Sociología y Trabajo Social


Adolescència


ÍNDEX

 • Introducció

Pg. 2- 3

 • Estudi Empíric

Pg. 4

 • Resultats de les Enquestes

- IES Enric Borràs

(1r de batxillerat masculí)

Pg. 5- 9

- IES Enric Borràs

(2n de batxillerat masculí)

Pg. 10- 14

- IES Enric Borràs

(1r de batxillerat femení)

Pg. 15- 19

- IES Enric Borràs

2n de batxillerat femení)

Pg. 20- 24

- Centre Comercial Català

(1r batxillerat masculí)

Pg. 25- 29

- Centre Comercial Català

(2n batxillerat masculí)

Pg. 30- 34

- Centre Comercial Català

(1r batxillerat femení)

Pg. 35- 39

- Centre Comercial Català

(2n batxillerat femení)

Pg. 40- 44

 • Conclusions a Partir dels Resultats

Pg 45- 46

 • Bibliografia

Pg. 47

 • Annexes 1

Pg. 48- 49

 • Annexes 2

Pg. 50(fins

el final)

INTRODUCCIÓ

L'adolescència és l'època de la vida que marca la transició entre la infància i l'edat adulta, o dit d'una altra manera, és un període intermedi durant el qual les noies o els nois ja no són nens però tampoc són adults. El final de l'adolescència arriba un cop s'ha acabat aquest procés d'emancipació de l'estadi de la infància a l'edat adulta.

La paraula adolescència prové del llatí adolescere, que literalment vol dir “créixer i créixer fins la maduresa”, és a dir, fer-se adult. Cal dir que quan es parla de maduresa, no només fem referència a l'aspecte físic de la persona, sinó que també hem de tenir en compte aquest procés en els àmbits emocional, social i vocacional.

Cada adolescent viu aquesta etapa de manera diferent segons els diversos factors que el condicionen com per exemple el gènere, la classe social, o la cultura. No obstant això, la majoria d'individus d'edat compresa entre els 11 i els 20 anys tenen una sèrie de característiques comunes, algunes de les quals hem pogut observar i exposarem en aquesta pràctica.

En moltes ocasions, el concepte d'adolescència es confon amb el de pubertat. Pubertat prové de pubertas que significa “edat viril”, i és la primera fase de l'adolescència, en la qual hi ha una maduració dels òrgans sexuals i comencen a expressar-se els caràcters sexuals secundaris. Aquest no és el cas de les persones que han realitzat les enquestes que analitzarem, ja que són individus d'edats compreses entre els 15 i els 20 anys, i per tant, ja han superat aquesta primera adolescència, i es troben a l'anomenada adolescència tardana.

Tenim una certa tendència a definir els adolescents en termes estereotipats: “són rebels, impulsius, creatius, insolents, egoistes, solitaris, egocèntrics, insegurs, desorientats...”. El que cal fer és qüestionar-se el per què d'aquestes conductes. Pensem que moltes de les respostes es troben en els accelerats canvis tecnològics i socials que produeixen en els adolescents un estat d'inseguretat, incertesa, tensió, ansietat, etc. que fan que la recerca de la pròpia identitat sigui una tasca realment difícil.

Segons Kimmel i Weiner (1987, p.451), aquesta lluita per a aconseguir construir un conjunt coherent i estable d'aspiracions i percepcions sobre sí mateix requereix que l'individu desenvolupi:

 • Conjunt de valors i creences (aspecte ideològic).

 • Conjunt de metes educacionals i ocupacionals (aspecte ocupacional).

 • Orientació sexual que determina els models de relació entre dones i homes (aspecte interpersonal).

 • Les esferes biològiques, psicològiques i socials es condicionen entre sí, i actuen d'un mode peculiar en cada individu, és a dir, que els aspectes que hem esmentat anteriorment, s'interrelacionen i es manifesten en cada individu de manera diferent.

  Ara que ja hem parlat d'una manera bastant global de l'adolescència, ens centrarem més concretament en el desenvolupament físic i sexual de l'individu, ja que aquest és l'aspecte que estem treballant en aquesta pràctica. Intentarem, a partir de les nostres nocions bàsiques i de les dades empíriques que ens proporcionin les enquestes, treure les nostres pròpies conclusions i comprovar o no si es corresponen amb la teoria de classe.

  Així doncs, pel que fa a l'aspecte físic, cal dir que durant l'adolescència s'experimenten una sèrie de canvis hormonals que van molt relacionats amb el desenvolupament de la sexualitat. Aquests canvis són, bàsicament, brots d'estatura i ponderals, creixement dels genitals externs i interns, aparició dels caràcters sexuals secundaris, menstruació en la dona i capacitat d'ejacular en l'home, etc.

  Durant aquesta etapa, les persones comencen a sentir una força de desig i atracció sexual que els empeny a autoexplorar-se. D'aquesta manera descobreixen la masturbació, que en el cas dels nois és molt freqüent a causa del fet que la seva sexualitat esta fortament localitzada en els seus òrgans genitals, els quals es troben anatòmicament exposats i a l'abast de l'exploració primerenca. En canvi, en el cas de les noies, hi ha menys tendència a l'exploració del propi cos, per dos factors fonamentals: en primer lloc, la sexualitat femenina està menys localitzada en els seus genitals, que estan menys exposats, i en segon lloc, l'educació que reben motiva molt menys a l'autoexploració.

  Després d'haver exposat aquestes nocions bàsiques sobre els diversos canvis en l'adolescència, presentarem l'estudi empíric que hem realitzat a partir de l'anàlisi d'unes enquestes sobre els canvis físics i la sexualitat a l'adolescència.

  ESTUDI EMPÍRIC

  Hem realitzat aquest estudi basant-nos en les mostres obtingudes dels alumnes de primer i segon de Batxillerat dels següents centres:

  • IES Enric Borràs, que es troba al Passatge dels Encants S/N (Badalona).

  • Centre Comercial Català, situat al carrer Via Barcino núm. 32 (Barcelona).

  Hem obtingut les dades mitjançant un mètode quantitatiu, ja que l'eina utilitzada han estat unes enquestes que tenien tres tipus de preguntes:

  • De resposta oberta, on els alumnes podien explicar lliurament el que pensaven.

  • De resposta tancada, on els alumnes tant sols podien contestar sí, no, ns/nc.

  • De resposta tipus test, on podien triar entre unes quantes opcions.

  A l'hora de realitzar les enquestes no vam tenir cap dificultat per presentar-nos a l´aula, i explicar el tema i els objectius de l´estudi que volíem realitzar. A més, vam tenir el recolzament dels professors, que no només van estar amb nosaltres mentre realitzàvem la nostra tasca, sinó que també ens van oferir tot el temps que vam necessitar per explicar el per què de les enquestes i per respondre els dubtes que anaven sorgint.

  Pel que fa als resultats, cal dir que han estat una mica desequilibrats, ja que hi ha més individus de sexe femení (61 noies) que masculí (40 nois).

  A continuació presentarem els resultats de les preguntes de les enquestes mitjançant un quadre estadístic.

  En els quadres hi trobarem totes les preguntes del qüestionari, excepte les qüestions 1,2 i 28, que són preguntes obertes i per tant, no es poden classificar numèricament. Hem catalogat els quadres segons el sexe dels individus i la classe a la que pertanyen, i també hem afegit l'interval d'edat de cada aula.

  A l'apartat de resultats i conclusions analitzarem els resultats de les enquestes i intentarem relacionar-los amb el que hem après a classe i el que hem extret de la bibliografia consultada.

  RESULTATS DE LES ENQUESTES

  IES ENRIC BORRÀS

  SEXE: Masculí

  EDAT/S: 16-18 anys

  3. En quin sentit t'han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  6

  Desordres alimentaris

  3

  Depressió

  4

  Obsessions i manies

  4

  Preferir estar sol/a

  4

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  11

  Altres (especificar)

  7

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  1

  Ulls

  8

  Cul

  3

  Òrgans sexuals

  8

  Cara

  2

  Cames

  1

  Cabell

  1

  Altres (especificar)

  10

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics?

 • Núm. respostes

  15

  No

  7

  NS/NR

  1

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  2

  No

  21

  NS/NR

  3

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  2

  No

  20

  NS/NR

  4

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  13

  No

  11

  NS/NR

  1

 • Algú t´havia informat que això passaria? Qui?

 • Núm. respostes

  21

  No

  4

  Pares/mares

  6

  Germans/es

  5

  Amics/es

  15

  A l´escola

  10

  Llibres

  3

  Revistes

  10

  Altres (especificar)

  5

  NS/NR

  2

 • Els canvis físics que tu has experimentat, t´han afectat en la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  15

  Pensar

  19

  Vestir

  10

  Relació amb les pares/mares

  12

  Relació amb persones del sexe contrari

  2

  Relació amb persones del mateix sexe

  5

  Altres (especificar)

  1

 • El teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  2

  Normal

  22

  Tardà

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  6

  Germans/es

  5

  Escola

  14

  Altres (especificar)

  3

  NS/NR

  2

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  11

  Sexuals

  9

  Familiars

  9

  Escolars

  9

  Laborals

  2

  Altres (especificar)

  3

  NS/NR

  3

 • Creus què aquests canvis afecten especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  13

  No

  8

  NS/NR

  3

 • Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  22

  No

  2

  Comprant revistes

  2

  Veient vídeos

  6

  Parlant amb altres persones

  14

  Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  11

  NS/NR

  4

 • A partir de aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El mateix sexe

  23

  El sexe contrari

  0

  Ambdós sexes

  1

  Cap

  0

  NS/NR

  1

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/gues

  19

  Coneguts/des

  12

  Actors/Actrius

  12

  Presentadors/es de la TV

  10

  Esportistes

  6

  Altres (especificar)

  6

  NS/NR

  2

 • Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  23

  No

  1

  NS/NR

  1

  Pares/mares

  9

  Germans/es

  2

  Amics/gues

  9

  Escola

  17

  Llibres

  5

  Revistes

  7

  Altres (especificar)

  3

  NS/NR

  1

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  21

  No

  3

 • Creus que et masturbes amb una freqüència :

 • Núm. respostes

  Alta

  4

  Mitjana

  13

  Baixa

  7

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  11

  No

  12

  NS/NR

  1

 • Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  20

  No

  3

  NS/NR

  1

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  9

  No

  13

  NS/NR

  2

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  8

  Jocs: petons, carícies

  10

  Masturbacions

  8

  Altres (especificar)

  4

  NS/NR

  8

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  8

  No

  15

  NS/NR

  1

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  5

  Dos o tres cops de setmana

  1

  Cada setmana

  2

  Altres (especificar)

  3

  NS/NR

  13

 • Creus què t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  20

  No

  4

 • Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

 • Núm. respostes

  23

  No

  1

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  0

  Ulls

  13

  Cul

  9

  Òrgans sexuals

  2

  Cara

  7

  Cames

  1

  Cabell

  1

  Altres (especificar)

  3

  NS/NR

  3

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  19

  5-10 cops

  1

  10-15 cops

  1

  +15 cops

  1

  NS/NR

  3

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  16

  No

  4

  NS/NR

  4

  IES ENRIC BORRÀS

  SEXE: Masculí

  EDAT/S: 17-20 anys

  3. En quin sentit t´han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  1

  Desordres alimentaris

  0

  Depressió

  0

  Obsessions i manies

  0

  Preferir estar sol/a

  1

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  1

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  2

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  0

  Ulls

  1

  Cul

  1

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  0

  Cames

  0

  Cabell

  1

  Altres (especificar)

  0

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics?

 • Núm. respostes

  0

  No

  3

  NS/NR

  1

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  0

  No

  3

  NS/NR

  0

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  0

  No

  3

  NS/NR

  0

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  2

  No

  1

  NS/NR

  1

 • Algú t´havia informat que això passaria?

 • Núm. respostes

  3

  No

  0

  NS/NR

  1

  Pares/mares

  1

  Germans/es

  2

  Amics/es

  3

  Professors/es

  0

  Llibres/revistes

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  1

  Pensar

  3

  Vestir

  1

  Relació amb les pares/mares

  1

  Relació amb persones del sexe contrari

  1

  Relació amb persones del mateix sexe

  1

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • El teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  0

  Normal

  3

  Tardà

  0

  NS/NR

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  1

  Germans/es

  0

  Escola

  2

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Creus que si madures aviat això, afecta en les teves relacions de:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  1

  Sexuals

  0

  Familiars

  0

  Escolars

  0

  Laborals

  0

  Altres (especificar)

  2

 • Creus què aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  3

  No

  0

 • Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  2

  No

  1

  Comprant revistes

  0

  Veient vídeos

  1

  Parlant amb altres persones

  1

  Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  1

  NS/NR

  1

 • A partir d´aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El sexe contrari

  2

  El mateix sexe

  0

  Ambdós sexes

  1

  Cap

  0

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/es

  1

  Coneguts/es

  0

  Actors/Actrius

  2

  Presentadors/es de la TV

  2

  Esportistes

  2

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Has rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  3

  No

  0

  NS/NR

  1

  Pares/mares

  2

  Germans/es

  1

  Amics/gues

  1

  Escola

  3

  Llibres

  0

  Revistes

  1

  Altres (especificar)

  0

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  3

  No

  0

 • Creus què et masturbes amb una freqüència:

 • Núm. respostes

  Alta

  0

  Mitjana

  2

  Baixa

  1

  NS/NR

  0

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  0

  No

  3

 • Després de masturbar- te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  0

  No

  2

  NS/NR

  1

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  1

  No

  2

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  0

  Jocs: petons, carícies

  1

  Masturbacions

  2

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  1

  No

  2

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  1

  Dos o tres cops per setmana

  0

  Cada setmana

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Creus que t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  1

  No

  2

  29. Creus que estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

  Núm. respostes

  3

  No

  0

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  0

  Ulls

  0

  Cul

  0

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  2

  Cames

  0

  Cabell

  1

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  3

  5-10 cops

  0

  10-15 cops

  0

  +15 cops

  0

  NS/NR

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  Si

  3

  No

  0

  NS/NR

  0

  IES ENRIC BORRÀS

  SEXE: Femení

  EDAT/S: 15-17 anys

  3. En quin sentit t´han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  2

  Desordres alimentaris

  4

  Depressió

  1

  Obsessions i manies

  9

  Preferir estar sol/a

  7

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  10

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  3

  Ulls

  9

  Cul

  4

  Òrgans sexuals

  1

  Cara

  2

  Cames

  9

  Cabell

  0

  Altres (especificar)

  0

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics?

 • Núm. respostes

  12

  No

  4

  NS/NR

  3

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  6

  No

  11

  NS/NR

  10

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  3

  No

  14

  NS/NR

  3

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  16

  No

  1

  NS/NR

  3

 • Algú t´havia informat que això passaria?

 • Núm. respostes

  16

  No

  0

  NS/NR

  1

  Pares/mares

  13

  Germans/es

  12

  Amics/es

  2

  Professors/es

  5

  Llibres/revistes

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  7

  Pensar

  14

  Vestir

  10

  Relació amb les pares/mares

  13

  Relació amb persones del sexe contrari

  2

  Relació amb persones del mateix sexe

  2

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • El teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  2

  Normal

  12

  Tardà

  3

  NS/NR

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  7

  Germans/es

  2

  Escola

  9

  Altres (especificar)

  3

  NS/NR

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  9

  Sexuals

  4

  Familiars

  1

  Escolars

  13

  Laborals

  1

  Altres (especificar)

  2

 • Creus que aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  11

  No

  4

  NS/NR

  2

 • Des de què s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  0

  No

  1

  12

  Comprant revistes

  6

  Veient vídeos

  0

  Parlant amb altres persones

  0

  Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  0

  NS/NR

  3

 • A partir de aquests canvis físics, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El sexe contrari

  17

  El mateix sexe

  0

  Ambdós sexes

  0

  Cap

  0

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/es

  17

  Coneguts/es

  12

  Actors/Actrius

  5

  Presentadors/es de la TV

  3

  Esportistes

  4

  Altres (especificar)

  3

  NS/NR

  0

 • Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  17

  No

  0

  NS/NR

  3

  Pares/mares

  9

  Germans/es

  4

  Amics/gues

  9

  Escola

  13

  Llibres

  3

  Revistes

  7

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  5

  No

  12

  NS/NR

  3

 • Creus que et masturbes amb una freqüència:

 • Núm. respostes

  Alta

  0

  Mitjana

  4

  Baixa

  4

  NS/NR

  9

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  4

  No

  8

  NS/NR

  7

 • Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  2

  No

  5

  NS/NR

  10

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  Si

  8

  No

  9

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  6

  Jocs: petons, carícies

  9

  Masturbacions

  3

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  5

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  8

  No

  8

  NS/NR

  3

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  5

  Dos o tres cops per setmana

  1

  Cada setmana

  1

  Altres (especificar)

  4

  NS/NR

  6

 • Creus que t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  14

  No

  2

  NS/NR

  3

  29. Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

  Núm. respostes

  Si

  13

  No

  4

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  8

  Ulls

  10

  Cul

  12

  Òrgans sexuals

  3

  Cara

  7

  Cames

  2

  Cabell

  7

  Altres (especificar)

  2

  NS/NR

  1

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  9

  5-10 cops

  0

  10-15 cops

  0

  +15 cops

  1

  NS/NR

  7

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  Si

  14

  No

  1

  NS/NR

  5

  IES ENRIC BORRÀS

  SEXE: Femení

  EDAT/S: 16-18 anys

  3. En quin sentit t´han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  7

  Desordres alimentaris

  1

  Depressió

  0

  Obsessions i manies

  4

  Preferir estar sol/a

  1

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  8

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  1

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  5

  Ulls

  7

  Cul

  4

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  1

  Cames

  8

  Cabell

  3

  Altres (especificar)

  0

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics?

 • Núm. respostes

  11

  No

  5

  NS/NR

  3

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  4

  No

  12

  NS/NR

  10

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  2

  No

  13

  NS/NR

  2

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  16

  No

  0

  NS/NR

  5

 • Algú t´havia informat que això passaria?

 • Núm. respostes

  15

  No

  0

  NS/NR

  13

  Pares/mares

  4

  Germans/es

  8

  Amics/es

  6

  Professors/es

  5

  Llibres/revistes

  7

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  4

  Pensar

  9

  Vestir

  9

  Relació amb les pares/mares

  7

  Relació amb persones del sexe contrari

  1

  Relació amb persones del mateix sexe

  2

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  1

 • El teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  6

  Normal

  10

  Tardà

  0

  NS/NR

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  6

  Germans/es

  4

  Escola

  14

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  8

  Sexuals

  4

  Familiars

  5

  Escolars

  12

  Laborals

  8

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  2

 • Creus què aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  13

  No

  3

 • Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  8

  No

  8

  Comprant revistes

  1

  Veient vídeos

  0

  Parlant amb altres persones

  5

  Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  5

  NS/NR

  0

 • A partir de aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El sexe contrari

  24

  El mateix sexe

  1

  Ambdós sexes

  0

  Cap

  1

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/es

  10

  Coneguts/es

  10

  Actors/Actrius

  4

  Presentadors/es de la TV

  3

  Esportistes

  3

  Altres (especificar)

  2

  NS/NR

  1

 • Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  16

  No

  0

  NS/NR

  3

  Pares/mares

  4

  Germans/es

  2

  Amics/gues

  8

  Escola

  10

  Llibres

  6

  Revistes

  3

  Altres (especificar)

  2

  NS/NR

  0

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  2

  No

  14

  NS/NR

  3

 • Creus que et masturbes amb una freqüència:

 • Núm. respostes

  Alta

  0

  Mitjana

  1

  Baixa

  4

  NS/NR

  2

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  5

  No

  11

  NS/NR

  7

 • Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  2

  No

  5

  NS/NR

  8

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  12

  No

  4

  NS/NR

  3

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  10

  Jocs: petons, carícies

  11

  Masturbacions

  5

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  4

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  11

  No

  5

  NS/NR

  3

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  11

  Dos o tres cops per setmana

  2

  Cada setmana

  0

  Altres (especificar

  0

  NS/NR

  5

 • Creus que t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  16

  No

  0

  NS/NR

  3

  29. Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

  Núm. respostes

  14

  No

  2

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  7

  Ulls

  10

  Cul

  3

  Òrgans sexuals

  2

  Cara

  7

  Cames

  0

  Cabell

  8

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  16

  5-10 cops

  0

  10-15 cops

  0

  +15 cops

  0

  NS/NR

  0

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  14

  No

  2

  NS/NR

  3

  CENTRE COMERCIAL CATALÀ

  SEXE: Masculí

  EDAT/S: 15-17 anys

  3. En quin sentit t´han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  4

  Desordres alimentaris

  1

  Depressió

  1

  Obsessions i manies

  1

  Preferir estar sol/a

  2

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  2

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  1

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  0

  Ulls

  5

  Cul

  0

  Òrgans sexuals

  1

  Cara

  2

  Cames

  3

  Cabell

  0

  Altres (especificar)

  1

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics?

 • Núm. respostes

  4

  No

  3

  NS/NR

  1

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  1

  No

  4

  NS/NR

  2

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  Si

  1

  No

  4

  NS/NR

  2

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  1

  No

  4

  NS/NR

  2

 • Algú t´havia informat que això passaria?

 • Núm. respostes

  4

  No

  1

  NS/NR

  2

  Pares/mares

  1

  Germans/es

  1

  Amics/es

  3

  Escola

  2

  Llibres

  3

  Revistes

  4

  Altres (especificar)

  2

  NS/NR

  3

 • Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  3

  Pensar

  3

  Vestir

  3

  Relació amb les pares/mares

  2

  Relació amb persones del sexe contrari

  2

  Relació amb persones del mateix sexe

  2

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  3

 • El teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  0

  Normal

  5

  Tardà

  0

  NS/NR

  2

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  0

  Germans/es

  0

  Escola

  4

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  3

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  0

  Sexuals

  5

  Familiars

  0

  Escolars

  5

  Laborals

  1

  Altres (especificar)

  0

 • Creus què aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  Si

  3

  No

  4

 • Des de que s´han produït aquests canvis, creus que has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  Si

  6

  No

  1

  Comprant revistes

  0

  Veient vídeos

  1

  Parlant amb altres persones

  3

  Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  4

 • A partir d´ aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El sexe contrari

  6

  El mateix sexe

  1

  Ambdós sexes

  0

  Cap

  0

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/es

  5

  Coneguts/es

  3

  Actors/Actrius

  1

  Presentadors/es de la TV

  0

  Esportistes

  1

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  1

 • Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  6

  No

  1

  NS/NR

  1

  Pares/mares

  0

  Germans/es

  0

  Amics/gues

  2

  Escola

  5

  Llibres

  3

  Revistes

  2

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  4

  No

  1

  NS/NR

  2

 • Creus que et masturbes amb una freqüència:

 • Núm. respostes

  Alta

  1

  Mitjana

  2

  Baixa

  2

  NS/NR

  2

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  1

  No

  4

  NS/NR

  2

 • Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  3

  No

  2

  NS/NR

  2

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  2

  No

  4

  NS/NR

  1

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  1

  Jocs: petons, carícies

  1

  Masturbacions

  2

  Altres (especificar)

  0

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  0

  No

  7

  NS/NR

  1

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  0

  Dos o tres cops per setmana

  0

  Cada setmana

  0

  Altres (especificar)

  1

 • Creus que t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  5

  No

  2

  NS/NR

  1

 • Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

 • Núm. respostes

  5

  No

  2

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  1

  Ulls

  4

  Cul

  1

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  2

  Cames

  1

  Cabell

  1

  Altres (especificar)

  2

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  4

  5-10 cops

  1

  10-15 cops

  0

  +15 cops

  0

  NS/NR

  1

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  Si

  5

  No

  0

  NS/NR

  1

  CENTRE COMERCIAL CATALÀ

  SEXE: Masculí

  EDAT/S: 17 anys

  3. En quin sentit t´han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  1

  Desordres alimentaris

  0

  Depressió

  0

  Obsessions i manies

  2

  Preferir estar sol/a

  0

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  1

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  2

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  0

  Ulls

  3

  Cul

  1

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  2

  Cames

  0

  Cabell

  0

  Altres (especificar)

  0

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics?

 • Núm. respostes

  2

  No

  2

  NS/NR

  1

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  1

  No

  3

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  0

  No

  4

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  Si

  3

  No

  0

  NS/NR

  1

 • Algú t´havia informat que això passaria?

 • Núm. respostes

  2

  No

  2

  Pares/mares

  1

  Germans/es

  0

  Amics/es

  3

  Professors/es

  1

  Llibres/revistes

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  1

  Pensar

  2

  Vestir

  1

  Relació amb les pares/mares

  1

  Relació amb persones del sexe contrari

  0

  Relació amb persones del mateix sexe

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  2

 • El teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  0

  Normal

  4

  Tardà

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  1

  Germans/es

  0

  Escola

  4

  Altres (especificar)

  2

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  2

  Sexuals

  0

  Familiars

  0

  Escolars

  3

  Laborals

  0

  Altres (especificar)

  0

 • Creus què aquests canvis afecten especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  4

  No

  0

 • Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  4

  No

  0

  Comprant revistes

  0

  Veient vídeos

  2

  Parlant amb altres persones

  2

  Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  0

 • A partir de aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El sexe contrari

  4

  El mateix sexe

  0

  Ambdós sexes

  0

  Cap

  0

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/es

  3

  Coneguts/es

  3

  Actors/Actrius

  0

  Presentadors/es de la TV

  0

  Esportistes

  0

  Altres (especificar)

  2

 • Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  2

  No

  0

  NS/NR

  1

  Pares/mares

  1

  Germans/es

  0

  Amics/gues

  1

  Escola

  4

  Llibres

  0

  Revistes

  1

  Altres (especificar)

  0

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  4

  No

  0

  NS/NR

  1

 • Creus que et masturbes amb una freqüència:

 • Núm. respostes

  Alta

  0

  Mitjana

  0

  Baixa

  3

  NS/NR

  1

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  2

  No

  2

 • Després de masturbar- te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  4

  No

  2

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  2

  No

  2

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  2

  Jocs: petons, carícies

  4

  Masturbacions

  3

  Altres (especificar)

  2

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  0

  No

  4

  NS/NR

  1

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  0

  Dos o tres cops per setmana

  0

  Cada setmana

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  4

 • Creus que t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  4

  No

  0

  NS/NR

  1

 • Creus que estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

 • Núm. respostes

  3

  No

  1

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  0

  Ulls

  2

  Cul

  1

  Òrgans sexuals

  1

  Cara

  1

  Cames

  3

  Cabell

  0

  Altres (especificar)

  0

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  4

  5-10 cops

  0

  10-15 cops

  0

  +15 cops

  0

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  Si

  4

  No

  0

  NS/NR

  2

  CENTRE COMERCIAL CATALÀ

  SEXE: Femení

  EDAT/S: 16-17 anys

  3. En quin sentit t´han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  0

  Desordres alimentaris

  0

  Depressió

  1

  Obsessions i manies

  2

  Preferir estar sol/a

  0

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  1

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  1

  Ulls

  2

  Cul

  0

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  0

  Cames

  0

  Cabell

  1

  Altres (especificar)

  0

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis físics?

 • Núm. respostes

  3

  No

  1

  NS/NR

  3

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  3

  No

  0

  NS/NR

  5

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  1

  No

  2

  NS/NR

  2

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  3

  No

  0

  NS/NR

  3

 • Algú t´havia informat que això passaria?

 • Núm. respostes

  3

  No

  0

  NS/NR

  1

  Pares/mares

  3

  Germans/es

  2

  Amics/es

  2

  Professors/es

  2

  Llibres/revistes

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat en la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  1

  Pensar

  2

  Vestir

  2

  Relació amb les pares/mares

  1

  Relació amb persones del sexe contrari

  1

  Relació amb persones del mateix sexe

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • El teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  1

  Normal

  2

  Tardà

  0

  NS/NR

  1

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  1

  Germans/es

  0

  Escola

  1

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  1

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  0

  Sexuals

  0

  Familiars

  1

  Escolars

  3

  Laborals

  0

  Altres (especificar)

  0

 • Creus què aquests canvis físics afecten especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  3

  No

  1

 • Des de que s´han produït aquests canvis, creus que has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  2

  No

  2

  Comprant revistes

  0

  Veient vídeos

  0

  Parlant amb altres persones

  2

  Tenint més curiositat per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  1

  NS/NR

  2

 • A partir de aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El sexe contrari

  2

  El mateix sexe

  1

  Ambdós sexes

  0

  Cap

  1

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/es

  3

  Coneguts/es

  3

  Actors/Actrius

  0

  Presentadors/es de la TV

  0

  Esportistes

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  4

  No

  0

  NS/NR

  2

  Pares/mares

  3

  Germans/es

  2

  Amics/gues

  2

  Escola

  4

  Llibres

  1

  Revistes

  1

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  0

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  0

  No

  4

  NS/NR

  3

 • Creus què et masturbes amb una freqüència:

 • Núm. respostes

  Alta

  0

  Mitjana

  0

  Baixa

  0

  NS/NR

  4

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  1

  No

  3

  NS/NR

  7

 • Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  0

  No

  0

  NS/NR

  8

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  1

  No

  3

  NS/NR

  2

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  0

  Jocs: petons, carícies

  3

  Masturbacions

  1

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  1

  No

  3

  NS/NR

  3

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  1

  Dos o tres cops per setmana

  1

  Cada setmana

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  3

 • Creus que t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  4

  No

  0

  NS/NR

  3

 • Creus que estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

 • Núm. respostes

  1

  No

  3

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  3

  Ulls

  2

  Cul

  3

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  1

  Cames

  1

  Cabell

  1

  Altres (especificar)

  2

  NS/NR

  2

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  1

  5-10 cops

  0

  10-15 cops

  0

  +15 cops

  0

  NS/NR

  3

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  Si

  3

  No

  1

  NS/NR

  3

  CENTRE COMERCIAL CATALÀ

  SEXE: Femení

  EDAT/S: 17-19 anys

  3. En quin sentit t´han afectat més?

  Núm. respostes

  Estat d'ànim

  4

  Desordres alimentaris

  0

  Depressió

  1

  Obsessions i manies

  6

  Preferir estar sol/a

  1

  Més preocupació per el que la gent pensa de tu

  5

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  2

 • Quina part del teu cos t'agrada més? Contesta sincerament.

 • Núm. respostes

  Pits

  5

  Ulls

  9

  Cul

  2

  Òrgans sexuals

  0

  Cara

  1

  Cames

  5

  Cabell

  0

  Altres (especificar)

  0

 • Et vas sentir més madur/a quan es van produir aquests canvis?

 • Núm. respostes

  5

  No

  8

  NS/NR

  3

 • Et vas sentir incòmode?

 • Núm. respostes

  6

  No

  7

  NS/NR

  10

 • Et va produir por?

 • Núm. respostes

  1

  No

  12

  NS/NR

  2

 • Quan vas tenir la primera menstruació o ejaculació, li ho vas dir a algú?

 • Núm. respostes

  Si

  12

  No

  0

  NS/NR

  2

 • Algú t´havia informat que això passaria?

 • Núm. respostes

  11

  No

  1

  Pares/mares

  10

  Germans/es

  3

  Amics/es

  7

  Professors/es

  8

  Llibres

  3

  Revistes

  2

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  1

 • Els canvis físics que vas experimentar t´han afectat a la forma de:

 • Núm. respostes

  Actuar

  5

  Pensar

  7

  Vestir

  9

  Relació amb les pares/mares

  5

  Relació amb persones del sexe contrari

  1

  Relació amb persones del mateix sexe

  0

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  2

 • En el teu cas va ser d´un canvi físic:

 • Núm. respostes

  Prematur

  4

  Normal

  9

  Tardà

  0

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta a les teves relacions amb:

 • Núm. respostes

  Pares/mares

  7

  Germans/es

  0

  Escola

  9

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  2

 • Creus que si madures molt aviat, això afecta en les teves relacions:

 • Núm. respostes

  Sentimentals

  7

  Sexuals

  2

  Familiars

  1

  Escolars

  8

  Laborals

  3

  Altres (especificar)

  0

  NS/NR

  3

 • Creus què aquests canvis afecten, especialment a la sexualitat?

 • Núm. respostes

  10

  No

  4

 • Des de que s´han produït aquests canvis, creus què has tingut més interès en l´aspecte sexual?

 • Núm. respostes

  12

  No

  0

  Comprant revistes

  0

  Veient vídeos

  0

  Parlant amb altres persones

  13

  Tenint més interès per conèixer el teu propi cos o el dels altres

  8

 • A partir d´aquests canvis, creus que t´han produït una major atracció sexual vers:

 • Núm. respostes

  El sexe contrari

  13

  El mateix sexe

  0

  Ambdós sexes

  1

  Cap

  0

 • Aquesta atracció sexual la sents cap a:

 • Núm. respostes

  Amics/es

  10

  Coneguts/es

  8

  Actors/Actrius

  3

  Presentadors/es de la TV

  1

  Esportistes

  1

  Altres (especificar)

  3

 • Havies rebut informació sobre sexualitat? De qui?

 • Núm. respostes

  13

  No

  0

  NS/NR

  3

  Pares/mares

  6

  Germans/es

  3

  Amics/gues

  6

  Escola

  12

  Llibres

  3

  Revistes

  5

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  0

 • Et sols masturbar?

 • Núm. respostes

  0

  No

  12

  NS/NR

  3

 • Creus que et masturbes amb una freqüència:

 • Núm. respostes

  Alta

  0

  Mitjana

  2

  Baixa

  3

  NS/NR

  10

 • Fas comentaris sobre aquests aspectes de la teva vida?

 • Núm. respostes

  1

  No

  0

  NS/NR

  7

 • Després de masturbar-te, et sents bé amb tu mateix?

 • Núm. respostes

  1

  No

  0

  NS/NR

  20

 • Estableixes relacions sexuals amb un altra persona?

 • Núm. respostes

  9

  No

  4

  NS/NR

  3

 • Les relacions sexuals són de tipus:

 • Núm. respostes

  Penetració, coit

  8

  Jocs: petons, carícies

  8

  Masturbacions

  7

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  4

 • Actualment tens una relació més o menys estable amb algú?

 • Núm. respostes

  7

  No

  6

  NS/NR

  4

 • Amb quina freqüència us veieu?

 • Núm. respostes

  Cada dia

  4

  Dos o tres cops per setmana

  2

  Cada setmana

  0

  Altres (especificar)

  1

  NS/NR

  6

 • Creus que t´has enamorat alguna vegada?

 • Núm. respostes

  12

  No

  1

  NS/NR

  3

 • Creus què estàs preparat/a per mantenir relacions sexuals?

 • Núm. respostes

  13

  No

  0

 • Quina part del teu cos et sembla que li agrada més als altres?

 • Núm. respostes

  Pits

  6

  Ulls

  9

  Cul

  5

  Òrgans sexuals

  3

  Cara

  7

  Cames

  0

  Cabell

  6

  Altres (especificar)

  1

 • Quantes vegades et masturbes en una setmana?

 • Núm. respostes

  0-5 cops

  3

  5-10 cops

  0

  10-15 cops

  0

  +15 cops

  0

  NS/NR

  10

 • Identifiques sexe i amor?

 • Núm. respostes

  Si

  13

  No

  0

  NS/NR

  4

  CONCLUSIONS A PARTIR DELS RESULTATS

  Masturbació

  Tal com hem explicat a la introducció, durant l'adolescència mitjana es presenten experiències sexuals com la masturbació. Després d'analitzar els resultats de les enquestes, hem observat una clara diferència en la manera d'entendre i de viure aquesta pràctica entre els nois i les noies. Per exemple, a la pregunta 19: “ Et sols masturbar?”, 33 nois sobre un total de 40 (82,5%) han respost afirmativament, en canvi, en el cas de les noies tant sols 7 de les 61 (11, 48%) que van realitzar l'enquesta van contestar que si. És destacable el fet que sobre aquesta qüestió només 3 nois (7,5%) no van manifestar la seva postura, mentre que les noies que no ho van fer van ser 12 (19, 67%).

  Aquesta diferència en la pràctica de la masturbació també es manifesta en la manera d'entendre aquesta experiència. Això ho podem corroborar a la pregunta 22: “Després de masturbar-te et sents bé?”, on gairebé tres quartes parts de les noies (46) no van respondre, i només 5 noies (8,2%) afirma que se sent bé. Contràriament, en el cas dels nois, més de la meitat (27) afirmen obertament no tenir cap sentiment de culpabilitat, i tant sols 6 no es posicionen al respecte.

  Tornem a trobar diferències entre ambdós sexes a l'hora de fer comentaris sobre aquest aspecte de la seva vida (pregunta 21), ja que gairebé la meitat de les noies (28) tornen a no respondre a la pregunta, i només 11 diuen que sí. Pel que fa els nois, en canvi, més de la meitat (21) afirmen no parlar sobre aquest tema amb altres persones, i 14 diuen que si que ho fan.

  Totes aquestes dades ens fan arribar a una primera conclusió: els nois tenen una visió més positiva sobre la masturbació i ho manifesten més obertament. En canvi, en les noies es percep de manera més negativa, segurament pel fet que encara no s'ha acabat amb el tabú de la masturbació femenina, que sembla que segueix sent una cosa mal vista.

  Relacions de parella

  En aquest període de la vida, també comencen a sorgir les primeres relacions de parella, fet que comprovem a la pregunta 23: “Estableixes relacions sexuals amb una altra persona?”, on gairebé la meitat de les noies (30) han contestat afirmativament, mentre que en el cas dels nois només ho han fet 14 (35%).

  El tipus de relació sexual que estableixen les noies són majoritàriament petons i carícies, tot i que moltes d'elles també manifesten tenir relacions amb penetració o coit. En el cas dels nois aquest darrer tipus de relacions no és tant destacat, però predomina la masturbació i els petons i carícies.

  Ens hem fixat que hi ha un índex molt elevat de nois (70%) que no té una relació estable (pregunta 25), a diferència de les noies, gairebé la meitat de les quals (44,26%) si que mantenen relacions estables. Aquest fet podria ser conseqüència que les noies maduren més aviat que els nois, i adquireixen abans la capacitat de mantenir una relació estable de parella.

  Sentiments relacionats amb el sexe

  Pel que fa als sentiments que estan relacionats amb el sexe, la gran majoria de nois (70%) i de noies (72,13%) associa sexe i amor (pregunta 32). Aquest mateix percentatge torna a repetir-se a la pregunta 27: “Creus que t'has enamorat alguna vegada?”, on el 75% dels nois i el 75, 41% de les noies diuen que s'han enamorat alguna vegada. Així doncs, podem afirmar que en aquest apartat referent als sentiments no hi ha diferències de gènere, ja que, majoritàriament, tant els uns com els altres pensen que hi ha una relació molt estreta entre el sexe i l'amor.

  Atracció sexual

  La majoria dels joves i les joves senten atracció cap als individus del sexe contrari. Tot i això, en el cas dels nois ens hem trobat dos persones bisexuals i un homosexual, i en el de les noies una bisexual, una lesbiana, i dos que afirmen no sentir atracció per cap dels dos sexes. Per tant, predomina l'heterosexualitat, tot i que existeix una minoria “invisible” de persones que senten atracció pel mateix sexe. Pensem que pel fet que vivim en una societat homòfoba, hi pot haver algun cas de subjectes que hagin amagat la seva veritable tendència sexual a causa de la por als prejudicis i rebuig social, en una etapa de la vida que es caracteritza per la incertesa i la indefinició.

  Educació sexual i sentiments relacionats amb els canvis físics

  Actualment s'està intentant acabar amb tots aquests prejudicis i tabús que arrosseguem des de fa anys a través de l'educació. Així, a la pregunta 18a sobre si havien rebut informació sobre sexualitat, el 85% dels nois i el 81, 97% de les noies han respost que sí, bàsicament (per ordre d'importància) a través de l'escola, els pares, els amics i les revistes (pregunta 18b). Aquesta informació que se'ls ha transmès als joves ha tingut molta importància en la manera d'entendre els canvis físics que han experimentat. Així ho comprovem a la pregunta 7 “et van produir por els canvis físics?”, on la majoria de nois (77,5%) i noies (73,77) van contestar que no.

  No obstant això, pel que fa al sentiment d'incomoditat, trobem importants diferències de gènere. En el cas de les noies, més de la meitat (57, 38%) no han sabut què respondre a la pregunta 6 “et vas sentir incòmode?”, i un 31,15% manifesta que no es va sentir còmode. En canvi la gran majoria dels nois (77,5%) afirma que no van tenir problemes en aquest aspecte. Aquesta diferència de sentiments que experimenten els nois i les noies davant dels canvis físics torna a confirmar que encara perviuen els prejudicis i tabús malgrat ser la generació d'adolescents que ha tingut accés a una informació més gran.

  La nostra conclusió com a futurs educadors socials

  Un dels reptes que ha de tenir l'educació és persistir en aquesta lluita contra els tabús de la sexualitat i seguir informant, prevenint i parlant del tema amb naturalitat, amb l'objectiu d'ajudar als adolescents a resoldre les seves pors i els seus dubtes, i que puguin entendre les noves experiències que viuen durant aquest període en el que s'ha de fer un dur camí ple d'alts i baixos des de la infància fins a l'edat adulta buscant la pròpia identitat.

  BIBLIOGRAFIA

  • Palacios,J.; Marchesi,A.; Coll, C. Desarrollo psicológico y educación compilación.Vol. 1 Psicología Evolutiva. Madrid.

  • Juan Antonio García Madruga; Pilar Pardo de León. Psicología Evolutiva. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

  • http://www. unapro.org

  • http://medicadetarragona.es

  ANNEXES 1

  A continuació exposarem un gràfic que hem elaborat per tal d'apreciar més clarament les semblances i diferències de gènere pel que fa a les qüestions 5, 6 i 7 del qüestionari, que parlen dels sentiments i sensacions que han experimentat els diferents subjectes a causa dels canvis físics que es produeixen durant l'adolescència. Més endavant, trobareu una taula de dades sobre les preguntes de resposta tancada del qüestionari, que permet observar els percentatges corresponents a aquestes qüestions i apreciar les diferències que hi ha entre els individus de cada gènere. Finalment, a la darrera part d'aquest treball adjuntem les enquestes que hem analitzat i treballat i a partir de les quals hem pogut comprovar empíricament el que diuen els llibres sobre “Els Canvis Físics i les Vivències Associades a l'Adolescència”.

  Gràfic de les preguntes 5, 6 i 7

  Adolescència


  Taula de dades
  Descargar

  PREGUNTA

  NOIS

  Enviado por:Nathaly
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar