Matemáticas


Expressions algebraiques # Expresiones algebraicas


MATEMÀTIQUES - EXPRESSIONS ALGEBRAIQUES

IDENTITAT:

Nombre: x

Doble: 2x

Trible: 3x

Meitat. x

Seguent: x + 1

Anterior: x-1

Parell: 2·x

Senar: 2x + 1 o 2x - 1

Una identitat és una igualtat algebraica que es compleix sempre, seguin quins siguin els valors que prenguin les lletres.

La x val 3 = 2·3 + 3·3 = 6+9 = 15

La x val - 2 = 2· (-2) + 3 · (-2) = 5 · (-2) = (-4) + (-6) = -10

 • dient n a un nombre qualsevol, tradueix a llenguatge algebraix els enunciats següents:

  • la meitat de n:

  • la meitat de n menys quatre unitats:

  • la meitat del resultat de restar quatre unitats a n:

  • el doble del resultat se sumar tres unitats a n:

  2-utilitza el llenguatge algebraic per expresar:

  • un múltiple qualsevol de 5:

  • un múltiple qualsevol de 2:

  • qualsevol nombre que no sigui múltipl de 2:

  • qualsevol nombre que deixi un residu de tres unitats en dividir-lo entre 5:

  3-completa, amb una expressió algebraica, la casella que va emparellada a n:

  1 2 3 4 10 n

  4 7 10 13 31 ¿

  EQUACIÓ:

  una equació és una igualtat algebraica que es compleix solament per a alguns valors de les lletres (incógnites)

  2x + 3 = 5 es compleix

  x = 1

  2·1 + 3= 5 es compleic

  x = 7

  2·7 + 3 = 5

  14 + 3 = 5 no es compleix

  1-escriu una equació per cada un dels enunciats següents:

 • si a un nombre hi restem 3 unitats i el resultat es divideix entre 2, obtenim 15:

 • la suma d'un nombre i el seu següent és 41:

 • l'edat de la Montse és el doble que la del seu germà Gorka i entre ambdós igualen els 15 anys d'en Federic, el més gran dels germans:

 • demostra que la suma de tres nombres naturals consecutius és igual al triple del mitjà

 • demostra que la suma de dos parells consecutius mai no és múltiple de 4

 • SUMA I RESTA:

  2 + 3 = 5

  2x2 + 3x2 = 5x2

  -4x3 + 2x3 + 3x3 =5x3 - 3x3

  4xy + 7xy = 11 xy

  PRODUCTE

  2 · 3 = 6

  2x · 3x = 6x2

  -4x3 · 2x3 · 3x3 =-24x9

  4xy · 7xy = 28x2y2

  QUOCIENT

  2x2 : 5x2 = 2/5

  3x2 : 6x3= 3x2/6x3 = 1/2x

 • indica el grau de cada monomi

 • 2x -5x3 2/3 xy3 175 a2b2

 • redueix

 • 3x + 2x + x =

 • 5x2 + 2x2 =

 • 3x - 5 + 2x + 4 =

 • x2 + x + x2 + x =

 • 3x2 - x2 + 5 - 7 =

 • 3x + x2 - 2x - x2 + 3 =

 • opera I redueix:

 • 2x · 7x =

 • 12x · ¼ x2 =

 • 2x · 3x · (-x2) =

 • (-5x) · ( - 3/5 x2) =

 • x8 : x6 =

 • 6x4: 3x3 =

 • (-6x5) : (2x) =

 • 2/3 x4) : (1/3 x2) =

 • VALOR NUMÉRIC D'UN POLINOMI:

  2x2 - 3x - 7 =

  2· 42 - 3 · 4 - 7=

  2 · 16 - 12 - 7 =

  32 - 19 =

  13

  x = 4 el valor numéric d'aquest polinomi, qual la x val 4, és 13

  SUMA I RESTA DE POLINOMIS

  A= x3 + 5x2 - 7

  B= x2 - 3x - 2

  Calcular: a + b

  a - b

  A= x3 + 5x2 -7 A= x3 + 5x2 -7

  B= x2 - 3x - 2 B= -x2 + 3x + 2

  A+B= x3 + 6x2 - 3x - 9 a-b= x3 + 4x2 + 3x - 5

  14 - redueix les expressions següents:

 • 2 - 5x2 + 7x2 - 2x + 6 =

 • ( x+1) - (x-1) + x =

 • ( 2x2 - 3x - 8) - ( x2 - 5x + 10) =

 • ( 2x2 - 3x - 8) - (x2 - 5x + 10) =

 • 15 - redueix les expressions següents:

 • 2 - 5x3 + 7x2 + 3 =

 • (5x2 + 4x3) - ( 5x3 + 4x2)=

  17- considera els polinomis A= x3 - 5x + 4, B= 3x2 + 2x + 6 i C= x3 - 4x - 8:

  a) A + B b)B + C

  c) A-B d) A + B + C

  e) A-B f) A - B - C

  18 - redueix:

 • x · ( 5x - 4) - 2 · ( x2 - x)=

 • (2x + 1) · x2 - ( x-1) · x2 =

 • ( 3x - 1) · (x + 1) - ( x + 1) · (2x - 1) =

 • ( 2x - 3) ( x+1) - ( x2 - x - 4) =

 • ( 2x2 + 3) - ( x-1) · ( 2 + 2x) =

 • PRODUCTE D'UN POLINOMI PER A UN NOMBRE

  X3 - 5x2 - 2x + 1 x3 - 5x2 - 2x + 1

  3 -4x

  3x3 - 15x2 - 6x + 3 -4x4 + 20x3 + 8x2 - 4x

  PRODUCTE DE DOS POLINOMIS

  X3 - 5x2 - 2x + 1

  X2 - 4x + 3

  X5 - 5x4 - 2x3 + x2

  -4x4 + 20x3 + 8x2 - 4x

  3x3 - 15x2 - 6x + 3

  x5 - 9x4 + 21x3 - 6x2 - 10x + 3

  6- calcula

 • 3 · ( x + 4) =

 • 5x · (x - 1) =

 • c) 3x2 · ( x+2) =

  d) 5 · ( 3x2 - 5x - 7 =

 • 2x2 · ( x4 - 2x3 - 5x2 + 6x + 1) =

 • EXTRACCIÓ DE FACTOR COMÚ

  3 · ( x + 4) = 3x + 12 = 3x + 12 = 3 · x + 3 · 4 = 3 · ( x + 4)

  a · ( b + c) = ab + ac = ab + ac = a · ( b + c)

  x · ( x + y) = x2 + xy = x · x + x · y = x · ( x + y)

 • extreu factor comú en cada una de les expressions següents:

 • 5a + 5b

 • 5ª + 10

 • 4ª2 + 12ª

 • 2ab + a2b

 • 2x + 4x2

 • 4x2 + 2x3

 • 3xy + 6xz + 3x

 • xy + x3y + xy2

 • calcula sense fer la multiplicació i , després, comprova multiplicant:

 • ( X + 6)2

 • ( 8 + a) 2

 • ( 3 - x2

 • ( ba - 3)2

 • ( x + 4) · ( x-4)

 • ( y - a) ( y + a)

 • ( 2x - 3)2

 • ( 3ª - 5b)2

 • ( 3x - 5)2

 • PRODUCTES NOTABLES

  ( a + b) 2 = a2 + 2ab + b2

  ( a - b) ( a - b) = a2 - 2ab + b2

  ( a + b) · ( a - b) = a2 - b2

  30- utilitza els productes notables I l'extracció de factors comuns per descompondre en factors les expressions segúents:

 • x2 + 2 xy + y2

 • 4a2b4 - 4ab2 + 1

 • 4x2 - 4x + 1

 • 3x3 - 3x

 • 6x2 - 9x3

 • 5x2 + 10x + 5

 • 4x2 - 25

 • 16x6 - 64x5 + 64x4

 • 5x2 + 10x + 5

 • x4 - x2

 • 3x2 - 27

 • x4 - 1

 • x4 - 2x2 + 1

 • 3x3 - 18x2 + 27x
 • Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar