Educación y Pedagogía


El lenguaje infantil, el cuento de Pulgarcito


El conte és un dels millors recursos didàctics per treballar el llenguatge amb els infants. A l'escola on feu pràctiques estan de Setmana Cultural. Enguany porta per títol : “Els nostres contes”. La vostra tutora de pràctiques us demana que l'ajudeu a preparar el conte d'en “Patufet” Total s

Feu la planificació d'una activitat que ha d'incloure:

Denominació

Heu vist al Patufet?

Objectius que es volen assolir.

Objectius comunicatius

Conèixer un conte popular tradicional català.

Aprendre les fórmules i les estructures repetitives característiques de la narració.

Comprendre el text i el context del conte i valorar l'imaginari popular català.

Aprendre a argumentar oralment les raons que exposa en Patufet.

Vocabulari relacionat

Parts del cos: coll, panxa

Adjectius relacionats amb l'aparença física i de caràcter.

Temps atmosfèric: nevar, ploure

Aliments: safrà, col, herba

Vocabulari remarcable: xavo, sagramental, dinada, minyonet, passar ànsia, fer cap, deturar…

Continguts que desenvolupareu.

Continguts gramaticals

Temps verbals: passat

Verbs irregulars: tenir, haver-hi, fer, dir, anar

Verbs pronominals: anar-se'n

Verbs purs de la tercera conjugació: recollir, sentir, collir

Concordança dels adjectius

Discurs directe / discurs indirecte

Estructures comparatives: tan…com…

Adverbis: aleshores

Situacionals: damunt, sota

Relació amb els continguts curriculars:

Área 2: descoberta de l'entorn natural i social

Procediments:

• Organització de la vida humana a partir de la pròpia realitat: composició de l'entorn familiar i social proper

• Creació d'hàbits de col·laboració i autonomia.

Fets i conceptes:

• Elements que configuren l'entorn humà proper: la família.

Actituds: Acceptació de les normes d'educació cívica pròpies del grup familiar

• Autoafirmació mitjançant la capacitat de fer i de ser autònom.

Área 3: intercomunicació i llenguatges.

Llenguatge verbal

Procediments:

• Reconeixement i comprensió dels sistemes d'expressió oral: el conte.

• Expressió oral d'un conte conegut o de les seves parts més importants.

• Adquisició de vocabulari en contextos significatius.

Fets i conceptes:

• El llenguatge oral com a instrument de comunicació.

Actituds:

• Interès i expectació per les explicacions dels docents: sensibilització per les manifestacions de la tradició oral de la llengua catalana.

Llenguatge musical

Procediments:

• Interpretació de cançons i cantarelles.

Fets i conceptes:

• La música com a mitjà d'expressió.

Actituds:

• Respecte i sensibilitat per l'expressió musical.

Llenguatge matemàtic

Procediments:

• Comparacions de mides i mesures en objectes manipulables: comparació d'objectes establint les nocions contrastades de gran-petit-mitjà

• Relacions espacials d'orientació, organització i direccionalitat: a sobre-a sota, dintre-fora.

Fets i conceptes:

• Nocions de mesura

• Nocions de l'espai.

Actituds:

• Inici de la reflexió abans de donar una resposta.

Desplegament de l'activitat

L'obra. Tema:

En Patufet, conegut conte tradicional català que ens explica l'aventura d'aquest personatge, menut i espavilat, i sempre disposat a ajudar la seva mare. El llibre recull el conegut episodi en què un bou es menja en Patufet.

L'argument:

Aquest conte ens explica l'aventura que viu en Patufet quan decideix portar-li el dinar al seu pare. De manera accidental va a parar a la panxa d'un bou. Els seus pares, preocupats, el busquen fins que el bou fa un pet i surt en Patufet. Aquesta història ens ve narrada en forma de rodolí i acompanyada d'unes originals il·lustracions.

Els personatges:

• En Patufet: protagonista d'aquesta història, es caracteritza per ser menut com un gra de mill, però eixerit i espavilat.

• La mare i el pare: personatges secundaris que busquen desesperadament el seu fillet quan aquest desapareix.

• El bou: intervé en el desenvolupament de la història com a causant de la desaparició d'en Patufet.

Valors:

• A partir de l'actuació d'en Patufet -portar el dinar al pare- podem fomentar en els infants l'actitud de col·laboració en les tasques familiars.

• Treballarem l'acceptació d'un mateix posant com a model en Patufet, que, tot i ser molt menut, és valent i decidit. Conscient de les seves limitacions té recursos per superar-les (per exemple, canta quan va pel carrer perquè la gent no el trepitgi).

• En Patufet és un nen diferent als altres. Fer adonar als nens i les nenes de les diferències que existeixen entre ells i fomentar la tolerància per la diversitat.

Eixos transversals:

• En un moment del conte veiem com un llamp parteix un arbre per la meitat. Després, en Patufet s'aixopluga sota una col. A partir d'aquest fet parlarem amb els nens i les nenes dels perills que comporten les tempestes, així com la manera correcta d'actuar en aquests casos, com per exemple no posant-nos mai sota d'un arbre quan veiem que cauen llamps. (Educació per a la salut: perills possibles.)

Metodologia.

Proposta d'activitats. Idees prèvies:

• Preguntarem als nens i les nenes si coneixen el conte d'en Patufet i entre tots reconstruirem la història. Recordarem els personatges que hi surten, així com les cantarelles del conte. (Activitat per a l'Àrea de llenguatge verbal.)

Procediment

Situar el conte dins la tradició popular catalana. Es pot demanar als alumnes si tenen algun conte semblant en la seva tradició.

Es tracta de llegir el conte una primera vegada, assenyalant aquelles paraules i estructures que no s'entenguin (grup classe).

Una vegada treballat el vocabulari i les estructures típiques del conte, es procedirà a una segona lectura individualitzada i a la comprensió del text a partir d'unes preguntes (comprensió treballada per parelles).

Anàlisi:

• Un cop explicat el conte, demanarem als infants que ens diguin si hi han trobat diferències amb la versió que ells coneixien i, en cas afirmatiu, que les expliquin. (Activitat per a l'Àrea de llenguatge verbal.)

• En aquesta història apareix la comparació “petit com un gra de mill” per descriure el protagonista del conte. Demanarem als nens i nenes que estableixin comparacions utilitzant les frases següents: “tan petit com”, “tan gran com”. (Activitat per a l'Àrea de llenguatge verbal).

• Aquest conte està escrit amb rodolins. Aprofitarem per treballar-los de forma lúdica ensenyant els nens i les nenes a crear els seus propis rodolins. Per començar intentarem fer variacions de l'última paraula a partir dels rodolins que configuren el text, intentant no canviar-ne el significat. (Activitat per a l'Àrea de llenguatge verbal.)

• El conte d'en Patufet transcorre en el camp. Advertirem d'aquest fet procurant buscar entre tots els elements que ens ho indiquen. A partir d'aquí podem parlar de les diferències entre camp i ciutat, les característiques pròpies de cada un, en quin d'aquests medis viuen els alumnes... (Activitat per a l'Àrea de descoberta de l'entorn natural i social.)

• Ens parla de “la foscor de l'interior de la panxa del bou”. A partir d'aquí podem parlar de la foscor de manera que els infants ens expliquin quines sensacions i sentiments els genera. (Activitat per a l'Àrea de llenguatge verbal.)

Síntesi final:

• Mostrarem el conte a tots els alumnes per tal de fer-los observar amb atenció les il·lustracions d'aquesta història, fent-los adonar que són diferents i convidant-los a descobrir de quin material estan fetes. A continuació podem fer-los modelar alguna figura senzilla amb fang. (Activitat per a l'Àrea de llenguatge plàstic.)

• Podem fer titelles dels personatges del conte amb cartolina. Els nens els hauran de pintar i escenificar-hi la història. (Activitat per a l'Àrea de llenguatge plàstic.)

Comprensió lectora

En Patufet

Com era en Patufet (físicament i de caràcter)?

Què necessitava la seva mare per fer el menjar?

Què cantava en Patufet perquè la gent no el trepitgés?

Com es diu la moneda que la mare dóna a en Patufet?

On va deixar el xavo de safrà el botiguer?

On es va penjar el cistell del dinar en Patufet?

Per què en Patufet es va amagar sota d'una col?

Qui es va menjar la col, el cistell i en Patufet?

Què li va explicar la mare d'en Patufet al seu pare?

Com s'acaba el conte?

Acaba les frases següents:

En Patufet era petit com………………….

El seu pare va moure un…………………a la seva mare

Quan els seus pares el buscaven cridaven: Patufet, ………….

Activitat en parelles

Imagina't que ets molt petit. Què li diries a la teva mare perquè et deixés anar a comprar?

Imagina't que tens un fill molt petit. El deixaries anar a comprar sol?

Temporització

Anem a desenvolupar l'activitat cada dia durant dues setmanes i sempre que no surti cap contingut transversal a la qual estem desenvolupant.

Volem que no sigui només l'audició d'un conte i la cançó característica; busquem el desenvolupament del llenguatge oral a través d'imatges però també estem per la iniciació al llenguatge escrit per mitjà de textos, representacions, cançons, etc

Materials i recursos que ha d'incloure el recull de làmines o altres recursos per treballar-ho i la cançó

Roba “de pare i mare” per la escenificació del conte. Un CD amb la cançò del Patufet que sonará mentres apuntem a la pisarra la lletra. Unes cartulines amb les paraules “patim, patam, patum”. Argilla per fer en una altre activitat els ninots del conte.

Estris per montar una petita botiga i dinerets per pagar. Una paperineta de safrà que ens anirá molt bé per un altre activitat i per parlar del menjar dins aquesta.

Farem unes cartulines amb finestres on s'asoma la gent. Un cistell que li donará al pare i un col, feta amb cartolina també per simular on s'amagará en Patufet. Un bou de joguina o una manta per fer de bou i empasar-nos en Patufet. Molta herba per donar-li de menjar al bou, perquè s'atipés força i acabarem amb un globus que ferá de panxa del bou i que esclatará, deixant sortir a fora al Patufet.

VET AQUÍ UN GAT I VET AQUÍ UN GOS QUE AQUEST CONTE JA S'HA FOS. VET AQUÍ UN GOS I VET AQUÍ UN GAT QUE AQUEST CONTE JA S'HA ACABAT. FI

Criteris d'avaluació amb indicadors d'avaluació (cal elaborar una graella)

Instruments d'avaluació

 • Registre individual de l'observació directa i sistemàtica del nen/a per valorar els seus progressos i l'ajuda necessària. (Taula d'observació)

 • Registre d'incidències diàries de l'aula (Observacions de cada activitat)

 • Recollida i anàlisi d'informació a través d'observacions (Conclusions)

 • Avaluació de la practica docent:

  Criteris

  Si

  No

  L'activitat ha estat adequada i motivadora

  L'espai ha estat adequat, creant així un clima de seguretat

  El temps programat ha estat l'adient

  S'ha respectat el ritme dels alumnes

  Ha estat un repte abordable per l'infant

  S'ha treballat en equip

  S'han utilitzar els materials adients

  Els objectius i continguts han estat adequats

  Avaluació de l'alumne:

  Criteris d'avaluació

  Si

  No

  Coneix contes populars catalans?

  Adquireix una progressiva seguretat afectiva i emocional.

  Desenvolupa el plaer estètic mitjançant el contacte i l'estima de diverses manifestacions artístiques.

  Demostra interès per descobrir els diferents tipus de relació que s'estableixen entre els objectes.

  Desenvolupa les seves habilitats comunicatives.

  Mostra actituds positives envers les característiques i qualitats dels altres

  Demostra interès per conèixer l'entorn físic i social.

  Expressa els propis sentiments.

  Demostra progressiva autonomia en les activitats

  És familiaritza amb les fórmules i les estructures repetitives característiques de la narració

  Compren el text i el context del conte?

  Por argumentar oralment les reons d'en Patufet?

  Distingueix les parts del cos que s'anomenan al conte?

  Empra adjectius relacionats amb l'aparença física i de carácter?

  Distinguiex el temps atmosfèric: nevar, ploure

  Sap quan parlem d'aliments?

  5
  Descargar
  Enviado por:J Cruselles
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar