Economía


Dimensión empresarial


Tema 7: Dimensión empresarial

I.Dimensión: concepto e criterios de medición

II.Crecemento empresarial: estratexias

III.A PEME: vantaxes e desvantaxes

-Formas de acceso á actividade empresarial nas PEMES

-Creación dunha empresa innovación

franquía

comercio asociado

-Participación nunca empresa xa existente

-Herdanza

IV.Integración empresarial:

-Causas

-Tipos de agrupacións: asociación e integración

V.Cooperación entre empresas (financeira/comercial/tecnolóxica)

VI.As multinacionais: características e factores de desenvolvemento

VII.A dimensión empresarial en Galicia

II Crecemento empresarial: estratexias (especializarse e diversificarse)

Especialización, intensificar o esforzo non productos tradicionais por medio de:

-Penetración no mercado: incrementar vendas e busca de novos clientes

-Desenvolvemento do mercado: novas áreas xeográficas, novos segmentos

-Desenvolvemento de productos complementarios dos tradicionais

Diversificación, engadir á vez novos productos e novos mercados (maior risco)

-Diversificación relacionada, se existe algunha conexión entre os productos antigos e os novos (ecs de gama)

-Diversificación non relacionada, trata só de explotar oportunidades rendibles. Ex > tabacalera investía en alimentos

Crecemento interno ou externo

-Interno: a partir dos propios recursos (autosuficiente)

-Externo: unir os recursos propios cos doutras empresas para aumentar a dimensión

Internacionalizarse ou limitarse ao mercado nacional

III As PEMES: vantaxes e desvantaxes

Vantaxes

-Maior cercanía ao cliente, trato máis personalizado en relación máis directa, mellor posición nos mercados locais

-Maior flexibilidade de adaptación aos cambios conxunturais

-Maior adaptabilidade para satisfacer demandas de mercado moi específicas (dun determinado producto nun determinado tempo)

-Autonomía

-Son máis adecuadas para algunhas actividades

Desvantaxes

-Dificultades de acceso aos recursos financeiros do mercado de valores (accións, obrigacións)

-Maiores dificultades para aproveitar as ecs de escala (reducir custos e aumentar a producción)

-Escaso poder de negociación con clientes e provedores

-Menor nivel de cualificación e de competencia técnica dos seus traballadores

Formas de acceso á actividade empresarial nas PEMES

-Creación dunha empresa: innovación, franquía (libro páxina 188), comercio asociado

-Participación nunca empresa xa existente

-Herdar unha empresa (familiar)

IV A integración empresarial (o crecemento externo)

Concepto: estratexia de crecemento da empresa pola cal se unen empresas que realizan unha mesma etapa do proceso de transformación (integración vertical) ou que fabrican o mesmo producto e prestan o mesmo producto (integración horizontal)

Causas

-A preocupación por garantir os abastecementos de materias primas

-Reducir custos de transacción (custos de negociacións das provisións)

-O interese por controlar a distribución do producto

-Reducir os custos tratando de obter economías de escala

-Incrementar o producto de negociación fonte provedores e clientes

-Aumentar a cota de mercado: eliminar riscos da competencia

-Necesidade de unir os esforzos financeiros

Tipo de agrupacións empresariais

 • Fórmulas de integración:

 • -Integración da sociedade (perda de personalidade xurídica para un dos participantes): a fusión

  · fusión pura: dúas ou máis desaparecen para formar unha nova

  · fusión por absorción: adquisición dunha empresa (que desaparece) por outra

  -Segundo a natureza das actividades a integración pode ser vertical (trust: agrupación de empresas que realizan fases sucesivas) ou horizontal (se realizan unha mesma etapa da transformación)

  b) Fórmulas de asociación:

  -UTE asociación para un proxecto de duración limitada

  -AIE pode ter carácter indefinido e obxecto social máis amplo

  -Outras cartel: acordo entre empresas dun mesmo sector co obxectivo de eliminar competencia fixando prezos ou repartíndose o mercado (prohibidos ou regulados)

  c) Fórmulas de participación:

  Cando unha empresa adquire parte das accións doutra (sen que perdan personalidade) Holding: empresa “matriz” (que non produce) adquire máis do 50% das “filiais” co fin de controlar decisións

  -A cooperación entre as empresas

  · acordos tendentes a obter reduccións de custos, aproveitando as complementariedades de realizar un esforzo conxunto e das economías de escala

  · pode ser:

  • cooperación productiva: en actividades de producción para obter economías de escala, ou compartir riscos ou recursos; fórmula máis habitual, a subcontratación

  • financeira: compartir recursos (e riscos), empresa conxunta (joint venture)

  • comercial: penetrar nun novo mercado, lanzar un novo producto, mellorar a distribución

  • tecnolóxica: cesión dunha patente, dereito a cambio do pagamento do royalty, acordos de asistencia técnica

  · un caso crecente de cooperación: a franquía

   • acordo segundo o cal a empresa franquiciadora cede á empresa franquiciada o dereito de usar unha marca ou fórmula comercial de recoñecido prestixio a cambio dos pagamentos periódicos

   • funcionar baixo franquía permite obter simultaneamente as vantaxes do tamaño pequeno e grande

  V A internacionalización da empresa

  Vese favorecida polo proceso de globalización, pola creación de áreas de libre comercio e a reducción de barreiras proteccionistas, isto leva a unha proliferación de empresas multinacionais que operan e mercados cada vez máis competitivos, con fortes economías de escala e producen para un consumo masivo.

  Características das empresas multinacionais (EM)

  -Formadas por unha empresa matriz (empresa orixinaria do Estado onde iniciou a actividade) que conta cunha serie de filiais que operan en diferentes países do mundo e comparte obxectivos

  -A matriz exerce o control sobre as filiais a través da súa participación (total ou parcial) no capital

  -Dirección e planificación concentrados na matriz

  -Empresas de grandes dimensións, custos reducidos, fortes investimentos en I+D

  -Gozan de posición competitiva a escala global (liderado en custos e maior capacidade financeira)

  -As perdas compénsanse cos beneficios doutras

  -Causas da súa existencia

  · estreitez dos mercados nacionais

  · desexo de controlar a distribución dos productos (vender sobre o terreo)

  · superar as barreiras proteccionistas

  · reducir custos de producción (fabrican onde os factores son menos custosos e reflicten beneficios onde os impostos son máis baixos)

  -Estratexias de entrada noutros países das EM

  · estratexia de exportación: producción no país de orixe desde onde se abastece ao resto a través de empresas dos receptores

  · sistemas de asociación: prodúcese ou véndese noutro país por medio de acordos de cooperación con empresas locais

  · investimento directo:

  • creación de filiais propias da EM

  • creación de sociedades de risco compartido (joint venture): dúas ou máis empresas achegan capital para construír unha nova sociedade para operar nun novo mercado

  -Estratexias unha vez consolidada a EM:

  . concerta a fabricación nuns poucos lugares (enxeñería, deseño e producción) desde onde se exporta

  · fragmenta a súa localización onde obtén vantaxes tecnolóxicas de organización ou de imaxe de marca

  -Responsabilidade social das EM

  · aspectos positivos: creación de emprego, achega de tecnoloxía avanzada, aínda que ás veces obsoleta, investimento de capital

  ·aspectos negativos: desaparición de PEMES locais, dependencia tecnolóxica, sobreexplotación de recursos naturais e danos ambientais, dificultades nos avances da protección laboral e social…
  Descargar
  Enviado por:Mrbakunin
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar