Periodismo


Disseny # Estudio comparativo de diarios


ÍNDEX

1. Llançats 2

1.1. El País 3

- Dia entre setmana

- Diumenge

1.2. El Periódico 8

- Dia entre setmana

- Diumenge

2. Mitjana de fotografies per pàgina 14

3. Superfícies fotogràfiques 16

3.1. Exemple 16

3.2. Dades generals 19

3.3. Interpretació 20

0. Introducció:

A

quest treball pretén mostrar les diferències entre El Periódico de Catalunya i El País, pel que fa a la fotografia. Els dos diaris han estat escollits per ser representatius de dues tipologies; El Periódico és considerat popular i de vegades sensacionalista, mentre que El País és considerat un diari seriós.

És evident que han d'haver diferències entre aquestes dues publicacions. Són moltes les coses que no tenen iguals, però en aquest treball ens centrarem en els aspectes diferents referents a fotografia.

Per ser més concrets, tractarem el tema de la fotografia des del punt de vista del disseny en premsa i de la composició visual dins el mitjà escrit.

L'estudi realitzat s'ha fet amb l'observació dels dos diaris escollits durant una setmana, la que va del dilluns 13 de Maig de 1996 fins el diumenge 19 del mateix mes. Cal advertir que, pel que fa a El País, només s'han analitzat les planes comuns a tota Espanya, no s'han estudiat les planes de El País Cataluña. La raó d'haver prescindit d'aquestes pàgines és que sovint només eren 4 o 8 i no eren prou il·lustratives. També s'ha prescindit de les fotografies de tamany carnet que acompanyen alguns escrits a El Periódico de Cataluña. A les pàgines d'opinió sempre hi ha moltes, i en fer el recompte, s'haguessin desvirtuat les dades. Així, doncs, s'ha decidit no comptar aquests elements com a fotografies.

En aquest treball no s'ha estudiat la publicitat. A molts anuncis apareixen fotografies, però s'ha escollit analitzar només les que formen part de l'estructura general de la notícia, és a dir, només les fotografies informatives. El que sí s'ha analitzat és l'espai que ocupa la publicitat en aquests dos mitjans escrits, però només per tenir una referència a l'hora d'acumular unes dades proporcionals que es mostraran tot seguit.

1. Llançats

A

l'hora de realitzar aquest treball s'han representat en forma de llançat totes les pàgines de tots els diaris de la setmana de El País i El Periódico de Cataluña. Calia fer-ho d'aquesta manera per poder comptabilitzar amb més comoditat totes les dades que seguidament es presentaran. És evident que mostrar-los tots aquí ocuparia molt d'espai i no seria útil. Per tant s'ha decidit ensenyar només quatre mostres; dues de El País i dues de El Periódico de Cataluña. Es mostraran tot seguit els llançats d'un dia entre setmana i del diumenge, perquè són els dies on es mostren més diferències.

Per poder entendre les pagines que apareixeran seguidament, cal dir que la publicitat ha estat marcada amb creus de color negre. D'aquesta manera podem veure que on hi ha creus no es pot posar informació ja que són espais reservats pels anunciants. La situació de les fotografies està marcada amb requadres de color blau. S'ha intentat mantenir en tot el possible l'escala, però en un espai tant petit ha estat molt difícil. De tota manera, els llançats serveixen per mostrar la situació i tamanys aproximats de les fotografies.

2. Mitjana de fotografies per pàgina

EL PAÍS

Nombre total de fotografies

Nombre de pàgines

Mitjana (Fotografies per pàgina)

Dilluns

79

80

0.98

Dimarts

47

72

0.65

Dimecres

51

64

0.79

Dijous

40

64

0.62

Divendres

43

72

0.59

Dissabte

44

64

0.68

Diumenge

40

60

0.66

4.97 / 7

Mitjana total

0,71 fotografies per pàgina

EL PERIÓDICO

Nombre total de fotografies

Nombre de pàgines

Mitjana

Dilluns

73

76

0.96

Dimarts

69

68

1.01

Dimecres

59

68

0.86

Dijous

61

72

0.84

Divendres

52

68

0.76

Dissabte

54

64

0.84

Diumenge

63

64

0.98

6.25 / 7

Mitjana total

0.89 fotografies per pàgina

E

l que podem veure amb aquestes taules és que, pel que fa a nombre de fotografies per pàgina, El Periódico té un nombre més elevat de fotografies a cada pàgina que El País. El Periódico de Cataluña és considerat un diari popular i El País, un diari seriós. El fet que hi hagi més fotografies a cada pàgina, implica que les pàgines sense aquests elements, és a dir, les que són text, són menys abundants. El Periódico només té pàgines sense fotografies a les seccions d'opinió, de publicitat, d'anuncis i a algunes més. De tota manera, El Periódico de Catalunya utilitza petites fotografies de carnet quan presenta els seus columnistes o crítics. Aquestes fotografies no han estat contabilitzades, perquè no reflexarien un nombre real pel que fa a ocupació de lloc a la pàgina, són massa petites.

Així, doncs, amb les 0.71 fotografies per pàgina de El País i amb les 0.89 fotografies per pàgina de El Periódico (gairebé dues dècimes més) podem veure clarament que El Periódico utilitza molt més aquest element. D'aquesta manera la taca de tinta referent al text ha de ser, per força, més petita que la del País, perquè té menys espai lliure.

3. Superfícies fotogràfiques

L

a manera de comptabilitzar la superfície que ocupen les fotografies, ha estat la següent. Primer s'ha calculat la superfície total del diari, és a dir, s'ha multiplicat la superfície de cada pàgina pel nombre d'aquestes. Tot seguit s'han mesurat totes les fotografies i la seva superfície, i també tota la publicitat. A l'espai total se li ha restat la superfície dedicada a publicitat perquè és un espai que no es pot utilitzar ni per la fotografia ni pel text.

Així, s'ha obtingut el percentatge de l'espai total dedicat a la publicitat i amb l'espai lliure, és a dir, l'informatiu, s'ha calculat el percentatge que ocupa la fotografia. Fet així amb els diaris de tota la setmana de El País i El Periódico de Cataluña, s'han fet després la mitjana de tots dos.

3.1. Exemple de càlcul

Com a mostra, exposarem tot seguit només un dels calculs que es van realitzar, ja que són molt extensos. Serà el de El Periódico del diumenge.

Dimensions de les fotografies

Superfície de les fotografies (cm2)

Dimensions de la publicitat

Superfície de la publicitat (cm2)

24x17

408

30x12

300

10x13

130

30x39

1170

4x4

12

25x12

300

25x17

425

10x12

120

25x17

425

20x28

560

15x23

345

30x8

240

4.5x4.5

20.25

30x39

1170

4.5x4.5

20.25

20x28

560

4.5x4.5

20.25

30x39

1170

13x25

325

30x20

600

7x6

42

30x20

600

20x16

320

30x8

240

15x12

180

30x39

1170

9x8

72

10x12

120

10x10

100

20x25

500

20x13

160

30x12

360

20x14

280

30x39

1170

4.5x7

31.5

15x28

420

4.5x7

31.5

30x12

360

15x10

150

30x12

360

15x22

330

20x28

560

10x13

130

10x39

390

10x11

110

30x39

1170

20x13

260

20x28

560

25x14

350

30x39

1170

15x13

195

30x8

240

20x13

260

30x12

360

20x13

260

30x20

600

10x16

160

10x20

200

10x6

60

30x39

1170

15x10

150

30x20

600

15x10

150

5x39

195

10x10

100

30x20

600

20x15

300

30x4

120

10x16

160

30x12

360

6.5x8.5

55.25

30x20

600

10x15

150

30x12

360

20x12

240

10x10

100

Total superfície de publicitat

20.745 cm2

10x19

190

20x13

260

15x13

195

15x13

195

20x18

360

15x10

150

15x17

255

10x11

110

10x17

170

20x17

340

15x11

165

4.5x7

31.5

4.5x6

27

14x14

196

4.5x6

27

13x7

91

8.5x7

59.5

15x9

135

7.5x10

75

7.5x10

75

7.5x10

75

10x21

210

5.5x9

49.5

9x6

59

Total superfície fotogràfica

10.618.5 cm2

La superfície total de El Periódico és de 30x39 cm2 per 64 pàgines que té, per tant és:

30 x 39 x 64 = 74880 cm2

D'aquests cm2 hi ha els següents de publicitat:

20745 cm2 que suposen un 27.7 % de la superfície total del diari

De la superfície que queda, 54.135 cm2, hi ha els següents de fotografies:

10618.5 cm2 que són un 19.61 % de la superfície informativa, és a dir, la que no està ocupada per la publicitat.

Aquesta operació s'ha realitzat amb tots els diaris de la setmana de El País i El Periódico de Cataluña, però aquí només mostrarem les dades resultants, ja que es faria massa llarg exposar-les totes, com ja s'ha vist.


EL PAÍS

Superfície en cm2 de cada pàgina

Nombre de pàgines

Superfície total del diari

Superfície per publicitat

Percentatge de la superfície total per publicitat

Superfície lliure per informació

Superfície per les fotografies

Percentatge de la superfície per informació per fotografies

Dilluns

912.5 cm2

80

73000 cm2

19609.25 cm2

29.84 %

46091 cm2

5012.25 cm2

10.87 %

Dimarts

912.5 cm2

72

65700 cm2

17804.5 cm2

27.01 %

47895.5 cm2

4811 cm2

10.04 %

Dimecres

912.5 cm2

64

58400 cm2

16302 cm2

27.91 %

42098 cm2

4100 cm2

9.73 %

Dijous

912.5 cm2

64

58400 cm2

15750.5 cm2

26.97 %

42649.5 cm2

4730.25 cm2

11.09 %

Divendres

912.5 cm2

72

65700 cm2

18023.5 cm2

27.43 %

47676.5 cm2

5090.5 cm2

10.67 %

Dissabte

912.5 cm2

64

58400 cm2

16804 cm2

28.77 %

41596 cm2

4090 cm2

9.83 %

Diumenge

912.5 cm2

60

54750 cm2

18241.75 cm2

33.31 %

36508 cm2

5557 cm2

15 %

Mitjana total

11.03 %

EL PERIÓDICO

Superfície en cm2 de cada pàgina

Nombre de pàgines

Superície

total del diari

Superfície per publicitat

Percentatge de la superfície total per publicitat

Superfície lliure per informació

Superfície per les fotografies

Percentatge de la superfície per informació per fotografies

Dilluns

1170 cm2

76

88920 cm2

26670 cm2

29.99 %

62250 cm2

12590 cm2

20.22 %

Dimarts

1170 cm2

68

79560 cm2

22915 cm2

28.80 %

56645 cm2

10539.15 cm2

18.60 %

Dimecres

1170 cm2

68

79560 cm2

21055 cm2

26.46 %

58505 cm2

10916.25 cm2

19.65 %

Dijous

1170 cm2

72

84240 cm2

24260.25 cm2

28.79 %

59979.75 cm2

12005.6 cm2

20.01 %

Divendres

1170 cm2

68

79560 cm2

23025 cm2

28.94 %

56535 cm2

11517.6 cm2

20.37 %

Dissabte

1170 cm2

64

74880 cm2

22570 cm2

30.14 %

52310 cm2

10037.5 cm2

19.18 %

Diumenge

1170 cm2

64

74880 cm2

20745 cm2

27.70 %

54135 cm2

10618.5 cm2

19.61 %

Mitjana total

19.52 %


E

l que podem interpretar en veure aquestes dades és que El País utilitza gairebé la meitat de fotografies que El Periódico de Catalunya. Analitzant la superfície total del diari cada dia, i descomptatnt l'espai dedicat a publicitat, El País, del seu espai útil per informar, dedica un 11.03 % aproximadament per les fotografies. Això vol dir que la resta són textos o infografies, aspectes que no es tracten en aquest treball. Per contra, El Periódico de Cataluña utilitza un 19.52 % de l'espai que la publicitat deixa lliure per informar. Què deduïm amb tot això?

El fet que El País sigui considerat un diari seriós, és entre altres aspectes, perquè té més text que altres publicacions diàries. El Periódico és més popular perquè té més fotografies i per tant la quantitat d'espai per la lectura és menor. Òbviament, hi ha moltes més diferències, però aquí només es tracten les referents a la fotografia.

Amb el quadre també es pot apreciar la quantitat de publicitat que contenen tots dos mitjans. D'aquestes dades no s'ha fet cap mitjana total ja que el treball no tracta sobre la quantitat de publicitat. De tota manera, les dades són força il·lustratives.

En l'apartat referent a la mitjana de fotografies per pàgina, ja es veu que El Periódico té més fotografies per pàgina que El País, però això pel que fa al nombre. Ara, pel que fa a la superfície, ja veiem que El País també es queda curt respecte a El Periódico en la qüestió de superfície dedicada a les imatges fotogràfiques.
Descargar
Enviado por:Anna Quintero
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar