Griego


Griego


RESUMEN GRIEGO BACHILLERATO 1ª EVALUACION

El Artículo

Sing Plural


Masc Fem.
Neutro Masc Fem. Neutro

N. o h to N. oi ai ta

A. ton thn to A. touj taj ta

G. tou thj tou G. twn twn twn

D. tw th tw D. toij taij toij

Temas en -O (Masculinos)

Sing Plural

N. oj oi

V. e oi

A. on ouj

G. ou wn

D. w oij

Temas en a, h (Femeninos)

Sing Plural

N. a ai

V. a ai

A. an aj

G. aj wn

D. a aij

La Flexión atemática

Sing Plural


N. j ej/ a

V. j ej/ a

A. n/ a aj/ a

G. oj wn

D. i si

- Gutural (k, g, c) + si = x

- Labial (p, b, f) + si = y

- Dental (t, d, q) + si = j
Descargar
Enviado por:Angelillo
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar