Filosofía


Filosofía


-Definició de Filosofía.

- La filosofía es un intent del esperit humà per obtenir mitjançant el treball de la raó, una concepció del món y del home, que satisfagui a la vegada el ansia de saber y la necesitat de obrar.

Diez Blanco

“Comentari de text”

1.-¿Qué diu?

2.-¿Qué vol dir?

- Es un intent del esperit humà; vol dir que no es una ciència exacte, per lo tant no obtindrem una veritat absoluta. Acontinuació diu que pretenem gràcies a la ciència obtenir una finalitat.

Quan l'home es questiona a ell mateix ens formulem diverses preguntes:

¿Qué fém aquí? ¿Qué es aixó? ¿D'on vé?

- Gràcies a les preguntes al llarg del temps s'han anat exposant diferents teories sobre el perquè?

  • Exemples

-La teoria del cristianisme ------------Un deu.

-La teoria del Big Bang -----------Del rés.

Finalment les preguntes que ens formulem a nosaltres mateixos són:

¿D'on vinc? ¿Per que he vingut?

- La terra formada per matèria: terra, aire, aigua, foc. El món sempre ha estat etern.

<<Etern>>: sense principi ni final.

<<Infinit>>: sense principi ni final en el espai.

  • Què és l'home?

Un èsser viu, animal y racional.

  • Per què estem aquí?

1.-Viure.

2.-Trascendre.

3.-Transmigrar.(per anar a una altra vida).

Diferencia entre:

- Naturalesa: el món.

- naturalesa: La essencia.

  • I tot aixó ho fa l'home per satisfer les dos satisfaccions naturals;

Saber més coses com va dir Aristoteles (l'home tendeix al saber per naturalesa) , (la necesitat d'obrar en conseqüència ja que devant de tot coneixement no pot quedar indiferent.

I.- El ésser viu i ésser humà . (Pág 8,9,10)

-Hi ha dos tipus d'éssers: vius i innerts.

Els éssers vius es consideren com a capacitats i autosuficients, encanvi els éssers innerts no posseeixen aquestes propietats.

En els éssers ve donada una capacitat de moviment els podem classificar en dos tipus:

-Moviment extrínsec: els cuals venen determinats, i oridinats per fenómens externs al ésser aquest moviment és relacionat per als éssers innerts.

-Moviment intrinsec: Els cuals venen determinats, i originats en el propi interior de l'ésser. Aquest moviment és relacionat amb els éssers vius, pero aquests en ocasións poden, i fan servir moviments extrínsecs gràcies a certs estímuls originats en el exterior del nostre cos.

-El comportament dels éssers vius provoquen una adaptació en un medi equilibrat intern. Per aixó aquests creixen amb una finalitat , o creixen per obtenir una finalitat.

-Un altre factor que diferència els dos tipus d'éssers es el factor creixement i nutrició, que venen a relacionarse entre si, l'ésser viu careix de matèria per seguir el seu creixement aixó fà que és tingui de nodrir per aportar mat.externa digerirla i transformarla en mai.interna.

  • Finalment queda la reproducció que es dona en els éssers vius la succesió de l'ésser per mantenir la seva especie sense extinguirse ja que l'ésser al final del cicle mor.

28-IX-00

2.-L'ànima vital (pág: 10-11)

L'ànima: el que fa que cada individu sigui una unitat estructurada e íntegra. L'ànima no es material pero es creu que l'anima ho controla tot, doncs si l'individu mor és diu que l'anima(immaterial) ha abandonat l'ésser o l'organisme(material).

-Aristotil va exposar la seva teoria que diu que l'ànima signifíca la perfecció, el perqué l'ésser és pot anomenar viu, si no es tracta clar d'un ésser innert.

  • Cal recordar que el significat d'ànima no te res a veure amb el significat d'esperit encara que els dos es tracten de principis immaterials.

Teoria Poténcia i acte (exposada en classe).

- Potencia el pás per ser quelcom; nosaltres estém en poténcia de ser professionals. Encanvi l'acte es quan ja ho som de professionals.

3.-Tipus de vida.

- Vegetativa: Nivell menys important pero elemental, la vida dels vegetals es basa en moviment intrínsec, nutrició i reproducció. Les plantes no estàn dotades de sensiblitat.

- Sensitiva: la vida dels animals es considera una vida més rica. Estàn dotats d'automoció i alhora de poder tenir una vida vegetativa o semblant, Gràcies a la evolució dels animals s'ha arribat a desenvolupar unes funcions complexes i la inteligència animal.

L'animal està dotat de moviments :

-Automàtics com ara la circulació de la sang.

-Reflexos com el parpalleig

Els movimentsreflexos es poden distinguir

-Reflexos naturals: els que segueixen un estimul natural.

-Reflexos condicionats: associats a un estimul previ.

- Racional: la vida propia a l'ésser humà, on nomes l'anima es la responsable de tots els demés tipus de vida que pugui tenir.

4.-L'home: animal cultural. (Pág 12, 13 i 14)

-Diu que l'animal la unica obra que exerceix es construir un niu que utilitza per viure, encanvi l'home no construeix unicament espais per viure sinó que fa obres anomenades culturals.

L'home no només s'adapta al món sinó que adapta el món a ell.

L'adaptació que anomenem es tracta de la cultura racional que l'individu te. L'home és capaç de crear una obra cultural sense sentirse abligat, pel simple fet de que en gaudeix fent-ho.

El fet cultural de l'home és produït per l'essencia pero no abusa mai de la Natura pel fet de que pot acabar destruïntlo.

Hi ha una relació de domini a la Naturalesa pero amb un cert respecte per no trencar l'equilibri d'aquesta.

5-X-00

5.-Teories filosofiques sobre l'home.

  • Durant al llarg del temps els grans pensadors han intentat explicar que és l'ésser humà, per aixó les han agrupat amb dues teories:

1.-Teoria materialista:rebutja tot dualisme entre la materia i l'esperit, l'home fundamentalment és materia. L'atomista Domòcrit va afirmar que tota relació amb l'esser humà : pensament intel.ligencia es degut a la materia.

2.-Teories dualistes: teories que diuen que l'home és un compost de ànima i cos.

a)Unió accidental: l'home sería un èsser espiritual que utilitza un cos del qual s'ha d'alliberar per aconseguir la felicitat, o la reencarnació.

Diferents filòsofs d'aquesta teoría :Pitagorics,Plató,Descartes.

b)Unitat substancial del cos i l'ànima:la relació que es provoca no es casual, neixen juns i és cuan l'home mor, que es diu que la substancia resultant entre cos i ànima s'ha acabat la substancia.

Diferens filòsofs d'aquesta teoria: Aristótil i Tomás d'Aquino.

1.-La sensació. (Pàg: 25,26,27)

-Un fet psíquic elemental e indivisible, captat per un estímul físic, el moment que incideix en la sensibilitat.

a)Sentits externs: Vista, gust, tacte, olfacte, oïda.

Sensibles comuns: Son captats per dos o més sentits

b)Sentits interns: són els que produeïxen la sensació sense la presencia dels sentits,

-Sensori comú: són els que agrupen les sensacions que provoquen els estímuls.

-Imaginació: les agrupa com a representacions abstractes al sentit comú.

-Estimativa: Actua de manera espontània i no d'una manera racional

-Memoria: conserva les dades sensibles com les del passat i produeix representacions memoratives.

2.-Els estímuls. (Pàg: 27)

-Són estimuls del món exterior que incideix en els receptors.

a)Liminar: un estimul minim la cuantitat que afecta el sentit.

b)subliminar: no capta l'estimul

c)Absolut: quantitat máxima d'excitant.

d)Diferencial: es la quantitat d'excitant que varia.

3.-La percepció. (Pàg: 27,28,29)

-Un mosaic inconnex de sensacions que apareixen devant nostre amb una unitat significativa a partir de les experiencies.

-Procés receptor.

-Procés simbólic

-Procés afectiu.

-Lleis de la percepció

-Organització figura fons:

-Orientació.

-Grandària relativa.

-Àrees envolupants i envoltades

-Simplicitat.

-Totalitats perceptives:

-Primacia.

-Pregnàcia.

-Flexibilitat del contorn.

-Constància.

-Organització de formes percebudes:

-Proximitat.

-Semblança.

-Continüitat.

-Errors perceptius:

-Percepcions confuses: estímul dèbil o mal presentat.

-Il·lusions: inadequació entre el que es percep i el que s'hauria de percebre.

-Al·lucinacions: percepcions sense objecte.

-Agnòsies: pèrdues de memória que impedeixen configurar les percepcions.

4.-L'apetència sensible. (pág: 29)

-L'apetencia és la tendència o inclinació a alguna cosa convinent. Pot ser de dues classes:

a)Natural: tensió incoscient.

b)Elícita:segueix el coneixement d'un bé. Si el bé és presentat per la intel·ligencia, s'anomena voluntat.

-l'apetència elícita sensible pot ser.

-Concupiscible: el bé es presenta delectable als sentits. Passions:amor-odi, desig-abominació, goig-tristesa.

-Irascible: el bé es presenta difícil d'aconseguir. Passions: esperança-desesperació, audàcia-temor, ira.

5.- Instints i hàbits. (pàg:30,31)

-Es denomina Instint: el acte que es fà sense pensar de forma espontània i natural.

-la conducta instintiva :

a)Innata: executar de manera espontània.

b)Estereotipada: seguir ines pautes fixes en l'acció.

c)Específica: cada espécie te un sistema propi d'instints cada espècie segueix unes pautes diferents a cada.

d)Complexa: Cadenes de reflexos.

e)Irreflexible: desconeix la seva finalitat.

-L'home es condueix per hàbits, encara que queden en ell rastres d'instints, que anomenem pulsions. Els hàbits són qualitats adquirides per la repetició d'actes.

6.-L'enteniment. (Pàg: 31)

L'enteniment ens permet penetrar en les percepcions i captar el que les coses són. El concepte el formem mitjançant l'abstracció i l'expressem mitjançant el llenguatge. Pensem en un llenguatge intern, que expressem mitjançant les diverses llengües.

7.-Sentir i voler. (Pàg: 32, 33, 34) 13-X-00

-L'home és un ésser que sent i actua gràcies a la forma del ser.

-Percebre el que ens afecta:

a)Emocions: estats fugaços molta intensitat poca durabilitat.

b)Afectes: Variables profun i dura.

c)Estats d'ànim: Estar animat o desanimat a partir d'uns afectes.

d)Sentiments: -Sensibles.

-Vitals.

-Anímics.

-Espirituals.

e)Passions: estats afectius molta intensitat de les emocions la causa pot desbordar la intel·ligencia i de la voluntat.

-Procés de l'acte voluntari:

-coneixement del fi: l'enteniment que fa jutjar les coses.

-Deliberació: pros i contres que comporten a l'acció.

-Decisió: determinar pros i contres de l'acció.

-Execució: Voluntat que influeix en realitzar l'acció.

-Goig el plaer que s'obte al realitzar o haver realitzat l'acció.

8.- La llibertat i el jo. (Pàg: 34)

-L'home està dotat de llibertat per obtar entre el que es bo o dolent gràcies a certs estímuls que ens determinen una rao.

-El “jo” nucli de tots els estats mentals es la propia identitat que a pesar de ser material un braç aquest serà braç aquí i allà.

La conciencia psicológica es la que ens aporta la nostra identitat que en el nucli de tots els meus estats mentals i la trovem a totes les parts del nostre cos i no es pot confondre amb la moral.

-Es tracta per tant d'un procés sensorial i cognictiu que manifesten per formar el mon diferent al que es subjecte percep, exemple tu sents una sensació de la poma vermella , pero tu realment perceps una poma verda.

Exàmen de la 1ª evaluació

Filosofía

Grup A

1.-Expliqueu que es el materialisme antropológic.

- Teoria materialista:rebutja tot dualisme entre la materia i l'esperit, l'home fundamentalment és materia. L'atomista Domòcrit va afirmar que tota relació amb l'esser humà : pensament intel.ligencia es degut a la materia.

2.-Que és la conciència psicològica?.

- La conciencia psicológica es la que ens aporta la nostra identitat que en el nucli de tots els meus estats mentals i la trovem a totes les parts del nostre cos i no es pot confondre amb la moral.

-Es tracta per tant d'un procés sensorial i cognictiu que manifesten per formar el mon diferent al que es subjecte percep, exemple tu sents una sensació de la poma vermella , pero tu realment perceps una poma verda.

.3.-Diferencia entre sensació i percepció?

-La percepció: Un fet psíquic elemental e indivisible, captat per un estímul físic, el moment que incideix en la sensibilitat.

a)Sentits externs: Vista, gust, tacte, olfacte, oïda.

Sensibles comuns: Son captats per dos o més sentits

b)Sentits interns: són els que produeïxen la sensació sense la presencia dels sentits,

-Sensori comú: són els que agrupen les sensacions que provoquen els estímuls.

-Imaginació: les agrupa com a representacions abstractes al sentit comú.

-Estimativa: Actua de manera espontània i no d'una manera racional

-Memoria: conserva les dades sensibles com les del passat i produeix representacions memoratives.

-La percepció:

-Un mosaic inconnex de sensacions que apareixen devant nostre amb una unitat significativa a partir de les experiencies.

-Procés receptor.

-Procés simbólic

-Procés afectiu.

-Lleis de la percepció

-Organització figura fons:

-Orientació.

-Grandària relativa.

-Àrees envolupants i envoltades

-Simplicitat.

-Totalitats perceptives:

-Primacia.

-Pregnàcia.

-Flexibilitat del contorn.

-Constància.

-Organització de formes percebudes:

-Proximitat.

-Semblança.

-Continüitat.

-Errors perceptius:

-Percepcions confuses: estímul dèbil o mal presentat.

-Il·lusions: inadequació entre el que es percep i el que s'hauria de percebre.

-Al·lucinacions: percepcions sense objecte.

-Agnòsies: pèrdues de memória que impedeixen configurar les percepcions.

Exàmen de la 1ª evaluació

Filosofía

Grup B

1.-Expliqueu que es el dualisme antrpológic.

- Teories dualistes: teories que diuen que l'home és un compost de ànima i cos.

a)Unió accidental: l'home sería un èsser espiritual que utilitza un cos del qual s'ha d'alliberar per aconseguir la felicitat, o la reencarnació.

Diferents filòsofs d'aquesta teoría :Pitagorics,Plató,Descartes.

b)Unitat substancial del cos i l'ànima:la relació que es provoca no es casual, neixen juns i és cuan l'home mor, que es diu que la substancia resultant entre cos i ànima s'ha acabat la substancia.

Diferens filòsofs d'aquesta teoria: Aristótil i Tomás d'Aquino.

2.-La voluntat?

- Procés de l'acte voluntari:

-coneixement del fi: l'enteniment que fa jutjar les coses.

-Deliberació: pros i contres que comporten a l'acció.

-Decisió: determinar pros i contres de l'acció.

-Execució: Voluntat que influeix en realitzar l'acció.

-Goig el plaer que s'obte al realitzar o haver realitzat l'acció.

3.-Imatge concepte?

- -Un mosaic inconnex de sensacions que apareixen devant nostre amb una unitat significativa a partir de les experiencies.

-Procés receptor.

-Procés simbólic

-Procés afectiu.

-Lleis de la percepció

-Organització figura fons:

-Orientació.

-Grandària relativa.

-Àrees envolupants i envoltades

-Simplicitat.

-Totalitats perceptives:

-Primacia.

-Pregnàcia.

-Flexibilitat del contorn.

-Constància.

-Organització de formes percebudes:

-Proximitat.

-Semblança.

-Continüitat.

-Errors perceptius:

-Percepcions confuses: estímul dèbil o mal presentat.

-Il·lusions: inadequació entre el que es percep i el que s'hauria de percebre.

-Al·lucinacions: percepcions sense objecte.

-Agnòsies: pèrdues de memória que impedeixen configurar les percepcions.

Naturalesa i cultura.

Tema 1

1.-ësser viu i ésser inert.

2.-L'ànima:principi vital.

3.-Tipus de vida.

4.-L'home: animal cultural.

5.-Principals teories filosòfiques sobre l'home.

El psisquisme hmà

Tema 2

1.-La sensació.

2.-Els estimuls.

3.-La percepció.

4.-L'apetència sensible.

5.-Instints i hàbits.

6.-L'enteniment.

7.-Sentir i voler.

8.-La llibertat i el jo.
Descargar
Enviado por:Edgar
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar