Administración y finanzas


Análisis de desviaciones


01- Gestió de proveïment 15/04/2004

TEMA 9

ANALISIS DE DESVIACIONS

1- EXEMPLE.

L'empresa VINS DEL MEDITERRANI SA, produeix tres tipus de vi, blanc, negre i rosat els preus de venda i els costos variables previstos per aquests tres productes surant l'any 2003, venen detallats a continuació.

BLANC

NEGRE

ROSAT

Preu Venda

70€

80€

75€

Costos Variables

50€

55€

60€

L'empresa preveu per l'any 2003 unes vendes totals de 2.000.000 litres de vi. La composició d'aquestes vendes es la següent: 200.000 litres de vi blanc, 1.500.000 litres de vi negre i 300.000 litres de vi rosat. Les despeses generals de fabricació de vi del mediterrani SA es preveuen de 20.000.000€ i les despeses comercials i administratives de 10.000.000€. Al final del 2003 l'empresa calcula les dades reals relatives a la fabricació d'aquests tres productes.

BLANC

NEGRE

ROSAT

Preu Venda

70€

82€

72€

Costos Variables

48€

58€

60€

Les vendes han ascendit a 2.100.000 litres i la seva composició ha estat la següent: vi negre 1.600.000 litres, el vi blanc 250.000 litres i el vi rosat 250.000 litres.

Les despeses generals de fabricació han estat a la realitat de 21.400.000€ i les comercials i administratives de 9.500.000€.

01- Gestió de proveïment 15/04/2004

PRESSUPOST PREVIST O INICIAL

VI BLANC

VI NEGRE

VI ROSAT

TOTAL

Vendes

(200.000·70)

14.000.000

(1.500.000·80)

120.000.000

(300.000·75)

22.500.000

(2.000.000·78,25)

156.500.000

- Costos Variables

(200.000·50)

10.000.000

(1.500.000·55)

82.500.000

(300.000·60)

18.000.000

(2.000.000·55,25)

110.500.000

Marge Contribució

4.000.000

37.500.000

4.500.000

46.000.000

- Despeses generals de fabricació

-20.000.000

- Despeses Comercials i administratives

-10.000.000

Resultat (Benefici o Pèrdua)

16.000.000

· Aquesta empresa preveu tenir un benefici de 16.000.000.

PRESSUPOST REAL

VI BLANC

VI NEGRE

VI ROSAT

TOTAL

Vendes

(250.000·70)

17.500.000

(1.600.000·82)

131.200.000

(250.000·72)

18.000.000

(2.100.000·79,38)

166.700.000

- Costos Variables

(250.000·48)

12.000.000

(1.600.000·58)

92.800.000

(250.000·60)

1.500.000

(2.100.000·57,05)

119.800.000

Marge Contribució

5.500.000

38.400.000

3.000.000

46.900.000

- Despeses generals de fabricació

-21.400.000

- Despeses Comercials i administratives

-9.500.000

Resultat (Benefici o Pèrdua)

16.000.000

PRESSUPOST FLEXIBLE

El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:

El volum d'activitat real.

Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.

01- Gestió de proveïment 15/04/2004

VI BLANC

VI NEGRE

VI ROSAT

TOTAL

Vendes

(250.000·70)

17.500.000

(1.600.000·80)

128.000.000

(250.000·75)

18.750.000

(2.100.000·78,21)

164.250.000

- Costos Variables

(250.000·50)

12.500.000

(1.600.000·55)

88.000.000

(250.000·60)

15.000.000

(2.100.000·55)

115.500.000

Marge Contribució

5.000.000

40.000.000

3.750.000

48.750.000

- Despeses generals de fabricació

-20.000.000

- Despeses Comercials i administratives

-10.000.000

Resultat (Benefici o Pèrdua)

18.750.000

PRESSUPOST VARIAT O REVISAT

Vindrà definit per les següents dades:

Nivell de vendes totals reals.

Mix o composició del total real de les vendes previst.

Preus despeses i costos previstos.

VI BLANC

200.000------2.000.000

x------2.100.000

x= 210.000 litres

VI NEGRE

1.500.000------2.000.000

x------2.100.000

x=1.575.000 litres

VI ROSAT

300.000------2.000.000

x------2.100.000

x=315.000 litres

01- Gestió de proveïment 16/04/2004

VI BLANC

VI NEGRE

VI ROSAT

TOTAL

Vendes

(210.000·70)

14.700.000

(1.575.000·80)

126.000.000

(315.000·75)

23.625.000

(2.100.000·78,25)

164.325.000

- Costos Variables

(210.000·50)

10.500.000

(1.575.000·55)

86.625.000

(315.000·60)

18.900.000

(2.100.000·55,25)

116.025.000

Marge Contribució

4.200.000

39.375.000

4.725.000

48.300.000

- Despeses generals de fabricació

-20.000.000

- Despeses Comercials i administratives

-10.000.000

Resultat (Benefici o Pèrdua)

18.300.000

ANALISI DE DESVIACIONS

Les desviacions poden ser degudes a 2 motius diferents:

1- Les desviacions degudes a la variació en el nivell d'activitat.

2- Desviacions degudes a la variació en preus, costos i despeses.

I) Desviació total.

S'ha de comparar el resultat previst amb el resultat real.

Resultat Previst (Dades Previstes) 16.000.000

Resultat Real (Dades Reals) -16.000.000

0

II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat

S'ha de comparar el resultat del pressupost flexible i el resultat del pressupost previst.

Resultat Flexible (Dades Reals) 18.750.000

Resultat Previst (Dades Previstes) -16.000.000

2.750.000 (F)

La desviació en el nivell d'activitat pot venir produïda per:

II) a) Variacions en el volum de vendes totals.

II) b) Variacions en la composició o mix de les vendes.

II) a) Comparar el volum de les vendes totals

Resultat Previst (Dades Previstes) 16.000.000

Resultat Revisat (Dades Reals) -18.300.000

2.300.000 (F)

01- Gestió de proveïment 16/04/2004

II) a) Comparar el resultat del pressupost flexible i el pressupost revisat.

V. Mix Real

Revisat Flexible (Dades Reals) 18.750.000 V. Vds Totals Reals

V. Vds Totals Reals

Pressupost Revisat (Dades Previstes) -18.300.000 V. Mix Previst

450.000 (F)

* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.

Pressupost Real Dades Reals

Pressupost Previst Dades Previstes

Pressupost Flexible Dades Reals

Pressupost Revisat Dades Previstes

NOTA:

* Desviació deguda al nivell d'activitat

2.300.000(F) Volum Total Vendes

2.750.000(F)

450.000(F) Composició Vendes

II) b)

DETALL

P. FLEXIBLE

P. REVISAT

TOTAL

Vi blanc

5.000.000

4.200.000

800.000 (F)

Vi negre

40.000.000

39.375.000

625.000 (F)

Vi rosat

3.750.000

4.725.000

-975.000 (D)

TOTAL

450.000 (F)

III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.

Comparar el resultat del pressupost flexible i el del pressupost real.

Resultat Flexible (Dades Previstes) 18.750.000

Resultat Real (Dades Reals) -16.000.000 P=2.450.000(F)

2.750.000(D) C/unit. = 4.300.000 (D)

D=900.000(D)

III) a) Variació dels preus de vendes

Resultat Flexible (Dades Previstes) 164.250.000

Resultat Real (Dades Reals) -166.700.000

2.450.000 (F)

DETALL

VENDES P. FLEXIBLE

VENDES P. REAL

TOTAL

Vi blanc

17.500.000

17.500.000

0

Vi negre

128.000.000

131.200.000

-3.200.000 (F)

Vi rosat

18.750.000

18.000.000

750.000 (D)

TOTAL

-2.450.000 (F)

01- Gestió de proveïment 16/04/2004

III) b) Desviació en els costos variables

Costos variables Reals (Dades Reals) 119.800.000

Costos variables Flexibles (Dades Previst) -115.500.000

4.300.000(D

DETALL

C. V. P. FLEXIBLE

C. V. P. REVISAT

TOTAL

Vi blanc

12.500.000

12.000.000

500.000 (F)

Vi negre

88.000.000

92.800.000

-4.800.000 (D)

Vi rosat

15.000.000

15.000.000

0

TOTAL

-4.300.000 (D)

III) c) Desviació en les despeses

Despeses reals (Dades Reals) 30.900.000

Despeses Flexibles (Dades Previstes) -30.000.000

900.000

DETALL

P. REAL

P. FLEXIBLE

TOTAL

Despeses de fabricació

21.400.000

20.000.000

1.400.000 (D)

Despeses administratives

9.500.000

10.000.000

-500.000 (F)

TOTAL

900.000 (D)

EXERCICI

Una empresa de cosmètica de sant Feliu de Llobregat, feia dos tipus de xampus. Xampu A i xampu B. Els preus, costos i vendes previstes per el 2002 era:

Xampú A

Xampú B

Preu de venda

13€

15€

Costos variables

4€

6€

Ampolles venudes

7.800 unitats

9.360 unitats

Despeses fixes de tota l'empresa estaven previstes en 11.000€. Acabat l'any, les dades reals van ser les que segueixen:

Xampú A

Xampú B

Preu de venda

15,9€

16,9€

Costos variables

6.1€

5,5€

Ampolles venudes

6.240 unitats

11.230 unitats

Es demana calcular les desviacions en preu, costos, volum de vendes i mix, detallant-ne quan sigui possible les desviacions per producte.

01- Gestió de proveïment 22/04/2004

Despeses fixes de tota l'empresa 14.850€.

PRESSUPOST PREVIST O INICIAL

CHAMPU A

CHAMPU B

TOTAL

Vendes

(7.800·13)

101.400

(9.360·15)

140.400

(17.160·14,09)

241.800

- Costos Variables

(7.800·4)

31.200

(9.360·6)

56.160

(17.160·5,09)

87.360

Marge Contribució

70.200

84.240

154.440

- Despeses Fixes

-11.000

Resultat (Benefici o Pèrdua)

143.440

PRESSUPOST REAL

CHAMPU A

CHAMPU B

TOTAL

Vendes

(6.240·15,9)

99.216

(11.230·16,9)

189.787

(17.470·16,54)

289.003

- Costos Variables

(6.240·6,1)

38.064

(11.230·5,5)

61.765

(17.470·5,71)

99.829

Marge Contribució

61.152

128.022

189.174

- Despeses Fixes

-14.850

Resultat (Benefici o Pèrdua)

174.324

PRESSUPOST FLEXIBLE

El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:

El volum d'activitat real.

Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.

01- Gestió de proveïment 22/04/2004

CHAMPU A

CHAMPU B

TOTAL

Vendes

(6.240·13)

81.120

(11.230·15)

168.450

(17.471·14,29)

249.570

- Costos Variables

(6.240·4)

24.960

(11.230·6)

67.380

(17.470·5,29)

92.340

Marge Contribució

56.100

101.070

157.230

- Despeses Fixes

-11.000

Resultat (Benefici o Pèrdua)

146.230

PRESSUPOST VARIAT O REVISAT

Vindrà definit per les següents dades:

Nivell de vendes totals reals.

Mix o composició del total real de les vendes previst.

Preus despeses i costos previstos.

CHAMPU A

7.800------17.160

x------17.470

x= 7.940,90

CHAMPU B

9.360------17.160

x------17.470

x=9.529,09

CHAMPU A

CHAMPU B

TOTAL

Vendes

(7.940,90·13)

103.231,70

(9.529,09·15)

142.936,35

(17.469,99·14,09)

246.168,05

- Costos Variables

(7.940,90·4)

31.763,60

(9.529,09·6)

57.174,54

(17.469,99·5,09)

157.229,91

Marge Contribució

71.468,10

85.761,81

157.229,91

- Despeses Fixes

-11.000

Resultat (Benefici o Pèrdua)

146.229,91

01- Gestió de proveïment 29/04/2004

ANALISI DE DESVIACIONS

I) Desviació total.

Resultat Previst 143.440

Resultat Real -174.323

30.884 (F)

II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat

Resultat Flexible 146.230

Resultat Previst -143.230

2.790 (F)

II) a) Variacions en el volum de vendes totals.

Resultat Previst (Dades Previstes) 143.440

Resultat Revisat (Dades Reals) -146.230

2.790 (F)

II) b) Variacions en la composició o mix de les vendes.

Revisat Flexible (Dades Reals) 146.230

Pressupost Revisat (Dades Previstes) -146.230

0

* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.

Pressupost Real Dades Reals

Pressupost Previst Dades Previstes

Pressupost Flexible Dades Reals

Pressupost Revisat Dades Previstes

II) b)

DETALL

P. FLEXIBLE

P. REAL

TOTAL

Xampú A

56.160

71.468,1

-15.308,1 (D)

Xampú B

101.070

85.761,81

15.308,19 (F)

TOTAL

0

III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.

Resultat Flexible (Dades Previstes) 146.230

Resultat Real (Dades Reals) -174.324

280.094 (F)

III) a) Variació dels preus de vendes

Resultat Flexible (Dades Previstes) 249.570

Resultat Real (Dades Reals) -289.003

39.433 (F)

01- Gestió de proveïment 29/04/2004

DETALL

VENDES P. FLEXIBLE

VENDES P. REAL

TOTAL

Xampú A

81.120

99.216

-18.096 (F)

Xampú B

168.450

189.787

-21.337 (F)

TOTAL

-39.433 (F)

III) b) Desviació en els costos variables

Costos variables Reals (Dades Reals) 92.340

Costos variables Flexibles (Dades Previst) -99829

7.489 (D)

DETALL

C. V. P. FLEXIBLE

C. V. P. REAL

TOTAL

Xampú A

24.960

38.064

-13.104 (D)

Xampú B

67.380

61.765

5.615 (F)

TOTAL

7.489 (D)

EXERCICI

L'empresa de batuts BATUS SA, elabora 3 tipus de batuts, maduixa, xocolata i vainilla. El compte de resultats que l'empresa preveu per l'any 2002 comprenia les següents dades:

Xocolata

Maduixa

Vainilla

Vendes totals

1.700.000

800.000

500.000

Preu de venda

3€

2,5€

2€

Costos variables

3.570.000

1.440.000

850.000

Despeses fixes:

Despeses administratives: 88.000€

Despeses comercials: 50.000€

Subministraments: 43.000€

Les dades reals de l'empresa van variar respecte al que s'havia previst:

Xocolata

Maduixa

Vainilla

Vendes totals

1.900.000

600.000

200.000

Preu de venda

2,6€

3€

2€

Costos variables

1,90€

2,10€

1,80€

Despeses fixes:

Despeses administratives: 75.000€

Despeses comercials: 51.000€

Subministraments: 33.000€

01- Gestió de proveïment 06/05/2004

Es demana:

- Preparar el compte de resultats, pressupostat i real.

- Calcular les desviacions produïdes.

PRESSUPOST PREVIST O INICIAL

XOCOLATA

MADUIXA

VAINILLA

TOTAL

Vendes

(1.700.000·3)

5.100.000

(800.000·2,5)

2.000.000

(500.000·2)

1.000.000

(3.000.000·2,7)

8.100.000

- Costos Variables

(1.700.000·2,1)

3.570.000

(800.000·1,8)

1.440.000

(500.000·1,7)

850.000

(3.000.000·1,95)

5.860.000

Marge Contribució

1.530.000

560.000

150.000

2.240.000

- Despeses administratives

-88.000

- Despeses Comercials

-50.000

Subministraments

-43.000

Resultat (Benefici o pèrdua)

2.059.000

PRESSUPOST REAL

XOCOLATA

MADUIXA

VAINILLA

TOTAL

Vendes

(1.900.000·2,6)

4.940.000

(600.000·3)

1.800.000

(200.000·1,80)

400.000

(2.700.000·2,64)

7.140.000

- Costos Variables

(1.900.000·1,90)

3.610.000

(600.000·2,10)

1.260.000

(200.000·1,80)

360.000

(2.700.000·1,94)

5.230.000

Marge Contribució

1.330.000

540.000

40.000

1.910.000

- Despeses administrati-ves

-75.000

- Despeses Comercials

-51.000

Subministra-ments

-33.000

Resultat (Benefici o pèrdua)

1.751.000

01- Gestió de proveïment 06/05/2004

PRESSUPOST FLEXIBLE

El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:

El volum d'activitat real.

Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.

XOCOLATA

MADUIXA

VAINILLA

TOTAL

Vendes

(1.900.000·3)

5.700.000

(600.000·2,5)

1.500.000

(450.000·2)

400.000

(2.700.000·2,81)

7.600.000

- Costos Variables

(1.900.000·2,1)

3.990.000

(600.000·1,8)

1.080.000

(450.000·1,7)

340.000

(2.700.000·2)

5.410.000

Marge Contribució

1.710.000

420.000

60.000

2.190.000

- Despeses administratives

-88.000

- Despeses Comercials

-50.000

Subministraments

-43.000

Resultat (Benefici o pèrdua)

2.009.000

PRESSUPOST VARIAT O REVISAT

Vindrà definit per les següents dades:

Nivell de vendes totals reals.

Mix o composició del total real de les vendes previst.

Preus despeses i costos previstos.

XOCOLATA

1.700.000------3.000.000

x------2.700.000

x= 1.530.000

MADUIXA

800.000------3.000.000

x------2.700.000

x=720.000

VAINILLA

500.000------3.000.000

x------2.700.000

x=450.000

01- Gestió de proveïment 07/05/2004

XOCOLATA

MADUIXA

VAINILLA

TOTAL

Vendes

(1.530.000·3)

4.590.000

(720.000·2,5)

1.800.000

(450.000·2)

900.000

(2.700.000·2,7)

7.290.000

- Costos Variables

(1.530.000·2,1)

3.213.000

(720.000·1,8)

1.296.000

(450.000·1,4)

765.000

(2.700.000·1.95)

5.274.000

Marge Contribució

1.377.000

504.000

135.000

2.016.000

- Despeses administratives

-88.000

- Despeses Comercials

-50.000

Subministraments

-43.000

Resultat (Benefici o pèrdua)

1.835.000

ANALISI DE DESVIACIONS

I) Desviació total.

Resultat Previst 2.059.000

Resultat Real -1.751.000

308.000 (D)

II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat

Resultat Flexible 2.009.000

Resultat Previst -2.059.000

-50.000 (D)

II) a) Comparar el volum de les vendes totals

Resultat Previst (Dades Previstes) 2.059.000

Resultat Revisat (Dades Reals) -1.835.000

224.000 (D)

II) a) Comparar el resultat del pressupost flexible i el pressupost revisat.

Revisat Flexible (Dades Reals) 2.009.000

Pressupost Revisat (Dades Previstes) -1.835.000

174.000 (F)

* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.

Pressupost Real Dades Reals

Pressupost Previst Dades Previstes

Pressupost Flexible Dades Reals

Pressupost Revisat Dades Previstes

II) b)

DETALL

P. FLEXIBLE

P. REVISAT

TOTAL

Xocolata

1.710.000

1.377.000

333.000 (F)

Maduixa

420.000

504.000

-84.000 (D)

Vainilla

60.000

135.000

-75.000 (D)

TOTAL

174.000 F)

01- Gestió de proveïment 07/05/2004

III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.

Resultat Flexible (Dades Previstes) 2.009.000

Resultat Real (Dades Reals) -1.751.000

258.000 (D)

III) a) Variació dels preus de vendes

Resultat Flexible (Dades Previstes) 7.600.000

Resultat Real (Dades Reals) -7.140.000

460.000 (D)

DETALL

VENDES P. FLEXIBLE

VENDES P. REVISAT

TOTAL

Xocolata

5.700.000

4.940.000

760.000 (D)

Maduixa

1.500.000

1.800.000

-300.000 (F)

Vainilla

400.000

400.000

0

TOTAL

460.000 (D)

III) b) Desviació en els costos variables

Costos variables Reals (Dades Reals) 5.230.000

Costos variables Flexibles (Dades Previst) -5.410.000

180.000 (F)

DETALL

C. V. P. FLEXIBLE

C. V. P. REVISAT

TOTAL

Xocolata

3.990.000

3.610.000

380.000 (F)

Maduixa

1.080.000

1.260.000

-180.000 (D)

Vainilla

340.000

360.000

-20.000 (D)

TOTAL

180.000 (D)

III) c) Desviació en les despeses

Despeses reals (Dades Reals) 159.000

Despeses Flexibles (Dades Previstes) -181.000

-22.000 (F)

DETALL

P. FLEXIBLE

P. REAL

TOTAL

Despeses administratives

88.000

75.000

13.000 (F)

Despeses comercials

50.000

51.000

1.000 (D)

Subministraments

43.000

33.000

10.000 (F)

TOTAL

22.000 (F)

01- Gestió de proveïment 13/05/2004

EXERCICI

Previsió per resultats per l'any 2003 de l'editorial el sol.

Dades Previstes

Llibre A

Llibre B

Llibre C

Vendes totals

1.200

900

500

Preu de venda

9

7,5

10

Costos variables

7

6

6

Dades Reals

Llibre A

Llibre B

Llibre C

Vendes totals

1.440

1.080

550

Preu de venda

8

9

9

Costos variables

7

6

6

Despeses publicitat 12.000€/any.

Despeses administratives 7.800€/any.

Finalment les vendes van augmentar en un 20% pels llibres A i B, i es van reduir en un 10% el C.

Els costos variables unitaris no van variar respecte la previsió de principi d'any.

Les despeses de publicitat van incrementar en un 10% i les administratives en un 30%.

PRESSUPOST PREVIST O INICIAL

Llibre A

Llibre B

Llibre C

TOTAL

Vendes

(1.200·9)

10.800

(900·7,5)

6.750

(500·10)

5.000

(2.600·8,7)

22.550

- Costos Variables

(1.200·7)

8.400

(900·6)

5.400

(500·6)

3.000

(2.600·6,5)

16.800

Marge Contribució

19.200

12.150

8.000

39.350

- Despeses publicitat

-12.000

- Despeses administratives

-7.800

Resultat (Benefici o Pèrdua)

19.550

· Aquesta empresa preveu tenir un benefici de 16.000.000.

01- Gestió de proveïment 13/05/2004

PRESSUPOST REAL

Llibre A

Llibre B

Llibre C

TOTAL

Vendes

(1.440·8)

11.520

(1.080·9)

9.720

(550·9)

4.950

(3.070·8,5)

26.190

- Costos Variables

(1.440·7)

10.080

(1.080·6)

6.480

(550·6)

3.300

(3.070·6,5)

19.860

Marge Contribució

21.600

16.200

8.250

46.050

- Despeses publicitat

-13.200

- Despeses administratives

-10.140

Resultat (Benefici o Pèrdua)

22.710

PRESSUPOST FLEXIBLE

El pressupost flexible vindrà definit per les següents dades:

El volum d'activitat real.

Les despeses, els costos i els preus del pressupost previst.

Llibre A

Llibre B

Llibre C

TOTAL

Vendes

(1.440·9)

12.960

(1.080·7,5)

8.100

(550·10)

5.500

(3.070·8,6)

26.560

- Costos Variables

(1.440·7)

10.080

(1.080·6)

6.480

(550·6)

3.300

(3.070·6,47)

19.860

Marge Contribució

23.040

14.580

8.800

46.420

- Despeses publicitat

-12.000

- Despeses administratives

-7.800

Resultat (Benefici o Pèrdua)

26.620

PRESSUPOST VARIAT O REVISAT

Vindrà definit per les següents dades:

Nivell de vendes totals reals.

Mix o composició del total real de les vendes previst.

Preus despeses i costos previstos.

01- Gestió de proveïment 13/05/2004

LLIBRE A

1.200------2.600

x------3.070

x=1.416,92

LLIBRE B

900------2.600

x------3.070

x=1.062,70

LLIBRE C

500------2.600

x------3.070

x=590,38

Llibre A

Llibre B

Llibre C

TOTAL

Vendes

(1.416,92·9)

12.752,28

(1.062,70·7,5)

7.970,25

(590,38·10)

5.903,80

(3.070·8,7)

26.626,33

- Costos Variables

(1.416,92·7)

9.918,44

(1.062,70·6)

6.376,20

(590,38·6)

3.542,28

(3.070·6,5)

19.836,92

Marge Contribució

22.670,72

14.346,45

9.446,08

46.463,25

- Despeses publicitat

-12.000

- Despeses administratives

-7.800

Resultat (Benefici o Pèrdua)

26.603,25

ANALISI DE DESVIACIONS

I) Desviació total.

S'ha de comparar el resultat previst amb el resultat real.

Resultat Previst 19.550

Resultat Real -22.710

-3.160 (F)

II) Desviacions degudes en el nivell d'activitat

Resultat Flexible 26.620

Resultat Previst -19.550

7.070 (F)

II) a) Comparar el volum de les vendes totals

Resultat Previst (Dades Previstes) 19.550

Resultat Revisat (Dades Reals) -26.603,25

-7.113,25 (F)

01- Gestió de proveïment 13/05/2004

II) a) Comparar el resultat del pressupost flexible i el pressupost revisat.

Revisat Flexible (Dades Reals) 26.620

Pressupost Revisat (Dades Previstes) -26.663,25

-43,25 (D)

* Es fa favorable quan la realitat supera al pressupost previst.

Pressupost Real Dades Reals

Pressupost Previst Dades Previstes

Pressupost Flexible Dades Reals

Pressupost Revisat Dades Previstes

NOTA:

* Desviació deguda al nivell d'activitat

7.113,25 (F) Volum Total Vendes

7.070 (F)

43,25 (D) Composició Vendes

II) b)

DETALL

P. FLEXIBLE

P. REVISAT

TOTAL

Llibre A

23.040

22.670,72

369,28

Llibre B

14.580

14.346,45

233,55

Llibre C

8.800

9.446,08

-646,08

TOTAL

-43,25

III) Desviacions degudes de les variacions en els preus, costos i despeses.

Comparar el resultat del pressupost flexible i el del pressupost real.

Resultat Flexible (Dades Previstes) 26.620

Resultat Real (Dades Reals) -22.710 P=370(D)

3.910 (D) C/unit. = 0

D=370(D)

III) a) Variació dels preus de vendes

Resultat Flexible (Dades Previstes) 26.560

Resultat Real (Dades Reals) -26.190

370 (D)

DETALL

VENDES P. FLEXIBLE

VENDES P. REAL

TOTAL

Llibre A

12.960

11.520

1.440

Llibre B

8.100

9.720

-1.620

Llibre C

5.500

4.950

550

TOTAL

370

III) b) Desviació en els costos variables

Costos variables Reals (Dades Reals) 19.860

Costos variables Flexibles (Dades Previst) -19.860

0

01- Gestió de proveïment 13/05/2004

DETALL

C. V. P. FLEXIBLE

C. V. P. REVISAT

TOTAL

Llibre A

10.080

10.080

0

Llibre B

6.480

6.480

0

Llibre C

3.300

3.300

0

TOTAL

0

III) c) Desviació en les despeses

Despeses reals (Dades Reals) 23.340

Despeses Flexibles (Dades Previstes) -19.800

19.800

DETALL

P. FLEXIBLE

P. REAL

TOTAL

Llibre A

12.000

13.200

-1.200

Llibre B

7.800

10.140

-2.340

Llibre C

-1140

TOTAL

16
Descargar
Enviado por:Marta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar