casal de Joves, les Colònies de Primavera (per Setmana Santa), o el Casal d'Estiu (l'ESTIUVIU) amb col·laboració del Patronat d'Esports.

Objectius de l'entitat:

Els objectius de l'entitat són els següents:

 • L'educació de nens/es i joves

 • Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels monitors i educadors que col·laboren en les activitats de l'Associació

 • Assegurar que l'educació en el temps lliurees realitzi sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells nens/es i joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o familiar o qualsevol deficiència

 • Treballar per la igualtat i la no discriminació per qualsevol raó.

 • Fer conèixer i respectar l'entorn i el patrimoni municipal, al igual que les diferents propostes ludico-culturals ,socials i esportives que es porten a terme en la població.

 • Transmetre la cultura popular i les tradicions de la cultura Gelidenca i Catalana.

 • Promoure la relació entre els pares i entre aquest i els monitors, del nen/a que

 • Assisteixen regularment a les activitats del centre.

Com es treballen els valors:

Per començar el monitor té clar que és un model i un referent educatiu i s'ha de concienciar de la tasca i del paper educatiu que realitza dins de la entitat intentat que actituds i valors corresponguin amb el funcionament, premissa que tothom té alhora i tots actuen amb consciència i coherència.

A l'hora de definir el programa anual de l'entitat s'inclouen dins de l'apartat d'objectius els valors que es volen treballar, a més sempre es treballen els que estan inclosos en els estatuts.

L'equip de monitors de cada franja d'edat es responsabilitzen d'adaptar aquests valors a les activitats que cada grup realitzarà.

Feina que realitza l'educador/a Social al centre:

L'esplai disposa de dos educadores socials, per realitzar la seva tasca no cobra, ja que aquesta entitat es totalment d'àmbit voluntari.

La tasca que realitzen és d'educació dins d'un context social format per infants /joves, l'equip de monitors, els pares i tothom que es relaciona amb l'entitat. Les tasques que poden desenvolupar són: gestionar activitats conjuntes entre diferents entitats locals on participi l'esplai, investigar les necessitats i mancances de l'entitat, tirar endavant projectes educatius del centre, fer un seguiment individual de casos problemàtics, L'educació i el Centre d'Esplai:

L'educació i el Centre d'Esplai:

Concepte d'Educació (segons l'Enciclopèdia Catalana) aplicat a l'esplai:

Ensenyar i instruir a persones per tal d'aconseguir el desenvolupament integral del mateix. És el mitjà pel qual la comunitat transmet a les noves generacions uns coneixements, una cultura per tal de rebre altres coneixements i assimilar tècniques noves. Aquesta és una definició d'educació que s'escau perfectament als objectius generals i específics del centre.

L'Educació Permanent i l'Entitat:

Concepte d'Educació Permanent de Nairobi (1976) aplicada a l'educació en el lleure de l'Esplai:

Segons la conferencia de Nairobi (1976) de la UNESCO defineix l'Educació Permanent com un projecte global que està encaminat al desenvolupament de totes les possibilitats educatives fora del sistema educatiu. L'esplai és una entitat educativa no formal i que desenvolupa les seves activitats fora de l'àmbit educatiu escolar, però dins del projecte global d'educació municipal.

El centre treballa amb les edats compreses entre els 3 i 17 anys, a més de les edats dels monitors, ja que aquests també són educats ja sigui per cursets o per altres cantons de l'educació en el lleure.

Cal remarcar que l'Esplai igual que la Conferencia opta perquè no s'obligui a ningú a ser educat en contra de la seva voluntat.

L'esplai educa nens/es i joves però tenen en compte que aquest en un futura més o menys pròxim seran adults i per això es fa una educació pensant en el futur, no només en el present.

La definició d'educació permanent segons Dave (1979):

L'educació Permanent es el procés que busca la consecució del desenvolupament de personal social i professional al llarg de la seva vida per tal de millorar la qualitat de vida i de la col·lectivitat.

Dave diu que. l'educació permanent ha de servir per millorar la vida a partir del seu desenvolupament personal mitjançant la vida social i professional. L'esplai intervé en l'educació permanent en la millora de vida mitjançant la vida social i en el seu desenvolupament.

Educació no formal i l'Esplai

Educació no formal segons M. Romans i G. Viladot, p.73.

"És l'educació estructurada que la finalitat no és l'obtenció d'un reconeixement oficial. Es podria relacionar com el terme educatiu no reglat o educació no institucional, però pot tenir reconeixement acadèmic en determinades condicions".

Educació no formal segons Coombs, 1985, pp 46 i as:

"Es tota activitat organitzada, sistemàtica, educativa, realitzada fora del marc del sistema oficial, amb la intenció de facilitar determinats aprenentatges a subgrups de la població que poden estar constituïts per persones adultes o no adultes"

L'educació no formal aplicat al centre:

L'esplai és un centre d'educació no formal, ja que és un entitat que treballa fora del camp educatiu reglat i amb finalitats educatives cap a tots els que s'aprofiten de l'entitat.

Els quatre pilars de l'Educació Permanent

(1996 segons Jacques Delors):

Aprendre a conèixer:

Està orientada cap al domini dels instruments del coneixement , és mitjà i alhora una finalitat. Com a mitjà, cada individu aprengui a comprendre el món que l'envolta per desenvolupar les seves capacitats professionals per comunicar. La finalitat és el plaer per conèixer, compondre i descobrir.

L'aplicació dels sabers permet una millor comprensió de l'entorn, el desvetllament de la curiositat intel·lectual, estimula el sentit crític i permet desxifrar la realitat en adquirir una capacitat de judici autònom.

El coneixement és múltiple i evolutiu, saber-ho tot no és útil, però s'ha de tenir nocions bàsiques de cultura general.

Aprendre a conèixer suposa aprendre a aprendre, l'exercici d'atenció de la memòria i del pensament. Aquest aprenentatge no s'acaba mai i s'enriqueix contínuament .

Aprendre a fer:

Ens parla de les qüestions professionals, ensenyar a l'alumne/a posar en pràctica els coneixements, adaptar l'educació al futur del treball encara que la seva evolució no sigui del tot previsible. El futur de l'economia depèn de les capacitats de transformar el progrés dels coneixements en innovacions generadores de noves empreses i nous llocs de treball.

Les qualificacions professionals poden arribar a quedar obsoletes perquè es crea una noció de competència personal. El progrés tecnològic modifica de forma inestable les qualificacions. En lloc d'aquesta qualificacions es demana cada cop més una competència que barreja.

Aprendre a viure junts:

Aquest aprenentatge representa sens dubte és un dels principals reptes de l'educació en l'actualitat. El món per defecte és violent igual que la gent. L'educació no ha pogut fer gran cosa per modificar aquesta situació de fet. És possible concebre una educació que permeti evitar el conflicte o resoldre'ls de manera pacifica tot desenvolupant el coneixement dels altres. La idea d'ensenyar la no-violència a l'escola és molt lloable, també un instrument suplementari per a lluitar contra els prejudicis que porten als conflictes. Els homes tendeixen a sobrevalorar les seves qualitats i a nodrir prejudicis desfavorables envers als altres, això porta a un clima general de competència i a l'èxit individual.

L'educació té com a missió ensenyar de forma simultània la diversitat de l'espècie humana i la consciència de les semblances i de la independència entre tots els éssers humans del planeta. La descoberta de l'altre passa necessària pel coneixement de si mateix per donar a l'infant i a l'adolescent una visió justa del món.

La confrontació a través del diàleg i de l'intercanvi d'arguments és una de les eines necessàries per l'educació del segle XXI, un altre font per arribar a la pau i a l'inici de l'educació o fins i tot un ajut pel mateix és l'esport, ja que en aquest es barreja diferents persones amb característiques diferents.

Aprendre a ser:

L'educació ha d'ajudar al desenvolupament total de cada persona. Tota persona ha d'estar en condicions per viure a la societat i tenir un pensament autònom i un esperit crítica davant de les accions que succeeixen al seu voltant. El problema no es tant preparar els infants per a una societat determinada sinó de donar-los de forma constat les forces i les referències intel·lectuals que els permetin comprendre el món que els envolta i comportar-se com a actors responsables justos. L'educació per la llibertat de pensament, de criteri, de sentiment i d'imaginació que necessiten per a desenvolupar els seus talents i controlar tant com puguin el seu destí.

La diversitat de persones, d'autonomia i d'esperit d'iniciativa, pot provocar una violència en un àmbit, però si es treballa per la diversitat això es podria reduir i desaparèixer.

Els quatre pilars de l'educació permanent aplicats a l'Esplai:

Tots aquestes seccions de l'educació per ser persones que va dir Jacques Delors en la Comissió que va crear la UNESCO per estudiar l'ensenyament en el Segle XXI, són més o menys empleables dins de l'àmbit d'actuació del centre.

Per començar podem dir quina és la feina que es realitza a partir del principi aprendre a conèixer: El que es busca és que els nens aprenguin a conèixer el món que els envolta perquè arribin a sentir plaer per conèixer, comprendre i descobrir coses noves a partir dels aspectes que ja s'han interioritzat, o el que és el mateix aprendre a aprendre. També es vol que a partir de les activitats que es realitzen adquirir capacitat de judici propi.

Pel que fa a l'aspecte aprendre a fer el que es vol tractar es l'adquisició de coneixements pràctics per poder realitzar diferents feines que en el present només serviran per realitzar feines en principi poc complicades però al llarg del temps poden servir per agafar habilitats per posar-los en pràctica quan es treballi.

Aprendre a conviure junts és una part que es treballa perquè s'accepti tot allò que és diferent a ell, primer s'ha d'acceptar al company, i desprès ja es podrà treballar aspectes més ambiciosos de caràcter tolerància a immigrants i similars.

Per finalitzar parlarem de aprendre a ser i com es treballa. Es treballa perquè cada individu pugui ser el màxim de crític possible, o sigui, que no es deixi influir per altres corrents que hi haguí, que pugui decidir per si sol i sense cap pressió, que aprengui a desenvolupar el seu inconformisme, aprengui a dir la seva a partir del respecte, la tolerància i les bones maneres sense entrar en el menys preu i mantenint un ordre.

Motivacions per necessitats en l'Educació Permanent a les àrees socials i l'Esplai:

Driest i deures com a ciutadans:

Es treballen a partir del funcionament habitual de l'entitat I de les activitats especials que es realitzen a partir de la commemoració de les cartes de l'ONU sobre els Drets de l'Home i la dels Drets dels Infants.

Aprendre a col·laborar en entitats socials:

Directament l'Esplai no ho treballa, però és una porta per entrar a les entitats socials, culturals, esportives i comunicatives del poble, molts joves que surten de l'esplai van a parar a aquestes entitats, les més afavorides són la televisió , la ràdio i la Joc-Jobac.

Trobar espai per relacionar-se socialment:

Per molts nois i noies l'esplai és la primera relació social de la seva vida, sense tenir en compte l'escola.

Aprendre a defensar-se davant de la publicitat de consumisme:

La publicitat és un problema per la infància i la joventut, ja que no tenen mitjans propis per poder-se defensar, ja que encara no tenen prou factors per poder discriminar allò que és informació i allò que ataca directament, per això s'intenta que dins de les possibilitats de cada infant i jove no es deixin influir davant d'aquest fet, ho treballem mitjançant jocs i xerrades.

Conclusions:

Les conclusions que puc extreure desprès de realitzar aquest treball és que l'Esplai Mainada és una entitat educativa d'educació no formal, que realitzar una tasca educativa de molta importància en la població de Gelida. Sense l'Esplai a Gelida hi mancaria una part molt important de l'educació infantil i juvenil com és el cas d'una entitat d'educació en el lleure. Tota aquesta tasca seria impossible de realitzar sense la voluntat de col·laboració i superació que tenen tots els monitors de l'entitat, ja que tots els membres estan compromesos en ocupar l'espai educatiu complementari que manquen a tots els infants i joves de la població.

Ha estat una experiència positiva, ja que he après moltes coses que no coneixia de la meva entitat. Això m'ha ajudat una mica més a entendre la meva implicació dins d'aquest moviment educatiu que ja porta funcionant 23 anys.

Bibliografia:

 • Delors, J. (1996) Educació hi ha un tresor amagat a dins, Barcelona, Centre Unesco de Catalunya

 • Romans, M ; Viladot,G (1998) La educación de las personas adultas, Barcelona, Paidós

 • Enciclopèdia Catalana (1987) Gran Enciclopèdia Catalana vol .9, segona edició. Barcelona, Enciclopèdia Catalana

 • Romans, M. (2000-2001) Apunts de l'assignatura d'Educació Permanent. Barcelona, Universitat de Barcelona

 • Grup d'Esplai Mainada (2000). Estatut de l'entitat. Gelida.

 • Fundació Catalana de l'Esplai (2000) La Federació Catalana de l'Esplai per la societat relacional, Fundació Catalana de l'Esplai, Cornellà de Llobregat.

 • Parcerisa, A (2000) Didàctica en la educación social (2ª ed.) Barcelona, Graó

14
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar