Oficios


Contratos


2.1 Contractes de durada determinada.

· contractes formatius per la formació:

Concepte: tenen per ojecte l'adquisició de la formació teorica i practica necesaria per el desenvolupament adeqüat d'un ofici o un lloc de treball que requereixi un determinat nivell de qüalificació.

Requisits dels treballadors:

- no haver complert 21 anys. No hi ha limit d'edat en alguns cassos.
- no tenir la titulació requerida per a un contracte en practiques en l'ofici.
- no haver desenvolupat abans el lloc per el qual es contracta per un temps superior a 12 mesos.
- no haver esgotat la durada max. Establerta pels contractes d'aprenentatge o per la formació en una relació laboral anterior, en la mateixa empresa o un altre.

Durada: Entre 6 mesos i dos anys.

Jornada: L'establerta a temps complert (no es pot concertar a temps parcial). Una part serà dedicada a formació teorica. (el 15% com a minim.) i la resta a treball efectiu.

Retribucció: Serà la fixada en conveni col·lectiu sense que, si no hi hagues, pugui ser inferior al salari minim interprofesional amb proporció al temps en treball efectiu.

Seguretat Social: Les qüotes (molt reduïdes) a la S.S. son fixes i les estableix anualment el govern. No generen dret a prestacións per desocupació.

· contractes formatius en practicas:

Concepte: Tenen per objecte l'obtenció de la practica profesional adeqüada al nivell d'estudis cursats pels treballadors amb formació universitaria o de formació profesional de grau mitja o superior o de primero o segon grau. El lloc de treball haurà de permetre l'obtenció de la practica profesional adeqüada al nivell dels estudis cursats.

Requisits del treballadors:

- disposar de l'adeqüada titutlació universitaria o de formació profesional especifica.
- no haver transcorregut mes de 4 anys desde l'acabament dels estudis corresponents. En el cas dels treballadors minusvalids, aquet termini sera de 6 anys.

Durada: Cap treballador podra estar contractat amb practiques, en la mateixa empresa o altres, per un temps superior a 2 anys en virtud de la mateixa titulació.
Jornada: Pot ser a temps complert o parcial.

Retribució: Será la fixada en conveni. Si no hi hagues, no pot ser inferior al 60% o 75% durant el primer o el segon any de contracte, del salari fixat en conveni per un treballador que desenvolupi el mateix lloc de treball o un equivalent. En cap cas es podrà cobrar menys del salari minim interprofesional. En el cas dels treballadors en practica contractats en temps parcial, el salari s'aplicara proporcianalment en funció de la jornada pactada.

Periode de prova: El periode max. Dependrà de la titulació del treballador:

- un mes per a titulats de grau mitjà.
- dos mesos per a titulats de grau superior.

· Contractes casuals:

*Per obra o servei determinat:

Concepte: Tenen per objecte obres o serveis determinats amb autonomia propia dins l'activitat de l'empresa i l'execució dels quals, encara que limitada en el temps, es de durada incerta.

Formada: Per escrit amb identificació suficient de l'obra o el servei que constitueix l'objecte del contracte.

*Eventual per circunstancies de producció:

Concepte: Tenen per objecte atendre les exigencies circumstancials del mercat, acomulació d'activitats o exces de comandes, fins i tot si es tracta de l'activitat normal de l'empresa.

Forma: Es pot subscriure de forma verbal si la seva durada no es superior a 4 setmanes, i no es a temps parcial. Si es formalitza per escrit, s'ha d'indicar amb claretat la circumstancia que el justifica.

Durada: La durada max es de 6 mesos dins un periode de 12 mesos. En conveni sectorial es pot establir en un periode de fins a 18 mesos, una durada de les tres quartes parts del periode amb limit de 12 mesos.

Denuncia: Si te una durada superior a un any, la seva denuncia s'ha defectuar amb 15 dies d'antelació

*D'interinitat:

Concepte: Tenen per objecte la substitució d'un treballador amb dret a reserva del lloc de treball (baixa per malaltia, accident, etc.) O per cubrir temporalment un lloc durant el proces de selecció per a la seva covertura definitiva.

Forma: Per escrit. S'ha d'identificar el treballador substituit i la causa de la substitució i s'ha d'indicar si el lloc que s'ha de desenvolupar es el mateix que el del substituit o el de un altre treballador que passi a efectuar el d'aquell.

Durada: Mentre duri el dret de reserva del lloc del substituit. Si es tracta de cubrir un lloc temporalment, la durada del contracte coincidirà amb el proces de covertura que no podra ser superior a 3 mesos.

*De relleu:

Concepte: Tenen per objecte la prestacio de serveis per a un treballador (rellevista) com a minim durant la part de la jornada deixada vacant per un altre treballador (rellevat), que es jubila parcialment (redueix la seva jornada entre el 25% i el 85%). El rellevista pot ser contractat a jornada complerta. El rellevat se li formalitza un contracte a temps parcial per jubilació parcial ( s'adapta al seu salari en proporció a la jornada que treballa)

Requisits del treballador: El rellevista a de figurar com a d'esocupat a l'oficina d'ocupació i el rellevat l'hi han de falatar com a max 5 anys per a l'esdat exigida per a la jubilació total i tenir dret a pensió

Durada: El temps que li falti el treballador substituit per arribar a la jubilació total, com a max 5 anys.

· Contractes de foment de l'ocupació:

*Per a treballadors minusvalids:

Concepte: Tenen per objecte la contractació temporal de treballadors amb discapacitats (33% discapacitat)

Requisits de l'empresa: No haver amortitzat llocs de treball, desde 1 de gener del 2002, per acomiadament declarat improcedent, expedient de regulació d'ocupació o necesitat objectivament acreditada per causes economiques, tecniques, organitzatives o de producció.

Durada: No pot ser inferior a 12 mesos ni superior a 3 anys. Es poden efectuar prorrogues no inferior a 12 mesos fins a completar una durada acomulada de 3 anys.

Jornada: pot ser a jornada completa o parcial.

Incentius: Tenen una bonificació pagant menys a la SS pel treballador.

*De substitució per anticipació de l'edat de jubilació:

Concepte: Tenen per objecte substituir treballadors que pretenen anticipar a la seva jubilacio total dels 65 als 64 anys.


2.2 Contractes de durada indefinida.

· Contractes de treball comú o ordinari:
Concepte: Te per objecte contractar treballadors per temps indefinit.

Requisits: No s'exigeix cap requisit especial.

Forma: Pot ser verbal o escrit.

Incentius:
En l'actualitat no genera dret a cap incentiu.

· Contractes de foment de la contractació indefinida:

Concepte: Te per objecte la contractació per temps indefinit de treballadors que pertanyen a colectius amb dificulatat per la seva insercció laboral.

Requisits del treballador: Trobarse inclossos en alguns dels colectius següents:

- Joves desocupats de 16 a 30 anys

 • Dones desocupades quan es contractin per prestar serveis en profesions o ocupacions en menor index d'ocupació femenina.

 • Aturats que faci al menys 6 mesos que estan inscrits com a demandants d'ocupació.

 • Desocupats majors de 45 anys.

  - Minusvalids desocupats.

  Requisits de l'empresa: No es podra fer us d'aquesta modalitat si hi ha hagut acomiadament els 6 mesos anteriors.

  Indemnització: En cas d'acomiadament per causes objectives declarat improcedent genera dret a una indemnització per el treballador de 33 dies de salari per any servei, fins un max de 24 mesualitats. Com que es mes varat l'acomidament creix l'interes empresarial per aquet contracte.

  Forma: Per escrit.

  Incentius: Bonificacións.

· Contracte de treball per a la contractació de treballadors minusvalids:

Concepte: Contractació de temps indefinit de treballadors minusvalids, amb un grau de minusvalidesa del 33% com a minim, inscrits a l'oficina d'ocupació.

Incentius: Subvencions.

2.3 Altres contractes:

· Contracte a temps parcial:

Concepte: tenen per objecte la prestacio de serveis durant un nombre d'hores al dia a la setmana, al mes o a l'any, inferior a la jornada a temps complet.

Durada: Poden ser de durada indefinida o de durada determinada, conforme a la normativa que regula quesos contractes.

Hores extraordinàries: Els treballadors contractats amb aquesta modalitat no en poden efectuar, llevat de les de força major.

Salari: Serà proporcional a la jornada treballada. S'aplicarà l'establest en els convenis col·lectius per als contractes a temps parcial.

· Contracte per a l'efectuació de treballs fixos discontinus:

Concepte: Es tracta d'un contracte indefinit a temps parcial per a efectuar treballs que es repeteixin cada any, dins el volum normal d'activitat de l'empresa, i que tenen el carácter de fixos discontinus, no es repeteixen en dates certes.

Durada: Se subscriu quan es treballa anualment alguns mesos o setmanes.
Els treballadors seran convocats en l'ordre i la forma que es determini en els convenis.

3. Obligacións amb la SS (correspon de cumplir-les a l'empresari:

Inscripció de l'empresa en la ss: Per poder contractar treballadors, les empreses s'han d'inscriure en la ss, en efectuar-la s'assigna a l'empresa el numero de compte de cotització principal.

Afiliació dels treballadors: Acte d'identificació dels treballadors per part de la ss. Mitjançant haches acte se li asigna un numero que te carácter vitalici “per tota la vida”; per tant, l'afiliació s'efectua nomes una vegada en la vida laboral.

Alta dels treballadors: S'ha defectuar cada vegada que el treballador es contractat. En ser donat d'alta, apareéis l'obligació de cotitzar per ell.

Baixa i variació dels treballadors: Acte pel qual es comunica el cessament dels serveis del treballador en l'empresa o la variació de les seves dades.

Cotització a la SS: Els empresaris i els treballadors han de cotitzat a la SS. Correspon d'efectuar l'ingres de les dues quotes a l'empresari, per la qual cosa deduirà la part que correspon al treballador del seu rebut de salaris (nomina).


EJERCICIOS EXERCICIS EJERCICIOS

4. Santi Vazquez, de 35 anys, ha formalitzat un contracte de 6 mesos com a instal·lador electric (es tecnic en equips i instal·lacions electrotecniques). Pretenen de pagar-li tan poc com es pugui, perque com que no te experiencia ha de practicar els seus coneixements i adaptar-se al lloc.

- identifica el tipus de contracte de treball que li correspon i analitza'n els elements.

contracte formatiu en practiques, no haver transcorregut 4 anys desde l'acabament dels estudis, aquest contracte no port excedir 2 anys amb un minim de 6mesos.

5. Es posible subscriure un contracte en practiques a algu que va obtenir, fa 5 anys el titol professional que l'habilita per a ser contractat en aquesta modalitat? Raona la desposta.

No perque el contracte en practiques diu que nomes als treballadors que tinguin la titulacio fa menys de 4 anys.

6. L'empresa indeca,sa necesita contractar dos pintors per a pintar totes les instal·lacions de la fabrica.

 • quin tipus de contracte ha de formalitzar a aquests treballadors? Quina serà la durada d'aquests contractes?

De obra o servei determinat, temps exigit per a l'efectuació.

7. Distribucions mordiques, SL, despres de diverse baixes sense cobrir en el departament administratiu, es troba amb un endarreriment considerable en l'arxiu general de l'empresa.

Decideix contractar un administratiu per ajudar a posar l'arxiu al dia, pero no sap quina modalitat contractu utilitzar.

 • Que li recomanaries?

Eventual circunstancies de la producció.

EJERCICIOS EXERCICIS EJERCICIOS

8. Editorial Reunides, SA vol cobrir temporalment una vacant en el departament d'edició, durant el periode de selecció que es duu a terme per cobrir de forma definitiva la plaça.

 • Quin contracte ha de formalitzar i quina en será la durada maxima?

Dinterinitat, 3 mesos.

10. La Sra. Paula es jubilarà d'aquí a 3 anys. Per aixó, decideix de reduir la seva jornada 50% i accedir a la jubilació parcial.

 • Quin contracte li han de formalitzar?

 • El de relleu

  b)Han de contractar algu per la part de jornada que redueix la Sra. Paula? No concretament estan obligats.

  Quin tipus de contracte s'hauria de formalitzar, si escaigues? El mateix contracte.

  c)Si el sou de la Sra. Paula fins aquest moment era de 1500 euros/mes, quin sou li correspondra quan passi a la situació de jubilació parcial? El cotitzat a la SS, mes les hores treballades parcialment.

  12. L'empresa Coprymex, SA vol contractar un desocupat de 46 anys aprofitant els incentius de la contractació indefinida. Al seu torn vol, en cas d'acomiadament improcedent, pugui indemnitzar amb 33 dies de salari per any treballat. Analitza el suposit i determina el contracte que ha de dur a terme i els incentius als quals tindria dret. Contracte de foment de la contractació indefinida, incentius bonificacion en les qüotes.

  15. L'empresa Tefi, SA contracta un menor de 30 anys. L'empresa deu les quotes a la SS dels seus treballadors dels 3 darrers mesos. A mes, va acomiadar fa 5 mesos un treballador amb contracte ordinari, acomiadament que va ser declarat improcedent.

  EJERCICIOS EXERCICIS EJERCICIOS

  - Indica quina serà la bonificacio a la qual tindrá dret.
  Raona la desposta.

  No te dret a bonoficacions perque no ha complert.

  16. L'empresa Trico, SL vol formalitzar un contracte indefinit per a treballadors minusvalids a J.Dalmau, qui te una minusvaidesa del 30%.

  - Es posible aixo? I si el contracte fos temporal?

  No es posible es fins el 33% ni temporal ni indefinit.

  18. L'empresa Hidroplast, SA vol formalitzar un contracte a temps parcial amb una jornada setmanal de 27 hores.

  - La jornada setmanal a temps complert es de 40 hores setmanals. Es pot subscriure aquest contracte?

  Si, el contracte parcial es parcial si no excedéix del maxim de 40.

  19. Una empresa vol contractar un operari perque treballi de dilluns a divendres de cada setmana, ja que son els dies de més activitat de l'empresa.

  - Quin contracte li han de formalitzar?

  Un contracte a jornada complerta o parcial ordinari o eventual per circums. de la producció. Segons si l'empresari te mes activitat nomes en alguna temporada.

  16. L'empresa Vitra, SA vol vol contractar, mitjançant un contracte per a la formació en la professió de tallista, Roser Morera, de 35 anys i titulada com a tecnic en equips i instal·lacions electrotécniques.

  EJERCICIOS EXERCICIS EJERCICIOS

  - Raona si es pot subscriure el contracte.

  No es por per l'edat. A mes a mes de que es tecnic en la seva especialitat i tendria q ser un conctracte en practiques si no hagues fet mai les practiques.

  17. El conveni col·lectiu fixa el salari mensual dels auxiliars administratius en 660 euros/mes. Per als contractes en practiques fixa els percentatges minims permisos legalment.

  - Indica quant hauria de cobrar en l'actualitat, en el primer i el segon anys, un auxiliar administratiu contractats en practiques.

  El primer any 396 euros (60%)

  El segon any 495 euros (75%)

  Pero no es podria fer el 60 i el 75% perque sortiria menys del minim del sou establert per l'estat. Que esta sobre unos 600 euros.

  18. Joan Gracia, treballador en l'empresa Altina, SA, es una altra persona perque ocupi el seu lloc.

  a) Es legal aixó.?

  Si

  b) Quin contracte li subscriurá?

  El d'interinitat.  INDEX

  2.1 Contractes de durada determinada………………..pág.1


  2.2 Contractes de durada indefinida………………….pág.4

  2.3 Altres contractes………………………………….pág.5

  Ejercicios…………….pág.6 hasta final por orden del libro.

  Pág. - 1 -
  Descargar
  Enviado por:Jose Antonio
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar