Historia


Els temps remots


Els temps

remots

CIÈNCIES

SOCIALS

OBJECTIUS:

En aquesta unitat apendrem a :

 • Identificar els periodes de la Prehistoria i comentar la seva diferent durada.

 • Explicar les principals activitats econòmiques, forma de vida i manifestacions artistiques del Paleolitic, el Neolitic i la societat egipcia.

 • Extreure les idees principals d'un text.

QÜESTIONARI:

1.- Quin periòde comprén la prehistòria?

La prehistòria comprèn des dels orígens de la humanitat fins a la aparició de les primeres escriptures i civilitzacions urbanes.

2.- Classificació de la prehistoria segons els estris trobats.

paleolitic -- neolitic -- edat de pedra -- edat del metall

3.- Quines ciencies utilitzen els historiadors per a estudiar la història?

Les fonts, la arqueològia, antropològia ...

4.- Què és la hominització?

És el procés en el qual la especie humana experimenta una evolució biològica.

5.- Què s'enten per home mamífer del ordre dels primats dotat de capacitat per reflexionar?

Dir-ho d'aquesta manera, és dir de forma cientifica el nivell d'evolució del home en els nostres temps.

6.- Què vol dir home reflectiu?

S'en diu al èsser que fabrica instruments adreçats a una funció concreta.

7.- Per atribuir a un fossil caracteristiques humanes s'ha de tenir en compte:

· que sigue bipede

· que tingui les dues extremitats superiors habils per a construir eines.

· que tingui una capacitat cranial lo suficientment gran com per a contindre un cervell capaç de dirigir l'acció de la mà.

8.-Teoria evolucionista del naturalista anglès Charles Darwin (1809-1882)

Darwin emprengué un llarg viatge per trobar proves que justifiquessin les tesis crescionistes. Les seves descobertes apuntaven cap a l'evolució. Però considerava que l'adaptació al medi no es produïa per la transmissió de caràcters adquirits, sinó per la selecció o mutació. Darwin va desvetllar els aspectes clau dels mecanismes evolutius en el seu llibre Origen de las especies “la selección natural”.

Les especiès no conserven les seves caracteristiques permanentment, sinò que estan en una evolució continua a causa del medi on viuen que actua com a mecanisme de la selecció natural. Despres de molts raonaments s'han arribat a les seguents afirmacions:

-Per efecte de les mutacions, els caràcters dels organismes experímenten canvis hereditaris.

-La naturalesa selecciona els individus més dotats mitjançant l'anul·lació genètica d'aquells que tenen gens desfavorables per sobreviure en un medi determinat.

1.- Què significa nòmada?

És l'hom que practica el nomadisme, és a dir que no te una llar fixa i que va viatjant d'un lloc aun altre.

2.-De quins aspectes de la prehistoria ens pot informar aquesta font sobre els pigmeus?

De la caça i com caçaven

3.-Digues quins aliments de la font et semblen propis de la vida en la prehistoria.Els consideraries del paleolitic o del neolitic?Perqué?

Els ser nòmada , anar a buscar considero del paleolitic perque es molt antic.

4.-Quin es l'origen de les esser huma?De quin continent et sembla que procedim els humans? Anomena els avantpassats dels humans.

Segons els estudis actuals i fa gairebe tres mitllons d'anys un grup d'animals de l'ordre dels primats va evolucionar fins a esdevenir l'esser humà d'avui. Procedim del continent africà.

Australopitec, homohabilis, homo erectus, homo sapiens ereaic, homo sapiens sapiens.

3.-Classifica en un quadre els aspectes economics i socials; cultural del paleolitic.

economics socials culturals

caçar eren nomades caçadors

recol·lectar diviso per sexes, artistes

del treball

S'estudia a partir de la arqueologia i l'antropologia.

Lenta evolució dels essers humans.Es el periode més llerg de la historia duracio aprox. de 1.500.000 anys fins el 12.000 a.c.

LES FORMES DE VIDA AL NEOLITIC

Durada del 8.000 al 3.000 a.c.

ACTIVITATS ECONOMIQUES

 • Son productes d'aliments

 • Es dediquen a l'agricultura i la ramaderia.

 • Eines més perfeccionades

 • Apareix l'excedent (sobrants d'aliments)

 • Es intercanvis primera forma de comerç

 • Apareixen tecniques d'enmagatsematge:

-la ceramica

-la cistelleria

ACTIVITATS SOCIALS

Es fan sedentaris ( vida en poblat)

Excedent:

augment de la població

divisió del treball social : oficis

protecció dels poblats. Sorgeixen de sistemes defensius

ACTIVITATS POLITIQUES

 • De la necessitat de defensa els poblats apareix una autoritat.

 • Sorgeixen les guerres ( metal·lurgia)

ACTIVITATS RELIGIOSES i CULTURALS

 • Es busca explicació als fenomens naturals ( deus, deesses)

 • Apareix sacerdots i sacerdotisses.

 • Creuen en divinitats relacionades amb la fecunditat: la fertilitat de la terra.

 • Creuen la vida despres de la mort

 • Apareix una arquitectura funeraria.Megalits.

-Menitir

-Dolmen

-Cova dolmenica

1.- Anomena els primers grans imperis i la seva data d'aparició:

Orient mitja, China, Mexic, Egipte i Mesopotamia.

2.-Defineix agricultura irrigada.

Es la que es practica mitjançant la canalització dels rius per a aprofitarla al maxim.

3.-Quina activitat economica produia l'exedent i l'antic Egipte?

Agricultura irrigada.

4.-Quines consequencies va tenir el disposa d'excedents a l'antic Egipte?

Augment de la població

5.-De quina manera es pot explicar l'aparició dels estats ?

Per disposar d' exedent. La necessitat de controlar les inundacions periodiques del Nil, les construccions de canals.

6.-Digues les caracteristiques de l'organització politica.

El rei d'Egipte rep el nom de faraó.

7.-Grups socials del antic Egipte.

pobres, rics i camperols

10.-Contesta:

a)Aquesta font es primaria o secundaria? Primaria

b)Quin tracte dona l'autor als seus superiors i als seus inferiors?superiors=respecte, inferiors=justicia

c)Quina es la rao de fons de les normes de conducta segons l'escriba? El judici moral que s'havia de superar despres de la mort.

d)Que suposes que devia passar a partir de la informació d'aquesta font?Que havia diferents classes socials.No es portava tothom correctament.

ACTIVITATS

4.-Explica:

Nomadisme: viure en grup sense estar en un lloc estable

Divisio del treball per sexes: repartir sertes feines per a les dones i altres als homes

Societat depredadora: apuraven existencies

5.-Compara el text que parla dels pigmeus amb el que parla de les formes de vida del paleolitic.

Al paleolitic es molt més antiga la forma de viure comparada amb la dels pigmeus.

1.-Explica com sembla que es van produir els origens de la cultura i la ramaderia.

A base de buscar la subsistencia.

6.-Elabora un eix cronologic i situai-hi els dos grans periodes de la prehistoria: el paleolitic i el neolitic.Quina etapa es més moderna el paleolitic o el neolitic?

El neolitic.

ø¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ø

10.-Explica que vol dir la paraula exedent i perque va tenir tanta importancia.

L' exedent es l'acumulació de productes sobrants.Va ser tan important perque per aquesta rao va començar a haver forma de comerç.

11.-En que consisteixen les primeres experiencies religioses que coneixem?

En imaginar que la vida seguia despres de la mort.

5.-Digues quins conceptes del quadre següent correspon al paleolitic i quins al neolitic.

1- neolitic 5- neolitic 9- neolitic 13- paleolitic

2- paleolitic 6- neolitic 10- paleolitic 14- paleolitic

3- neolitic 7- paleolitic 11- neolitic 15- neolitic

4- neolitic 8-paleolitic 12- paleolitic 16- paleolitic

6.- Observa la fotografia i descriula respun les preguntes que et formulen.

Es un sepulcre o fossa amb un enterrament.Nomes es veuen ossos i objectes personals.

a)perque pensaven que hi havia vida despres de la mort

b)diners, joies i menjar

7.-Observant la fotografia perque creus que van començar a fer enterraments colectius?

Perque aixi la familia podia estar junta

8.-Consequencies socials de la practica de l'agricultura? Camperols, comerciants, artesans, esclaus, funcionaris, escribes, sacerdots, militars, Faraó

9.-Principals deus egipcis: Ra, Osicis, Isis, Hormus

10.-Principal fonament de la religio egipcia? creença en la vida despres de la mort

12.-On s'enterraven als Faraons? A les piramides
Descargar
Enviado por:Sheyla Rullo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar