Sociología y Trabajo Social


Gitanos: Historia y situación actual


Els

Gitanos

ORÍGENS

El terme “gitano” probablement fou acunyat per la majoría no gitana agafant com arrel la paraula “egipci”, a partir de la creença popular de que originalment provenien d'Egipte.

En realitat, pareix ser que són originaris del subcontinent indi. Estudis lingüístics vinculen als gitanos rom (que significa “ home lliure”) amb la casta india dom, i mostren una gran familiaritat del seu idioma, el romaní, amb el sànscrit i llengües modernes com l'hindi, però també el bengalí, el punjabí, el gujarati i el rajasthaní.

HISTÒRIA

La historiografia iraní afirma que la memoria de l'antiga patria gitana fou guardada sols per als gitanos que vivíen en les illes de Leinos, al mar Egeu. Segons les mateixes, els gitanos arribaren a Persia al segle III d. C, i sel's anomenà “sindis”, o “hindis”, pel riu que donà nom a l'Índia, d'on proveníen els gitanos.

A la Mediterrània arribaren al segle XI, més específicament a Grècia, on se'ls anomenà “egiptans” -ja que es creia que proveníen d'Egipte-, terme del qual s'originà la paraula “gitano”. A Macedònia, Croàcia i Rumania se'ls recorda des del segle XIV, a Eslovènia des del XV i a Irlanda des del XVI.

Des de la seua arribada a Europa, els gitanos (i la seua forma de vida no sedentària i en grup) foren rebutjats per les autoritats civils i per l `Esglèsia, que en primer lloc volien expulsar-los o impedir la seua presència i després intentaren la seua assimilació i asentament. El punt culminant d'aquesta cadena de persecucions fou el programa d'extermini del règim nazi alemany.

A l' Europa central, en el cas del Sacre Imperi Romà, ja al 1500 s'havia otorgat un permís genèric per matar-los.

En 1721, aquest permís es va convertir en política concreta al manar Carles VI el seu extermini.

Des de mitjans del segle XVIII, durant els regnats de María Teresa i José II (1740-1790) la política de persecució dels Hasburg fou substituïda per l'intent d'aassimilació.

Va coincidir aquest intent amb l'estrategia de sedentarització empleada a Espanya per Carles III (1759-1788), el qui al fracasar el seu pla va decidir deportar als xiquets gitanos a les colonies americanes, mentre que les xiquetes foren enviades a les possesions orientals d'Espanya.

La política de la persecució i l'assimilació forçosa dels estats fou perfeccionada amb els mètodes de l'estat modern a partir de 1870. Un d'aquests mitjans fou el registre de la població, el qual, en el cas d'Alemanya, va servir de base per a que posteriorment els caps nazis pogueren instrumentar el seu genocidi no solament contra la població jueva, sinò també contra centenars de milers de gitanos a Europa.

A l'Europa de la posguerra, per aquest poble, les polítiques integradores poden resultar tan amenaçadores per a la seua supervivència com les persecucions obertes del passat.

Així, a l'Espanya de hui, s'està intentant que part de la població gitana es quede, es dedique a treballs formals i proporcione als seus fills i filles una educació formal. El preu a pagar pot ser l'abandonament dels valors tradicionals, la tradició oral, el clan familiar, el paper dels ancians,....

PERSECUCIONS

Des de la seua arribada a Europa central i occidental a principis del segle XV, els pobles sinti, rom, calé i manush van ser objecte de persecusions.

Però aconseguiren sobreviure com a minoria, en mig de les societats europees.

Si bé les persecucions s'han reduit notablement, els drets dels gitanos no creixeren sensiblement durant el segle XX. Els progressos que s'han alcançat, són fruit de l'intens treball d'organitzacions internacionals, que velen per la inserció dels gitanos en els respectius païssos, i de l'esforç de les comunitats gitanes, que, lliurades de la persecució, tracten de rescatar els seus valors i identitat cultural.

Més enllà de les divergències de noms, al llarg de la història ha sigut quasi unànim que han sigut discriminats i perseguits als païssos europeus.

El punt màxim de la persecució als gitanos fou l'extermini sistemàtic perpetrat pel règim nazi durant la Segona Guerra Mundial, però la limitació dels drets dels gitanos és de llarga data. Al segle XVI, a França, Espanya, Holanda i Alemanya es començà a implementar la persecució.

Al segle XVII, es promulgà a Anglaterra una legislació que establia que qui entrara en contacte amb els gitanos estava cometint un greu delicte, i lleis semblants. Per la mateixa època, també es dictaren a Suïssa. En la primera meitat d'aquell segle, només a Austria i Alemanya es dictaren 68 lleis perseguint als gitanos. A Irlanda s'havia iniciat legalment la discriminació en 1541, i la persecució proseguí sense pausa fins el segle XVIII. El 1596, un grup de 198 gitanos fou jutjat i sentenciat a mort per estar desempleat.

RACES DE GITANOS

En l'actualitat el nombre de gitanos a Europa supera els 15 mil·lions, concentrats en la seua majoria a l'est i al surest del continent.

Alguns especialistes en el tema identificaren tres grans grups de gitanos: els kalderashes (el grup més nombrós , en la seua majoría als Balcans i Europa central, i predominantment ferrers); els gitanos (gitanos francessos, majoritàriament a la península Ibèrica, nord d'Àfrica i sur de França, amb gran habilitat en les arts de l'entreteniment) i els manushes (també coneguts com a sintis, preponderantment a França, Alsàcia i Alemanya, generalment dedicats als espectacles itinerants i gent de circ).

Cadascuna d'aquestes grans divisions es van escendir a la seua vegada en dos o més subgrups caracteritzats per l'especialització en un ofici o per l'orígen territorial, o per ambdós elements.

Diseminats per Àsia, Europa, i inclús Amèrica del Sud (1581), aquests pobles nòmades han rebut infinitat de noms. A Turquia, Macedònia i Russia se'ls coneix com “cigani”; a Kurdistàn com “luri” i a l'Índia com “bandgar”.

Aquestes són les races de gitanos principals, però hi ha moltes més, ja que de cada raça es van dividir en subraces.

A continuació hem posat les races més importants, dins de les races principals, i on es situen principalment.

•Chuloni! Kalderash

•Bangoje! Kalderash

•Cherkeroni! Kalderash País de procedència: Rússia

•Boboconi! Kalderash País de residència: Argentina

•Ianchoni! Kalderash

•Lovaria! Europa

•Cinturi! Europa

•Cale!Espanya

•Kalderash!Tot el món

•Pueschi!E.E.U.U. i Mèxic

•Shinguereschi!Europa

•Pechereschi! Amèrica Llatina

•Macheoni! Amèrica Llatina

•Bumbuleschi! Europa

•Urdonaria! Europa

•Belkeschi! Europa

CONCENTRACIONS PER ACONSEGUIR ELS SEUS DRETS

En l'any 1970 es fundaren organitzacions que són la base de la lluita per la defensa dels drets polítics. A Londres, en el Primer Congrés Gitano el 1971, s'adoptà l'himne i la bandera gitanos. El 1978, es realitzà el Segon Congrés Mundial Gitano, en Gènova que després fou succeït pel Tercer el 1981 en Suècia, i el Quart a Polònia, el 1990.

Aquests congresos, a més de buscar fortalir la identitat ètnica i cultural dels gitanos als païssos en que viuen, també han tractat d'establir bases que recolcen l'accés d'aquests a l'educació.

El primer Festival Internacional Gitano va tindre lloc a l'Índia, el 1976 i el segon Festival i Trobada Científica també en aquest país, el 1983. El 1977, seguint una proposta de l'Índia, les subcomisions de les Nacions Unides per a la Prevenció de la Discriminació i la Protecció de les Minoríes, realitzaren una convocatòria als distints païssos amb població gitana per a que a aquests els foren respectats els seus drets.

AJUDES

A Europa, els gitanos compten amb partits polítics en la República Txeca, Croàcia, Iugoslàvia i altres païssos. Asímateix, existeixen, en païssos com França, Anglaterra, Hungria, Italia i Índia importants institucions que treballen per a millorar els drets legals, econòmics, culturals i socials dels gitanos.

A Macedonia compten amb tres partits polítics, un alcalde, i canals de radio i televisió en llengua gitana, així com dos representants al parlament.

¿QUÈ ÉS?

Alicante Kali és una Asociació intercultural que treballa per la promoció integral del poble gitano.

Les seues prioritats pasen, entre altres, per l'educació, el treball, etc. Per a l'exercici d'una ciudadanía democràtica i plena dels gitanos i gitanes alicantins.

Alicante Kali és una Associació heterogènia, que correspon a la pluralitat i diversitat de la societat de hui; està composada per gitanos i no gitanos que treballen per millorar la qualitat de vida de la comunitat gitana, siguent conscientes que transformant la situació social de bona part del poble gitano estem contribuïnt a millorar las condicions de la societat alicantina.

Alicante Kali és una Associació de recent creació. Naix en novembre del '99, encara que els seus components compten amb una amplia experiència en el sector de la intervenció social i en moviments associatius

L'Associació vol oferir serveis a la comunitat gitana, serveis que estan guiats pels principis de normalització i interculturalitat i per altra banda intenta oferir recursos (tècnics, informatius, assessorament…) a entitats i ONGs que treballen amb població gitana.

¿QUI SON?

Alicante Kali està composada per gitanos, gitanes i no gitanos interesats en el desenvolupament global del poble gitano: accés normalitzat a l'educació, promoció de la cultura i identitat cultural, incorporació a una vivenda digna com a factor de promoció, creació d'espais socio-educatius, accés al mercat laboral en igualtat d'oportunitats, promoció de la dona gitana…

De la “Asamblea Constituyente de Alicante Kali”, celebrada el passat 6 de novembre a l'alicantí Centro Loyola, a la qual assistiren un nombrós grup de persones comprometides, es conformà una Junta Gestora que fins juny del 2000 deu posar en marxa una sèrie d'actuacions encaminades a la consolidació de l'Associació a Alacant (legalització, presentació pública, sol·licituts de programes, preparació d'elecciones en juny, captació de socis/es, …

A continuació hem posat tots els projectes o programes que Alicante Kali ha fet o vol fer i amb els gitanos que treballa i la seua situació social.

Degut a la gran extensió de informació que ens han proporcionat, no hem pogut traduïr-la.

La intervención social en Alicante
Plan de actuación con la comunidad gitana

La población gitana en Alacant

A pesar de los avances evidentes que se han producido en el proceso de incorporación social de la comunidad gitana, especialmente en las últimas décadas, la mayoría de los gitanos aún están muy por debajo de los niveles de vida medios del resto de los ciudadanos alicantinos y perduran problemas y condiciones que les impiden salir de su tradicional situación de exclusión.

En términos generales podríamos agrupar a la población gitana alicantina en tres categorías que darían cuenta de su ubicación social y de los diferentes procesos y situaciones en las que se encuentran:

 • Gitanos tradicionalmente integrados, que fundamentalmente habitan en el Centro, Plá, algunas zonas de Virgen del Remedio, etc.

 • Gitanos que han accedido a viviendas de altura en los últimos 25 años y que se concentran fundamentalmente en algunos distritos de la ciudad como el distrito número dos, tres y cuatro, es decir la zona de Virgen del Remedio-Juan XXIII, Los Ángeles-Altozano, Benalúa-Babel. Se trata del grupo más numeroso, sometido a rápidos procesos de transformación social y cultural, con avances significativos en muchos aspectos que definen la incorporación social, pero con riesgos de exclusión. En definitiva un grupo altamente vulnerable, pero con condiciones de partida que hacen imprescindibles medidas sociales que apuntalen los procesos de promoción iniciados.

 • Gitanos que habitan en asentamientos segregados en la periferia de la ciudad, en distintas modalidades de vivienda, ya sea en chabolas o en núcleos específicos. Se estima que el 90% de las 140 familias que habitan en estas condiciones son gitanos. Se trata de personas que padecen con mayor rigor las situaciones de pobreza, exclusión social y marginación. Abordar esta situación requiere medidas urgentes de choque sobre la base de un plan definitivo de erradicación del chabolismo y la vivienda precaria.

En el último año, la llegada de grupos de gitanos procedentes de países del este, representa una realidad cada vez más significativa y presente en la vida de la ciudad y que requiere un tratamiento adaptado.

A grandes rasgos los principales problemas que están aquejando a la comunidad gitana alicantina, y que nos indican también cuáles son las asignaturas pendientes y las prioridades en la intervención son:

Un nivel de instrucción bajo, tanto en la población adulta como en la población infantil, debido a la asistencia discontinua a la escuela, a la falta de resultados de las instituciones educativas con este grupo de población, al abandono temprano y la escasa continuidad del proceso educativo una vez finalizada la etapa de la enseñanza obligatoria, que por otra parte en la mayoría de los casos tampoco se suele completar.

Pérdida generalizada de las profesiones y actividades laborales tradicionales en las que se habían ido especializando tradicionalmente (recogida de chatarra, cartón, temporerismo, etc.) y dificultad para seguir realizando las que ejercen actualmente (venta ambulante); profesiones que mayoritariamente se encuentran dentro de las economías informales y sumergidas y a las que hoy muchas de las familias no encuentran alternativas.

Situación degradada de la vivienda y el hábitat en algunos casos: chabolismo, asentamientos segregados, infravivienda, vivienda deteriorada y fuerte problema de hacinamiento para muchos de los que habitan en viviendas normalizadas, debido a la temprana edad de acceso al matrimonio, sus altas tasas de natalidad y su escasez de recursos económicos que obliga a la convivencia de varias familias en una misma vivienda.

Acceso y uso inadecuado (sea este por abusivo o escaso) de los servicios de carácter general de distinto tipo: sanitarios, sociales, de formación profesional, etc. Se producen frecuentemente problemas de entendimiento con los profesionales de estos servicios, sentimientos de exclusión y de rechazo mutuos.

Prejuicios, estereotipos y alto rechazo social hacia la población gitana en su conjunto (todos los estudios identifican a los gitanos como el grupo más rechazado socialmente) y relaciones interétnicas que frecuentemente son difíciles y conflictivas; especialmente en los barrios en los que habita un alto porcentaje de población gitana.

Fuerte proceso de transformación cultural en el que una serie de valores, normas y símbolos tradicionales se cuestionan o entran en crisis, lo cual unido a la creciente diversificación y dilución entre el conjunto de la población, pone en cuestión la propia identidad personal y de grupo.

Todo ello se concreta en que la calidad de vida de buena parte de la población gitana sea muy inferior a la de la media de la población alicantina. Los gitanos, por lo general, viven menos años, padecen más enfermedades y sufren más problemas de exclusión y rechazo social, lo que hace necesario que se pongan en marcha los medios y las medidas específicas que hagan efectiva su condición de ciudadanos de acuerdo con los principios constitucionales y con la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.

La intervención de Alicante Kalí en la Ciudad: Una apuesta por la globalidad en la intervención social con la comunidad gitana

Desde la creación de la Asociación desarrollo Gitano "Alicante Kalí", se ha tenido claro que el modelo de Asociación pasa por articular una serie de programas de intervención socio-educativos con el objetivo de paliar y normalizar situaciones en las que actualmente vive una buena parte de los ciudadanos gitanos, poniendo el acento en dos grandes líneas de trabajo: Fomentar el acceso de los gitanos al Empleo y mejorar su inserción social (educación, buen uso de servicios públicos, mantenimiento de vivienda, etc…).

Para ello, ya se ha firmado un convenio de colaboración con la UNION ROMANI ubicada en Barcelona, este convenio nos va a permitir solicitar los programas que se estimen necesarios en base a los estudios realizados sobre situación y alternativas de la Comunidad Gitana en Alicante realizado por Alicante Kalí y donde se detectan las demandas más urgentes.

Por otro lado y para poder poner en funcionamiento todos estos servicios de carácter social, se solicitará subvención a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, y por último pretendemos mantener una relación de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante. Todo esto permitiría articular de una manera más eficiente, los recursos y multiplicar su impacto. Recursos que hasta este momento se concretan en la realización de acciones más limitados en sus objetivos y menos continuos a la vez que aisladas. Esta relación con Ayuntamiento y Generalitat permitiría en definitiva, poner en marcha un Plan global de intervención social con la comunidad gitana de nuestra ciudad que organice, a medio plazo, las actuaciones con esta población sobre territorios concretos.

Principios y características del Plan.

 • Se basa en una relación de Parternariado estrecho con los Servicios Sociales y otros organismos y agentes sociales (profesorado, centros educativos y de salud)

 • Se cuenta con la participación de mediadores gitanos y con las familias de las zonas de actuación para el desarrollo de actuaciones concretas. Buena parte de los profesionales que trabajan en estos programas son gitanos.

 • Incorpora un Enfoque Integral de actuación sobre aquellos ejes que definen la exclusión y la incorporación de los ciudadanos (escuela, atención básica, salud, empleo)

 • Trabajo sobre el territorio. La unidad de intervención es el territorio concreto donde habitan y se desarrolla la vida de la población con la que se interviene. Se actúa con las mismas familias desde diferentes ámbitos y programas.

 • La normalización como principio de actuación. Los programas y servicios de mediación que se prestan, tienen como meta facilitar el acceso y el buen uso de los servicios normalizados (establecidos para el conjunto de la población).

 • El enfoque intercultural : Las actuaciones se orientan a fomentar la convivencia y la mejora de las relaciones entre las personas de distintas culturas y a potenciar el desarrollo de la cultura gitana y su identidad como pueblo

 • Se trabaja sobre la imagen social de los gitanos, con acciones dirigidas a mejorar su aceptabilidad social y la transmisión de imágenes más positivas y ajustadas.

 • En este Plan trabajarían profesionales (gitanos y no gitanos) configurándose como equipo, con distintos programas; ubicado en un barrio del Distrito nº 4 (Zona Norte de Alicante) y donde se prevé que se establezca la sede de la Asociación.

Los Objetivos del Plan de actuación

 • Sensibilizar a la población gitana respecto a su situación, al cumplimiento de sus deberes y de sus derechos como ciudadanos y su participación más activa en las instituciones y las estructuras sociales.

 • Poner en marcha estructuras y Servicios de mediación que faciliten el acompañamiento de la población gitana a los servicios normalizados así como una correcta atención y uso de los mismos.

 • Llevar a cabo actuaciones específicas en aquellos aspectos que se consideran prioritarios para avanzar en la incorporación social efectiva de los gitanos: Educación, Vivienda, Mujer, Menores, Participación Social, Salud, Empleo.

 • Transmitir a la sociedad alicantina una visión más objetiva y positiva de la población gitana, que lleve a conocer y respetar sus tradiciones, costumbres, es decir reducir el rechazo social.

 • Mediar en posibles conflictos y situaciones que se puedan producir y buscar alternativas y vías de solución para los mismos.

 • A CORTO PLAZO (2000-2001)

  Las acciones a emprender, su impacto:

  PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNADO GITANO

  Objetivos: Prevenir el absentismo y abandono escolar prematuro. Promover la escolarización infantil y la transición a secundaria. Involucrar a las familias en el proceso educativo de los hijos

  Actividades: Coordinación con los centros escolares; visitas domiciliarias; actividades complementarias (proyecto: bailamos en la escuela, lúdicas y de refuerzo escolar); mediación en conflictos; gestión de becas; cursos sobre cultura gitana a profesorado.

  Dimensión y ámbito de actuación: Se intervendría en 3 colegios públicos. Se trabajaría de una forma continuada con 100 historias escolares.

  Programa de Atención Básica y normalización

  Objetivos: Atender a la población gitana que realice demandas o plantee necesidades, derivarla y acompañarla cuando sea necesario a los servicios normalizados y formarla en el uso correcto de los mismos. Apoyar a los profesionales de estos servicios en la intervención con población gitana.

  Actividades: Servicio de atención básica y orientación. Acompañamiento y derivación a los servicios sociales normalizados. Realizar una labor de análisis y seguimiento de la situación de la población gitana que habita en Alicante

  Dimensión y ámbito de actuación: Se abrirían historias sociales a los usuarios que demanden servicios o precisen de alguna intervención por parte de la Asociación ubicados en los distritos.

  PROGRAMADE INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS

  Objetivos: Orientar y acompañar a las familias con especial atención a las realojadas por el Equipo de Erradicación Chabolismo a viviendas en altura, hacia los recursos normalizados., canalizar demandas, dar respuesta a posibles necesidades y mediar en conflictos de convivencia interétnica.

  Actividades: Acompañamiento a las familias en nuevos realojos del Ayuntamiento u otras Administraciones, Visitas domiciliarias, Mediación en conflictos vecinales y comunitarios; escolarización; acompañamientos a servicios sociales, sensibilización social.

  Dimensión y ámbito de actuación: Se intervendría con las familias gitanas de 4 barrios de la zona norte. Coordinación constante con el programa de Seguimiento Escolar.

  Programa de Participación Social y otras actuaciones de EDUCACIÓN EN LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

  Objetivos: Favorecer la articulación y organización de la población gitana que habita en los barrios y apoyarles para que puedan tener una interlocución con las instituciones, participar en las plataformas vecinales defender sus derechos y dar a conocer su contexto, reflexionar sobre su situación y necesidades y canalizar respuestas a las mismas. Transmitir una imagen social más positiva y adaptada de la comunidad gitana.

  Actividades: reuniones temáticas sobre problemas que les afectan, celebración de actos socio-educativos; actividades de difusión y acercamiento.

  Dimensión y ámbito de actuación: En cada barrio se formaran grupos, aunque habrán encuentros periódicos de todos los grupos para organizar actos con una mayor repercusión en la Ciudad. Se prevé trabajar en tres barrios

  PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL

  Objetivos: Establecer un sistema de información amplio a la vez que adecuado a cada uno de los destinatarios, sobre las posibilidades de comenzar un proceso formativo o acceder a un puesto de trabajo en sus distintas modalidades. Realizar un sistema de acogida individualizada encaminada a la orientación laboral que permita diseñar un itinerario hacia el empleo adecuado a cada perfil personal. Establecer un sistema de seguimiento en las distintas etapas por donde irán pasando las personas que acudan al programa.

  Actividades: Recogida de ofertas de empleo y formación, Acompañamientos, Formación en habilidades personales, sociales y laborales.

  Dimensión y ámbito de actuación: Se concibe como programa transversal, mantendrá coordinación con el resto de programas y trabajará aproximadamente con 150 jóvenes.

  A MEDIO PLAZO (2001-2003)

  PROGRAMA DE PREVENCIÓN Drogodependencias

  Objetivos: Evitar o retrasar el inicio del abuso de drogas de los jóvenes gitanos. Facilitar el acceso y la continuidad de los gitanos con problemas de drogodependencias en la red asistencial normalizada.

  Actividades: Educación de calle, Talleres de percusión, Aula abierta, Prevención específica del abuso de drogas (Proyecto: Romanó Sastipén). Captación, acompañamiento y seguimiento de drogodependientes gitanos en los centros públicos de atención.

  Dimensión y ámbito de actuación: Se prevé trabajar con 80 drogodependientes gitanos en colaboración con los CAD. Personal y

  Programa de Promoción de la Mujer:

  Objetivos: Desarrollar un conjunto de actividades dirigidas a la promoción de la mujer gitana, de modo que le permitan salir de su doble marginación, en cuanto mujer por una parte y en cuanto gitana por otra. Al mismo tiempo se persigue potenciar a la mujer gitana para que luche por su propio desarrollo, con el convencimiento de que en ella gravita en buena medida el futuro de la comunidad gitana.

  Actividades: Proyectos PER (empleadas de hogar y de inserción social), educación de adultas, Taller de corte y confección y orientación laboral, Educación para la Salud, Cursos de Floristería y carnet de conducir; Actividades culturales y recreativas.

  Dimensión y ámbito de actuación: Se trabajaría de manera estable con 30 mujeres distribuidas en 2 grupos de formación en los distritos mencionados.

  PROGRAMA DE MENORES: "la Ker de los chavorrós"

  Objetivos: Crear espacios socioeducativos extraescolares para niños y niñas gitanas, orientados a reforzar su permanencia y competencia en el sistema educativo, a promover su adecuado desarrollo psicosocial y cultural y a compensar alguna de las dificultades y riesgos de desadaptación y exclusión a que se ven sometidos estos menores.

  Actividades: Ludoteca, Refuerzo escolar, Aula abierta, Talleres reglados (percusión, Informática…); Ocio y Tiempo Libre; Actividades deportivas.

  Dimensión y ámbito de actuación: prevé trabajar con una media de 120 menores, en tres grupos de edad.

  • PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN.

  • PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN LA IGUALDAD

  • FORMACIÓN DE MEDIADORES SOCIALES

  • PROGRAMA DE APOYO Y CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS MEDIOS Y SUPERIORES.

  A modo de observación:

  • Sería la primera vez que desde una Asociación gitana de la Comunidad Valenciana cuenta con acciones encuadradas en un plan que en la práctica está conformando una Política de actuación y promoción social con la minoría gitana y un dispositivo que pueda ir avanzando en su concreción operativa.

  • Por primera vez también se trataría de una Actuación para el conjunto de la población gitana y no sólo para las familias que habitan en núcleos especiales y de condiciones de marginalidad. Este Plan incumbe a la gran mayoría de los gitanos alicantinos reforzando y facilitando los procesos de incorporación social ya iniciados

  • Las intervenciones en procesos de realojo y de mediación en conflictos vecinales contribuirían a mejorar estos procesos y evitar sucesos de rechazo y de confrontación, mejorando el clima de convivencia en comunidades de vecino y barrios.

  • Se llevaría a cabo iniciativas como exposiciones, Jornadas, etc, que estarían contribuyendo a cambiar y mejorar la imagen de la minoría gitana en la percepción social del resto de ciudadanos alicantinos.

  • Se trata de una Iniciativa transferible a la intervención con otros grupos étnicos o culturales en situación de desventaja social

  CONSEJO GITANO

  Alicante Kali pretende crear el primer Consejo Gitano en Alicante, será un espacio de encuentro entre gitanos de respeto, reconocidos por payos y gitanos por su trayectoria personal. El Consejo Gitano estará compuesto por seis Tíos (gitanos viejos de respeto), que son propuestos y elegidos por la Asamblea General cada cuatro años.

  Entre otras muchas funciones, el Consejo Gitano tiene la misión de mediar en conflictos, así como organizar actos culturales tales como peñas flamencas donde gitanos y payos tengan un especio donde escuchar buena música gitana en directo, tener debates sobre el futuro del cante y otras muchas actividades.

  El Consejo Gitano se constituirá oficialmente y comenzará a funcionar como tal en junio del 2000. ( En aquest cas el Consell ja s´ha fet fa temps)

  Funciones del Consejo Gitano según estatutos de Alicante Kali:

  1. Realizar labores asociativas así como servir de referente cara a mediar en conflictos vecinales.

  2. Examinar la gestión de la Junta Directiva y hacer un seguimiento de ésta.

  3. Orientar a la Junta Directiva y al Equipo Profesional en materia gitana.

  4. Cubrir las vacantes que se producen en la Junta Directia hasta la próxima Asamblea.

  5. proponer e inspirar filosofía gitana en el quehacer diario de la Asociación, sus actividades y todo lo relacionado con ella.

  6. Elegir al Presidente en caso de empate entre dos o más candidatos a la Presidencia.

  7. Organizar actividades culturales principalmente relacionadas con el flamenco como espacio de encuentro entre gitanos viejos y jóvenes, y payos.

  La part del treball en la que hem d'informar-nos sobre costums, tradicions,... en Associacions Gitanes o en ONGs que ajuden a aquesta raça, l'hem feta en una ONG que es diu Alicante Kali, que té la seu a Alacant i que té infinitud de projectes i programes per al desenvolupament de la raça gitana.

  Com que l'ONG Alicante Kali no ens ha contestat les preguntes que els hem formulat, hem decidit preguntarse-les a una persona gitana, directament. Es diu Amparo Correa.

  Les preguntes i respostes, traduides del castellà, han sigut les següents:

  -Edat: 41 anys.

  -¿Estàs casada amb una persona gitana? Si no és així. ¿La teua família posà algun inconvenient en que no ho feres?

  Estic casada amb un gitano, ja que el matrimoni entre un gitano i un paio està mal vist en la Societat Gitana.

  -¿On vius i d'on ets?

  En Nazaret, tots en la meua família hem nascut i vivim a València.

  -¿De que treballes?

  Soc peó en l'Oficina Tècnica Devesa-Saler. Ajude a reforestar, plantant arbres.

  -¿Alguna institució et va oferir algun tipus de privilegi?

  No, no sabia que m'ho podien oferir.

  -¿Amb quantes persones vius?

  Som el matrimoni i els meus dos fills.

  Aquestes eren preguntes personals sobre la persona entrevistada. A continuació estan unes més generals sobre la raça.

  -¿ Feu algun tipus de ritual especial per a les bodes?

  Sí: el novio crida a una dóna per a que verifique si la seua promesa és verge. Si no ho és, la xica es tornada, però si qui li ha llevat la virginitat és el novio, se'n van els dos i ja no es pot celebrar el ritual gitano. Si la xixa si era verge i açò no ocorreix, la boda és celebrada durant tres dies.

  -¿Teniu alguna celebració o festa reservada únicament per a la vostra raça?

  Sí, San Joan, el 24 de Juny és l'anomenada La Fiesta Gitana. Aquest dia ens reunim totes les famílies.

  -¿Quines són les tradicions o costums més importants que teniu?

  Una d'elles és que quan una xica es promet al novio, si aquest no s'ho permet, no pot anar ni amb els pares, és a dir que ell decideix qui pot veure ella. Una altra és que el Gitano Mayor, el més vell, imposa raó i tot el que diu és vertader. Al barri de Nazaret hi ha un Rey Gitano que s'anomena El Chule i que fa el paper d'alcalde. I per acabar està la de que als homes no els agrade que les seues filles i esposes treballen o estudien i per això als 12 anys són tretes de l'educació.

  A continuació hem posat l'enquesta que hem fet i els resultats representats en gràfiques.

  OPINIÓ / CRÍTICA DE RESPOSTES PER EDATS

  Amb els resultats obtinguts podem deduïr que les persones més racistes són les ancianes , que amb la seua forma de pensar tradicionalista creuen en les falses idees de que ens lleven els treballs, ocupen els nostres llocs i tots són lladres. Els més tolerants són les presones adultes, que, la majoria, al conèixer la realitat actual estan d'acord amb la integració. Els segons més tolerants som els adolescents, seguit dels xiquets.

  OPINIÓ / CRÍTICA DE RESPOSTES PER SEXES

  Els dos sexes estan igualats en tolerància, per tant també en racisme.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar