Economía y Empresa


Creació d'una empresa


Estudi de la comarca

 • El sector primari al Tarragonès

 • El tarragonès ha estat tradicionalment una comarca agrícola i comercial. El predomini industrial en l'activitat econòmica actual és un fenomen ressent.

  L'agricultura es basa en els conreus llenyosos arbustius (vinya) i d'arbres (ametllers, avellaners, olivers i garrofers).

  La vinya representa una part mol important de l'agricultura al Tarragonès i va ser molt implantada durant el segle XIX. Actualment aquest cultiu és manté en llocs la majoria de municipis . Segueix en importància l'avellaner, cultivat tant en secà com en regadiu. La seva extensió és en relació amb l'àrea principal d'aquest conreu, centrada en la comarca del Baix Camp. Després en importància el segueixen l'avellaner, el garrofer, els cultius herbacis i en últim lloc la ramaderia que actualment té un paper secundari i gairebé ha desaparegut.

   

  El sector primari és completat per la pesca, centrada sobretot en el port de Tarragona (el Serrallo). El port de Tarragona és un dels centres pesquers més actius de Catalunya. Juntament amb el de Barcelona, és el que registra un volum de captures descarregades més elevat. A mitjans de la dècada de 1970 es descarregaren mitjanes properes a les 14.000 tones. Actualment la descarrega gira entorn de les 10.000 tones.

 • El sector secundari

 • L'activitat industrial al Tarragonès es basa principalment en la elaboració de productes derivats del petroli que es culmina el 1966 amb la instal·lació de la refineria que es decideix ubicar-la a la zona de Tarragona per la disposició adequada per a la càrrega i descàrrega de productes petrolers i trobar-se a prop dels Centres de consum.

  La indústria química ha quedat molt concentrada en els municipis de Tarragona. Hi ha d'altres indústries que tenen un paper més secundari com la metal·lúrgica, la tèxtil i la de fusta. La indústria de l'alimentació es troba a la ciutat de Tarragona, però n'hi ha també a la majoria dels municipis de la comarca.

  La forta concentració industrial es centra a Tarragona. La instal·lació d'aquest complex industrial químic ha dinamitzat l'economia del Tarragonès.

  La manca d'aigua és segurament el problema principal. Els nivells freàtics del Francolí i el Gaià no donen abast.

 • El sector terciari

 • El tarragonès és una comarca molt turística i tota la seva franja costanera s'ha convertit en una zona residencial i de descans d' estiueig i turisme en general . A part de la ciutat de Tarragona centre turístic important per les restes històriques que conté Creixell torre de Barà Altafulla, Torredembarra i Salou són municipis amb una gran activitat turística.

  Al nord de Tarragona des de les platges del Baix Penedès fins a la capital, hi ha un turisme predominantment barceloní. Les platges molt visitades els caps de setmana, son voltades per xalets i urbanitzacions amb un turisme de segona residència.. Al sud de Tarragona hi ha la gran aglomeració turística de Salou continuada per la de Cambrils terres del baix Camp hi ha també molt turisme català sobretot procedent de l àrea barcelonina però predominen turistes de la resta d'Espanya Aragó Navarra i país Basc i de la resta d'Europa . La base del turisme són els apartaments encara que, també hi ha molta oferta de càmpings i d'hotels.

 • Ocupació

 • Població activa      

  65424 persones

  Taxa d'activitat

  54,04%

  Taxa d'ocupació

  46,75%

  Taxa d'atur

  13,50%

  Sector primari

  3,04%

  Sector secundari

  38,13%

  Sector terciari

  58,83%

 • Infrastructures

 • Pel que fa a les infrastructures de comunicacions, el Tarragonès és una comarca que està raonablement ben servida. L'autopista A7 la comunica amb Barcelona, Lleida i les comarques del sud i el País Valencià. Tarragona és el centre de la xarxa viària de la comarca, d'aquesta ciutat surten dues autovies que enllacen Tarragona amb Reus i Salou i també la N240 que enllaça Tarragona amb Valls i Montblanc,. Després també tenim la N340 que uneix Tarragona amb El Vendrell i Barcelona. La xarxa principal es completa amb un bon nombre de carreteres locals i comarcals que uneixen la franja costanera amb l'interior. La comarca disposa de dues línies ferroviàries, la litoral, que per l'interior uneix Barcelona i Tarragona amb València, i la interior, que va de Tarragona a Reus i Móra d'Ebre.

  La porta d'entrada de molts visitants, no només del Tarragonès, sinó de tota la Costa Daurada és l'Aeroport de Reus. Aquesta instal·lació va rebre, l'any 1999, 617.000 passatgers, una xifra molt semblant a la de l'Aeroport Girona-Costa Brava. Una gran majoria va arribar en vols internacionals no regulars, que representen un 73 % dels 4.400 moviments d'aquell any.

  També tenim el port de Tarragona que es una de les infrastructures més importants de la comarca, ja que per allà s'arriben a facturar un gran nombre de productes procedents de una infinitat de llocs de tot el món, i es de gran utilitat per a la entrada de càrregues i descarregues de la indústria petroquímica.

  Pel que fa a sectors trobem una gran falta de infrastructures en el sector primari ja que aquest cada cop s'està deixant de banda i una gran imposició de infrastructures de les diferents indústries i sobretot la petroquímica. També el sector serveis juga un paper relativament important ja que som una capital de província aquí el sector serveis es força important.

 • Conclusió

 • Podem dir doncs que el Tarragonès es una comarca on predomina principalment la indústria i on si desenvolupen principalment tasques de les empreses químiques i de petroli, lloc on el sector agrari ha quedat mol de banda però que encara es conserva bastant el cultiu de vinya i la pesca i on la ramaderia s'ha perdut. El sector terciari el podríem considerar també força important ja que Tarragona es capital de província i això suposa que hi ha un bon nombre infrastructures del sector serveis. També en infrastructures a més de les del sector serveis i industrial (aquest últim molt nombrós) cal destacar la gran importància del port de Tarragona, l'aeroport de Reus i també algunes de les diferents vies d'accés a la comarca.

  dades generals

 • Nom

 • Per a constituir una empresa i aconseguir un nom s'han de seguir una sèries de passos però s'ha de tenir clar quin tipus d'empresa vols crear, en el meu cas he escollit una societat anònima, que es una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i independent dels socis. No hi ha un nombre mínim per constituir-se societat anònima i s'ha de disposar d'un capital mínim de 60.100 € i dividit en accions.

  Procés d'obtenció:

  • Obtenció de la certificació negativa de nom o raó social.

  • Atorgament de l'escriptura pública de constitució i formalització dels estatuts.

  • Liquidació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

  • Declaració d'alta en el cens d'inici d'activitat, per la qual se sol·licita la targeta d'identificació fiscal provisional, on consta el CIF de la societat, s'estableixen les opcions de l'IVA i la situació tributària.

  • Alta de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

  • Inscripció en el Registre Mercantil.

  Després de seguir tots aquests processos he obtingut el nom de Magic Computers, SA

 • CIF

 • Un cop nomenada la empresa haure de fer el procés d'obtenció del CIF que consta en:

  Declaració d'alta en el cens d'inici d'activitat, per la qual se sol·licita la targeta d'identificació fiscal provisional, on consta el CIF de la societat, s'estableixen les opcions de l'IVA i la situació tributària.

 • Situacio

 • Se situa a la ciutat de Tarragona, concretament al carrer la Unió al nº5 43003 que es una zona comercial i de pisos que és especialment transitat tant per persones com per automòbils, és un carrer cèntric, s'adjunta un mapa més aball.

 • Sector economic

 • La empresa “Magic Computers SA” està dins del segon y tercer sector econòmic, ja que s'encarrega de montar ordinadors i despres els proporciona als clients. Tots els components dels ordinadors que rebem ens els distribueixen els fabricants.

 • Grandaria

 • La grandària es de 100 metres quadrats ja que es necesita un magatzem, la zona de fabricacio, la zona de manteniment, l'oficina i la tenda. Tenim en total a 11 persones treballant amb nosaltres.

 • Tipus

 • La nostra empresa pertany al sector secundari/terciari i es de tipus comercial. Ens dediquem a la fabricacio i venda d'ordinadors, comprem els productes necesaris als fabricants, fabriquem el producte i el venem en la tenda.

 • Organigrama

 • Local

 • El nostre local estarà situat a la planta baixa, amb una superfície total de 100m2 que constarà de la sala comercial i de venda, un lavabo, un magatzem, un vestidor i una sala de fabricacio. Les diferents instal·lacions seran les de desguàs, llum i aigua. La distribucio de la tenda estara amb varis ordinadors de mostra.

 • Logotip

 • 'Creació d\'una empresa'

  descripcio de l'activitat

 • Descripcio general de l'activitat

 • Nosaltres rebrem diferents components de l'ordinador directament de les fabricants, amb tots els components, fabriquem l'ordinador tal i com el vol el client. El client ha d'haver fet un fromulari previ seleccionant com vol l'ordinador. Despres de 2 dies de fabricacio, li donem l'ordinador en la tenda comprobant que ha pagat per transferencia bancaria o al comptat. El IVA es d'un 16% y el benefici depen de la compra, pero es compren entre el 15% i el 20%.

 • Nº de treballadors distribuits segons les tasques

 • Total de persones: 11 persones

  1 Encarregat general.

  3 Persones fabricant els ordinadors. Un d'aquest 3 es l'encarregat de fabricació.

  1 Persona netejant.

  3 Persones a la tenda. Un d'aquest 3 es l'encarregat de vendes.

  1 Comptable per fer quadrar totes les comptes.

  1 Encarregat de publicitat que contacta amb les empresesm que ens anunciem.

  1 Persona que s'encarrega de demanar tot els components a les fabriques, aquesta persona esta dintre del bloc de fabricació.

  La junta directiva esta formada per tots els encarregats de les diferents seccions.

 • Materies primeres utilitzades

 • En aquest centre comercial utilitzem molt poques matèries primeres, només aigua i electricitat com a font d'energia.

 • Maquinaria necessaria

 • Necesitarem nomes 5 ordinadors, un per cada seccio de l'empresa.

 • Eines

 • Necesitarem tota una caixa d'eines per poder muntar els ordinadors.

 • Energies emprades i residus que genera. Tractament.

 • L'únic tipus d'energia que utilitzem és la elèctrica ja que es un comerç. Els residus que generem són varis: Els embalatges de cartró i plàstic on venen els diversos productes i d'altres tipus de deixalles que es puguin produir pel trencament del mobiliari o l'avaria d'alguna màquina.

 • Impacte ambiental. Solucions.

 • Pels residus de cartró que generem dels embalatges només s'han de dipositar al contenidor blau i els plàstics al contenidor groc. Pel que fa a avaries de màquines o trencament de mobiliari s'ha d'anar a portar a la deixalleria de Tarragona.

 • Producte final obtingut. Caracteristiques.

 • El producte que nosaltres fabriquem depen de ho que ha escollit el client al començament, ja que ens ha omplert un formulari per saber quin ordinador i amb quins components teniem que fer.

 • Condicions de treball i mesures de seguretat

 • Les condicions de treball són òptimes i no tenen cap tipus de perill tant pel treballador com pel client, tant el personal de neteja com els dependents aniran degudament identificats i mai es farà la neteja quan la botiga romangui oberta per evitar qualsevol perill. Pel que fa a mesures de seguretat disposem de varis extintors situats i senyalitzats adequadament, també disposem d'uns dispositius antirobatori i de diverses càmeres de seguretat.

  Planols

 • Plànol de situació i emplaçament

 • Diagrama de blocs de l'activitat

 • Diagrama de proces

 • Diagrama de planta

 • Documents mercantils

 • Creació d'un balanç de situacio

 • Balanç

  Actiu Passiu

  Immobilitzat material No exigible

  Construccions 185.000€ Capital social 11.000€

  Maquinària 120€

  Mobiliari 10.000€ Exigible a llarg termini

  Existències Deutes entitats de crèdit 100.000€

  Components 40.000€ Creditors diversos 20.000€

  Disponible

  Banc c/c 500€ Exigible a curt termini

  Caixa 300€ Proveïdors 5920€

  Total actius 235.920€ Total passius 235.920€

 • Creació d'un compte de pèrdues i guanys

 • Pèrdues i guanys

  Deure Haver

  Compra de mercaderies 2.400.000€ Ingressos en vendres 2.680.000€

  Sous i salaris 90.000€

  Subministraments 10.000€

  Transports 6.000€

  Interessos financers 3.000€

  Total despeses 2.511.000€ Total ingressos 2.680.000€

  Resultat= Ingressos - Despeses = 2.680.000€ - 2.511.000€ = 169.000€

  Haurem obtingut uns beneficis de 169.000€

  En 2 dies montem el ordinador

  El client arriba a la tenda

  OFICINA

  ZONA DE MUNTATGE

  WC

  MAGATZEM

  TENDA

  Entreguem el ordinador al client

  Els traslladem al magatzem

  Probem el ordinador e instalem els programes necesaris

  Montem el ordinador segons el formulari

  Ens arriban els components

  S'emporta el component

  El client paga

  El client s'emporta l`ordinador

  El client paga

  El client compra nomes un component

  El client omple el formulari per comprar un ordinador

  Publicitat

  Comptabilitat

  Junta directiva

  Vendes

  Personal

  Fabricacio

  Propietaris
  Descargar
  Enviado por:Sand
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar