Física


Forces i pressions


Naturals

Tema 2 Forces i pressions

Força: és tota acció capaç de canviar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o bé de produïr-hi alguna deformació. Les forces no es veuen, però es poden es poden observar els seus efectes.

Unitat de força: és el Newton (N). Un newton és la força que aplicada a un cos d'un quilo de massa li comunica una acceleració d'un metre per segon al quadrat (1 m/s )

Per a mesurar forces s'utilitza el dinamòmetre dins d'un tub cilíndric calibrat.

Llei Hooke: la força aplicada en una molla i l'allargament que produeix són directament proporcionals.

Força (F)

1 N

2N

3N

4N

Allargament (x)

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

El quilo-força: en la vida quotidiana, els valors de les forces s'acostumen a en la expresar en quilos. El quilo-força és una unitat que ja no s'utilitza en la ciància.

1 kg= 9'8 N

Representació de les forces: les forces es representen mitjançant unes fletxes. Aquesta fletxa s'anomena vector.

Elements d'una força:

1.- intensitat: és el valor numèric assignat a la força i es representa per la longitud del vector.

2.- punt d'aplicació: és el punt on s'aplica la força i correspon a l'origen del vector.

3.- direcció: pot ser vertical, horitzontal o inclinada, i correspon a la direcció del vector.

4.- sentit: en la mateixa direcció sempre hi ha dos sentits oposats i ens queda indicat per la punta de la fletxa del vector.

Línia d'acció de les forces: és una recta davant la qual es troba el vector que representa la força.

Composició de les forces: sobre un cos poden actuar dues o més forces.

La força total realitzada s'anomena resultant i produeix el mateix efecte que totes elles juntes.

Pes: força en que la Terra atrau un cos. La força d'atracció que la Terra exerceix damunt dels cossos s'anomena gravetat i sempre va dirigida cap al centre de la Terra.

Centre de gravetat: d'un cos: és el punt on s'aplica els resultants de tots els pesos de totes les partícules que el formen.

Pressió (P): és el quocient entre la força exercida sobre una superficie i l'àrea d'aquesta.

Unitat de pressió: (la unitat de pressió és el pascal)

Pressió atmosférica: la pressió que exerceix l'atmosfera sobre la superficie de la Terra i sobre tots els cossos.

El físic italià Torricelli va dur a terme l'any 1643 una experiencia per a determinar el valor de la pressió atmosférica.

Hi ha altres unitats de pressió. Aquestes són les relacions entre elles.

més baixa tenim les depressions.

Baròmetres: aparell que s'utilitza per a mesurar la pressió atmosférica. N'hi ha dos tipus:

1.- de mercuri: tenen una escala on es llegei directament l'altura del mercuri en el tub.

2.- aneroides: és una capsa metàl·lica que quan varia la pressió exterior, aquesta capsa te deformacions i la indica una agulla.
Descargar
Enviado por:Lluis Sabate Fernandez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar