Comercio


Derecho


EL DRET:

Són les normes, regles i principis que regulen les relacions socials.

QUI EL CREA?

 • Poder legislatiu (Parlament i corts)

 • Poder executiu (Govern)

 • Poder judicial (Jutges)

ACTIVITAT HUMANA (QUI CREA EL DRET?)

Dret públic (Interesos col·lectius)

El constitueix les normes que regulen l'activitat de l'Estat i el Ens públics.

Dret privat (Interesos individuals)

Está constituit per les normes que regulen l'activitat dels particulars entre si.

CONVENIS COL·LECTIUS

Regular les condicions de treball a una empresa o sector d'activitats acord entre els representants dels treballadors i l'empresari.

LA JERARQUIA NORMATIVA

 • Normativa U.E

 • Constitució Espanyola

 • Tractats Internacionals (O.I.T)

 • Lleis Orgàniques i Ordinàries

 • Decret llei i decret legislatiu

 • Reglaments

 • Convenis col·lectius

 • Contracte individual de treball

 • Costum laboral

 • PRINCIPIS D'APLICACIONS DE LES NORMES LABORALS

  • Principi de norma més favorable

  • Principi de condició més beneficiosa

  • Principi d'irrenunciabilitat de drets

  • Principi de norma mínima

  ADMINISTRACIÓ LABORAL

  • Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Tesoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

  • INEM

  • Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT)

  • Fonts de Garantia Social (FOGASA)

  LA JURIDICCIÓ SOCIAL

  Tutela dels drets laborals no respectats i solució de conflictes relacionats amb el treball.

 • Jutjats de lo Social

 • Sala de lo Socual dels Tribunals Superiors de Justícia

 • Sala de lo Social de l'Audiència Nacional

 • Sala de lo Social del Tribunal Suprem

 • SERVEI DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC)

  Via judicial que pretén trobar una solució extrajudicial dels conflictes laborals.

  RELACIÓ LABORAL (3 TIPUS)

 • RELACIÓ LABORAL: Es regulen pel dret laboral. Impliquen un treball personal, voluntari, retribuït...

 • RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL: Es regulen per normativa especial i s'aplica la normativa laboral general per els aspectes no previstos.

 • NO CONSTITUEIX RELACIÓ LABORAL: Es regula per altres normes i no s'aplica el DRET LABORAL.

 • DRET LABORAL

  LES FONTS INTERNES:

  Són les elaborades pel poder legislatiu o executiu de cada país, pels treballadors i empresaris o els seus representants i per les col·lectives laborals

  La CONSTITUCIÓ ESPANYOLA de 1978

  • Drets i llibertats

  • Llibertat d'afiliació als sindicats o el det de la vaga

   • Drets fonamentals: (Màxima protecció)

    • Llibertat Sindical

      • Dret a no ser discriminat per raó de sexe, raça, religió...

      • Vaga

   • Drets no fonamentals: (s'han de desenvolupar amb una llei)

  • Dret al treball

  • Lliure elecció de professió i ofici

  • Remuneració suficient

  • Negociació col·lectiva i adopció de mesures de conflicte col·lectiu

   • Principis econòmics i socials: (compromís dels poders públics)

  • Plena ocupació

  • Fomentar la FP

  • Descans, seguretat i higiene en el treball i prestacions de la SS

  • Potenciar la participació a l'empresa

  Les lleis orgàniques: Son les lleis que desenvolupen els drets i llibertats fonamentals continguts en la Constitució. Exp: Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS).

  Les lleis ordinàries: Són lleis que regulen altres matèries que no siguin drets i llibertats. Exp: Presssupostos generals de l'Estat.

  NORMES AMB RANG DE LLEI: (Tots els “TEXT REFÓS” son decrets legislatius,

  • Els decrets-llei i decret legislatius. Son normes amb rang de llei elaborades pel Govern.

   • El Reial Decret Legislatiu, text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

   • El Reial Decret Legislatiu, text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

   • El Reial Decret Legislatiu, tect refós de la Llei d' Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (TRLISOS)

    • Els reglamens són normes elaborades pel Govern que serveixen pel desenvolupament de normes amb rang de llei.

  Les normes què es puguin aplicar han de ser conegudes i publicades per la BOE (Boletín Oficial de l'Estat) o en el DOGC (Diari Oficial de Catalunya).

  LES FONTS EXTERNES:

  Són normes que són procedents d'organismes internacionals o que neixen dels acords que l'Estat Espanyol subscriu amb altres Estats.

    • ELS REGLAMENTS COMUNITARIS (UE)

    • LES DIRECTIVES COMUNITÀRIES (Unió Europea)

  (Les normes en L'UE es publiquen en el DOUE “Diari Oficial de la Comunitat Europea”).

  • ELS CONVENIS I RECOMENACIONS DE L'ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL.

  • ELS TRACTATS O CONVENIS INTERNACIONALISTES
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar