Administración y finanzas


Comptabitat i Fiscalitat


TEMA 11: COMPTES FINANCERS A CURT TERMINI

11.1. CONCEPTE.

11.2. VALORS MOBILIARIS A CURT TERMINI. ACTIUS FINANCERS MANTINGUTS

PER A NEGOCIAR.

11.3. CRÈDITS NO COMERCIALS.

11.4. FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI.

11.5. FINANÇAMENT A CURT TERMINI.

11.6. ALTRES COMPTES.

11.1. CONCEPTE.

Els comptes que anem a estudiar els trobem al grup 5 del P.G.C. Comptes Financers, on figuren tant aquells que representen deutes amb terceres persones a curt termini, com els que impliquen drets de cobrament a curt termini també.

11.2. VALORS MOBILIARIS A CURT TERMINI. ACTIUS FINANCERS

MANTINGUTS PER A NEGOCIAR.

Els valors mobiliaris a curt termini venen replegats al subgrup 54. Altres Inversions Financeres a Curt Termini, el qual es defineix com l'integrat per inversions financeres temporals ... amb venciment no superior a un any o sense venciment, quan l'empresa tinga la intenció de vendre'ls en un curt termini de temps. Per tant, es tracta de valors que l'empresa té en propietat amb un caràcter especulatiu, per a vendre'ls en un breu període de temps.

Aquests valors vindran replegats pels comptes 540. Inversions Financeres a Curt Termini en Instruments de Patrimoni (per a les accions i fons d'inversió) i 541. Valors Representatius de Deute a Curt Termini (per als bons i obligacions), els quals registrarem d'igual manera que els seus paral·les a llarg termini [(250) i (251)] quan es classifiquen en la categoria d'Actius Financers Disponibles per a la Venda. El que farem ara és estudiar el funcionament dels comptes (540) i (541) quan es classifiquen en la categoria d'Actius Financers Mantinguts per a Negociar, més acord en la definició anterior en què l'empresa vol vendre'ls prompte. Les característiques més destacables dels Actius Financers Mantinguts per a Negociar són:

 • Les despeses ocasionades en la compra i en la venda d'aquests títols no s'incorporen com un major o menor valor del compte respectivament, com hem fet en altres categories de la nostra cartera de valors, sinó que es registraran al compte 669. Altres Despeses Financeres.

 • Per la pròpia idiosincràsia d'aquests valors,el PGC no preveu la dotació d'un deteriorament.

 • Les diferències de valoració es porten als resultats de l'exercici, per a la qual cosa ens servirem directament dels comptes 6630. Pèrdues de Cartera de Negociació i 7630. Beneficis de Cartera de Negociació.

 • En la venda les pèrdues i els beneficis que es produeixen es registren també als dos comptes anteriors.

EXEMPLE: Comprem 2.000 accions de Repsol a 24 € cadascuna, amb 400 € de despeses.

_______________ _____________

48.000 (540) Inversions Financeres C.T en

Instr. Patrim. (2.000 x 24)

400 (669) Altres Despeses Financeres a (572) Bancs i ... 48.400

_______________ _____________

EXEMPLE: A la fí de l'exercici la cotització de les accions de Repsol és de 23 €.

Valor a Fi de l'Exercici: 2.000 x 23 = 46.000 €

Valor Comptable : Saldo (540) = 48.000 €

Import Depreciació: 46.000 - 48.000= - 2.000 €

Com que tenim una pèrdua possible, caldrà utilitzar un compte de despeses, el qual com ja ha estat dit serà el 6630. Pèrdues de Cartera de Negociació:

_______________ _____________

2.000 (6630) Pèrdues Cartera Negociació a (540) Inversions Financeres C.T.

en Instruments Patrimoni 2.000

_______________ _____________

EXEMPLE: Ven les accions de Repsol a un canvi de 25 €, amb unes despeses totals de 500 €.

Preu de Venda: 2.000 x 25 = 50.000 €

Valor Comptable: Saldo (540) = 48.000 - 2.000 = 46.000 €

Import Revalorització = 50.000 - 46.000= 4.000 €.

_______________ _____________

500 (669) Altres Despeses Financeres a (540) Inversions Financeres C.T. 46.000

49.500 (572) Bancs i ..., € en Instr. Patrimoni (Saldo)

(Preu Venda-Despeses=2.000x25-500) a (7630)Beneficis Cartera Negoc. 4.000

(Per diferències)

_______________ _____________

Finalment, cal dir que per a registrar els dividends utilitzarem també al compte 760. Ingressos de Participacions en Instruments de Patrimoni.

Si treballem amb el compte 541. Valors Representatius de Deutes a Curt Termini dins de la categoria d'Actius Financers Mantinguts per a Negociar, l'estudi es complica una mica més quan l'import de l'adquisició no coincideix amb el valor de reemborsament, perquè també hem de carregar el compte per l'ingrès financer devengat fins a assolir el valor de reemborsament del valor, amb abonament, generalment, al compte 761. Ingressos de Valors Representatius de Deute (diríem que cal registrar cronològicament els interessos implícits).

EXEMPLE. Una empresa compra 100 obligacions en un mercat secundari de deute per 1.000 € el 30-08-08 amb unes despeses de 800 €. Les obligacions vencen el 30-08-09 amb un import de reemborsament de 1.090 €. La cotització a 31-12-08 és de 1.040 €. El 28-02-09 vén les obligacions per 1.060 €.

 • 30-08-08. Per l'adquisició de les obligacions:

 • _______________ _____________

  100.000 (541) Valors Representatius de Deutes

  a Curt Termini (100 x 1.000)

  800 (669) Altres Despeses Financeres a (572) Bancs i ... 100.800

  _______________ _____________

 • 31-12-08. Per la part adient d'interessos implícits:

 • ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  3.000 (541) Valors Rep. Deutes C. T. a (761) Ingressos de V. Rep. Deute 3.000

  [(100 x 1.090 -100 x 1.000) x 4/12]

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  Incrementem el compte 541. Valors Representatius de Deutes a Curt Termini amb els interessos correguts des de la data de compra (30-08-08) a la del tancament de l'exercici (31-12-08), és a dir, sobre 4 mesos. Utilitzem en el càlcul l'interès simple perquè fa just un any des de la data de la compra (30-08-08) fins la data del venciment (30-08-09), i ho fem sobre la diferència entre el valor de reembossament i el d'adquisició.

 • 31-12-08. Per la valoració a fi d'exercici de les obligacions.

 • Valor a Fi de l'Exercici: 100 x 1.040 = 104.000 €

  Valor Comptable : Saldo (541) = 100.000 + 3.000 = 103.000 €

  Import Revalorització: 104.000 - 103.000 = 1.000 €

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  1.000 (541) Valors Rep. Deutes a C. T. a (7630) Beneficis Cartera Negociació 1.000

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

 • 28-02-09. Per la part corresponent d'interessos implícits:

 • ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  1.500 (541) Valors Rep. Deutes C. T. a (761) Ingressos de V. Rep. Deute 1.500

  [(100 x 1.090 -100 x 1.000) x 2/12]

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  Ara cal incrementar el saldo del compte (541) amb els interessos corresponents als dos mesos transcorreguts des de l'anterior valoració (31-12-08) fins el moment de la venda (28-02-09).

 • 28-02-09. Finalment, cal fer l'assentament de la venda, tancant el compte (541) pel seu saldo, reflectint en bancs el cobrament efectuat i determinant per diferències si ha hagut benefici o pèrdua.

 • Preu de Venda: 100 x 1.060 = 106.000 €

  Valor Comptable : Saldo (541) = 100.000 + 3.000 + 1.000 + 1.500 = 105.500 €

  Import Benefici: 106.000 - 105.500 = 500 €

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  106.000 (572) Bancs i ..., € a (541) V. Rep. Deutes C. T. (Saldo) 105.500

  (100 x 1.060) a (7630) Beneficis Cartera Negociació 500

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  Caldria comprovar que el benefici total que s'obté (Preu de Venda - Preu de Compra = 106.000 - 100.000 = 6.000) concorda amb els ingressos registrats [Saldo (761) + Saldo (7630) = 4.500 + 1.500 = 6.000].

  11.3. CRÈDITS NO COMERCIALS.

  En anteriors temes ja hem treballat amb els comptes 542. Crèdits a Curt Termini, 543 Crèdits a Curt Termini per Alienació de l'Immobilitzat i 544. Crèdits a Curt Termini al Personal. Seguidament anem a estudiar la problemàtica dels interessos que estan pendents de cobrar a curt termini:

  • 547. Interessos a Curt Termini de Crèdits.

  Replega els interessos de préstecs concedits per l'empresa amb un venciment no superior a l'any i que encara no ha cobrar. El carregarem amb abonament al compte 7621. Ingressos de Crèdits a Curt Termini.

  EXEMPLE. L'empresa concedeix el dia 30 d'abril un préstec a un treballador per 3.000 €, a tornar a 12 mesos, sent l'interès aplicat del 6%.

  Primerament registrarem en la data del 30 d'abril el préstec concedit:

  _______________ _____________

  3.000 (544) Crèdits a Curt Termini Personal a (570) Caixa, € 3.000

  _______________ _____________

  El 31 de desembre farem l'assentament dels interessos explícits devengats fins eixe moment utilitzant els comptes que ara estem estudiant:

  _______________ _____________

  120 (547) Interessos a Curt Termini de a (7621)Ingressos de Crèdits a Curt

  Crèdits (3.000 x 0'06 x 8/12) Termini 120

  _______________ _____________

  Finalment, en data 30 d'abril de l'any següent farem dos assentaments: un primer per la devolució del préstec a l'empresa per part del treballador.

  _______________ _____________

  3.000 (570) Caixa, € a (544) Crèdits a C.T. al Personal 3.000

  _______________ _____________

  Un altre pel cobrament d'interessos:

  _______________ _____________

  32'40 (473) H. P., Retencions i Pagaments a (547) Interessos a C.T. de Crèdits 120

  a Compte [(120 + 60) x 18%] (L'anul·lem pel Saldo)

  147'60 (572) Bancs i ..., € (Per diferències) a (7621)Ingressos de Crèdits a C.T. 60

  (3.000 x 0'06 x 4 / 12)

  _______________ _____________

  També ací ens trobariem en què si el valor de reemborsament fora diferent de l'import prestat, carregaríem als comptes (542), (543) i (544) els interessos implícits resultants, amb abonament al compte (7621).

  • 548. Imposicions a Curt Termini.

  Són diners que l'empresa immobilitza en una entitat financera per un temps no superior a l'any (“a termini fix”), cobrant un interès.

  EXEMPLE. El 28 de febrer l'empresa contracta amb càrrec al seu compte corrent una imposició de 6.000 € a 8 mesos al 6% anual.

  _______________ _____________

  6.000 (548) Imposicions a Curt Termini a (572) Bancs i ... € 6.000

  _______________ _____________

  A l'acabament de la imposició (el 31 d'octubre) caldrà registrar en primer lloc la devolució per part del banc dels diners.

  _______________ _____________

  6.000 (572) Bancs i ... a (548) Imposicions a Curt Termini 6.000

  _______________ _____________

  A la mateixa data anotarem a la nostra comptabilitat l'import que cobrem dels interessos de la imposició:

  _______________ _____________

  43'20 (473) H.P., Retencions i Pagaments a (7621)Ingressos de Crèdits a C.T. 240

  a Compte (240 x 18%) (6.000 x 0'06 x 8 / 12)

  196'80 (572) Bancs i ..., €

  _______________ _____________

  • 667. Pèrdues de Crèdits.

  Igualment que hem fet amb els crèdits comercials a llarg termini, utilitzarem aquest compte quan, de manera imprevista, l'empresa patisca una insolvència ferma a curt termini.

  EXEMPLE: Es declara en fallida una empresa que ens devia una lletra a 6 mesos de 2.000 € per la venda d'uns mobles.

  _______________ _____________

  2.000 (667) Pèrdues de Crèdits a (543) Crèdits C.T. Alien. Immob. 1.000

  _______________ _____________

  • 598. Deteriorament de Valor de Crèdits a Curt Termini.

  De vegades, l'empresa té un temor fonamentat de no cobrar un saldo del subgrup 54, i aleshores davant d'una pèrdua possible la registra preventivament abonant aquest compte amb càrrec al 699. Pèrdues per Deteriorament de Crèdits a Curt Termini.

  EXEMPLE: Després de reiterats intents de cobrament per part de l'empresa d'un préstec de 4.000 € a 6 mesos que va concedir, es decideix dotar la provisió corresponent.

  _______________ _____________

  4.000 (699) Pèrdues per Deteriorament de a (598) Deteriorament de Valor de

  Crèdits a Curt Termini Crèdits a Curt Termini 4.000

  _______________ _____________

  • 799. Reversió del Deteriorament de Crèdits a Curt Termini.

  Afortunadament, l'empresa de vegades aconsegueix recuperar en part o totalment un crèdit que havia considerat de difícil cobrament. Aleshores, caldrà anular el crèdit i les provisions dotades i registrar en caixa o bancs el cobrament obtingut amb abonament a aquest compte.

  EXEMPLE: Finalment, aconsegueix cobrar 3.000 € del préstec anterior, donant per perduda la resta.

  Per tal d'oferir una explicació diferent a la del tema anterior sobre la mateixa problemàtica quan era a llarg termini, anem a dividir la resolució en dos assentaments. Primerament, llevarem del nostre balanç el crèdit que estava pendent de cobrament i el deteriorament que es va registrar, anul·lant-los ambdós pel seu saldo:

  _______________ _____________

  4.000 (598) Deteriorament de Valor de

  Crèdits a Curt Termini a (242) Crèdits a Curt Termini 4.000

  _______________ _____________

  Seguidament, registrarem l'import del deteriorament registrat en excés perquè ha hagut una part que hem aconseguit recuperar.

  _______________ _____________

  3.000 (570) Caixa, € a (799) Reversió del Deteriorament

  de Crèdits a Curt Termini 3.000

  _______________ _____________

  11.4. FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS A CURT TERMINI.

  Com sabem, la diferència bàsica entre una fiança i un dipòsit és que la primera es constitueix com a garantia d'acompliment d'una determinada obligació, mentre que això no passa al dipòsit.

  • 565. Fiances Constituïdes a Curt Termini.

  Segons el que acabem d'esmentar, en cas d'incompliment, a l'empresa no li tornaran parcial o totalment la fiança i tindrà una pèrdua que registrarà al compte 659. Altres Pèrdues en Gestió Corrent.

  EXEMPLE: Una empresa fa una fiança de 6.000 € per 6 mesos com a garantia de la construcció d'un aparcament, amb una penalització de 1.000 € per cada mes d'endarreriment. Finalment, acaba les obres dos mesos després del termini assenyalat i pateix l'adient penalització.

  Per l'import de fiança lliurada:

  _______________ _____________

  6.000 (565) Fiances Constituïdes a C.T. a (570) Caixa, € 6.000

  _______________ _____________

  A la fi del contracte, ens tornaran una part de la fiança i suportarem una pèrdua de 2.000 €:

  _______________ _____________

  4.000 (570) Caixa, €

  2.000 (659) Altres Pèrdues en Gestió Corrent a (565) Fiances Constituïdes a C.T. 6.000

  _______________ _____________

  • 566. Dipòsits Constituïts a Curt Termini.

  Es registraran al moment de lliurar-se el dipòsit i es tancaran quan es cancel·len.

  EXEMPLE: L'empresa fa un dipòsit de 10.000 € durant 12 mesos per a presentar-se a un concurs de projectes per a la construcció d'un nou port. Una volta es pren la decisió sobre el projecte guanyador li tornen els diners dipositats.

  Al lliurament del dipòsit:

  _______________ _____________

  10.000 (566) Dipòsits Constituïts a C.T. a (570) Caixa, € 10.000

  _______________ _____________

  Quan li tornen els diners:

  _______________ _____________

  10.000 (570) Caixa, € a (566) Dipòsits Constituïts a C.T. 10.000

  _______________ _____________

  11.5. FINANÇAMENT A CURT TERMINI.

  El finançament a curt termini ve replegat al subgrup 52. Deutes a curt termini per préstecs rebuts i altres conceptes, que el PGC defineix com el finançament aliè a curt termini no instrumentat en valors negociables. Anem a completar l'estudi dels comptes d'aquest subgrup.

  • 520. Deutes a Curt Termini amb Entitats de Crèdit.

  Com ja sabem, aquest compte ens indica aquelles obligacions de pagament que té l'empresa amb una entitat de crèdit amb un termini no superior a 12 mesos. Podem subdividir el seu estudi en els comptes següents:

  • 5200. Préstecs a Curt Termini d'Entitats de Crèdit.

  Anirà a l'haver per l'import del préstec rebut, i al termini de l'operació l'empresa el tornarà junt als interessos.

  EXEMPLE. L'empresa obté el 30 d'abril un préstec per 20.000 € de Bancaixa, a tornar en 10 mesos, sent el tipus d'interès del 6% anual.

  En data 30 d'abril faríem el següent assentament:

  _______________ _____________

  20.000 (572) Bancs i ... a (5200) Préstecs C.T. Ent. Crèdit 20.000

  _______________ _____________

  Com que a 31 de desembre encara no ha vençut el préstec, caldrà registrar en eixa data l'import dels interessos explícits devengats (i no pagats) fins a eixe moment, utilitzant el compte 527. Interessos a Curt Termini de Deutes amb Entitats de Crèdit, el qual l'abonarem amb càrrec al compte 662. Interessos de Deutes. Cal dir que si el valor de reemborsament del préstec fora diferent del nominal entregat pel banc, caldria valorar-lo pel cost amortitzat al tipus d'interès efectiu i anotar els interessos devengats implícits al compte (5200). Com aquest no és el cas, assentarem sols els interessos explícits (valorats a interès compost):

  _______________ _____________

  792'21 (662) Interessos de Deutes a (527) Interessos a C.T. de Deutes 792'21

  20.000 x [(1 +0'06)8/12 - 1] d'Entitats de Crèdit

  _______________ _____________

  Els interessos s'han calculat per al període comprés des del 30 d'abril fins a 31 de desembre (8 mesos). Cal dir que si el venciment del préstec haguera sigut al mateix any de fer-se l'operació (per exemple 6 mesos en aquest exercici), anotaríem igualment el compte 662. Interessos de Deutes, però com pagaríem els interessos el mateix any de fer-se l'operació, l'abonaríem directament al compte 572. Bancs i ... , i no faria falta utilitzar el compte 527. Interessos a C.T. de Deutes amb Entitats de Crèdit.

  Per últim, al venciment del préstec -és a dir, a 28 de febrer de l'any següent-, tornaríem el préstec i pagaríem tots els interessos:

  _______________ _____________

  20.000 (5200) Préstecs C.T. d'E. C. (Saldo) a (572) Bancs i ... 20.000

  _______________ _____________

  792'21 (527) Interessos a C.T. de Deutes

  amb Entitats de Crèdit (Pel Saldo)

  195'18 (662) Interessos de Deutes

  20.000 x [(1 +0'06)2/12-1] a (572) Bancs i ... (Per diferències) 987'39

  _______________ _____________

  D'aquest assentament cal comentar el següent:

  • El compte 527. Interessos a C.T. de Deutes amb Entitats de Crèdit el tanquem pel seu saldo, ja que ara s'estan pagant aquests interessos.

  • El compte 662 el carreguem pels interessos corresponents al període comprés entre l'1 de gener de l'any següent i el venciment, que és el 28 de febrer (per tant, 2 mesos).

  • L'import del compte 572. Bancs i ... eix per diferències.

  Per tal d'aclarir un poc més el registre comptable dels interessos diríem que:

  • El compte 662. Interessos de Deutes és un compte de despeses que registra els interessos totals devengats (tant els explícits com els implícits, i tant si s'estan pagant com si encara no ha arribat el moment del pagament; es calcula aplicant el tipus d'interès efeciu sobre el deute pendent).

  • El compte 527. Interessos a C.T. de Deutes amb Entitats de Crèdit és un compte de passiu al qual anotem els interessos explícits (que resulten d'aplicar el tipus d'interès nominal sobre el deute pendent) devengats i no pagats. Si el tipus d'interès nominal coincideix amb l'efectiu l'import del compte (662) coincidirà amb el del (527).

  • El compte 5200. Préstecs a Curt Termini d'Entitats de Crèdit és un compte de passiu que hauríem registrat també -si haguèren hagut- pels interessos implícits [els quals s'obtindrien restant els interessos explícits -compte 527- als interessos totals -compte (662)-] devengats i no pagats. Aquests interessos implícits sorgeixen quan l'import a reemborsar no coincideix amb l'import prestat (per exemple, si han hagut despeses de formalització del prèstec que hem tingut que descomptar), la qual cosa fa que no coincideixca el tipus d'interès efectiu amb el nominal. Si coindiren ambdós tipus d'interès, no hi hauría interessos implícits i per tant no utilitzaríem el compte (5200). Per fer l'estudi de manera gradual, al tema 12 desenvoluparem aquesta problemàtica.

  • 5201. Deutes a Curt Termini per Crèdit Disposat.

  S'utilitza per les quantitats que l'empresa pren o reposa a una pòlissa de crèdit.

  EXEMPLE. L'empresa paga a un proveïdor 4.000 € amb càrrec a la pòlissa de crèdit, i també retira d'aquesta 3.000 € en efectiu.

  _______________ _____________

  4.000 (400) Proveïdors

  3.000 (570) Caixa, € a (5201) Deutes a C.T. per Crèdit D. 7.000

  _______________ _____________

  EXEMPLE. L'empresa reposa amb taló 2.000 € a la seua pòlissa de crèdit.

  _______________ _____________

  2.000 (5201) Deutes a C.T. per C. Disposat a (572) Bancs i ... 2.000

  _______________ _____________

  La utilització d'una pòlissa de crèdit comporta també el pagament d'interessos per les quantitats disposades, els quals s'abonen a cada liquidació i quan tanquem la pòlissa.

  EXEMPLE: L'empresa tanca la pòlissa, reposant el saldo de les quantitats disposades i pagant 300 € d'interessos.

  _______________ _____________

  5.000 (5201) Deutes a C.T. per Crèdit D.

  (4.000 + 3.000 - 2.000)

  300 (662) Interessos de Deutes a (572) Bancs i ... 5.300

  _______________ _____________

  • 5208. Deutes per efectes Descomptats i 5209. Deutes per Operacions de Factoring.

  Al tema 9 ja es va explicar el seu funcionament comptable.

  • 521. Deutes a Curt Termini.

  Com també coneixem, registra els préstecs rebuts per l'empresa de persones o entitats diferents de les creditícies amb un venciment no superior a l'any. El seu funcionament és idèntic al compte 5200. Préstecs a C.T. d'Entitats de Crèdit, amb l'excepció de què aplica un 18% de retenció als interessos que paga, la qual cosa cal registrar al compte 4751. Hisenda Pública Creditora per Retencions Practicades.

  EXEMPLE. L'empresa rep amb taló el 31 de març un préstec d'una altra empresa per valor de 6.000 € , a tornar a 6 mesos i a un 12% de tipus d'interès.

  El dia de la concessió del préstec -és a dir, el 31 de març- caldrà fer l'assentament següent:

  _______________ _____________

  6.000 (572 ) Bancs i ... a (521) Deutes a C.T.

  _______________ _____________

  Al venciment -30 de setembre del mateix any- caldrà registrar la devolució del préstec i el pagament dels interessos:

  _______________ _____________

  6.000 (521) Deutes a C.T. (Pel Saldo)

  360 (663) Interessos de Deutes a C.T. a (4751) Hisenda Pública Creditora 54

  (6.000 x 0'12 x 6 / 12) per Retencions Practicades

  (15% x 360)

  (572) Bancs i ... (Per diferències) 6.306

  _______________ _____________

  Cal remarcar que no s'ha fet ús del compte 528. Interessos a Curt Termini de Deutes perquè els interessos es paguen durant el mateix any que s'ha prestat el capital. També es veu que hem anotat al compte 4751. Hisenda Pública Creditora per Retencions Practicades les retencions que cal aplicar quan els interessos no es paguen a una Entitat de Crèdit.

  11.6. ALTRES COMPTES.

  • 550. Titular de l'Explotació.

  Quan es fa la comptabilitat d'una empresa individual, aquest compte acull els moviments que realitza l'empresari amb la seua empresa al llarg de l'exercici. A la fi d'aquest, regularitzarem el saldo -que pot ser deutor o creditor- amb el compte 102. Capìtal.

  EXEMPLE: L'empresari aporta uns mobles al seu negoci per 4.000 €.

  _______________ _____________

  4.000 (226) Mobiliari

  640 (472) H.P. IVA Suportat a (550) Titular de l'Explotació 4.640

  _______________ _____________

  EXEMPLE: L'empresari retira 2.000 € de la caixa.

  _______________ _____________

  2.000 (550) Titular de l'Explotació a (570) Caixa, € 2.000

  _______________ _____________

  A la fi de l'exercici, regularitzarem aquest compte:

  550. Titular de l'Explotació

  2.000 4.640

  Sc = 2.640

  _______________ _____________

  2.640 (550) Titular de l'Explotació a (102) Capital 2.640

  _______________ _____________

  • 555. Partides Pendents d'Aplicació.

  Es tracta d'un compte de passiu que utilitzem quan no és possible identificar en principi la procedència d'uns fons rebuts en comptes del subgrup 57. Aquest compte es mantindrà el temps estrictament necessari per a esbrinar el seu origen o destí.

  EXEMPLE: Fent un arqueig de caixa apareixen 500 € de més, desconeixent-se la causa.

  _______________ _____________

  500 (570) Caixa, € a (555) Partides Pendents d'Aplicació 500

  _______________ _____________

  EXEMPLE: Als pocs dies ens assabentem que procedia d'un diners que havia tornat un treballador per una bestreta que li havíem fet.

  _______________ _____________

  500 (555) Partides Pendents d'Aplicació a (460) Bestretes de Remuneracions 500

  _______________ _____________

  SUPÒSIT Nº 36

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  15.000 (574) Bancs i ..., Compte Estalvi, € (206) Aplicacions Informàtiques 5.000

  8.000 (436) Clients Dubtós Cobrament (460) Acomptes de Remuneracions 6.000

  2.000 (431) Clients, Efectes Com. a Cobrar (252) Crèdits a Llarg Termini 3.000

  4.000 (438) Acomptes de Clients (406) Envasos i Emb. Tornar Proveïdors 5.000

  1.200 (390) Depreciació Valor Mercaderies (300) Mercaderies 20.000

  25.000 (570) Caixa, € (4311)Efectes Comercials Descomptats 7.000

  10.000 (258) Imposicions a Llarg Termini (217) Equips Processos Inoformació 3.000

  3.000 (281) Amortitz.Acum.Inmob.Mat. (490) Depreciació Valor Crédits Op. Com.8.000

  12.000 (575) Bancs i ..., c/e, Mon. Estrangera (280) Amortitz. Acum. Inmob. Intang. 1.000

  4.000 (465) Remuner. Pendents Pagament (5208)Deutes per Efectes Descomptats 7.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Paga 3.000 € el client del qual no es tenia la certesa de cobrar i la resta es dona per perduda.

 • Torna envasos per valor de 2.000 €, s'han trencat per valor de 1.000 € i es queda amb la resta.

 • El client del qual tenia la lletra al banc no paga, i aquest ens cobra 60 € de despeses de devolució. Després, ens envia transferència pel nominal de la lletra, les despeses de devolució i 20 € d'interessos de demora.

 • Es venen els programes informàtics per 3.500 €, a cobrar a 3 mesos.

 • El valor total de la nòmina puja a 32.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 10.000 € i dels treballadors per 3.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 4.500 €. Paga els salaris pendents, recupera la bestreta realitzada i sols queden pendents de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F..

 • Ven mercaderies per 25.000 €, aplicant la bestreta rebuda i amb despeses de transport per 100 €. El client torna mercaderies per 2.000 € i accepta quedar-se amb la resta amb una rebaixa de 1.000 €.

 • Compra 15 obligacions del Tresor a 10 anys pel nominal, amb unes despeses de 100 €. Més tard, cobra un interès del 4% (es classifiquen com a AFDV).

 • Compra 500 accions de Telefònica a 20 € l'acció, amb unes despeses de 50 €. Després cobra un dividend de 0'20 € de cada acció (es classifiquen com a Actius Financers Mantinguts per a Negociar -AFMN-).

 • Ha ingressat al banc:

  • Per comissions diverses, 500 €.

  • Per diversos treballs administratius realitzats a una altra empresa, 400 €.

  • Interessos del compte d'estalvis, 100 €.

 • Ha pagat en efectiu:

  • Electricitat per 200 €.

  • Cessió de la marca Gran Cosí Germà per 300 €.

  • Auditoria per 400 €.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • El dipòsit es va contractar l'1 de gener de l'any passat, i els interessos es paguen a la fi de cada any, sent el tipus d'interès del 5% anual

 • El 31 de desembre li tornen el crèdit concedit pel mateix import que el nominal inicial, i li abonen els interessos corresponents a enguany, sent el tipus d'interès del 6% anual.

 • Les obligacions es cotitzen a 1.050 € cadascuna. Finalment, les ven a 1.100 € l'obligació, amb unes despeses de 120 €.

 • Les accions es cotitzen a 21 € cadascuna. Finalment, les ven a un canvi de 17 €, amb unes despeses de 80 €.

 • Es doten les amortitzacions següents:

  • Ordinadors: Sistema lineal o constant. Número d'anys de vida útil: 6

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  SUPÒSIT Nº 37

  Una empresa presentava el següent balanç de situació inicial:

  30.000 (540) Inv. Fin. C.T. Instr. Patrimoni (239) Acomptes Immob. Material 3.000

  8.000 (216) Mobiliari (281) Amort. Acum. Immob. Mat. 1.000

  15.000 (572) Bancs i ..., € (570) Caixa, € 30.000

  4.000 (205) Drets de Traspàs (253) Crèdits a Ll.T. per Alien. Immob. 20.000

  5.000 (431) Clients, Efectes Com. Cob. (133) Ajustos Valoració AFDV (* -) 3.000

  20.000 (300) Mercaderies (390) Depreciació Valor Mercaderies 500

  10.000 (490) Deprec. Valor Crèdits Op. Com. (436) Clients de Dubtós Cobrament 10.000

  4.000 (201) Desenvolupament (407) Acomptes a Proveïdors 2.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Fracassa el projecte d'investigació que estava realitzant.

 • Fa fallida l'empresa a la qual havia venut immobilitzat.

 • Cobra 0'60 € de cadascuna de les 700 accions de Ferrovial que té. Posteriorment, les ven a un canvi de 40 € cadascuna, amb unes despeses de 300 € (estan classificades com a AFDV).

 • Porta la lletra al banc per a que gestione el seu cobrament. El client no paga la lletra al seu venciment, i el banc li carrega 60 € de comissions i 40 € de despeses de devolució.

 • Cobra 4.000 € del saldo que temia no cobrar i es dona per perdut la resta.

 • Compra en el mercat secundari de deute 30 obligacions de Cintra a 500 € cadascuna, amb unes despeses de 150 € (es classifiquen com a AFMN).

 • Compra maquinària per 20.000 €, aplicant la bestreta realitzada i pagant 3.000 € amb lletra a 8 mesos i la resta queda pendent a 14 mesos.

 • Compra mercaderies per 12.000 €, havent unes despeses d'assegurances incloses en factura de 50 €, aplicant-li les bestretes rebudes.

 • El 30 de setembre presta 18.000 € a una empresa a tornar en 9 mesos al 4% d'interès anual. a cobrar a la fi del préstec.

 • El 31 d'agost contracta un dipòsit financer per 4.000 € a 3 mesos i el 9% d'interès anual.

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

  11. Les existències de mercaderies es valoren en 10.000 €.

  12. Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 800 €.

  13. Les obligacions es compraren el 31-10, i véncen el 30-6 de l'any vinent, amb un valor de reemborsament de 520 €. El 30-3 de l'any següent les ven a 480 € cadascuna.

  14. Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat Imtangible: Sistema lineal, 5 anys.

  • Immobilitzat Material: Mobles: Sistema lineal, 8 anys.

  Maquinària: Sistema funcional, amb unes previsions de 1.500 h.

  d'utilització per a enguany i un total de 6.000 h. de funcionament.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  SUPÒSIT Nº 38

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  20.000 (565) Fiances Constituïdes a C.T. (4312)Efectes Comercials en G.Cob. 4.000

  60.000 (572) Bancs i ... (201) Despeses d'Investig. I Desenrotll. 9.000

  14.000 (213) Maquinària (541) Valors Repres. Deutes a C.T. 15.000

  8.000 (543) Crèdits a C.T. per Alien. Immob. (406) Envasos i Emb. a Tornar Prov. 4.000

  3.000 (281) Amortit. Acum. Immob. Mat. (570) Caixa, € 45.000

  30.000 (300) Mercaderies (390) Depreciació Valor Mercaderies 4.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • L'empresa incompleix el contracte pel qual havia lliurat la fiança i se li penalitza amb 5.000 €, tornant-li els diners restants.

 • Es patenta el projecte d'investigació que s'estava portant a terme.

 • L'empresa que ens devia diners per una venda que li férem d'immobilitzat es declara en fallida, donant per perdut tot el saldo pendent de cobrament.

 • Es cobra un 3% d'interessos de les 15 obligacions de nominal 1.000 € (i valor de reemborsament pel mateix import) que té l'empresa i es venen després a un canvi del 96%, amb unes despeses de 150 € (estan classificades com a AFMN).

 • La lletra que estava en gestió de cobrament no es paga al seu termini, i el banc ens carrega 100 € de comissions i 50 € de despeses de devolució.

 • Ven la maquinària per 10.000 €, cobrant 3.000 € a 6 mesos i la resta mitjançant lletra a 15 mesos.

 • Compra un camió per 60.000 €, a pagar 20.000 € a 18 mesos i la resta mitjançant lletra a 8 mesos.

 • El 30 de novembre fa un préstec a una altra empresa de 3.000 € a 3 mesos i un tipus d'interès del 4% anual.

 • Torna envasos per 3.000 €, s'han trencat per valor de 300 € i es queda amb la resta.

 • Ven mercaderies al comptat per 15.000 €, fent un descompte per volum de comanda fora de factura del 2%.

 • Traspassa aquest saldo a una empresa de factoring, en la modalitat “amb recurs”, pagant 100 € d'interessos. Posteriorment, el client no paga aquest crèdit.

 • Compra 500 accions a 20 € l'acció, amb unes despeses de 100 €. Després, cobra un dividend de 30 cèntims per acció (es classifiquen com a AFDV).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les accions es cotitzen a 18 € l'acció. A l'any següent la cotització es de 21 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat immaterial. Sistema lineal, amb 5 anys d'amortització.

  • Immobilitzat material. En base a la utilització del camió, preveient-se un total de Km. a recórrer de 300.000, i de 60.000 Km. per al present any.

  SUPÒSIT Nº 39

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  10.000 (5201)Deutes C.T. Crèdit Disposat (216) Mobiliari 12.000

  8.000 (572) Bancs i ... (120) Romanent 20.000

  8.000 (542) Crèdits a Curt Termini (460) Acomptes de Remuneracions 4.000

  2.000 (431) Clients, Efectes Com. a Cobrar (441) Deutors, Ef. Comercials a Cobrar 6.000

  4.000 (407) Acomptes a Proveïdors (437) Envasos i Emb. Tornar Clients 3.000

  1.500 (390) Depreciació Valor Mercaderies (300) Mercaderies 25.000

  32.000 (570) Caixa, € (540) Inv. Financ. C.T. Instr. Patrimoni 12.000

  2.000 (281) Amortitz.Acum.Inmob.Mat. (133) Ajustos Valoració AFDV (* +) 2.000

  7.000 (411) Creditors, Efectes Com. a Pagar (280) Amortitz. Acum. Inmob. Intang. 3.000

  3.000 (465) Remuner. Pendents Pagament (598) Depreciació Valor Crèdits C.T. 8.000

  12.000 (231) Construccions en curs (430) Clients 10.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Paga amb taló els interessos que devia.

 • Trau 5.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 500 € d'interessos.

 • Cobra 3.000 € del crèdit que tenia pendent de cobrar, i la resta es dona per perduda.

 • Cobra 30 cèntims de cadascuna de les 2.000 accions que va comprar a 5 €. Posteriorment, les ven a 4'50 € (estan classificades com a AFDV).

 • Compra 5 lletres del tresor a 12 mesos, havent unes despeses de comissions de 200 € (les classifica com a AFMN).

 • Ven el mobiliari per 11.000 €, a cobrar 4.000 a 6 mesos i la resta amb lletra a 14 mesos.

 • Compra mercaderies per 20.000 €, aplicant-li la bestreta realitzada i amb unes despeses de transport de 300 €. Posteriorment, li fan un descompte per volum de comanda del 3%.

 • Els clients tornen envasos per 1.000 €, s'han trencat per 300 € i es queden amb la resta.

 • El valor total de la nòmina puja a 40.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 14.000 € i dels treballadors per 3.500 €, i retencions pel I.R.P.F. per 5.000 €. Paga els salaris pendents, recupera la bestreta realitzada i queden pendents de pagament la quota de la Seguretat Social i les retencions pel I.R.P.F..

 • Paga 20.000 € a l'acabament dels treballs de construcció d'un magatzem que li estaven fent.

 • Paga 10.000 € a una empresa per uns treballs d'investigació. Posteriorment, l'empresa pensa que el projecte va a tindre èxit.

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les lletres es cotitzen a un canvi del 98%. Posteriorment les ven a un canvi del 97 %.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 43.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 2.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat Immaterial, pel sistema lineal, 10 anys.

  • Immobilitzat Material, pel sistema lineal, 30 anys.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  SUPÒSIT Nº 40

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  12.000 (411) Creditors, Efectes Com. a Pagar (280) Amortitz. Acum. Inmob. Intang. 2.500

  9.000 (565) Fiances Constituïdes a C.T. (5201)Deutes a C.T. per Crèdit Disposat 6.000

  50.000 (572) Bancs i ... (598) Depreciació Valor Crèdits a C.T. 5.000

  5.000 (544) Crèdits a Curt Termini al Pers. (460) Acomptes de Remuneracions 4.000

  2.000 (431) Clients, Efectes Com. a Cobrar (441) Deutors, Ef. Comercials a Cobrar 8.000

  7.000 (407) Acomptes a Proveidors (437) Envasos i Emb. Tornar Clients 6.000

  3.500 (390) Depreciació Valor Mercaderies (300) Mercaderies 35.000

  47.000 (570) Caixa, € (540) Invers. Financ. C. T. Instr. Patrim. 15.000

  3.000 (281) Amortitz.Acum.Inmob.Mat. (216) Mobiliari 15.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Porta la lletra al banc per a descomptar-la, cobrant-li el banc 100 € d'interessos i 50 de comissions.

 • Trau 4.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 300 € d'interessos.

 • Cobra 40 cèntims de cadascuna de les 1.000 accions que va comprar a 15 €. Posteriorment, les ven a 14 €, havent-ne unes despeses de 200 € (estan classificades com a AFMN).

 • Recupera la totalitat del crèdit que tenia provisionat.

 • Compra 10 obligacions de 1.000 € cadascuna, amb unes despeses de comissions de 300 € (es classifiquen com a AFDV).

 • El 30 de març rep un préstec de 20.000 € de la Caixa Rural a 12 mesos. Al cap d'eixe temps torna el préstec i paga els interessos corresponents, sent el tipus d'interès del 9%.

 • El 17 de febrer fa una imposició a 8 mesos per 3.000 €, sent el tipus d'interès del 6%. A la fi de l'operació recupera els diners junt als interessos.

 • Ven el mobiliari per 10.000 €, a cobrar 3.000 a 16 mesos i la resta amb lletra a 12 mesos.

 • Compra al comptat mercaderies per 27.000 €, aplicant-li la bestreta realitzada i amb un descompte per prompte pagament del 2'5%.

 • Els clients tornen envasos per 2.000 €, s'han trencat per 1.000 € i es queden amb la resta.

 • El valor total de la nòmina puja a 60.000 €; quota de l'empresa a la Seguretat Social per 20.000 € i dels treballadors per 5.000 €, i retencions pel I.R.P.F. per 7.000 €. Recupera la bestreta realitzada i queden pendents de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions pel I.R.P.F. i 6.000 € de salaris.

 • Avança 5.000 € per a fer ús d'un local que ja està llogat. Finalment es tanca l'operació per 10.000 € més que paga amb taló.

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les obligacions es cotitzen a un canvi del 96%. Posteriorment les ven a un canvi del 98 %.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 55.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 4.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat Imtangible, pel sistema lineal, 5 anys.

  SUPÒSIT Nº 41

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  5.000 (5208)Deutes per Efectes Descomptats (4311)Efectes Comercials Descomptats 5.000

  30.000 (572) Bancs i ... (527) Interessos de Deutes a C.T. 2.000

  8.000 (5201)Deutes a C.T. per Crèdit Disp. (120) Remanent 3.000

  1.500 (133) Ajustos Valoració AFDV (541) Valors Repres. Deutes C.T. 23.500

  18.000 (253) Crèdits a Ll.T. per Alien. Immob. (406) Envasos i Emb. a Tornar Prov. 12.000

  5.000 (280) Amortit. Acum. Immob. Intang. (570) Caixa, € 33.000

  50.000 (300) Mercaderies (281) Am. Acum. Immob. Material 3.000

  2.000 (390) Depreciació Valor Mercaderies (205) Drets de Traspàs 30.000

  4.000 (565) Fiances constituïdes a C.T. (298) Provisió Insolv. Crèdits Ll.T. 18.000

  2.000 (230) Adaptació de Terrenys i Bens N. (220) Terrenys i Bens Naturals 22.000

  40.000 (521) Deutes a Curt Termini (112) Reserves Legals 5.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • L'1 de gener torna el préstec i els interessos que devia.

 • Per incompliment del contracte pel qual es tenia dipositada la fiança, l'empresa es penada amb 1.000 € i li tornen els diners restants.

 • L'empresa aconsegueix cobrar 10.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta de saldo.

 • Es cobra un 2% d'interessos de les 50 obligacions de nominal 500 € que té l'empresa i es venen després a un canvi del 97%, amb unes despeses de 50 € (estan classificades com a AFDV).

 • La lletra que estava en el banc no es paga al seu termini, i el banc ens carrega 60 € de despeses de devolució.

 • Traspassa el local que tenia arrendat per 28.000 €, a cobrar dins de 3 mesos.

 • Trau 3.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa pagant, a més a més, 400 € d'interessos.

 • Paga amb taló 6.000 € a una empresa per realitzar uns treballs d'investigació. Amb posterioritat, els resultats obtinguts fan pensar que els treballs conclouran amb èxit.

 • A l'acabament dels treballs de condicionament del solar que té l'empresa paga 1.000 € més.

 • Ven mercaderies al comptat per 15.000 €, fent un descompte per prompte pagament del 2%.

 • El 30-7 fa un préstec a una altra empresa per 3.000 €, al 8% d'interès anual, a tornar en 6 mesos junt als interessos.

 • Ha ingressat amb taló:

  • Transport al personal. 2.000 €.

  • Lloguer. 3.000 €.

 • Ha pagat en efectiu:

  • Despatx d'advocats. 3.000 €.

  • Fulls de propaganda. 1.000 €.

  • Rebut mensual per una operació de renting sobre un camió per 2.000 €.

 • Compra 2.000 accions a 10 € l'acció, amb unes despeses de 400 €. Després, cobra un dividend de 40 cèntims per acció (es classifiquen com a AFMN).

 • A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les accions es cotitzen a 8 € l'acció. Posteriorment, es venen a un canvi de 9'50 € l'acció, amb unes despeses de 200 €.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 25.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 1.000 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat intangible. Sistema lineal, amb 6 anys d'amortització.

  • Immobilitzat material. Sistema lineal, amb 25 anys d'amortització.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A.

  • Determinació de Pèrdues i Guanys.

  SUPÒSIT Nº 42

  Una empresa presentava el següent balanç de situació:

  34.000 (570) Caixa, € (572) Bancs i ..., € 30.000

  5.000 (4312)Efectes Com. Gestió Cob. (281) Amort. Acum. Immob. Mat. 20.000

  2.000 (280) Amort. Acum. Immob. Intang. (213) Maquinària 50.000

  1.000 (390) Depreciació Valor Mercaderies (211) Construccions 63.000

  20.000 (202) Concessions Administratives (300) Mercaderies 35.000

  10.000 (542) Crèdits a Curt Termini (231) Construccions en Curs 3.000

  40.000 (540) Invers. Financ. C.T. Instr. Patrim. (565) Fiances Constituïdes a Curt T. 8.000

  4.000 (5201)Deutes a C.T. per Crèdit Disp. (598) Depreciació Valor Crèdits C. T. 10.000

  2.000 (526) Interessos Deutes C. T. amb E.C. (5200)Préstecs a C.T. Entitats Crèdit 20.000

  15.000 (203) Propietat Industrial (410) Creditors Prestació Serveis 5.000

  Ha realitzat, entre d'altres, les següents operacions:

 • Cobra 6.000 € del crèdit que tenia pendent, donant per perdut la resta del saldo.

 • Per incompliment parcial del contracte amb l'empresa amb la qual s'havia dipositat la fiança, l'empresa es penada amb 3.000 € i li tornen els diners restants.

 • Trau 4.000 € de la pòlissa de crèdit. Posteriorment, cancel·la la pòlissa, pagant a més a més 300 € d'interessos.

 • L'1 de gener torna el préstec i els interessos que devia.

 • El 30-4 rep un prèstec de Caixa Ontinyent de 6.000 € al 7% anual, a tornar en 12 mesos junt als interessos.

 • Li tornen la lletra, i el banc li carrega 30 € de comissions i 20 € de despeses de devolució.

 • Ven la concessió de la cantera de la Diputació per 16.000 € , a cobrar en 2 mesos.

 • Cobra un dividend de les 2.000 accions comprades a 20 € cadascuna de 25 cèntims per acció. Posteriorment, les ven a un canvi de 17 €, amb unes despeses de 400 € (estan classificades com a AFMN).

 • A l'acabament dels treballs d'ampliació del magatzem paga 4.000 € més.

 • Hi ha motius per a pensar que un projecte d'investigació al qual s'han invertit 5.000 € tindrà èxit. Posteriorment es fa la patent, amb unes despeses de 200 € que paga amb taló.

 • El valor total de la nòmina puja a 35.000 €; quota de l'empresa a la S.S. per 10.000 €, i dels treballadors per 3.000 €. Retencions per l'I.R.P.F. 4.000 €. Paga salaris per 20.000 € i queda pendent de pagament la quota de la Seguretat Social, les retencions per l'I.R.P.F. i la resta de salaris.

 • Compra 300 obligacions de 100 € de nominal,emeses a la par amb unes despeses de 200 € (es classifiquen com a AFDV).

 • Ha tingut els següents ingressos al compte corrent:

  • Interès del 2% de les obligacions.

  • 200 € d'interessos del compte corrent.

  • 2.000 € de cessió d'una patent.

 • Deu les següents despeses:

  • 300 € Reparacions de màquines.

  • 700 € de gas.

  • 500 € de la gestoria.

  A la fi de l'exercici es disposa de la següent informació:

 • Les obligacions es cotitzen al 95 %. A l'any següent la cotització és de 98 %.

 • Les existències de mercaderies es valoren en 30.000 €.

 • Es dota una provisió per depreciació de mercaderies de 800 €.

 • Es doten les següents amortitzacions:

  • Immobilitzat Intangible: Sistema lineal. 5 anys.

  • Immobilitzat Material: Magatzem. Sistema lineal, 20 anys; màquina pel sistema funcional, sent les hores treballades enguany de 10.000 h. i les totals previstes de 80.000 h.

  ES DEMANA:

  • Anotacions al Llibre Diari

  • Liquidació de l'I.V.A.

  • Determinació de Pèrdues i Guanys.

  _______________ ______________

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ ႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾႾ

  Comptabilitat i Fiscalitat, 174
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar