Sistemas de telecomunicación e informáticos


Corriente alterna


Circuit RL serie

A un circuit de corrent altern amb una fase de 50 Hz, una tensió de 10 V, conectats en sèrie, una resistència de 3  una bobina de 12,5 mH, s´ha de calcular : la reactància inductiva de la bobina, la impedància total del circuit l´angle de desfasament entre la bobina y la resistència, la tensió a la bobina i a la resistència, les potències aparent, activa i rectiva, a més, s´ha de calcular el factor de potència. Simulació al Electronic Workbench del circuit i la gràfica.

'Corriente alterna'

Reactància inductiva: XL = 2  f l ; XL = 2  50 12,5 * 10-3 = 3.9 

Impedància del circuit: 'Corriente alterna'
; Z = 'Corriente alterna'
= 4.9 

Angle de desafament: artg = 'Corriente alterna'
; artg = 'Corriente alterna'
= 52,43º

Intensitat total: It = 'Corriente alterna'
; It = 'Corriente alterna'
= 2,04 -53.43º A

VR = I R ; VR = 2,04 -53.43º * 3 0º = 6,12 -52,43º V

(l´angle de la bobina és 90 graus positius )

VXL = I XL ; VXL = 2,04 -53.43º * 3.9+ 90º = 7.95 +37,57º V

Potència aparent: S = V I ; S = 10 * 2,04 = 20,4 (V.A)

Potència activa: P = V I cos  ; P = 20,4 * cos 52,43 = 12,43 (W)

Potència reactiva Q = V I sin  ; Q = 20,4 * sin 52,43 = 16,16 (V.A.R)

Factor de potència: cos : Fp = cos 52,43 = 0,60

Gràfiques:

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

* En aquesta simulació s´ha hagut de conectar una resitència, en sèrie, d´un micro Ohm per poder calcular la intesitat

La tensió total del circuit ve representada amb el color verd. La intensitat, és el color blau i la tesió de la bobina és el color vermell.

Es pot apreciar a mesura que va augmetant la freqüència del circuit que la tension total es manten constant, la intensitat va disminuint i la tensio de la bobina va incrementant el seu valor. També es pot apreciar, aproximadament, que coincideixen els valors que s´han calculat amb la simulació feta per l Electronic Workbenc.

Es pot apreciar com la tensió total no te desfasament,l´angle de la tensió de la bobina va avançat i l´angle de la intensitat va enderrerit.

Circuit RC serie

A un circuit de corrent altern amb una fase de 1KHz, una tensió de 100 V, conectats en sèrie, una resistència de 30  un condensador de 16·10-6 F, s´ha de calcular : la reactància capacitiva del condensador, la impedància total del circuit l´angle de desfasament entre el condensador i la resistència, la tensió al condensador i a la resistència, les potències aparent, activa i rectiva, a més, s´ha de calcular el factor de potència. Simulació al Electronic Workbench del circuit i la gràfica.

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

*En aquest cas també s´ha de conectar una resistència en sèrie d´un micro-Ohm per calcular la intesitat total en el moment de fer la simulacio amb el Eletrònic Workbench.

La tensió total es representa amb el color vermell, la tensió que passa per el condensador es representa amb el color blau i la intensitat amb el color verd.

A mesura que augmenta la freqüència es pot apreciar que el valor de la tensió total es manté constant, la tensió que passa pel condensador disminueix, per tant, el valor de la intensitat s´incrementa. Els resultats calculats coincideixen, aproximadament, amb els valors que dóna la simulació.

Observen con l´angle de la tensió total és zero,l´angle de la tensió que passa pel condensador va enderrerit i l´angle de la intensitat va avançat respecte a la fase. Els valors calculats a ma i els resultats de la simulació coincidiexen.

Circuit RL paral·lel

Un circuit de corrent altern amb una tensió de 100 V i una fase de 50Hz té conectat en paral.lel una resistència de 200 i una bobina d`1 H. S´ha de calcular la susceptància inductiva, la conductància i l´admitància. També s´ha de calcular l´angle de defasament entre la R i la L, la intensitat total, la intensitat que passa per la R i la que passa per l´ L, a més de la potència aparent, la activa i la reactiva i la simulació al electronic workbench del circuit amb la gràfica.

Per poder calcular la susceptància primer s´ha de calcular la reactància:

'Corriente alterna'

S=Siemens

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

* S´han hagut de conectar a cada receptor una resistència en sèrie d´un micro Ohm per poder calcular la intesitat.

Amb el color vermell es representa la tensió total, amb el color blau la intensitat que passa per la resitència, amb el color verd la intensitat que passa per la bobina i amb el color lil.la la intensitat total.

Es pot apreciar com a mesura que s´incrementa la freqüència els valors de la tensió total i la intensitat que passa per la resistència es mantenen constants, mentre que el valor de la intesitat que passa per la bobina i el de la intesitat total disminueixen.

A causa de la resistència que hem conectat entre la tensió i la presa de terra s´ha de fer la resta de 180º a tots els valors

Veiem com la tensió total i la intensitat que passa per la resistència no tenen desfasament, la intensitat que passa per la bobina va enderrerida nouranta graus i la intensitat total va enderredira 32,45º.

Circuit RC paral·lel

Un circuit de corrent altern amb una tensió de 10 V i una freqüència d´1 Khz té conectat en paral.lel una resistència d´1 K un condensador de 160nF. S´ha de calcular la susceptància reactiva, l´admitància i l´angle de desfasament. A més s´ha de calcular el valor de la intesitat total, la intesistat que passa per la resistència i la intesitat que passa pel condensador amb els seus angles corresponents. Per ultim s´ha de calcular les potències, fer la simulació al Electronic Workbench del circuit i la gràfica .

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

S´ha hagut de conectar a cada receptor una resistència en sèrie d´un micro Ohm per poder calcular la intensitat total

El color vermell representa la intensitat total, el blau la tensió total, el verd la intensitat que passa pel condensador i el color lil.la la intensitat que passa per la resistència.

A mesura que augmenta la freqüència el valor de la tensió total i el valor de la intensitat que passa per la resistència es mantenen invariables, mentre que el valor de la tensió que passa pel condensador i el valor de la intensitat total incrementen.

Es pot apreciar com coincideixen, aproximadament, els valors calculats amb els valors que ofereix la simulació.

A causa de la resistència que hi ha entre la tensió i la presa de terra s´han de restar 180º a cada valor que dóna la simulació

Es pot apreciar que la intensitat total avançada 45º un cop que s´ha fet la resta que hem comentat, i la intensitat que passa pel condensador va 90º avançat. La intesitat que passa per la resistencia i la tensió total donen angle 0, un cop feta la resta.

Circuit RLC serie

Un circuit de corrent altern amb una tensió de 10 V i una freqüència de 50 Hz té conectat en sèrie una resistència de 10, una bobina de 25 mH i un condensador de 1F. S´han de calcular les impedàncies amb l´angle de desfasament, la intensitat total i les tensions de cada element conectat, amb els seus angles corresponents, i les pontencies. A més, s´ha de simular amb l´electronic workbench. Un cop fet, s´ha de trobar la freqüencia de resonància del circuit i tornar a fer tots el calculs incluent-hi la gràfica.

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'
'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

S´ha hagut de conectar una resistència, en sèrie, d´un micro Ohm per poder calcular la intesitat.

El color vermell representa la tensió total, la lil.la la intensitat total, el verd la tensió del condensador i el color blau la suma vectorial. A mesura que augmenta la frequencia veiem com el valor de la tensió total i el valor de les sumes vectorials es mantenen constant , el valor de la intesitat total i la tensió que passa pel condensador augmenten.

Per poder comprabar el valor de la tensió que passa per la bobina s´hauria de conectar primer , la resitencia, despres el condensador i finalment la bobina.

La tensió total no té desfasament, la suma vectorial i la tensió que passa pel condensador va enderrerida i la intensitat total va vancanda.

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

'Corriente alterna'

Frequencia de resonancia:amb la frequencia de resonancia la tensió que passa pel condesador i la bobina tenen una tensió molt elevada, les tensions s´anul.len, perque van en sentit contrari, la impedancia total és molt baixa i la intensitat pren un valor molt alt.

A causa de un error de simulació del Electronic Workbenc els resultats que surten no coincidiesen
Descargar
Enviado por:Manuel Estepa Espejo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar