Economía y Empresa


Els mercats en l'era precapitalista


1.1. INTRODUCCIO:

Com s'ha anat observant, existeix una gran incompatibilitat entre el mercat capitalista, la natura i el treball. Aquest fenomen el podem constatar analitzant l'evolucio del mercat capitalista mitjancant l'analisi de les diferents fases de liberalitzacio que ha sofrit el capitalisme.

Allo que trobem mes important es el fet de que el mercat capitalista tracta com a mercaderies destinades a la venda, coses tan importants i que mereixen un especial tractament com son, els recursos naturals i el treball.

El que s'intenta es analitzar el efecte que patim en posar-li a tot un valor de mercat, de compra i venda.

1.2. BREU APUNT SOBRE ELS MERCATS EN L'ERA PRECAPITALISTA:

En l'era precapitalista, el mercat com a institucio, era totalment secundari.

Els mercats que existien estaven molt reglamentats, pero allo mes important era que estaven exclosos com a mercaderies, la terra i el treball.

Existien dos tipus de mercats, el local i el internacional que estaven totalment separats, sense influencia de l'un en l'altre, sols es a partir del segle XVI que el comerc local sofrix un canvi, creix , i comencen a desenvolupar-se els mercats precapitalistes junt a les reglamentacions que implica el creiximent.

1.3. EL MERCAT CAPITALISTA:

Amb el pas del temps es produeix una sustitucio, que va mes enlla de suprimir les regulacions dels mercats precapitalistes, i va directament a sustituir la subsistencia que es allo que es pretenia amb l'economia precapitalista, per aconseguir ganancies.

Es comenca a voler que tota transaccio siga economica, que tots els productes es destinen a la venda, i que els preus es basaren en la llei de l'oferta i la demanda. Al mateix temps comencen a crear-se desigualtats perque la mateixa accio dels preus determina la distribucio de la riquesa.

Tambe suposa l'economia capitalista, que com s'ha dit abans, el treball i la terra siguen considerats com a mercaderies i de la mateixa manera, els seus preus es regulen per l'oferta i la demanda, corresponent-los els termes de salari i renda.

Aquest es un fenomen perillos perque suposa subordinar l'economia a l'accio del mercat, la propia subsistencia humana i del nostre propi medi natural.

El fet es que aquesta historia tambe ve de la ma de que el mon esta gobernat per les lleis de l'economia lliure de mercat, que s'imposa perque es un proces totalment natural, que les persones acceptem, i sols tractem de defensar-nos dels seus efectes degradants, dels efectes negatius que porta el capitalisme, quan veiem que no controlem la nostra propia existencia sino que vivim a expenses de, com si ens arrastrara una marea que no podem controlar.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar