Economía


Empresa i el seu entorn


TEMA 1.- L'EMPRESA I EL SEU ENTORN

1.1.- CONCEPTE I FUNCIONS

1.2.- CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES1.3- ORGANITZACIÓ I ORGANIGRAMA DE L'EMPRESA 1.4. FORMES JURÍDIQUES DE L'EMPRESA

1.4.1.- Introducció i vocabulari jurídic

1.4.2- empreses individuals

1.4.3.- societats mercantils:

1.5.- TRAMITACIÓ D'OBERTURA D'ESTABLIMENT

1.6- IMPORTÀNCIA DE L'ACTIVITAT COMERCIAL

1.1- CONCEPTE I FUNCIONS

a/ primera aproximació: cada dia ens trobem alguna. Ex. papereria, supermercat

- les empreses venem o ofereixen serveis o béns a canvi de diners:

(diferenciar béns i serveis)- les empreses i les persones en aquests casos formen part de l'economia del país: realitzem activitats econòmiques. - activitats econòmiques de producció (fer coses) : empreses - ,, ,, ,, consum (fer-les servir): persones físiques famílies

b/ trets distintius de les empreses:

a- disposa de mitjans de producció: recursos com local, maquinària, treballadors, ...

b- realitza activitat productives, compra-venda de béns o prestació de serveisc- té autonomia per aconseguir els seus objectius ( + clients, + vendes, + qualitat productes, nous mercats), i al capdavant hi ha un director o propietari que organitza i pren les decisions

d- busca beneficis.

c/ concepte / conclusió: L'EMPRESA ES UN CONJUNT DE MITJANS DE PRODUCCIÓ QUE S'ORGANITZEN PER AL DESENVOLUPAMENT D'UNA ACTIVITAT ECONÒMICA, SOTA LA DIRECCIÓ D'UNA PERSONA RESPONSABLE.

d/ funcions de l'empresari:

- en empreses petites és una persona el propietàri

- en grans empreses jhi ha virios o molts propietaris i les decissions les pren un grup reduít: -->consell d'administració --> gerent / director general.

En ambdos casos li correspont:

1- planificar què farà l'empresa: recursos productius com maquiària, matèries primeres

idear el producte final: qualitat, nom , presentació

2- organitzar els recursos humans: establir les responsabilitats de cada treballaador i la cadena de comandament.

3- controlar la marxa de l'empresa:

- veure si les vendes s'han aconseguit o no i buscar els motius

- estudiar els resultats econòmics.

- rectificacions a fer, si calen, en productes, organització o producció.

e/ entorn de l'empresa comercial.

- l'empresa varia amb el temps i els canvis del seu entrorn. L'empresa s'ha d'adaptar immediatament a aquest entorn i als canvis que apareixen. L'entorn inclou elements com:

1- aspectes socials i culturals:

demografia ( edat, nens, 3ª edat),

distribució geogràfica ( ex. vacances --> + població costes i turistes --> necessitats de molts més productes.

canvits d'habits socials: incorporació dona al treball --> precuinats, compra setmanal i més roba en consum

act: buscar exercici maxwell ... etc

2.- aspectes legals:

normatives urbanístiques, de seguretat del producte, tipus de contractes, seg social, impostos, reciclatge - medi ambient d'envasos o productes ( ex agost 2005 per electrònica de consum)

3- asp. econòmics: la marxa general de l'econimia.

+ demanda --> + vendes i a la inversa

tipus d'interés condiciona inversions i crèdits

ocupació de la població: alta --> + vendes / demanda # baixa --> atur --> menos vendes.

1.2.- CLASSIFICACIÓ D'EMPRESES

a- segons la activitat: primàries (1), industrials (2), comercials (3), de serveis (4)

(sectors: primari secund ---- terciari -----

(1) obtenció de productes de la natura, agricultura, ramaderia, pesca, foresta, mineria

(2) transfornació de materies primeres o productes en altres més elaborats

(3) compravenda de béns (4) prestació d'activitats sense intercanvi de béns - intangibles-

b- ,, la dimensió: molt petites ( fins 10) petites (x<50) mitjanes (50 a 250 ) grans (x>250)

c- ,, la Unió Europea

Tipus empresa

Nº treballadors

Vendes

Actius comptables

Petita

Fins 49

Fins 7 milions €

Fins 5 milions €

Mitjana

De 50 a 249

De 7 a 40 milions €

De 5 a 27 milions €

gran

250 i mes

+ 40 milions €

+ 27 milions €

d- segons finalitat:

lucratives: objectiu bº # no lucratives: prstar serveis o activitats socials.

e- ,, propietat capital:

públiques: K d'adm pública # privades: k de particulars o altres empreses privades # mixtes

f- ,, naturalesa jurídica ( ampliació en punt posterior)

individuals: propietat de persones físiques # col·lectives o societat mercantils o empreses: propietat de vàries persones físiques.

1.3- ORGANITZACIÓ I ORGANIGRAMA DE L'EMPRESA Visió d'empresa:-“Des de fora” es la transformació de béns o serveis finals.

“Des de dintre” es la organizació interna de l'empresa y la distribució de tasques o funciones. Ës important per aprofitar els recursos, en especial el personal.'Empresa i el seu entorn'
Las tareas o funciones si aparecen en un cuadro o gráfico, es un organigrama o esquema. Ejemplo

....DE CFM-ADM C-5 COMPTA......

Las tareas o funciones si aparecen en un cuadro o gráfico, es un organigrama o esquema. Ejemplo ( en word 2.0 falta el organigrama de SA). Incloure finançament com a funció propia.

1.4. FORMES JURÍDIQUES DE L'EMPRESA

1.4.1.- Introducció i vocabulari jurídic

A - importàcia de les normes jurídiques:

societat --> col·lectiu de persones --> normes voluntàries o marcades per lleis --> normes jurídiques: les fetes pels representats dels ciutadans en societats democràtiques ( Cortes, Parlament, Ajuntament, Parlamento europeo. comissió europea): poder legislatiu.

Per què les normes afecten a les empreses, que poden ser privades? són una part de la societat i a més a més hi ha interessos d'altres persones o empreses, o poden prestat serveis públics:

treballadors --> normes laborals

proveïdors, creditors (bancs), clients: normes mercantils

organismes públics: hisenda, seg social, generalitat, ajuntaments

B- tipus de lleis / Drets:

lleïs civils: aplicables a les relacions entre persones i quan no hi ha una específica. ex, casaments, separacions, conflictes / accidents circulació, mèdiques

lleïs mercantils: aplicable al funcionament de les relacions de compravenda i les relacions entre empreses. ex còdic comerç llei SA

lleïs administratives: recull les formes de relacionar-se l'administració pública amb els particulars o entre els seus organismes. Ministeris, Generalitat, ajuntaments. impostos, taxes municipals, permisos per instal.lar un comerç, ....

lleïs laborals o socials: normatives aplicables a les relacions entre empresaris i treballadors així com contractació atur, jubilació

lleïs penals: quan hi ha delites, faltes greus, que poden suposar pressó pel condemnat.

C- tipus de persones i capacitat legal.

- persones físiques: tots nosaltres pel fet de néixer, però cal tenir capacitat legal per actuar amb valideza jurídica.

- persones jurídiques: s'aplica a empreses i societats. Les lleïs els hi reconeixen una personalitat pròpia, amb obligacions i drets com els de qualseevol persona física, indenpendent dels seus socis, a l'hora de tenir un nom, comprar, vendre, tenir patrimoni, demanar prèstecs, ...

- capacitat legal en persones físiques: persones que per llei poden actuar amb plena validesa dels seus actes; en general cal tenir 18 anys o més.

- menor d'edat: menors de 18 anys. necessiten representants legals (pares o tutors) perque els seus actes jurídics tinguin validesa: contractes en general i laborals, demanar prèstecs, assegurances, gestionar patrimoni.

- emancipació: persones entre 16 i 18 anys, que viuen independentment dels pares o tutors i es consideren legamnet equiparables a majors d'edat excepte en les operacions que afectin al seu patrimoni: compra, venda, crèdits.

incompatibilitat: persones amb capacitat legal plena, però que la llei no els pernmet fer activitats empresarials determinades per motius del seu càrrec o professió. ( tan en act privades o públiques)

D - responsabilitat legal il#limitada o limitada:

il·limitada: la persona física afectada respón amb tot el seu patrimoni ( particular o empresarial) dels deutes de l'empresa.

limitada: la persona física o jurídica respón únicament amb la seva aportació al patrimoni empresarial dels deutes de l'empresa. No es pot actuar contra el patrimoni particular.

E - capital / capital social: recursos econòmics ( dineraris, materials, immaterials) que aporten els propietaris / socis de l'empresa. En general es divideix en parts iguals: accions o participacions.

F - esquema: formes jurídiques de l'empresa:

tipus

nom

raó social

objectius

empresa individual

societats mercantil

soc col·lectiva .

"nom socis +Cia"

personalista

importen persones, resp il·limitada

soc comanditària

"nom socis +societat comanditaria"

soc respon limitada

SRL o SL

capitalistes - respon

limitada a K-aportat

soc anònima

SA

societats laborals

soc anòmina laboral

SAL

economia social

creades amb objectiu

d garantir lloc treball als seus socis.

Hi ha subvencions i bonificacions fiscals

soc limitada laboral

SLL

soc cooperativa

S. Coop.

1.4.2- empreses individuals:

* aquelles en que el titular de l'empresa es una persona física que exerceix en nom propi l'activitat econòmica.

* no existeix separació del patrimoni personal i del empresarial--> responsabilitat il·limitada,

( matrimoni en règim de ganancials -cada component de la pareja maté el seu patrimoni anterior, però les noves ganàncies van als dos- el patrimini anterior i les rendes de fora el negoci poden quedar al marge de la resposabilitat il·limitada en doc notarial)

(però en la comptabilitat els fets econòmics que faci com a empresari han de registrar-se de forma independent.)

* el nom comercial de la empresa pot ser diferent del nom del titular o propietari

* la direcció efectiva de la empresa individual en general al farà el titular, ja que és de petites dimensions , però pot dirigir-la una persona diferent: director o gestor.

* l'empresa assumeix les obligacions generals de tot empresari en :

contractes amb clients i proveïdors

contractes laborals

cotis d'empresari a S:S: en règim d'autònom

obligacions tributàries: impost indirexte IVA de facturació. Impost directe IRPF

1.4.3.- societats mercantils:

*son aquelles que apareixen de les aportacions i interessos comuns de vàries persones.

* en general , responsabilitat limitada, tot els socis són propietàris i el patrimoni de l'empresa diferenciat del dels socis.

* l'empresa té personalitaat jurídica pròpia i per tant drets i obligacions legals independents dels socis respecte al clients, proveïdors i organismes públics.

* La constitució de la societat requereix escriptura pública i inscripció en el registre mercantil.

Les empreses socials poden tenir diverses models legals, per exemple:

3.A.- societats col·lectives:

* pocs socis que aporten capital i/o treball ( i--> socis col·lectius; o --> industrials)

* predomina el aspecte personal dels socis--> responsabilitat il·limitada i solidaria ( es pot el reclamar el deute a qualsevol dels socis col·lectius indistintament ( pag 19 amplia); industrials sin responsabilitat.

* no hi ha límit de socis (+ de 2) ni mínim legal de K- social

* la gestió i administració correspon als socis col·lectius. els industrials: dret a beneficis.

* nom ( raó social) nom de tots el socis col·lectius + " i Cia." (companyia)

* fiscalitat: IS

* Seg Social: autònoms

* apropiada per empreses de K reduït, de pocs socis de confiança i implicats en en les activitats de gestió i laborals.

3.B.- societat comanditària:

* és una societat personalista

* existeixen 2 tipus de socis col·lectius aporten T i K , (gestionen la societat i la responsabilitat és il·limitada) i el comanditaris (només aporten K i la seva responsabilitat és limitada al K aportat)

* mínim 2 socis un col·lectiu i un comanditari

* sense mínim legal de K social.

* gestió dels socis col·lectius, que aporten K i treball

[ si la societat està dividida en accions --> soc comanditària per accions)

* nom ( raó social) nom de tots o part dels socis col·lectius + "sociedad en comandita "

* apropiada per: persones amb espírit emprenedor i capacitat de gestió, però que necessiten suport en K ( socis capitalistes).

dosalm taula 2.1. pag 21 mcgraw ???

3.C.- societats de responsabilitat limitada (SRL) o soc limitada (SL):

* la responsabilitat és limitada ( al capital aportat) --> predomina la basant capitalista ( i no la personal dels socis)

* els socis poden aportar diners o béns però no treball

* K- social no inferior a 3.005,06 euros (500.000 ptas), i dividit en parts iguals: participacions

* el socis tenen preferència per adquirir noves participacions o les que deixen altres socis

* el nº de socis entre 2 i 50

* drets dels socis:

-votar en junta general en proporció a les seves participacions

- participar en els bº

[*impostos: constitució: paga 1% TP i AJD a Generalitat

tributa per IS]

* laboral: els administradors socis cotitzen S.S. d'autònoms i si no són socis (fora empresa) règim gral.

* apropiada per: pimes amb nº reduït de socis que no necessiten grans aportacions de K i obtenen un funcionament més àgil que S:A:

[* variant de soc limitada unipersonal (SLU) : 1 sol soci i indicar en doc mercantil

,, ,, ,, nova empresa (SLNE), tramitació més àgil, socis d'1 a 5 # K-social entre 3.012 i 120.220 euros]

3.D.- societat anònima: ( S.A.)

* model de societat més important en la economia actual

* tipus capitalista, els socis responen amb el capital aportat i poden ser persones físiques o jurídiques

* els socis poden aportar diners o béns però no treball

* K-social subscrit no inferior a 60.101,21 euros (10 milions ptas) amb desemborsament mínim del 25% en la constitució de la societat.

* el capital social està dividit en parts iguales --> accions, on l'import o nominal és la part de K que representa. les accions es poden comprar i vendre lliurement - directament o en borsa- i això facilita l'entrada de nous socis i capitals.

*[es poden representar per títols valor - document acreditatiu- o per anotacions en compte en la mateixa empresa i/o entitats bancàries]

* mínim 3 socis, [que es poden reduir posteriorment fins 1 --> SAU i figurarà en doc mercantil i escriptura pública com SLUnipersonal]

* les accions son de transmissió lliure i porten incorporats els drets de

-informació, assistir i votar en junta gral, elecció administrador i aprovar la gestió.

- participar en bº societat en proporció al nº accions: dividend,

- preferència de subscripció de noves accions en proporció a les antigues.

* la gestió correspon als administradors que responen davant de la junta general de socis, no cal que siguin accionistes.

* òrgans de govern:

-junta gral d'accionistes,

format per tots els socis i amb reunió d'1 vegada anual mínim per aprovar comptes anuals, gestió i nomenar administradors.

les decissions es prenen per majoria simple del K assistent, si no indiquen el contrari els estatuts.

- consell d'administració,

òrgan reduït encarregat de gestionar la SA en activitats quotidianes segons els acords de la junta general d'accionistes.

- dtor genral o gerent,

màxim responsable de la direcció de l'empresa. nomenat pel consell d'administració, no cal que sigui accionista.

* apropiada per: empreses que necessiten grans aportacions de K i on el caracter personal no es important. ex, telefonica 1 milió d'accionistes.

* ACT: exercici pag 24 mc-graw

3.E.- societats laborals o d'interès social:

* objectiu: proporcionar lloc de treball als socis.

* són societats en que al menys el 51% del K és del treballadors amb contracte indefinit i jornada complerta. les accions en SA y participacions en SL sempre serà nominatives. Un 10% del Bº de cada any va a crear un fons de reserva.

* forma jurídica de SA + condició laboral (SAL) o SRL / SL --> SLL soc limitada laboral

* 3 (o 4 ?) socis mínim, ja que cap soci poc tenir més del 33% del K ( si participa adm pública puede tener hasta 49%). dels 3 , 2 han de ser contractes indefinits a jornada complerta.

* topall de treballadors no socis amb contracte indefinit entre 15% i 25% - si empresa menys de 25 treballadors-

* bonificacions fiscals d'adm central i autonòmiques. (T.P. i A.J.D. no en IS.)

* els traballadors i administradors, socis o no socis ( en ambdos casos) cotitzen sempre en règin gral S.S.

3.F.- cooperatives ( Soc. Coop.) ( veure soc coop. catalana)

( resum anterior- torrecilla:associacions voluntàries per satisfer necessitats socio-econòmiques vàries responent el socis del resultat econòmic, no prioritat el bº, bonificacions fiscals I.S. i T.A.J.D.)

* concepte general: associació de persones físiques o jurídiques amb K variable per realitzar activitats d'ajuda mútua o empresarial.

* quan es fa servir aquesta organització per crear llocs de treball tenim la coop de treball associat.

* característiques:

- tots els socis han de cooperar

- funcionament democràtic, cada soci un vot, independent del K aportat

- responsabilitat, limitada com a norma.

* fons social ( nom del capital): K variable ( ja que el nº de socis es voluntari,a ixí com la sortida i entrada) cap soci més del 25% del K.

* denominació: societat coopetativa o soc. coop.

* organs de govern:

- assemblea general: cada soci 1 vot. orgam màxim de decissió dels socis.

- consell rector: òrgam que administra i gestiona la cooperativa. mínim 3 membres.

normalment l'assemblea nomena l'equip directiu i al gerent

- interventors: supervisen els comptes anuals

- comité de recursos: resòl le3s reclamacions presentades pels socis i les possibles sancions.

* aspectes fiscals: IS, 20% s/ bº ordinari i 35% en extras

* aspectes laborals: els treballadors socis poden triar entre cotitzar per autònoms o règim general, els no socis --> general

[1.4.3.G.- SOCIETATS NO MERCANTILS ( mc graw pag 27 a 29)

g.1- societat civil:

contracte civil en que 2 o més persones posen e comú diners, béns o treball al objectiu de repartir-se els guanys.

típic de professionals que que desenvolupan actividades complementàries de forma conjunta. metges advocats,...

en general responsavbilitat subsudiaria - primer els béns socials i deprés els seus- mancomunada - conjuntament- i il·limitada] no afecta a soci que només aporta treball

nom + sigles S.C.

reparto bº en funcion K aportat, i efectes fiscals en IRPF.

socis cotis a SS autònoms, i asalariats en règim general.

g.2.- comunitat de béns (C.B.)

contracte en que es posen béns i drets en conjunt per constitur un patrimoni conjunt.

diferència de l'anterior: no té personalitat jurídica i la societat no pot ser titular de drets o obligacions, aquests queden assolits pels socis. Els béns i drets no són propietat de la comunitat sino dels socis

nom societat + sigles C.B.

repartiment de bº segons participació en comunitat

tributació bº en IRPF de cada soci.

socis cotis S.S. com autònoms; els socis no treballadors no han de cotitzar, però han de demostrar que no treballen en la comunitat.]

1.5.- TRAMITACIÓ D'OBERTURA D'ESTABLIMENT

5.1.- TRAMITACIÓ PER ADQUIRIR LA PERSONALITAT JURÍDICA.

( no aplicable a empresa individual, com béns ni soc civil)

1.a - sol·licitar "certificació negativa de nom" (raó social) o marca en registre mercantil central

per confirmar que el nom que hem triat no coincideix amb cap altre.

ACT pag 29, 2.1. www.rmc.es

1.b - redacció d'escriptura pública i estatuts de la societat. figuren les dades bàsiques de la societat com raó social (nom), domicili, activitat, aportacions dels socis, estatuts, altres acords, ...

1.c - apertura de compte bancàri. per er aportacions dineràries dels socis al K - social. Es fa el dipòsit amb certificació bancària perque el notari faci escriptura.

1.d - sol·licitud de conformitat de projecte d'estatuts als organismes competents de CC.AA o Ministerio Trabajo per cooperatives i SAL únicament.

1.e - otorgament d'escriptura pública de constitució de la societat.

acte de firmar el document redactar pel notàri amb els estatuts i les aportacions de K.

el notàri sol-3licita la inscripció de la societat en el Registre Mercantil.

1.f - pagament de l'impost s/ TP i AJD a la CC.AA. Import 1% K - social (doc 600) ver ACT

1.g - Sol·licitut del CIF a Hisenda per la societat. impressos 036 i 037 ver ACT web?

NIF en persones físiques 8 dígits i lletra

1.h - inscripció en Registre Mercantil de la Província on està domiciliada la societat, aportant original d'escriptura de constitució, rebut de pagament de TP i AJD i fotocòpia NIF.

El registyre retorna les dades de la inscripció ( tomo , full, assentament i nº) que han de figurar en la documentació mercantil de l'empresa.

la inscripció es publica en el BORME - boletin oficial registro mercantil- i l'emprea adquireix ja personalitat jurídica.

5.2.- TRAMITACIONS GENERALS

( aplicable a empresaris individuals i societats)

2.1 - Ministeri d'Hisenda

a- declaració alta IAE. 1 per cada activitat doc. 840 ( actulaitzat topes afectats)

b- ,, censal doc. 036 / 037 ( també per NIF en societats $ 1.g)

2.2 - Ajuntament

a- llicència d'obres: menors, pressupost i taxes a pagar ( ull Barna , asseventat)

majors, afecta estructura, visat col·legi arquitecte

b- ,, d'apertura: condicionat a normativa urbanística sobre activitats en el municipi.

2.3.- Laborals (Conselleria Treball, CC.AA., OTG o Deleg Prov Mº Trabajo)

a- afiliació i alta com autònom --> si correspón

b- inscripció d'empresa en S.S.

c- afiliació dels treballadors al règim gral. S.S.

d- comunicació obertura nou centre de treball

e- sol·licitad llibre de visites a Inspecció i calendari laboral

f- registre de contractes de treball en OTG / INEM

2.4.- Registre documentació comptable en registre mercantil

5.3.- VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL ( www.vue.es)

Mecanisme recent que facilita totes aquestes gestions.

Fa funcions d'assessorament i tramitació sobre formes jurídiques, financiació , ...

les oficines es troben a les CAMBRES DE COMERÇ

1.6- IMPORTANCIA DE L'ACTIVITAT COMERCIAL

b.1- importàcia de l'activitat comercial ( full anuario EL PAIS 436: conclusions)

b.2 importància del petit comerç (el euro y el pequeño comercio (BBV) punt 1)

* activitat: resumir

1.1.- importancia y magnitud del pequeño comercio

vertebrador económico y social

pone en contacto productores y consumidores de diversas formas ,tipos de productos gustos, tamaño d establecimientos...

oferta servicio y atención al cliente -- > mejora la calidad de vida

815000 establecimientos

8 billones de facturación 13,6 PIB españa 14 % PIB C.E.E.

1.950.000 puestos de trabajo 20.000.000 en CEE

1.2.- distintas estructuras

No es un sector homogeneo distintos tipos de comercios y de tamaños muy dispares

1.3.- elementos caraacterísticos del pequeño comercio

propietario único como norma dimensión familiar

pequeña dimensión y fuerte competencia entre ellos

trabajadores: mujeres y jóvenes con contratos cíclicos

1.4.- problemas

competencia de las grandes superficies merma su competitividad, cuenta con trato humano

reducción de margenes por presión de proveedores

importancia de mejorar la cualificación técnica y económica de los trabajadores

propietario único limita las posibilidades de crecimiento

1.5.- ventajas

proximidad física al cliente, esta más cerca de él conoce mejor las exigencias y hay mayor lealtad y confianza

FER LLISTAT DE QÜESTIONS TEMA 1- relacionat amb llibre i activitats en internet

T.1 EMPRESA I ENTORN: MATERIALS

1.2.c- CLASSIFICACIÓ EMPRESES - Unió Europea

Tipus empresa

Nº treballadors

Vendes

Actius comptables

Petita

Fins 49

Fins 7 milions €

Fins 5 milions €

Mitjana

De 50 a 249

De 7 a 40 milions €

De 5 a 25 milions €

gran

250 i mes

+ 40 milions €

+ 27 milions €

1.4.1.F - esquema: formes jurídiques de l'empresa:

tipus

nom

objectius

empresa individual

societats mercantil

soc col·lectiva .

"nom socis + Cia"

personalista

importen persones, resp il·limitada

soc comanditària

"nom socis +societat comanditaria"

soc respon limitada

SRL o SL

capitalistes - respon

limitada a K-aportat

soc anònima

SA

societats laborals

soc anòmina laboral

SAL

economia social

creades amb objectiu

d garantir lloc treball als seus socis.

Hi ha subvencions i bonificacions fiscals

soc limitada laboral

SLL

soc cooperativa

S. Coop.

QÜESTIONS A CONTESTAR: T.1 EMPRESA I ENTORN

  • activitats fotocopiades corresponents a la teories apartats 1.1. a 1.3

activitats 1.4 -- 1.5 -- 1.6

núm. 1 V/F

2 gràfic circular per sector productius

6 efectes en comerç de canvis socioeconòmics.

7.- Enumera les funcions de l'empresari.

8.- Escriu les 5 funcions vistes en l'organigrama de l'empresa. Què passa amb aquesta organització en una empresa que dona feina a l'empresari i 3 treballadors?

9.- Defineix les organitzacions jeràrquica i funcional, i realitza un quadre que reculli les avantatges i inconvenients de cada model.

10.- Escriu el nom de 3 empreses "no lucratives", 3 públiques i 3 privades.

11.- Escriu el nom de 3 empreses per cada sector productiu explicat a classe.

  • activitats corresponents als apartats 1.4. a 1.6

12.- En www.vue.es / descarga documentos/formas jurídicas, ventajas e inconvenientes

elaborar quadre corresponent.

13.- fotocòpia , Antonia lloret

14.- fotocòpia Miguel Clar

15.- explica perquè les normes socials ha d'afectar a les empreses.

16.- diferencia entre responsabilitat limitada i il·limitada i assenyala el tipus de responsabilitat per empresari individual, sociedad col·lectiva, societat comanditària, SRL; SA, i SAL.

17.- elabora un quadre en full horitzontal de doble entrada i indica el tipus de responsabilitat, núm. mínim de socis, capital necessari, fiscalitat i règim de seg social , per les empreses: col·lectiva, SRL/SL, SA. i SAL.

  • activitats fotocopiades corresponents a la teories apartats 1.4. a 1.6

fotocòpies d'activitats individuals.

CFM COMERÇ C6

00095130 14

'Empresa i el seu entorn'
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar