Humanidades


Elementos de la oración


Elements de l'oració

__ Categories gramaticals les diferents paraules d'una llengua es classifiquen segon la funció en categories gramaticals.

El nom designa persones,coses i objectes

contable : -individual

- col·lectiu

concret - comú

no contable: - antropònim ( nom, persona) Marta

topònim : Valencia (CN)

propi : (nom, persona, ciutat) Marta, Valencia

abstracte

Adjectius : indica una qualitat referida al nom.

explicatiu- és refereix a una qualitat coneguda. ( cel blau, dolç sucre)

especificatiu- una qualitat objectiva i oral. ( el cotxe verd)

valoratiu- ens expressa una valoració personal. ( el Home alt)

Verb : és el nucli del S.V i a més indica l'acció que fa el subjecte ( El noi camina )

sub. vb.

Preposició : categories invariables

tòniques - cap, cap a, conta, segons, des de, entre, fins, malgrat, segons

àtones - a, de, per, en

Adverbi : forma invariable que modifica el verb, hi ha diferents adverbis : de temps, de lloc, de manera.

Conjugació : forma invariable que es utilitza com a relacionalment entre els elements d'una relació: i, ni, o, o

bé, perquè.

- subsisteix el nom

Pronoms : - forts : jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ne,te, se, et, en ,es, t' , n' , s' .

- febles : partícules que acompanyen al verb i subsisteix algun element.

Determinats - acompanyen a un nom

articles : la, el, les, los, els, un, uns, unes, una

demostratius : aquest, aquet, aquestes

numeral : un, dos, tres, quart, novè, vuit

indefinits : algun, alguna, cap, tot, altra, qualsevol, mateix

possessius : mel teu, vostre

quantitatius : quant, molt, tant, gaire, bastant, massa

exclamatius : quin, quan ( Quin dia mes vol) .

Estructures sintàctiques (sintagma)

Def. unitats sintàctiques formades per una o més paraules que s'ajusten a una organització interna i

desenvolupen funció dins de l'oració.

SN grup de paraules que giren al voltat del nucli.

Estructures : (opcional) Escarificador + Nucli + Complements

s.Prep / s.Adj / CN / SN / Oració simple

ex : L'escola verda La casa de fusta.

SV grup de paraules que giren al voltat d'un nucli

Estructures : (opcional) Escarificador + Nucli (verb) + Complements

ex: Avui mirava els ocells.

S. Adj grup de paraules que giren al voltat d'un nucli, un adjectiu

Estructures : (opcional) Escarificador (adj) + Nucli (adj) + Complements

ex: Molt feliç. Molt feliç de la vida.

S.Adv grup de paraules que giren al voltat d'un nucli, un adverbi

Estructures : Escarificador (adv) + Nucli (adv)

ex: Maca aviat.

S.Prep grup de paraules que giren al voltat d'un nucli, un adverbi

Estructures Nucli (prep) + Complements + SN, S, Adj, S, Prep, Oració

ex: A casa dels avis.

Funcions: CN, C Adj, C Adv, CD, CI, CC, Atribut, CRV

L'oració

Classificació de d'oracions :

simples

Oracions

coordinades

compostes més d'un verb juxtaposa-les

subordinades

segons la naturalesa del verb: atributiva , verb atributí, (ser, estar,semblar)

predicatiu : verb predicatius, transitius, intransitius, pronominals, recíproc, impersonal

oracions personals incorporen SN que fa el subjecte

 • Segons la relació SN i SV

 • oracions impersonals no hi ha subjecte gramatical

  impersonals de fenòmens : plou, neva, fa sol,

  meteorologies

  impersonals pronominals verb transitiu i pronom :

  Aquí se estudia poc.

  impersonals verb haver : -HI / Hi ha molts popers.

  semblar + que + subordinada : Sembla que

  plourà.

 • Segons modalitat oracional.

 • afirmatives: Demà plourà.

  enumeratives : informen sobre un fet

  negatives: No passaran

  directa (forma interrogativa) : Que fals-

  interrogatives : formen una pregunta

  indirecta (no poden signe d'interrogacions) No se

  quan arribaré).

  exclamatives : expressen un sentiment : Fa molt fred.

  optatives: expressen un desig : Tant de bo que no aprovi tot!

  dubitatives: manifesten un dubte : Potser esta malalt.

  imperatives: expressen un manumet: Vine de seguida!

  __Funcions sintàctiques

  Def. - funció associada al SN que actua com constituent immediat de l'oració i concorda en el verb amb nombre i persona.

  Pronominalització : Només en construcció ergatives.

  Arriben turistes n'arriben

  CN precisa el nom que complementa, amb el qual constitueix el grup nominal.

  Pronominalització : En S. Prep introduïts per de incorporats en el nom:

  Visiten els oncles d'en Jaume Ens visiten els oncles.

  C.Adj complementa que precisa el sentit de l'adjectiu amb el qual es relaciona a través d'una

  preposició.

  CD complement verbal que designa l'ésser o l'objectiu sobre el qual recau l'acció expressada pel

  verb. El CD és un complement associat els verbs transitius.

  Pronominalització : CD determina nom propi, procedit d'un article o demostratiu : el, la, els,

  les

      • He vist la càtedra L'he visitava

       • CD indeterminat : en

      • Tinc tres bitllets En tinc tres.

  CD oració subordinada : això, allò : ho

  M'ha demostrat que plegui M'ha ha demostrat.

  Combinació CD / CI

  CD+CI

  li+en li'n

  li+ho li ho

  Combinació : li+el, la, els, les

  CI expressa la persona l'acció del verb.

  Complement introduït per la preposició a / pera

  CRM concreta l'acció expressada pel verb. Introduït d'una preposició : a, de, en, amb

  Formalització : S. Prep

  O. Subornada

  Pronomilització :

  preposició pronom

  a, en amb, per hi Confio en Tv Hi confio.

  de en S'adona del perill Se n'adona.

  Atribut complement de companya els verbs atributius: ser, estar, semblar.

  Pronomilització: SN determinant (article demostratiu)

  el, la Genis es l'entrenador Genis, l'est.

  els, les

  SN indeterminat

  S. Adj

  SN ho Genis de Gratall es.

  S. Prep Genis ho es.

  S.Adj

  O. subordonada

  C.Predicatiu complementa el verb i es subjecte o el verb i el CD.

  Pronomilització:

  C.Pred hi Van sortir contents

  Hi van sortir.

  C.Pred : fer-se dir-se

  nomenar, elegir, en Va fer-se ric S'en va fer.

  CC s'induïen en aquest grup diversos tipus de complements que tenen en comú el fet

  d'indicar les circumstancies en que es produeix l'acció del verb o del conjunt de l'oració.

  de en

  i

  Exercici:

 • Indica la modalitat oracional d'aquestes oracions.

  • Espereu que sentencia es sigui favorable.

  • El jurat vol saber si coneixia l'origen d'aquest productes.

  • La proba era molt difícil.

  • Qui sap si el ven i el sonades impediran el retorn el baixes.

  • No vinguis mai mes a casa meva.
  Descargar
  Enviado por:Alina
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar