Lengua Española


Galego


Fonemas

Os fonemas son as unidades menores da lingua.

Os fonemas presentan dúas características;

 • Son unidades lingüísticas de tipo fónico mínimas e indivisibles.

 • Teñen carácter distintivo, é dicir, diferencian unhas palabras doutras: /llama/, /líma/, /lúme/, /fúme/...

 • Os fonemas producense dentro do noso organismo a trvés da expulsión do ar, que se converte en son cando modulamos a súa saída cos organos de fonación.

  Diferencianse uns dos outros polos seguintes trazos:

 • O punto de articulación ! É o lugar da boca onde se obstaculiza a saída do ar. Pode ser: bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal ou velar.

 • O modo de articulación ! É a maneira de emitirnos o ar: oclusivas, fricativas, africadas, nasais ou líquidas (que poden ser: Laterais ou vibrantes (simple ou múltiple)).

 • A sonoridade ! Depende da vibración ou non vibración das cordas vocais; segundo vibren ou non poden ser sordas ou sonoras.

 • No galego disponemos de 26 fonemas, que se clasifican en consonánticos e vocálicos. A muñtiplicidade de combinacións que se poden obter permítenos construír calquera mensaxe necesaria para a nosa comunicación persoal e social.

  Fonemas vocálicos:

  Os fonemas vocálicos en galego son sete.

  O sisrtema vocálico representase sobre ubn triángulo xa que na pronuncia daas vocais a lingua describe esta figura. Na emisión dos fonemas vocálicos interveñen os organos da fonación agás as cordas vocais, de modo que tódalas vocais son sonoras e diferencianse polo grado de apertura e polo punto de articulación.

  SISTEMA VOCÁLICO

  Punto de

  articulación

  Grao de

  apertura

  Anteriores ou palatais

  Centrais ou mediais

  Posteriores ou velares

  Pechadas

  /i/

  /u/

  De grao medio

  Semipechadas

  /e/

  /o/

  Semiabertas

  //

  / /

  Aberta

  /a/

  Fonemas consoánticos:

  Os fonemas consoánticos producense ó obstruirnos a saída do ar cos pulmóns. Os fonemas consoánticos precisan das vocais para seren pronunciados.

  Na caracterización das consoantes interveñen os tres trazos diferenciadores: o punto de articulación, o modo de articulación e a sonoridade.

  &O punto de articulación ! É o lugar da boca onde se obstaculiza a saída do ar. Pode ser: bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal ou velar.

  &O modo de articulación ! É a maneira de emitirnos o ar: oclusivas, fricativas, africadas, nasais ou líquidas (que poden ser: Laterais ou vibrantes (simple ou múltiple)).

  &A sonoridade ! Depende da vibración ou non vibración das cordas vocais; segundo vibren ou non poden ser sordas ou sonoras.

  /b/ Corespóndese coas grafías b e v. F. Consoántico bilabial oclusivo sonoro.

  /p/ F. Cosoántico bilabial oclusivo xordo.

  /d/ F. Consoántico dental oclusivo sonoro.

  /t/ F. Consoántico dental oclusivo xordo.

  /g/ F. Consoático velar oclusivo sonoro.

  /k/ Correspóndese coas grafías c+a, c+o, c+u F. Cosoántico velar oclusivo xordo

  /f/ F. Consoántico dental fricativo sordo.

  // Correspóndese coas grafías c e z cando van acompañadas polas vocais i, ou e.

  F. consoántico interdental fricativo sordo.

  /s/ F. Consoántico alveolar fricativo sordo.

  / / Correspondese coa grafia x. F. Consoántico palatal fricativo sordo.

  /t / Correspondese coa grafia ch. F. Consoántico africado palatal sordo.

  /m/ F. Consoántico bilabial nasal sonoro.

  /n/ F. Consoántico nasal alveolar sonoro.

  / / F. Consoántico nasal palatal sonoro.

  // F. Consoántico nasal velar sonoro. (Es esta n cuando va con nh)

  /l/ F. Consoántico alveolar liquida lateral sonora.

  // Correspondese co ll. F. Consoántico palatal liquida lateral sonora.

  / / F. Consoántico alveolar liquida vibrante simple sonora.

  /r/ F. Consoántico alveolar liquida vibrante múltiple sonora.

  TRUCOS

  Para recordar;

  Oclusivas; pataca bodega

  Fricativas; foces xa

  Africada; chacho

  Nasais; unha mañana

  Laterais; llave lazo

  Sordas; pataca focexaches

  Fenómeno fonéticos;

  CHEÍSMO- Fenómeno na morfoloxia dalguns dialectos que se caracteriza po-la non distinción de te e che. Empregando exclusivamente che.

  TEÍSMO- Fenómeno na morfoloxia dalguns dialectos que se caracteriza po-la non distinción de te e che. Empregando exclusivamente te.

  GHEADA- Consiste na aspiración da consoante oclusiva velar sonora /g/ realizada como unha aspirada farínxea sorda /h/.

  Este fenómeno é característico das falas da Coruña e Pontevedra así como na metade suroccidental de Ourense, e da zona oriental de Lugo.

  SESEO-Fénomeno fonoloxico que se carcteriza pola ausencia do fonema fricativo interdental sordo // e a presencia do fonema fricativo alveolar sordo /s/ no seu lugar.

  Existen dous tipos;

  &Seseo explosivo- O que se da en posición inicial da silaba. Sinco...

  Caracteriza unha zona que vai dende A Coruña (Ponteceso-Santiago-Padrón) ata Pontevdra (Salnés-Val Miñor) e na Limia Baixa e Ourense

  &Seseo implosivo- O que se da en posición final da sílaba lus, des...

  Esténdese por casi toda a totalidade da Coruña e Pontevedra, tamén na Limia Baixa Ourensá.

  Silaba, ditongo, tritongo e hiato;

  SILABA-Cada un dos golpes de voz con que pronunciamos unha palabra. Exemplo; en-ce-ra-do. Esta constituída por un núcleo (capaz de formar sílaba por si só e elemento imprescindeble para a existencia da mesma) e dúas marxes silábicas.

  Eplosiva

  Dúas marxes sílabicas

  Implosiva

  DITONGO-É a combinación de dous fonemas vocálicos na mesma sílaba. Distribuidos de maneira que un sexa aberto ou pechado e o outro sempre pechado.

  Os ditongos poden clasificarse en;

  •Crecenes:Vocal pechada+vocal aberta ! ia, ue, ie...

  •Decrecentes: Vocal aberta+vocal pechada ! ai, ei...

  • Homoxéneos: Dúas vocais pechadas ! ui e iu. (Son os únicos que existen neste caso)

  TRITONGO- É a combinación nunha mesma sílaba de tres vocais; vocal pechada+vocal aberta+vocal pechada. Averiguou...

  HIATO-Encontro de dous vocais consecutivas que se pronuncian en sílabas diferentes. Ca-er...

  Elementos ou organos de fonación;

  Cavidade nasal

  Veo do padal

  Padal

  Alveolos

  Dentes

  Punta da lingua

  Labios

  Lingua

  Cordas vocais

  Bloques e areas das variedades lingüísticas;

  BLOQUE OCCIDENTAL:

  Gheada: xoghar

  Seseo implosivo: lus

  Terminación -án: o/a irmán

  Plural en -ns: cans, pantalóns

  Pronome : tí

  VT na CII -e- : colleches

  ÁREAS :

  FISTERRA: seseo implosivo: faser

  Cheísmo: che en OD e OI

  -ó Norte , a do Xallas

  -ó Sur, Tambre-Barbanza

  BERGANTIÑÁ: ausencia de seseo implosivo

  Ausencia de cheísmo

  Ditongo oi

  VT -i- (colliu)

  PONTEVEDRESA: ausencia de cheísmo

  -ó norte, Zona Ulla-Umia:

  ditongo oi

  demostrativos: este esta esto

  VT e 3P dos perfetos (colleu/parteu)

  -ó sur, Zona Verdugo-Miño:

  ditongo ui (muito) e oi (noite)

  demostrativos: este esta isto

  VT 3P distinción e CII i CIII (colleu/partiu)

  Inclúe as falas occidentais da Coruña e Pontevedra.

  É un complexo lingüístico innovador.

  BLOQUE CENTRAL:

  Gheada só no occidente

  Seseo prácticamente ausente

  Ditongo oi: moito

  Terminación -ao: irmao/irmá

  Plurais en -s para os rematadoe en -n: pantalós, cas...

  Pronome ti (occ.)/tu (or.)

  VT na CII -i- : colliches

  ÁREAS:

  MINDONIENSE: ó norte : pronomes: nosoutros, vosoutros

  VT da 3P dos perfectos (colleu, parteu)

  Desprazamento acentual: cantáramos, cantábamos

  LUCU-AURENSE: ó syr : deícticos : iste ista esto

  Pronome il

  VT e 3P distinción e/i

  Acentuación etimolóxica: cantabamos, cantaramos

  Inclúe a Galicia cenral: tódolos falares do noroeste e interior da Coruña, o interior de Pontevedra e as provincias de Lugo e Ourense, non sendo a súa parte oriental.

  Os falares do bloque central son os máis próximos ó galego común ou estándar.

  BLOQUE ORIENTAL:

  Ausencia de seseo e de gheada

  Ditongo ui (u): muito, muto

  Mantemento de cua/gua

  Terminación en -ao/á: irmao/irmá

  Terminación en -ín: camín

  Plurais en -is, para os rematados en -n: casi, pantalois

  Pronome tu

  Formas verbais en -is: cantais

  ÁREAS :

  ASTURIANA : Terminación en -íus, -ías (vedíus, vecías)

  Artigo: el, a, l´: el molín, l´amigo, a casa, l´herba

  Neutro: lo (lo mismo)

  Posesivos: meu(s), tou(s), mía(s), túa(s), súa(s)

  Oposición no sing./pl. no pronome: lle/lles, llo/llelo

  Mantén o -l´- intervocálico:l´avolo

  Deícticos: estos esos aquellos

  ANCARESA: Gheada

  Vocais nasalizadas: cadea, ua

  Cheísmo

  Deícticos: estos, esos, aquelos

  Palatalización de a tónico: irmä

  ZAMORANA: Terminación -iño: camiño, muiño

  Teísmo

  Pronome persoal lle-le

  Confusión ditongos oi, ui (noite/nuite)ausencia en muto

  Pronome tralo ditongo (seio, haio)

  ORIENTAL-CENTRAL: Presenta as características xerais do bloque:

  Muto-muito-mutio

  Ditongo ua: cuatro

  Pronome átono o en deixouo

  Comprende a zona do leste de Lugo e Ourense, así como o galego exterior (occidente de Asturias, León e Zamora)

  É o galego máis conservador

  Isoglosas:

  Son as líneas imaxinarias que dividen as variedades xeográficas

  Variedades lingüísticas

  Variedades xeográficas ou dialectos

  Variedades situacionais ou rexistros

  Variedades sociais

  Variedades situacionais ou rexistros:

  Rexistro formal: Utilizase para tratar temas especializados, na situación escrita ou oral ( se é planificada) coincide básicamente coa variedade estándar, non ten trazos dialectais, non tene castelanismos, ten unha pronuncia coidada e unha complexidade sintática.

  Rexistro coloquial ou familiar: Emprégase na conversa espontánea, por interlocutores nos que existe ambito de familiaridade, ten trzos dialectais e unha gran influencia do castelán, sobre todo no léxico. Pronuncia relaxada, comodíns léxicos, oracións inacabadas...

  Variedades sociais:

  Terminoloxias científicas- Son vocabularios especificos duna determinada actividade profesional ligada o individuo. A súa función é designar con precisión ideas, obxectos especificos, etc... sin dar lugar a ambiguedade.

  Xirias-Son vocabularios ou xeitos especificos de falar duna determinada profesión, grupo social ou xeracional.

  Extensión da lingua galega

  O territorio lingüístico galego comprende a actual Galicia e a parte occidental de Asturias, León e Zamora. En Asturias fálase Galego ata mais alo do rio Navia; na provincia de León, nos ancares leonese e na parte occidental do Bierzo; en Zamora nos catro concellos entre a Portela da Canda e o Podornelo.
  Descargar
  Enviado por:Vikyta
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar