Química


Formulación. Nomenclatura inorgánica y orgánica


Nomenclatura i Formulació Química

INDEX

Nomenclatura Inorgànica

Estats d'oxidació (valències)

Estructura de les fórmules químiques

Tipus de compostos

Nomenclatures químiques

Compostos Binaris

Metall i No Metall

No Metall i No Metall

Altres compostos: els peróxids

Compostos Ternaris

Hidròxids: Hidròxids i cianurs

Àcids

Diàcids

Peroxoàcids

Tioàcids

Oxoàcids polihidratats

Sals: Disals i Sals àcides

Molècules amb dos o tres cations diferents

Compostos de coordinació: ELS COMPLEXOS

Exemples de Formulació de compostos en els tres tipus de Nomenclatures

Nomenclatura orgànica

Hidrocarburs: alcans, alquens i alquins

Hidrocarburs aromàtics o arens

Grups funcionals mes importants i prioritat dels grups

Taula per la formació de compostos inorgànics en la nomenclatura tradicional i exemple NOMENCLATURA INORGÀNICA

Estructura de les fórmules químiques

L' estructura de les formules químiques es sempre la següent :

- el Catió (ió positiu) a l'Esquerra .

- l'Anió (ió negatiu ) a la Dreta.

Es a dir , l'electronegativitat creix d'esquerra a dreta grup Catiònic =======> grup Aniònic

Ca O Ca+2 O-2

Li (OH) Li+1 (OH) -1

Fe S O4 Fe+2 (S O4)-2

Compost Catió + Anió-

Tipus de compostos

Els compostos químics segons el número d'elements diferents que el formen poden ser:

Binaris ( Ca O) Ternaris (Fe S O4 ) Quaternaris (Na H S O4) etc.

Nomenclatures químiques

Nom. Estequiomètrica: - Indica els elements que formen el compost (oxo, hidrur,) i amb sufixos en nombre d'àtoms

Nom. Stocks -Indica els elements que formen el compost (oxo,sulf,) i dóna la valència del element en números romans, s'assembla a la nom estequiométrica.

Nom. Tradicional -Indica el tipus de compost i el grau d'oxidació d'oxidació amb sufixos i prefixos, però no el nombre d'oxidació. TAULA FORMULACIÓ TRADICIONAL

COMPOSTOS BINARIS

S'escriuen els símbols dels elements: en primer lloc el menys electronegatiu i després l'altre. Els subíndex coincideixen amb els estats d'oxidació en valors absoluts, però intercanviats. En general, sí és possible, es simplifiquen.

NOMENCLATURA

a) Metall - No Metall - (el no metall actua amb l'estat d'oxidació negatiu )

Nom. Estequiometrica:

- Nom del No Metall amb el sufix -UR i un prefix que indiqui el nombre d'àtoms d'aquest element que formen el compost. (MONO-, DI- , TRI -,...)el prefix Mono a vegades no es posa

- Preposició DE- Nom del Metall (menys electronegatiu) sense variació amb un prefix de quantitat com abans (MONO - ...)

* Aquesta nomenclatura Estequiomètrica té el mateix criteri que la del apartat b) No Metall - No Metall

Nom. d'Stock:

- Nom del no Metall acabat en -UR

- Preposició DE entre parèntesis i en xifres romanes. (...)

Nom. tradicional:

- Nom del no Metall acabat en -UR

- En lloc d'indicar I'estat d'oxidació del metall s'utilitza el sufix:

- -ÓS - Si és l'estat d'oxidació més baix.

- -IC - Si és l 'estat d'oxidació més alt (si només té un estat d'oxidació es posa : el sufix

-IC o -UR de Metall

Excepcions :

 • Els compostos amb Oxígeno s'anomena ÒXID

 • ** Els compostos amb hidrogen s'anomena HIDRUR

b) No Metall-No Metall el no Metall menys electronegatiu actua amb l'estat d'oxidació positiu)

Nom. Estequiomètrica:

- Nom del no Metall més electronegatiu amb el sufix -UR i un prefix que indiqui el nombre d'àtoms d'aquest element que formen el compost. (MONO-, DI-, TRI- ...)

- Preposició DE

- Nom del No Metall menys electronegatiu sense variació amb un prefix de quantitat com abans (MONO-,..)

- S'escriu en primer lloc el menys electronegatiu. L'escala d'electronegativitat que cal tenir en compte és de menor a major

H

METALLS B C N O F Taula de creixement de l'electronegativitat

a la Taula Periòdica dels Metalls fins al

Fluor

Si P S Cl

As Se Br

Te I

-Excepcions: - L'oxigen s'anomena ÒXID

Nom. Stocks -

** També es poden anomenar utilitzant la nomenclatura d'Stocks explicada en l'apartat a)

Nom. Tradicional - Es útil conèixer aquesta nomenclatura pel cas de compostos més complexos. Els compostos prenen els sufixos i els prefixes següents, de menor a major estat d'oxidació del no metall..

HIPO- ......................... -ÓS 4, 3 Nombre d'estats d'oxidació

......................... -ÓS 4, 3, 2 (Ex. el clor té 4 estats possible positius: +1+,3,+5,+7.

......................... -IC 4, 3, 2, 1

PER- ......................... -IC 4 Hipoclorós ,clorós, clòric i perclòric

*Aquests compostos amb oxigen en aquesta nomenclatura també s'anomenen Anhídrids

ALTRES COMPOSTOS

Els peròxids: grup peroxo O2= número d'oxidació del oxigen: -2 (-O - O- ) =

Nom. - S'anomenen de la mateixa manera que els compostos Metall - No Metall.

COMPOSTOS TERNARIS

hidròxids : grup hidroxil OH - nombre d'oxidació -1

cianurs : grup ciano CN - nombre d'oxidació -1

Nom. - S'anomenen de la mateixa manera que els compostos : Metall - No Metall.

- Els grup actuen com el No metall

À C I D S

a) Àcids Hídrácids : No Metall + Hidrogen.

Nom. Estequiomètrica - S'anomenen :...........-UR de hidrogen

(veure No metall - No metall apartat b) compostos amb hidrogen)

Nom. Tradicional - La paraula ÀCID seguida del nom del no Metall acabat en -HÍDRIC.

b) Àcids Oxàcids: - Hidrogen + ( No Metall +Oxigen )

Nom. Estequimètrica

- Paraula ÀCID

- Prefix que indiqui el nombre d'oxígens seguits de la paraula -OXO-

- Nom de l'element acabat en - IC

- Estat d'agregació del no metall en números romans i entre parèntesis (...)

*** També es poden anomenar com a sals d'hidrògens.

Nom. Tradicional: Es convenient memoritzar : Els noms d' Àcids de nomenclatura tradicional admès són els següents:

Grup del Bor

H 3B O3 àc. ortobòric ( bòric )

(H B O2)n àc. metabòric

Grup del carbó

H 2 C O2 àc. carbonós (H2 Si O3) n àc. metasilícic

H 2 C O3 àc. carbònic H 4 Si O4 àc. ortosilícic

Grup del nitrogen

H N O2 àc. nitrós H 3 P O3 àc. fosforós H 3 As O3 àc. arseniós

H N O3 àc. nítric H P O3 àc. fosfòric H As O3 àc. arsènic

H 3 P O4 àc. ortofosfòric

Grup del sofre

H 2 S O3 àc. sulfurós H 2 Se O3 àc. seleniós

H 2 S O4 àc. sulfúrico H 2 Se O4 àc. selènic

Grup halogenos

H Cl O àc. hipoclorós H Br O àc. hipobromós H I O àc. hipoiodós

H Cl O2 àc. clorós H Br O2 àc. bromós

H Cl O3 àc. clòric H Br O3 àc. bròmic H I O3 àc. iòdic

H Cl O4 àc. perclòric

H I O4 àc. periòdic

Grup del crom i del manganés (*)

H 2 Cr2 O7 àc. dicròmic H 2 Mn O4 àc. mangànic.

H 2 Cr O4 àc. cròmic H Mn O4 àc. permangànic

(*) El crom i el manganès actuen com no metalls amb valències +6 i +7

DIÀCIDS

Tots els diàcids es fan per condensació de dues molècules d'àcid i pèrdua d'una molècula d'aigua

Exemple: Formació del àcid dicròmic per condensació de dues molècules de àcid cròmic i pèrdua de una molècula de aigua

PEROXOÀCIDS

Es formen estos compostos en substituint en un oxoàcid, una espècie O-2 (oxo nombre d'oxidació -2 ), pel grup O-2 2 (peroxo nombre d'oxidació -1)

Per a identificar un peroxoàcid cal calcular el nombre d'oxidació del no metall, i adonar-se que no coincideix con el que el deuria correspondre.

Nomenclatura :-S'anteposa el prefix peroxo- al nom de l'àcid del qual procedeix

TIOÀCIDS

Es formen estos compostos en sustituint en un oxoàcid, una espècie O-2 (oxo) pel grup S-2

Nomenclatura : - S'anteposa el prefix tio- al nom de l'àcid del qual procedeix

- S'indica amb els prefixos di, tri,..... el nombre de grups O-2 (oxo) que s'han substituït

OXOÀCIDS POLIHIDRATATS

Són oxoàcids formats en addicionar més d'una molècula d'aigua H 2O a un Òxid no metàl·lic

Nom. Tradicional:-

Elements no metàl·lics de Grups Senars de la Taula Periòdica

Prefix del nom de l'àcid

nombre de molècules d'òxid no metàl·lic

nombre de molècules

d'aigua

àcid meta- .............

1 molècula

+ 1 H2O

àcid piro- ..............

1 molècula

+ 2 H2O

àcid orto- ..............

1 molècula

+ 3 H2O

Elements no metàl·lics de Grups Parells de la Taula Periòdica

Prefix del nom de l'àcid

nombre de molècules d'òxid no metàl·lic

nombre de molècules

d'aigua

àcid meta- .............

1 molècula

+ 1 H2O

àcid piro (di)- .......

2 molècula

+ 1 H2O

àcid orto- ..............

1 molècula

+ 2 H2O

meta

a vegades no es posa aquest prefixa

no és un àcid polihidratat

Di

es posa a vegades en comptes de piro

Es posen els elements que formen la molècula posant per subíndex la suma corresponent a cadascú i es simplifiquen els subíndex

-S'ha de buscar a que grup, senar o parell pertany l'element No metàl·lic

S A L S

Nom. Estequiomètrica :

- Es substitueix la paraula àcid

- Es canvia el sufix -ic per -at

- Preposició DE

- S'anomena el Metall indicant el seu estat d'oxidació en xifres romanes i entre parèntesis (...)

Nom. Tradicional:

- Canvia el sufix de l' àcid ( terminació)

Sufix-àcid ... -ós == canvia per ===> sufix-sal ... -IT

... -ic == canvia per ===> ... -AT

-seguit del nom del Metall acabat en -OS o en -IC segons sigui la seva valència

DISALS:

Es formen en sustituint els hidrògens d'un Diàcid per un catió (metall)

Nomenclatura: S'utilitza la mateixa que per les sals.

SALS ÀCIDES:

Si en formant la sal, algun hidrogen queda sense substituir, tindrem una sal àcida que s'anomena afegint el prefix : Hidrogen- al nom de 1 'anió corresponent, si es substitueixen dos hidrògens : Dihidrogen-.

Na HC O3 hidrogencarbonat de sodi Substitueix un hidrogen al H2 C O3

Na 2 H P O4 dihidrogenfosfat de sodi. Substitueix dos hidrogen al H 3 P O4

MOLÈCULES AMB DOS O TRES CATÍONS DIFERENTS

OXIDS, HIDROXIDS I SALS DOBLES, TRIPLES.

Aquestes molècules tenen dos o més elements (cations) diferents.

Nomenclatura: S'ha d'indicar després de posar l'anió el nombre de cations diferents mitjançant (doble), (triple), seguit de quins cations són

Ca Zn O2 dióxid (doble) de calci i zinc Be Ca (CO3)2 dicarbonat (doble) de beril·li i calci

=========================================

COMPOSTOS DE COORDINACIÓ: ELS COMPLEXOS:

Els complexos son especies químiques formades per un àtom central i diversos lligands, aquestes espècies químiques podens ser: cations, anios, o neutres.

Un àtom central:

generalment un metall de transició ( els metalls de transició omplen els orbitals d ), amb estat d'oxidació positiu o zero

Els lligands:

àtoms, ions o agrupacions d'àtoms, poden tenir carrega negativa, neuta o positiva

Enllaços:

El àtom central i els lligands s'uneixen per enllaços coovalents coordinates.*

* Un enllaç covalent es coordinat o datiu si la parella d'electrons compartits es posada per un solo àtom.

La agrupació complexa pot ser: positiva, neutra o negativa, i la seva càrrega és la suma de les càrregues de l'atom central i els lligands.

Com Formular un complexe:

Cal recordar com és l'estructura d'una formula química:

Estructura de la fórmula química és: d'esquerra a destra, del grup menys al grup més electronegatiu, primer el Catió (+) i desprès l' Anió ( - )

grup Catió + grup Anió - ===> Ca +2 ( SO4 )-2 ====> Ca SO4

estructura fórmula

Formulació d'un complex

 • L'àtom central s'escriu al començament.

 • A continuació s'escriuen els lligands de esquerra a dreta : primer els aniòns despres els neutres i finalment els cations,( -, 0, +).

 • Si hi ha dintre un grup diversos lligands aquests van per ordre alfabètic del símbol.

 • Si el lligand es una agrupacio de diversos àtoms es posen entre parèntesis ( ).

 • Tota l'espècie complexa s'escriu entre claudators,[ ], indicant su càrrega electrica global .

 • El ordre de colocació a la molécula es l'habitual tant si el complex és un ió amb un altre ió senzill, o si el catió es complexe i l'anió també ho és.

 • Com Anomenar un complex:

 • Noms del lligands negatius:

 • F -

  fluoro

  CN -

  ciano

  Cl -

  cloro

  S2 O32-

  tiosulfato

  Br -

  bromo

  S 2-

  tio

  I - -

  iodo

  H -

  hidruro (o hidro)

  O22-

  Peroxo

  HO -

  Hidroxi

 • Noms dels lligands neutres: S'acostuma a anomermar-los amb la terminació -il, el cas de l'aigua i el amoniac tenen noms especials

 • NO

  nitrosil

  H2O

  aqua

  CO

  carbonil

  NH3

  amina

 • Primer es citen tots els lligans per ordre alfabètic, tenein en compte, que els prefixos multiplicadors: di tri, tetra... no se tenen en comte (si son prefixos corresponents al nom del lligand, di, tio, peroxo,si que formen part de la ordenació alfabètica: peroxo s'ordena ter la p no per la o)

 • Els noms dels diferents lligands s'escriuen seguit sense cap separació.

 • El àtom central se escriu seguit dels lligands sense cap separació la seva terminació será :

 • -at

  Si la espècie complexa es negativa

  el nom del àtom central

  Si la espècie complexa es positiva o neutra

 • S'escriu a la dreta l'estat d'oxidació de l'àtom central amb xifres romanes entre parèntesis.

 • L'ordre en que s'han d'anomenar els ions en una fórmula on hi ha complexos, es la mateixa de sempre: primer l'anió i despres el catió, de dereta a esquerra.

 • Exemples

  Formular:

  Cloruro de tetraamminadiclorocromo(III)==> CrCl2(NH3)4)] Cl

  Diamminadiaquadicloropal·ladi(II) ==>Pd Cl2(NH3)2 (H2O)2]

  Anomenar:

  1. [FeCl(H2O)5)]+2

  Espècie química: Catió Complex

  Catió complex:

  Àtom central del complex: ferro ,Fe,

  Lligands: Cl - cloro (negatiu) H2O aquo (neutre)

  Estat d'oxidacio del ferro: la carga de l'ió complexe és igual a la suma de les cargues del atom central i els lligands: +2=Fe -1+5·0 => Fe= +3 ==>III

  Nom: catió pentaquocloroferro(III)

  2. [PtCl(NH3)3)] Cl

  Espècie química: Molécula neutra

  Anió: Cloruro de (Cl -)

  Catío complex:

  Àtom central del complexe: platí ,Pt,

  Lligands: Cl - cloro (negatiu), NH3 amin(neutre)

  Estat d'oxidacio del platí: la carga de l'ió complex és igual a la suma de les cargues del atom central i els lligands: +1=Pt -1+3·0 => Pt= +2==> II

  Nom: Clorur de triamminacloroplatí(II)

  3. K3 [Ni(CN)5]

  Espècie química: Molécula neutra

  Catió: de potasi, K

  Anío complex:

  Àtom central del complexe: niquel, Ni,

  Lligands: CN - ciano (negatiu)

  Estat d'oxidacio del niquel: la carga de l'ió complexe es igual a la suma de les cargues del atom central i els lligands: -3=Ni +5(-1) => Ni= +2 ==> II

  Nom: pentacianoniccolat(II) de potasi

  EXEMPLES DE FORMULACIÒ DE COMPOSTOS EN ELS TRES TIPUS DE NOMENCLATURES

  I- Estructura de les fórmules químiques

  II- Escala d'electronegativitats

  III- Indicació de la nomenclatura més utilitzada

  A - COMPOSTOS BINARIS

  a- Metall i No Metall

  1- Metall i Hidrogen Els hidrurs metàl·lics

  2- Metall i No metall Les sals hidràcids

  (el No metall no és ni Hidrogen ni Oxigen )

  3- Metall i Oxigen Els òxids metàl·lics

  b- No Metall i No Metall

  1- Hidrogen i No metall Els àcids hidràcids

  2- No Metall i No Metall Altres hidrurs (el No metall no és ni Hidrogen ni Oxigen )

  3- No metall i Oxigen Els òxids No metàl·lics

  B - COMPOSTOS TERNARIS

  a- Metall i grup (OH) Els hidròxids

  b- Hidrogen i grup ( No metall + Oxigen) Els àcids oxoàcids

  c- Metall i grup (No Metall + Oxigen) Les oxosals

  d- Metall i grup [ H + (No metall +Oxigen)] Les sals àcides

  Exemples de Formulació de compostos en els tres tipus de Nomenclatures

  I ) - Estructura de la fórmula química: és d'esquerra a destra, del grup menys al grup més electronegatiu, primer el Catió (+) i desprès l' Anió ( - )

  grup Catió + grup Anió - ===> Ca +2 ( SO4 )-2 ====> Ca SO4

  estructura fórmula

  II ) - Escala de electronegativitats creixents compostos amb oxigen

  òxids

  Metalls B, Si , C , As , P, N, H ,Te , Se , S , I , Br , Cl , O , F

  hidrurs .....urs

  compostos amb hidrogen

  creixement de l'electronegativitat

  ___________________________________

  III ) - Nomenclatura més utilitzada en aquest tipus de compost -S'indica com:

  ___________________________________

  A- COMPOSTOS BINARIS

  a- Metall i No metall Metalls B, Si , C , As , P, N, H ,Te , Se , S , I , Br , Cl O , F

  ___________________________________

 • Metall i Hidrogen :

 • Els Hidrurs metàl·lics Metalls B, Si , C , As , P, N, H T , Se , S , I , Br , Cl , O , F

  Fórmula

  Estat d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  Fe H 2

  Fe +2, H -1

  dihidrur de ferro

  hidrur de ferro( II)

  hidrur ferros

  Fe H 3

  Fe +3, H -1

  trihidrur de ferro

  hidrur de ferro(III)

  hidrur fèrric

  Ba H 2

  Ba +2, H -1

  (un sol estat d'oxidació)

  dihidrur de bari

  hidrur de bari (II )

  hidrur bàric

  hidrur de bari

  ___________________________________

 • Metall i No Metall:

 • Metalls B, Si , C , As , P, N, H Te , Se , S , I , Br ,Cl O , F

  Sals hidràcids

  Fórmula

  Estat d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  Na F

  Na +1, F -1

  fluorur de sodi

  fluorur de sodi

  fluorur sòdic/de sodi

  Fe Cl2

  Fe +2, Cl -1

  diclorur de ferro

  clorur de ferro (II)

  clorur ferrós

  Fe Br3

  Fe +3, Br -1

  tribromur de ferro

  bromur de ferro(III)

  bromur fèrric

  Cu I2

  Cu +2, I -1

  diiodur de coure

  iodur de coure (II)

  iodur cuprós

  Fe2 S3

  Fe +3, S -2

  trisulfur de diferro

  sulfur de ferro (III)

  sulfur ferrós

  * veure sals d'àcids hidràcids

  ___________________________________

 • Metall i Oxigen :

 • Metalls B, Si ,C ,As, P, N, H ,Te , Se , S , I , Br , Cl O , F

  Òxids Metàl·lics

  Fórmula

  Estat d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  Fe O

  Fe +2

  òxid de ferro

  òxid de ferro ( II)

  òxid ferrós

  Fe 2O3

  Fe +3

  triòxid de diferro

  òxid de ferro( III)

  òxid fèrric

  Ba O

  Ba +2

  (El Ba un sol estat d'oxidació)

  oxid de bari

  òxid de bari (II)

  òxid bàric

  òxid de bari

  ___________________________________

  b- No Metall i No metall Metalls B, Si , C , As , P, N, H ,Te , Se , S , I , Br ,Cl O ,F

  ___________________________________

 • Hidrogen i No Metall:

 • Metalls B, Si , C , As , P, N, H Te, Se, S ,I , Br ,Cl O , F

  Hidrurs No Metàl·lics

  (Àcids hidràcids)

  Fórmula

  Estat d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  H F

  H +1, F -1

  fluorur d'hidrogen

  fluorur d'hidrogen

  *àcid fluorhídric (H2O)

  H Cl

  H +1, Cl -1

  clorur d'hidrogen

  clorur de hidrogen

  * àcid clorhídric (H2O)

  H Br

  H +1, Br -1

  bromur d'hidrogen

  bromur d'hidrogen

  *àcid bromhídric(H2O)

  H I

  H +1, I -1

  iodur d'hidrogen

  iodur de hidrogen

  * àcid iodhídric (H2O)

  H2 S

  H +1, S -2

  sulfur de dihidrogen

  sulfur de d'hidrogen

  *àcid sulfhidric(H2O)

  * Aquests compostos tenen caracter àcid En disolució aquosa

  Aquest grup s'anomena també acids hidràcids ( en sustituint l'hidrogen per un Metall donen les sal hidràcids (referit al apartat: a) Metall i No Metall 2)

  ___________________________________

  2- No Metall i Hidrogen :

  Metalls B, Si ,C , As , P, N H Te , Se , S , I , Br , Cl O , F

  Altres hidrurs

  Fórmula

  Estat d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  NH3

  N +3, H -1

  trihidruro d'nitrogen

  amoníaco

  CH4

  C +1, H -1

  tetrahidruro d'hidrogen

  metano

  ___________________________________

 • No Metall i Oxigen

 • Metalls B, Si ,C , As , P, N, H ,Te , Se , S , I , Br ,Cl O , F

  Els òxids No metàl·lics

  Fórmula

  Estats d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  S O2

  S +4

  diòxid de sofre

  òxid de sofre ( IV)

  òxid sulfurós

  S O3

  S +6

  triòxid de sofre

  òxid de Sofre ( VI)

  òxid sulfúric

  Cl2O

  Cl +1

  monòxid de diclor

  òxid de clor ( I )

  òxid hipo clorós

  Cl2O3

  Cl +3

  triòxid de de diclor

  òxid de clor ( III )

  òxid clorós

  Cl2O5

  Cl +5

  pentaòxid de diclor

  òxid de clor ( V )

  òxid clòric

  Cl2O7

  Cl +7

  heptaòxid de diclor

  òxid de clor ( VII )

  òxid per clòric

  SiO2

  S +4

  diòxid de silici

  òxid de silici (IV)

  òxid silícic

  H2 O

  H +1 ,O -2

  òxid de dihidrogen

  aigua

  ___________________________________

  B- COMPOSTOS TERNARIS

  a- Metal i grup (OH) - : Metalls grup O H

  Els hidròxids

  Fórmula

  Estats d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  Fe (OH) 2

  Fe+2, OH- -1

  dihidròxid de ferro

  hidròxid de ferro( II)

  hidròxid ferros

  Fe (OH) 3

  Fe+3,OH- -1

  trihidròxid de ferro

  hidròxid de ferro(III)

  hidròxid fèrric

  Ca (OH)2

  Ca+2,OH- -1

  (un sol estat 'oxidació)

  dihidròxid de calci

  hidròxid de calci (II )

  hidròxid càlcic

  hidròxid de calci

  * Els hidròxids tenen caracter bàsic

  ___________________________________

  b- Hidrogen i grup ( No metall + Oxigen):

  Els àcids oxoàcids H grup ( no metall + oxigen )

  Fórmula

  Estat d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  H2 SO3

  S + 4

  SO3 -2

  H +1

  (*)Trioxosulfat de dihidrogen

  àcid Trioxosulfúric(IV)

  --

  Trioxosulfat (IV) d'hidrogen

  àcid sulfurós

  H2 SO4

  S + 6

  SO4 -2

  H +1

  (*)Tetraoxosulfat de dihidrogen

  àcid Tetraoxosulfúric(VI)

  --

  (*)Tetraoxosulfat (VI) d'hidrogen

  àcid sulfúric

  (*) Sanomenen com sals de hidrogen : veure oxosals

  HClO2

  Cl +3

  ClO2 -1

  H +1

  (*) Dioxoclorat d'hidrogen

  àcid dioxoclòric (III)

  --

  (*)Dioxoclorat(III)

  d' hidrogen

  àcid clorós

  ___________________________________

  c- Metall i grup ( No metall + Oxigen) :

  Oxosals Metalls grup ( no metall+oxigen )

  Fórmula

  Estats d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  Cu2 SO3

  S + 4

  SO3 - 2

  Cu +1

  Trioxosulfat de dicoure

  Trioxosulfat (IV)

  de coure ( I )

  sulfit cuprós

  Cu SO4

  S + 6

  SO4 - 2

  Cu + 2

  Tetraoxosulfat de coure

  Tetraoxosulfat (VI)

  de Cure ( II )

  sulfat cupric

  CuClO2

  Cl +3

  ClO2 - 1

  Cu +1

  Dioxoclorat de coure

  Dioxoclorat (III)

  de Coure ( I )

  clorit cuprós

  * Es sustituexen tots els hidrogen del oxoàcid per un metall

  ___________________________________

  d- Metall i grup [ H +(No metall+oxigen)]:

  Sals àcides Metalls grup [ H + ( no metall + oxigen )]

  Fórmula

  Estat d'oxidació

  Nomenclatura

  Estequiomètrica

  Nomenclatura

  Stocks

  Nomenclatura

  Tradicional

  Na H SO3

  S + 4

  (SO3 H) -1

  Na +1

  bisulfit sòdic/de sòdi

  Hidrogenosulfit de sodio

  Ca (HSO4 )2

  S + 6

  (SO4 H) -1

  Ca +2

  bisulfat sòdic/de sòdi

  Hidrogenosulfat de sodio

  * Solament poden tenir sals àcides els àcids que tinguin més de un hidrogen

  * Per anomenar una sal àcida amb dos o més hidrògens es posen els sufixos Di,Tri..hidrogen..

  ------------------------------------------------------

  NOMENCLATURA QUÍMICA ORGÀNICA

  Saturats: Alcans (-) Lineals

  cíclics

  Hidrocarburs Alquens (=) Lineals

  Insaturats: Alquins ( = ) Cíclics

  Aromàtics

  I- ALCANS : Cn H2n+2

  a) Alcans lineals no ramificats:

  El nom d'un alcá és format d'una arrel que indica el número de carbonis del compost i de la terminació -a.

  Metà CH4 CH4

  Età C2H6 CH3- CH3

  Propà C3H8 ........... CH3- CH2 - CH3

  Butà C4H10 CH3- CH2 - CH2 - CH2

  Pentà CH5H12 CH3- CH2 - CH2 - CH2 - CH3

  DECÀ C10H22 CH3-CH2-CH2 -CH2 -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

  Undecà C11H24

  Dodecà C12H26

  Eicosà C20H42

  Triacontà. C30H62

  Tetracontà C40H82

  Hectà C100H102

  b)Alcans de cadena ramificada:

  1 - La seqüència més llarga de carbonis és la cadena principal i dóna el nom a l'hidrocarbur. La resta de cadenes (radicals) es consideren secundaries i s'anomenen com a radicals.

  RADICAL: Hidrocarbur que ha perdut un hidrogen i pot combinar-se amb un altre hidrocarbur. S'anomena amb la mateixa arrel del hidrocarbur del qual procedeix i la terminació -il

  2 - En cas que hi hagi dues cadenes amb igual nombre de carbonis, essent aquest nombre el de la seqüència més llarga, es pren com a cadena principal la que té més substituents o radicals.

  3 - Cal numerar la cadena principal d'un extrem a l'altre, de manera que els àtoms de carboni que van units a algun radical tinguin els números més baixos possible.

  4 - Quan s'anomena l'hidrocarbur, s'escriuen els noms dels radicals per ordre alfabètic, precedits del número que indica el carboni de la cadena principal al qual estan units, i a continuació el nom de l'hidrocarbur fixat per la cadena principal.

  5 - En cas de tenir una cadena principal triada, amb dos substituents diferents ocupant posicions tal que, tant si es comença a numerar per un extrem com per l'altre, els nombres que corresponen als carbonis que estan units a aquests substituents són els mateixos, s'atribueix el nombre més baix al carboni unit al substituent que s'ha de citar primer per ordre alfabètic.

  6 - Quan hi ha dos o més susbtituents iguals a la cadena, el nom del radical va precedit d'un prefix multiplicador: di-, tri-, tetra-,...... que no es té en compte a l'hora de seleccionar l'ordre alfabètic, si el radical és senzill.

  7- En la nomenclatura d'un hidrocarbur, els números que indiquen la posició dels substituents s'han de separar sempre amb comes i els números dels noms amb guionets.

  Radicals complexos :

  Quan un substituent no prové d'un hidrocarbur lineal, el radical s'ha d'anomenar exactament com si fos un hidrocarbur, però substituint la terminació pròpia de l'hidrocarbur (-à) per la radical (-il). Cal escriure aquest nom entre parèntesis, i fer-lo precedir del número del carboni de la cadena principal a la qual va unit. La numeració del radical comença en el punt d'unió a la cadena principal.

  Noms sistemàtics d'alguns radicals complexos:

  C H3

  C H3 C H2 C H2

  Iso- R-C H terc- R -CH3 Sec - R -C H

  C H3 C H3 C H3

  HIDROCARBURS INSATURATS

  ALQUENS: Cn H2n

  S'anomenen canviant la terminació -à  dels alcans per la terminació   -é  , per cada enllaç doble s'eliminen dos hidrogens a l' alca corresponent,   (R-C = C-R').

  La cadena principal es la més llarga on és l'enllaçs doble.La numeració dels carbons es fa començant per aquell extrem que té l'enllaç doble més a prop.

  Davant el nom de la cadena mes llarga triada es posa el nombre del carbo on es troba el doble enllaç. Si n'hi ha dos enllaços dobles es posen els nombres dels carbons on es troben davant el nom corresponent a la cadena mes llarga en la qual es trobe aquest dobles enllaços amb la terminació -dieno

  ALQUINS:  Cn H2n-2   

    S'anomenen canviant la terminació  -à  dels alcans per la terminació   -í   , per cada enllaç triple s'eliminen quatre hidrogens a l'alca corresponent,   (R-C = C-R'). La formulació es semblant a la de los enllaços dobles. Els enllaços dobles tenen prioritat sobre els enllaços triples.

  Per formular  un hidrocarbur insaturat i ramificat:

   

  - La cadena principal d'un hidrocarbur insaturat i ramificat:

  - Té el màxim número de insaturacions

  - És la cadena més llarga

  - Hi tenen prioritat els dobles enllaços sobre els triples en igualtat de condicions

  HIDROCARBURS CÍCLICS

  Son hidrocarburs que tenen una cadena tancada. S'anomenen amb el prefix cicle- davant del nom de l'hidrocarbur d'igual nombre d'àtoms de carboni.

  Per numerar un hidrocarbur cíclic, tenen prioritat els enllaços múltiples sobre els radicals alquilics.

  HIDROCARBURS AROMÀTICS O ARENS

  - L'hidrocarbur aromàtic més senzill és el benzè: C6 H6

  'Formulación. Nomenclatura inorgánica y orgánica'

  - Els substituents sobre l'anell benzénic s'anomenen com a radicals del benzil.

  • Noms comuns d'alguns arens

  CH3 CH3 CH3

  CH3

  CH3 CH3 CH3

  Toluè orto- xilè meta- xilè para- xilè

  Naftalè Antracè Fenantrè

  GRUPS FUNCIONALS MÉS IMPORTANTS (per ordre de prioritat ascendent)

  Grup

  Nom de la Funció orgànica

  Funció principal

  Sufix si és funció principal

  Substituïen

  Prefix si no és funció principal

  O

  ||

  R - C - O H

  Àcid

  àcid ..................... -oic

  àcid .............-carboxilic

  R - C = O

  O

  R - C = O

  Anhídrid d'àcid

  anhídrid ............-oico

  O

  ||

  R - C - O - R'

  Sals

  Ester

  ....... -oat de (metall)

  R ....-oat de alquil (R')

  alcoxicarbonil- ...........

  O

  ||

  R - C - NH2

  Amida

  ................... - amida

  ........ -carboxamida

  carbamoil- ...............

  R - C = N

  Nitril

  ................ -nitril

  ................-carbonilo

  ciano - ..................

  H

  R' - C = O

  Aldeid

  ..................... -al

  formil- .................

  oxo-...................

  O

  ||

  R'' - C - R '

  Cetona

  .................... -ona

  ceto-....................

  oxo- ....................

  OH

  |

  R - CH - R '

  Alcohol

  primari un grup OH

  secundari dos grupsOH

  terciari tres grups OH

  ................ -ol

  ..........……- diol

  ..........……- triol

  hidroxi -................

  dihidroxi -.............

  trihidroxi -............

  C6H6 - OH

  Fenol

  R - NH2

  R - NH - R'

  R - N - R'

  R''

  Amina primari -NH2

  secundaria =NH

  terciària = N

  ................. -amina

  di ............. -amina

  tri .............. -amina

  amino- ...................

  R - O - R '

  Èter

  R' ............-oxi-...

  R- , R' - , èter

  R = R'

  Doble enllaç

  ................- é

  R = R'

  Triple enllaç

  ................-í

  R- CH2 - X

  ( X= halogen )

  Derivats Halogenats

  Halo- ...................

  solo prefixos Fluor, clor, bromo, iode

  R- CH2 - NO2

  Nitroderivats

  solo prefixo

  nitro- ................

  ORDEN DE PRIORITATS

  àcid > anhídrid > ester > amida > nitril > aldehid > cetona > alcohol > fenol > amina > èter >doble enllaç > triple enllaç > derivats halogenats > nitro derivats >

  El grup funional prioritati numera els carbons de la cadena principal i es posa com sufix, la resta de grups es possen com prefixes.

  Exemple : àcid 2,3-dibromo-4hidroxi-pentanoic

  NOMENCLATURA

  1- Substàncies amb un sol grup funcional:

  La cadena principal d'un compost amb un grup funcional:

  - La que té el grup funcional. La més insaturada

  - La més llarga

  2- Substàncies amb diferents grups funcional:

  - Es tria el grup funcional principal segons la taula.

  - La cadena principal és la que té més grups funcional principal.

  - S'anomena amb el sufix del grup funcional principal. Els altres grup funcional s'anomenen amb els sufixos indicats a la taula.

  Taula per la formació de compostos en la nomenclatura tradicional

  Exemple amb el Clor com no Metall i el Ferro com Metall

  OXOANIÓ

  Hipo …….. -it ..........

  ................... -it ……..

  ................... -at ……..

  per ........... -at ……..

  METALL

  ............... .......

  ÀCID OXOÀCID

  Hipo …….. -os ........

  ................... -os …....

  ................... -ic ........

  per ........... -ic …....

  ÒXID NO METÀL·LIC

  4,3 Hipo …….. -os ........

  4,3,2 ................... -os …....

  4,3,2,1 ................... -ic ........

  4 per ........... -ic …....

  NO METALL

  ............... .......

  OXOSAL

  Hipo …….. -it .......... …….-os …….

  ................... -it …….. …….-os …….

  ................... -at …….. …….-os …….

  per ........... -at …….. …….-os …….

  Hipo …….. -it .......... …….-ic …….

  ................... -it …….. …….-ic …….

  ................... -at …….. …….-ic …….

  per ........... -at …….. …….-ic …….

  CATIÓ

  …..….-os …….

  …..….-ic …….

  ÒXID METAL·LIC

  …..….-os …….

  …..….-ic …….

  HIDRÓXID

  …..….-os …….

  …..….-ic …….

  SAL HIDRÀCID

  ...........-ur …..….

  ANIÓ SIMPLE

  ..............-ur …...….

  ÀCID HIDRÀCID

  ..........-hídric …..….

  Perdua d'H+

  més

  més

  Adició d'aigua (segons el nombre de molécules d'aigua meta,orto i para)

  Combinat amb oxigen

  Valències positives (+)

  guany d'electrons

  mé s OH-

  més

  mé s H +

  Combinat amb oxigen

  Perdua d'electrons

  Si el no metall actua amb 1,2,3,4 valències diferents

  En dissolució aquosa

  OXOSAL

  fórmula

  Hipoclor-it ferr-os Fe(ClO)2

  Clor-it ferr-os Fe(ClO2)2

  Clor-at ferr-os Fe(ClO3)2

  Perclor-at ferr-os Fe(ClO4)2

  Hipoclor -it ferr-ic Fe(ClO)3

  Clor-it ferr-ic Fe(ClO2)3

  Clor-at ferr-ic Fe(ClO3)3

  Perclor-at ferr-ic Fe(ClO4)3

  HIDRÓXID

  Ferr-os Fe(OH)2

  Ferr-ic Fe(OH)3

  SAL HIDRÀCID

  Clor-ur ferr-os FeCl2

  Clor-ur ferr-ic FeCl3

  Combinat amb oxigen

  Valències del Clor positives (+1,3,5,7)

  Si el no metall actua amb 1,2,3,4 valències diferents

  El clor amb quatre valencies

  METALL

  Ferro Fe

  OXOANIÓ

  Hipoclor-it ClO -1

  Clor-it ClO2-1

  Clor-at ClO3-1

  Perclor-at ClO4-1

  NO METALL

  Clor Cl

  En dissolució aquosa

  guany d'electrons

  mé s H +

  mé s OH-

  ANIÓ SIMPLE

  Clor-ur Cl-1

  Adició d'aigua (segons el nombre de molécules d'aigua meta,orto i para)

  Perdua d'electrons

  Combinat amb oxigen

  ÒXID METAL·LIC

  Ferr-os FeO

  Ferr-ic Fe2O3

  més

  més

  més

  Perdua d'H+

  ÒXID NO METÀL·LIC

  4,+1 Hipoclor-os Cl2O

  4,+3 Clor-os Cl2O3

  4,+5 Clor-ic Cl2O5

  4,+7 Perclor-ic Cl2O7

  ÀCID HIDRÀCID

  Clor-hídric HCl

  CATIÓ

  Ferr-os Fe+2

  Ferr-ic Fe+3

  ÀCID OXOÀCID

  àcid (meta)

  Hipoclor-os H ClO Clor-os H ClO2 Clor-ic H ClO3

  Perclor-ic H ClO4

  Estats de Oxidació

  a) - Elements més corrents: amb els últims electrons de valència i el seus estats d'oxidació

  Alcalins ( _s1 ) Alcalinoterris ( _s2 ) Anàlegs del bor ( _s2 _p1 )

  Li Be B

  Na Mg Al + 3

  K + 1 Ca + 2

  Rb Sr

  Cs Ba Hidrogen H +1, -1

  Fr Ra

  Anàlegs del carboni (_s2_p2 ) Anàlegs de nitrogen (_s2_p3) Calcògens ( _s2 _p4 ) Halògens (_s2_p2)

  - 4 C N -3,+1,+2,+3,+4,+5 O -2 F -1

  Si P S

  Ge +2, +4 As -3, +3,+5 Se -2, +4, + 6 Cl

  Sn Sb Te Br -1,+1,+3,+5,+7

  Pb I Bi +3, +5

  Metal·ls de transició (_s- _d-- )

  Ti +3, +4 Cr +2,+3, [+6]* Mn +2,+3,+4,[+6, +7]*

  Fe Cu +1,+2 Zn +2

  Co +2, +3 Ag +1 Cd

  Ni Au +1,+3

  Hg +1, +2

  Pd +2

  Pt +2,+ 4 * El crom i el manganès actuen amb aquests estat d'oxidació com a

  No metalls veure els àcids cròmic, dicròmic, mangànic i permangànic

  b) - Ions: OH - (hidroxo) 02= (peroxo) CN - (ciano) Hg 2 +2 (bimercuri) NH4+ (amoni)

  O O O O

  || || || ||

  HO - Cr - O H+ HO - Cr - OH H2O + HO - Cr - O - Cr - OH

  || || || ||

  O O O O

  H 2 Cr O4 + H 2 Cr O4 H 2 Cr2 O7

  àc. cròmic àc. cròmic àc. dicròmic
  Descargar
  Enviado por:Cris
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar