Administración y finanzas


Costes de los materiales


01- Gestió de proveïment 07/11/03

TEMA 5

COST DELS MATERIALS I LA VALORACIÓ DELS STOCKS

1- DEFINICIÓ I CLASIFICACIÓ DE LES EXISTÈNCIES.

a) Definició d'existències: els bens tangibles, amb la possibilitat de ser emmagatzematges, que les empreses adquireixen en el exterior, amb la finalitat de utilitzar-los en el procés productiu per l'obtenció de productes finals, o bé per el manteniment dels equips productius.

També les podem definir com els bens propietat de l'empresa destinats a la venta o a la seva transformació i incorporació al procés productiu.

b) Classificació de les existències:

  • Segons la classificació del Pla General de Comptabilitat:

1-Materias primes: Son els elements que s'incorporen al procés productiu per la obtenció del producte final de l'empresa, objecte de la seva activitat.

2- Elements i conjunts incorporables: S'afegeixen a la matèria primera en una fase posterior del procés productiu. Es fabriquen normalment fora de l'empresa y s'obtenen per incorporar-los a la producció sense sometir-los a transformació.

3- Materials per al consum i reposició: Tenen la finalitat de reparació y prevenció de rotures o desgastaments dels equips.

4- Productes en curs: Són aquells materials que es troben en procés de producció en alguns centres d'activitats de l'empresa.

5- Productes semiacabats: És troben encara sense terminar i estan pendents de passar per un departament de l'empresa per a ser acabats.

6- Productes acabats: Són els productes finals del procés productiu.

7- Mercaderies: Són les existències de les empreses comercials, productes que s'adquireixen en l'exterior i són revenuts posteriorment sense sofrir transformacions.

  • Segons la determinació del cost del producte:

1- Materials directes: Passen directament a formar part del producte final, poden identificar-se de forma fàcil amb un producte determinat. Ex: Cadires, la fusta seria l'exemple.

2- Materials indirectes: Es destinen i utilitzen per la fabricació dels diferents productes, però no poden ser identificats directament amb ells. Ex: Cadires, la pega o les lijes seria l'exemple.

2- FUNCIONA DEL DEPARTAMENT DE COMPRES RESPECTE A LES EXISTENCIES

El control dels materials dintre de l'empresa s'expandeixen des de el moment en que l'empresa realitza la comanda fins que s'incorpora al procés productiu per l'elaboració del producte final. Es poden distingir les fases de compra, recepció i magatzem.

El departament de compres tindrà la funció de proporcionar els elements necessaris per al procés de producció que es deuran adquirir en l'exterior, quantitat necessària i el mínim cost.

Assumeix una responsabilitat de importància capital. Realitza tres tipus de funcions:

a- Funcions pròpies de compra

1- Contactes amb els distints proveïdors, intentant que les condicions de compra siguin les més favorables possible per l'empresa en concepte com preu, qualitat, període d'entrega, facilitats de pagament, etc.

2- Establir el volum òptim de comanda, consideren per aquest els volums de producció, les restriccions físiques dels magatzems, el cost d'oportunitat del capital invertit, etc.

3- Negociar de forma òptima el preu de compra dels distints elements.

4- Efectuar l'ordre de compra, que consisteix en sol·licitar al proveïdor determinats articles a preus convenients. S'estableixen les formes d'entrega i pagament.

5- Plantejar l'estratègia de proveïdors que asegureixí abasteciments al mínim cost i l'obtenció de descomptes per les compres superiors a les necessàries.

b- Funcions d'aprovisionament

Aprovisionament és el conjunt d'operacions que es realitzen per tenir en l'empresa els materials necessaris per a realitzar el procés productiu. Les operacions bàsiques del aprovisionament són les següents:

-Estimació de les necessitats de materials per a cada període.

-Tramitació de comandes.

-Recepció i control de qualitat dels següents materials.

L'objectiu fonamental serà la realització de totes aquestes funcions a un cost mínim. Podem destacar les diferents funcions.

-Rebre i inspeccionar els articles en quan a qualitat i quantitat. Comprovar que no estiguin danyats i que reuneixen les característiques especificades en l'ordre de compra.

-Preparar els informes necessaris quan no es compleixin les condicions pactades.

-Establir una guia de recepció, incloure el nom del proveïdor, el número de l'ordre de compra, la data de recepció de la comanda, la quantitat rebuda, la descripció dels articles i qualsevol informació que es consideri necessària per a facilitar el seu control i gestió.

El càlcul de les estimacions de materials ha de realitzar-se conjuntament amb el departament de planificació, basant-se en el procés productiu. Es realitzarà la tramitació de la comanda mediant un ordre de compra, on és posaran de manifest les condicions a que es sotmeten ambdues parts.

La funció d'aprovisionament s'encarregarà de realitzar totes aquelles activitats necessàries per a facilitar la gestió dels estocs i assegurar els nivells de qualitat exigits a totes les adquisicions de l'empresa.

-Funció de magatzem

Esta basada en emmagatzemaria custodiar tots els materials que entren, calcificar-los atenen a diverses característiques i criteris, i per últim, incorporar-los al procés productiu.

Els inventaris o estocs tenen la finalitat de evitar en l'empresa l'existència de demores en les seves entregues als clients i garantir la continuïtat del procés productiu.

El volum d'estoc es veu afectat per dos variants Fundamentals:

-La demanda.

- El termini d'entrega dels proveïdors.

Aquest variats no son coneguts amb certesa, per el que obliguen a tindré en el magatzem una quantitat d'estoc que eviten la ruptura del procés productiu.

L'estacionalitat dels productes implica que l'empresa tindrà que mantindré un estoc mínim per atendre a la demanda. En èpoques de forta demanda serà necessari incrementar l'estoc.

28/11/03

3- EL COST DELS MATERIALS

Classificació dels costos:

a- En funció dels elements que formen el cost i la seva assignació al producte:

1-Costos directes: Són la suma d'aquells ensums (materials que utilitzem) que s'han consumit en el procés productiu i que s'assignen de manera directa al producte. Ex:Matèria primera, Ma d'obra directa (el cost del personal que es relaciona directament amb el producte)

2-Costos indirectes: Suma dels consums de determinats factors de l'explotació que no poden asignar-se de manera directa amb el producte. Ex: Ma d'obra indirecte (costos de personal que no es relacionen directament amb el producte, com els subministres.)

b- En relació a la variació del nivell d'activitat.

1-Costos fixes: Són aquells que permaneixen invariables durant el procés productiu i durant un període determinat de temps no es modifiquen quan varia el nivell d'activitat a l'empresa. Només es consideren fixes a curt termini ja que segons la teoria econòmica a llarg termini tots els costos empresarials es poden considerar variables. Ex: Sous i salaris, lloguer, assegurances, publicitat...

2- Costos variables: Són aquells costos que varien en funció del nivell d'activitat.

4- PUNT MORT O UMBRAL DE RENDIBILITAT.

El punt mort es aquell en el que el marge comercial cobreix exactament els costos fixes de l'empresa, així doncs en el punt mort els beneficis són nuls, en conseqüència a partir d'aquest punt cada unitat venuda produeix beneficis a la empresa.

Formula per calcular el punt mort:

CF

Q =

P.Vda.- C.V.Unit.

CF= Costos fixes

P. Vda= Preu de venda

C.V.Unit.= Cost variable unitari

Q= El numero d'unitats que haig de vendre perquè el benefici de l'empresa sigui 0.

Aquesta formula sorgeix de la formula del benefici d'una empresa

B=I-C

B= Benefici

I= Ingressos

C= Costos

0=P.Vda.xQ-[CF+(C.V.Unit.xQ)]

CF+(C.V.Unit.xQ)=P.Vda.xQ

(C.V.Unit.xQ)-P.Vda.xQ=-CF

Qx(C.V.Unit.+P.Vda.=-CF

CF

Q =

P.Vda.- C.V.Unit.

EXEMPLE

Una empresa a obtingut uns ingressos per vendes de 184.950€, els costos totals ascendeixen a 140.000€. Ha produït i venut 1350 unitats sent els costos fixes de 22.550€. Determina el punt mort.

184.950

P.Vda. Unit.= =137 Preu de venda unitari

1350

CV=CT-CF

140.000-22.550=117.450 Costos Variables

CF 22.550 22.250

Q= Q= Q= = 451

P.Vda.-C.V.Unit. 137-87 50

Demostració

I=451x137=61.787

C=CF+CV=22.550+(87x451)=22.550+39.237=61.787

B=61.787-81.787=0

B=0

EXERCICI

L'empresa industries aladino es dedica a fabricar llampares utilitzen en el seu proses productiu les següents matèries primeres:

MP X: 200u a 32€ = 6.400

MP C: 600u a 25€ = 15.000

MP G: 900u a 73€ = 65.700

MP B: 1.400u a 63€ = 88.200

MP F: 2.990u a 10€ = 29.900

205.200€

Produeix i ven a l'any 10.000 unitats, la ma d'obra directa aplicada al producte suposa unes despeses de 43.000€. Pels costos fixes de l'empresa ascendeixen a 75.000€.

1- Calcula el preu de venda si l'empresa desitja que el punt mort s'obtingui a partir del 75% de la seva producció.

2- Calcula els beneficis.

3- Determina el punt mort si l'empresa estableix el preu de venda en 40€.

1-

Costos variables 205.200+43.000=248.200

Costos variables unitària 248.200/10.000=24,82

CF 75.000

Q= 7.500=

P.Vda.-C.V.Unit. P.Vda.-24,82

7.500(P.Vda.-24,82)=75.000

75.000

P.Vda.-24,82= = 10

7.500

P.Vda.= 24,82+10=34,82

2-

B=I-C CT=CF+CV

I= 10.000x43,82=348.200

C= 75.000+248.200=323.200

B= 348.200-323.200=25.000

3-

75.000 75.000

Q= Q= = 4.940,71

40-24,82 15,18

04/12/03

5- METODES DE VALORACIÓ D'EXISTÈNCIES

5.1- El preu mig ponderat (PMP)

Valorem les sortides del magatzem al mateix preu que estan valorades les existències de manera que si es produeix una nova entrada a un preu diferent, varia el preu de les noves existències que hi ha al magatzem. I com a conseqüència el d'una posterior sortida, les entrades es registrarà al seu valor i les existències i les sortides, el preu mig ponderat corresponent.

(q1xp1+q2xp2+pq+...qnxpn)

PMP=

(q1+q2+...qn)

EXEMPLE

A la nostra empresa tenim en data 1 de juliol unes existències d'un producte de 1.700 unitats a un preu de 75€/u. Després realitzem dues compres posteriors al 7 de juliol, comprem 2.000 unitats a 85€/u i el 25 de juliol comprem 1.200 unitats a 77€/u.

Quin es el valor de les existències del producte si després d'aquesta operació realitzem una venda de 3.000 unitats el 28 de juliol.

Valorem segons el preu mig ponderat.

01/07 Existències inicials 1700 unitats a 75€/u=127.500

07/07 Compra 2000 unitats a 85€/u =170.000

25/07 Compra 1.200 unitats a 77€/u=92.400

4.900x79,57=389.900

389.900

PMP= =79,57 Es el preu mig ponderat

4.900

28/07 Venda 3.000 a 79,57€/u

28/07 Existències finals 4.900-3.000=1.900x79,57=151.183

5.2- FIFO ( Primeres que entren , primeres que surten)

El valor de sortida dels productes del magatzem es el preu de les primeres unitats físiques que van entrar. Les existències surten del magatzem valorades en el mateix ordre que van entrar i les existències es registraran al seu valor d'entrada tot respectant l'ordre cronològic d'entrada.

EXEMPLE:

A la nostra empresa tenim en data 1 de juliol unes existències d'un producte de 1.700 unitats a un preu de 75€/u. Després realitzem dues compres posteriors al 7 de juliol, comprem 2.000 unitats a 85€/u i el 25 de juliol comprem 1.200 unitats a 77€/u.

Quin es el valor de les existències del producte si després d'aquesta operació realitzem una venda de 3.000 unitats el 28 de juliol.

Valorem segons el criteri FIFO.

01/07 Existències inicials 1700 unitats a 75€/u=127.500

07/07 Compra 2000 unitats a 85€/u =170.000

25/07 Compra 1.200 unitats a 77€/u=92.400

28/07 Venda 3000 1.700unitats x 75€/u=127.500

1.300unitats x 85€/u=110.500

238.000

28/07 Existències finals 1.700+2.000+1.200-3.000=1.900 700x85=59.500

1.200x77=92.400

151.900

5.3-LIFO (Ultimes que entren, primeres que surten)

El valor de sortida de les existències es el preu de les últimes que van entrar, així les existències surten del magatzem valorades en ordre invers a com van entrar, les existències es registraran al seu valor d'entrada respectant també l'ordre cronològic.

EXEMPLE

A la nostra empresa tenim en data 1 de juliol unes existències d'un producte de 1.700 unitats a un preu de 75€/u. Després realitzem dues compres posteriors al 7 de juliol, comprem 2.000 unitats a 85€/u i el 25 de juliol comprem 1.200 unitats a 77€/u.

Quin es el valor de les existències del producte si després d'aquesta operació realitzem una venda de 3.000 unitats el 28 de juliol.

Valorem segons el criteri LIFO.

01/07 Existències inicials 1700 unitats a 75€/u=127.500

07/07 Compra 2000 unitats a 85€/u =170.000

25/07 Compra 1.200 unitats a 77€/u=92.400

28/07 Venda 3000 1.200unitats x 77€/u=92.400

1.800unitats x 85€/u=153.000

245.400

28/07 Existències finals 1.700+2.000+1.200-3.000=1.900 200unitats x85=17.000

1.700unitats x75=127.500

144.500

EXEMPLE

Determina el valor final de les existències d'una empresa que a registrat les operacions del seu magatzem pel criteri:

a)PMP.

b)FIFO

c)LIFO

A 01/02 te unes existències inicials de 500 unitats a 750€/u

A 10/02 compra 750 unitats a 770€/u

A 15/02 ven 100 unitats

A 19/02 compra 800 unitats a 875€/u

A 28/02 ven 975u

Determina les existències finals pels tres criteris.

01/07 Existències inicials 500 unitats a 750€/u=375.000

07/07 Compra 750 unitats a 770€/u =577.500

1.250x750=952.500

952.500

PMP= =762

1.250

15/02 Venda 1000unitats a 762€/u=762.000

15/02 Existències finals 1.250unitats -1.000=250x762=190.500

19/02 Compra 800 unitats a 875€/u=700.000

1.050x1.637=987.500

987.500

PMP= =940,48

1.050

28/02 Venda 975 unitats.

190.500x700.000

PMP= =848,09

800+250

28/02 Existències finals 1.050-975=75x848,09=63600,75

01/07 Existències inicials 500 unitats a 750€/u=375.000

07/07 Compra 750 unitats a 750€/u =562.500

15/02 Ven 1.000 unitats 500x750=375000

500x770=385.000

760.000

15/02 Existències finals 250x770=192.500

19/02 Compra 800x875=700.000

28/02 Venda 975 unitats 250x770=192.500

725x875=634.375

826.875

28/02 Existències finals 75x875=65.625

6- L'ADMINISTRACIÓ DE LES EXISTENCIES

Per tant de controlar i registrar els moviments de les existències al magatzem utilitzarem la fitxa de control d'existències que recull principalment la valoració i el registre cronològic de les existències, les entrades i les sortides.

05/12/03

EXEMPLE

Fes la fitxa de emmagatzematge de l'empresa Subministres JV, SA per al producte ABC que subministra el proveïdor Indústries Fum, SA dels moviments del mes de març, segons el criteris PMP, FIFO i LIFO. Els moviments del mes són:

01/03 existències inicials : 700 unitats a 1200 u.m./u.

05/03 compra : 250 unitats a 1000 u.m./u.

07/03 venda : 500 unitats

09/03 venda : 400 unitats

12/03 compra : 350 unitats a 1100 u.m./u.

15/03 compra : 500 unitats a 1250 u.m./u.

18/03 venda : 700 unitats

22/03 compra : 900 unitats a 1400 u.m./u.

28/03 venda : 800 unitats
Descargar

ARTICLE

ABC

ESTOC MÀXIM

CRITERI DE VALORACIÓ PMP

REFERENCIA

ESTOC MÍNIM

PUNT DE COMANDA

PROVEÏDOR

INDÚSTRIES FUM SA

ESTOC DE SEGURETAT

TERMINI DE LLIURAMENT

DATA

CONCEPTE

ENTRADES/COMPRES

SORTIDES/VENDES

EXISTENCIES

DIA

MES

ANY

PROVEÏDOR/CLIENT

QUANTITAT

PREU

VALOR

QUANTITAT

PREU

VALOR

QUANTITAT

PREU

Enviado por:Marta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar