Economía


Área de RRHH (Recursos Humanos)


Tema 8. Àrea de recursos humans.

8.1 El departament de RRHH.

El departament de RRHH esta format per un grup de persones que volen aconseguir els objectius seguents:

1. Seleccionar i formar les persones que l'empresa necesita.

2. Proporcionar als treballador els mitjans necesaris i establir els canals de comunicació.

3. Intentar que el treballador satisfaci les seues necesitats i aixi motivar.

L'estructura del departament de RRHH varia. En les empreses petites les funcions d'aquest departament són executades per una sola secció. En canvi, a les empreses grans el departament de RRHH pot ser molt complex i estar format per diverses seccions:

-Organització i planificació del personal.

-Selecció i contratacció del personal.

-Administració del personal.

-Formació de RRHH

-Control de personal.

-Gestió del coneixement.

8.2. Funcions del departament de RRHH.

A.Organització i planificació del personal.

Consisteix a planificar les plantilles sen funció de l'organització de l'empresa, disenyar els llocs de treball oportuns, definir les funcions i responsabilitats....

B.Selecció i contractació del personal.

Per a realitzar una bona selecció s'han de seguir diversos pasos:

-Determinar el perfil exacte de la persona idònia que ha d'ocupar el lloc de treball. Es pot eleborar un profesiograma.

-Reclutar candidatures. Oferint el lloc de treball a algun empleat de la mateixa empresa. Normalment l'empresa ho fa buscant entre el personal, per aixi motivar. Per buscar una persona fora de l'empresa es recorre a la pubilcació d'anuncis.

-Realitzar un procés de selecció de la persona. Es coneix la persona interesada, s'estudia el currículum i se li fa un entrevista personal.

-Triar la persona més adecuada.

-Realitzar la contractacció definitiva de la persona.

C.Administració de personal.

*Nomines i assegurances socials.

  • El salari..

El salari consisteix en la totalitat de percepcions economiques que rep el treballador en diners o en especie per la prestació profesional dels seus serveis laborals per compti d'altri ja sigui com a retribució pel treball efectiu o pels períodes de descans computables com a treball. En cap cas el salari en espècie podrà superar el 30% de les percepcions del treballador.

-Salari mínim interprofesional (SMI), cap treballador no pot percebre retribucions inferiors a aquest salari.

-Composició del salari. El salari està format pel salari base i els complements salarials.

-Pagues extraordinaries. Els treballadors tenen almneys a dues pagues extraordinaries. Una es fa efectiva en Nadal i l'altra en el mes que s'hagi pactat.

-Garantia del salari. Els salaris no satisfets pels empresaris als treballadors tenen preferencia sobre altres deuptes empresarials pendents. El fons de garantia salarial (FOGASA), garanteix als treballadors la percepció dels salaris, com també les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral pendents de pagament.

  • La nòmina.

La nòmina és el rebut individual que justifica el pagamen de salaris que es lliuren al treballador com a liquidació del seu salari.

El full de salaris està format per les parts seguents:

-Encapçalament. Hi figueren les dades de l'empresa i del treballador.

-Meritacions. Són les quantitats que rep el treballador. Constituyesen el salari brut, que esta format per percepcions salarials i per percepcions no salarials.

-Bases de cotizació a la Seguritat Socials. Són unes quantitas determinades en funció de les retribucions que rep el treballador per compti d'altri.

-Deduccions. De l'import total meritat pels treballadors, l'empresa ha d'efectuar una serie de deduccions, entre les quals destaquen les cotizacions a la Seguritat Social i l'IRPF.

-Total a percebre. Aquest resultat el forma el salari net.

*Control de drets i deures del treballador.

Entre els drets del treballador destaquen els seguents:

-Descans setmanal. Tots els treballadors tenen pret a un dia i mig ininterromputs de descans a la setmana, que poden ser acumulables per perídodes de fins 14 díes. Els menors de divuit anys tenen pret a dos dies ininterromputs a la setmana.

-Vacances anuals. Tots els treballadors tenen pret a un període de vacances retribuides, i mai poden ser a un periode inferior a 30 díes.

-No ser discriminats per la feina.

Les obligacions del treballador són:

-Complir les obligacions concretes del lloc de treball, conformement a les regles de la bona fé i diligencia.

-Observar les mesures de seguretat i higiene que s'adoptin.

-Contribuir a la millora de la productividat.

-No furtat a l'empresa.

-Respectar el poder de decisió de l'empresari.

E.Relacions laborals.

*Els sindicats i els representants dels treballadors.

El sindicat és una ssociació de treballadors creada per defensar els interesos comuns d'aquests. La missió dels sindicats és defensar i fer triomfar les reivindicacions econonòmiques, socials i politiques dels seus membres. La llibertat sindical és un dels drets bàsics dels treballadors.

La participació dels treballadors a l'empresa es materialitza a través de:

-Delegats de personal: Són els representants dels treballadors a les empreses.

-Comité d'empresa. És l'organ representatiu i col.ñegiat del conjunt dels treballadors de les empreses que tenen 50 o més treballadors. El comité escull entre els seus membres un president i un secretari per al seu funcionament

Nombre de treballadors

Nombre de membres del comitè.

De 50 a 100

5

De 101 a 250

9

De 251 a 500

13

De 501 a 750

17

De 751 a 1000

21

De 1000 endavant.

Dos representants més per cada mil.

*Negociació col.lectiva.

La negociació col.lectiva és el procés encaminat a aconseguir un acord entre els treballadors i empresaris sobre les condicions en que es desenvoluparà l'activitat en un centre de treball, empresa o grup d'empreses.

  • Conveni col.lectiu. És un contracte negociat i subscrit per representatns dels treballadors i empresarials per regular les condicions de treball per a una àrea geografica i unes activitats determinades.

Els convenins colectius regulen questions sobre les matèries seguents:

-Economia

-Laboral

-Sindical

-Mesures de promoció profesional.

-Condicions de treball i productivitat.

-Obligacions dirgides a regular la pau laboral.

*Conflictes col.lectius.

Un conclifcte col.lectiu es produeix quan l'empresa i els treballadors discrepen en algun aspecte de la relació laboral..

-Conflictes col.lectius de treball. Donen lloc a un procés que finalitza amb un acrod entre les parts, que asumiesen una resolució disposada per un aàrbitre imparcial o per un dictamen judicial.

-Vaga. Él la interrupció de la prestació de treball per part del treballadors amb la finalitat d'imposar certes condicions o manifestar una protesta.

La vaga s'inicia ambuna notificació per escrit, comunicada a l'empresari i l'autoritat laboral cinc dies naturals abans del seu començament. En aquesta comunicació s'han de especificar els aspectes seguents.

El objectius de la vaga

Les gestions anteriors realitzades per solucionar el conflicte.

La dada d'inici.

La composició del comitè de vaga.

-Locaut. Él el tancament del centre de treball per part de l'empresari, en cas de vaga o per qualsevol altra irregularitat col.lectiva eb ek règim de treball; es por produir quan es done alguna de les causes seguents.

-Perill evident de violencia.

-Ocupació il.legal del centre de treball o perill cert que es produeixi.

-No asistencia o irregularitats en el treball que impedeixin greument el procés normal de producció.

8.3 Seguretat i higiene en el treball.

La prevenció de riscos laborals és l'activitat que te per objecte promoure la millora de les conficions de treball per elevar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors.

-Empresaris. Són els responsables de ser complir la normativa de seguretat i hiiene a les seues empreses.

-Treballadors. Han de vetllar per la seva propia seguretat i salut i per la dels altres.

-Fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i estris de treball. Tots aquests han d'informar convenientment de la correcta utilització, manipulació, i conservació dels productes per evitar riscos.

-Les administracions publiques. Tenen com a finailtat prevenir els accidents de treball i les malalties profesionals i estimular i desenvolupar els coneixements i activitats dels empresaris i treballadors sobre els riscos laborals i les seues consequencies.
Descargar
Enviado por:ARKaBLaCK
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar