Sociología y Trabajo Social


Constitución: Drets y Llibertats


Constitución: Drets y Llibertats
TREBALL DELS

DRETS I LLIBERTATS

INDEX

DRETS I LLIBERTATS PERSONALS

DRET A LA VIDA 3

DRET A LA IGUALTAT 3

DRET A LA LLIBERTAT I LA SEGURETAT 3

DRET A L'ACCÉS EFECTIU DELS TRIBUNALS I A GA-

RANTIES PROCESSALS 3

DRET A LA PROPIETAT PRIVADA 3

DRET A LA LLIBERTAT DE L'EMPRESA 4

DRET A CONTRAURE MATRIMONI I CONSTRUIR UNA FAMÍLIA 4

DRET A L'HONOR I A LA INTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR 4

DRET DE LLIURE ELECCIÓ DE RESIDÈNCIA I CIRCULACIÓ 4

DRETS I LLIBERTATS DE LA PERSONA CONSIDERADA

ESPIRITUALMENT

DRETS A LA LLIBERTAT IDEOLÒGICA, RELIGIOSA I DE CULTE

DELS INDIVIDUS I LES COMUNITATS 5

DRET A L'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA 5

DRET A LA LLIBERTAT DE PENSAMENT I EXPRESSIÓ 5

DRET A INFORMAR I A SER INFORMAT 5

DRET D'ACCÉS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DELS

DIFERENTS GRUPS POLÍTICS I SOCIALS 6

DRET D'ASSOCIACIÓ 6

DRET A PARTICIPAR EN ELS ASSUMPTES PÚBLICS 6

DRET DE SUFRAGI 6

DRET D'ACCÉS ALS CÀRRECS PÚBLICS 7

DRET D'INICIATIVA LEGISLATIVA 7

DRET A LA CREACIÓ DE PARTITS POLÍTICS 7

DRET DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ 7

DRET D'ASSOCIACIÓ I VAGA 7

DRET DE PETICIÓ 8

DRET DE FUNDACIÓ 8

DRETS ECONÒMICS - SOCIALS

DRET AL TREBALL 8

DRET A L'ENSENYAMENT 8

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA FAMÍLIA 9

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA TERCERA EDAT 9

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT 9

DRET A L'HABITATGE DIGNE 9

DRET A LA PROTECCIÓ DE MINUSVÀLIDS 9

DRET A LA PROMOCIÓ I ACCÉS A LA CULTURA 9

DRET A LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA JOVENTUT 10

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA 10

DRET A LA VIDA (Article 15)

Tots tenen dret a viure i a la integració física i moral, o sigui que poden venir extrangers i que la gent no els ignori i mantenir el respecte per tots.

DRET A LA IGUALTAT (Artícle 14)

Els espanyols són iguals davant la llei, sense cap tipus de discriminació, això incloeix la raó de naixement,raça,sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circunstància personal.

DRET A LA LLIBERTAT I LA SEGURETAT (Artícle 17)

Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú pot ser privat de la seva llibertat, sinó amb l'observació de l'establit en aquest artícle i en els casos i la manera previstos per la llei.

DRET A L'ACCÉS EFECTIU DELS TRIBUNALS I A GARANTIES PROCESSALS. (Artícle 24)

Tota persona té dret a obtenir un servei efectiu dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos, que en cap cas es pugui produir l'indefensió.

DRET A LA PROPIETAT PRIVADA (Artícle 33)

Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència. Propietat que és de la persona que apareix entre notari.

DRET A LA LLIBERTAT DE L'EMPRESA (Artícle 38)

Es reconeix la llibertat d'empresa, o sigui uns certs drets que té l'empresa. Els poders públics garantitzen i protegeixen el seu exercici i tenen una defensa de la productivitat d'acord amb les exigències de l'economía general i en un cas , la planificació.

DRET A CONTRAURE MATRIMONI I CONSTRUIR UNA FAMÍLIA (Artícle 32)

L'home i la dona tenen dret a contraure matrimoni, o sigui, a casar-se, i amb tota plena igualtat del matrimoni. La llei pot regualr la manera del matrimoni, l'edat i la capacitat per contraure'l, els drets i deures dels cònjugues, les causes de separació i disolució i els seus efectes

DRET A L'HONOR I A LA ÍNTIMITAT PERSONAL I FAMILIAR (Artícle 18)

Es garanteix l'honor, a la intimitat personal de cadascú i familiar i a la seva personalitat o imatge.

El domicili és inviolable. Cap entrada o registre podrà fer-se sense el consentiment del propietari o titular o resolució judicial, tret d'un cas d'un delicte greu.

Es garantitza el secret de les comunicacions i en especial els de les postals, telegràfiques i telefonía, tret per resolució judicial (investigació).

La llei limitarà l'ús de la informàtica per garantitzar l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i la plena execució dels seus drets.

DRET DE LLIURE ELECCIÓ DE RESIDÈNCIA I CIRCULACIÓ

(Artícle 19)

Els españols tenen dret a escollir lliurement la seva residència i circular pel territori nacional. A si mateix tenen dret a entrar i sortir lliurement d'España en els tèrmits que la llei estableixi. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics, o sigui, que la política i les idees que puguin tenir no limitarà en absolut.

DRET A LA LLIBERTAT IDEOLÒGICA, RELIGIOSA I DE CULTE DELS INDIVIDUS I LES COMUNITATS. (Artícle 16)

Es garantitza la llibertat ideològica i religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació en les seves manifestacions que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei. O sigui, que qualsevol manifestació que pugui alterar l'ordre públic i provoquin delictes, destrosses entre d'altres es pasarà a ser jutjat.

DRET A L'OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA (Artícle 30)

La llei fixarà les obligacions militars dels españols i regularà, amb les debudes garantíes, la objecció de consciència, així com les altres causes d'exenció del servei militar, podent imposar, en el seu cas, la prestació social substitutòria.

DRET A LA LLIBERTAT DE PENSAMENT I EXPRESSIÓ (Artícle 20)

Es reconeix i es protegeix el dret d'expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre medi de reproducció. O sigui total llibertat d'expressar per qualsevol medi, ja sigui per escrit, oral o pels medis de difusió.

DRET A INFORMAR I A SER INFORMAT (Artícle 20d)

Es reconeix pel dret de comunicar o rebre lliurement informació per qualsevol medi de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats.

DRET D'ACCÉS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DELS DIFERENTS GRUPS POLÍTICS I SOCIALS (Artícle 20)

La llei controlarà la organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social depenents de l'Estat o de qualsevol entre públic i garantitzarà l'accés a dits medis dels grups socials i polítics reconeguts i importants, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'España.

DRET D'ASSOCIACIÓ (Artícle 22)

Es reconeix el dret d'associació. Les associacions que persegueixin amb finalitats o utilitzin mitjans com delictes són il.legals.

Les associacions tant sols podràn ser dissoltes o sospesses en les seves activitats en virtud de resolució judicial motivada.

Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

DRET A PARTICIPAR EN ELS ASSUMPTES PÚBLICS (Artícle 23)

Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics, directament o per medi de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal. Així mateix, tenen dret a accedir en condicions d'igualtat en les funcions o serveis dels càrrecs públics, amb el requisits que assenyalin les lleis.

DRET DE SUFRAGI (Artícle 23)

Els ciutadans tenen dret a participar en els assumptes públics directament o mitjançant representants en eleccions periòdiques mitjançant el sufragi universal. O sigui que es votarà els representants per participar en assumptes personals mitjançant el sufragi universal o directament.

DRET D'ACCÉS ALS CÀRRECS PÚBLICS (Artícle 23)

Tota persona té dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que senyali la llei. O sigui que tota persona pot tenir accés a les funcions i càrrecs públics amb tota igualtat sempre amb un requisits mínims que senyali la llei.

DRET D'INICIATIVA LEGISLATIVA (Artícle 87)

La iniciativa legislativa correspon al Govern, al Congrès i al Senat, sempre d'acord amb el que diu la constitució i els Reglaments de les Càmeres.

DRET A LA CREACIÓ DE PARTITS POLÍTICS (Artícle 6)

Els partits polítics expressen a les varies societats polítiques que concurreixen a la formació i manifestació de la voluntat popular i són l'instrument fonamental per la participació a la política. Es poden crear i executar a la seva activitat de les lleis dintre els respecte de la Constitució i a la llei. La seva forma o estructuració interna i funcionament tindràn que ser democràtics.

DRET DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ (Artícle 21)

Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense cap tipus d'armes. l'exercici d'aquest dret no necessitarà autorització prèvia. En reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions es donarà comunicació prèvia a l'autoritat, que sols podrà prohibir-les quan existeixin raons per l'alteració públic, amb perill per persones o bens.

DRET DE SINDICACIÓ I VAGA (artícle 28)

Tots tenen dret a sindicar-se lliurement. La llei podrà limitar o fer exepcions en l'exercici d'aquest dret a les Forces o Instituts armats o als altres Cossos sotmessos a disciplina militar i gestionarà les pecularitats del seu exercici per als funcionaris públics. La llibertat sindical comprèn el dret de difondre sindicats i afiliar-se al de la seva elecció, així com el dret

dels sindicats a formar confederacions i difondre organitzacions sindicals internacionals a afiliar-se a elles.

DRET DE PETICIÓ (Artícle 29)

Tots els espanyols tenen el dret de petició individual i col.lectiva, per escrit, en la forma i amb efectes o resultats que determini la llei.

DRET DE FUNDACIÓ (Artícle 34)

Es reconeix el dret a la fundació per a finalitats d'interès general, amb millores per les lleis.

Les fundacions que persegueixin finalitats o utilitzin mitjans com el delicte són il.legals.

Les fundacions tant sols podràn ser sospesses en les seves activitats en virtut de resolució judicial motivada.

DRET AL TREBALL (Artícle 35)

Tots els espanyols tene el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió i ofici a la promoció a través del treball i a una remuneració o bens suficients per satisfer les necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas pugui fer-se discriminació per raó de sexe o qualsevol altre.

DRET A L'ENSENYAMENT (Artícle 27)

Tots tenen dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament.

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA FAMÍLIA (Artícle 39)

Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i de tota la família.

Els poders públics també asseguren així mateix, la protecció integral dels fills.

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA TERCERA EDAT (Artícle 50)

Els poders públics garanteixen mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans de la tercera edat.

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT (Artícle 43)

Es reconeix el dret a la protecció de la salut. Competeix als poders públics a assegurar la salut pública a travès de mides preventives i de les prestacions i serveis necessàris.

DRET A L'HABITATGE DIGNE (Artícle 47)

Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'una vida vivenda digne i adequada. Els poders públics promouràn les condicions necessàries i a partir de les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sól d'acord amb l'interès general per impedir la preparació del terra per l'habitatge.

DRET A LA PROTECCIÓ DE MINUSVÀLIDS (Artícle 49)

Els poders públics realitzaràn una política de previsió, tractament, rehabilització i integració dels disminuits físics, sensorials i psíquics, als que prestaràn l'atenció especialitzada que requereixin i els ampararàn especialment perquè gaudeixi dels drets.

DRET A LA PROMOCIÓ I ACCÉS A LA CULTURA (Artícle 44

Els poders públics promouràn l'accés a la cultura i els que ja tenen accés aquest dret.

DRET A LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE LA JOVENTUT (Artícle 48)

Els poders públics promouràn les condicions per la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

DRET A LA PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE VIDA (Artícle 53)

Tots els espanyols tene dret a una qualitat de vida i una protecció sobre aquest dignes, qualsevol ciutadà rebrà les llibertats i drets reconeguts per l'artícle 14.

BIBLIOGRAFIA

CR7: PRINCIPIS DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA

TREBALL DELS DRETS I LLIBERTATS

Pàgina. 3/11

TRET DEL LLIBRE DE LA CONSTITUCIÓ

TREBALL REALITZAT PER SERGI NAVAS

TREBALL QUE AJUDA A CONÈIXER ELS SEUS DRETS I ELS DELS ALTRES QUE AIXÒ POT SER MOLT ÚTIL AL PAS DEL TEMPS.

MOLT INTERESSANT!
Descargar
Enviado por:Sergio
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar