Economía


Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes


TEMA 1: INTRODUCCIÓ

La Comptabilitat de Costos proporciona informació sobre la marxa de l'empresa, dirigida a usuaris de caràcter extern o intern:

 • INTERNS:

  • Gestors: Dirigeixen l'empresa i fan la gestió diària de l'empresa

  (=)

  • Propietaris

 • EXTERNS:

  • Propietaris: Grans empreses; Telefónica

  • Externs vinculats: Clients, Proveïdors, Bancs,...

  • Institucionals: Sindicats (dret a participar en coses de l'empresa)

  • Reguladors: Estat i Administracions Públiques (L'Estat recauda impostos de les empreses)

  • Altres (Investigadors, per verificar que allò que es confirma per part de l'empresa és cert)

  (2) COMPTABILITAT EXTERNA O FINANCERA.

  Proporciona informació per a un públic aliè a l'empresa, fet amb un llenguatge general o normal, perquè tothom sigui capaç d'entendre. És informació molt general. Aquesta informació es plasma amb uns plans, que son:

  • Balanç de situació

  • Compte de resultats

  • Memòria

 • COMPTABILITAT INTERNA

 • És més profunda. Com que no va adreçada a l'exterior, té un llenguatge i una forma de ser depenent de les necessitats específiques de cada empresa.

 • CIRCUIT INFORMATIU DE LA COMPTABILITAT FINANCERA O EXTERNA

 • Compres

  Despeses per naturalesa

  Caixa negra

  (Compt. Financera)

  Vendes i ingressos Cadena de valor (*)

  Compte de Pèrdues i Guanys

  Balanç de situació

  Memòria

  Direcció, Accionistes

  Creditors

 • CIRCUIT INFORMATIU DE LA COMPTABILITAT INTERNA

 • Es centra en els processos interns de l'empresa, totes les parts, no el global.

  Costos per productes, fàbriques, zones

  i / o departaments

  (*)Cadena de

  Valor Etapa 1 EX: HOTEL

  Etapa 2 1. Cost de les hab.

  Etapa N 2. Cost de l''hotel

  depen de temp.

  Ingressos per productes, Clients, Zones, departaments

  Costos i resultats

  Direcció

  BASE DE COMPARACIÓ COMPT. EXTERNA COMPT. INTERNA

  Per qui es prepara Usuaris externs Usuaris interns

  Base d'avaluació Costos històrics(Valor Qualsevol forma que va costar. No el de medició mone-

  que té ara) tària o física

  Quan es prepara Periòdicament (dacort Periòdicament (da-

  amb les normes ext.) cort amb les nor-

  mes internes, més

  actualitzada que

  en l'externa)

  Perspectiva L'empresa en conjunt departament, unitat

  Àrea, grup de prod.

  Son sinònims de Compt. Interna:

  • Compt. De Costos: Perquè el les primeres empreses industrials no hi havia suficient amb la Compt. Financera per calcular els costos dels productes.

  • Compt. Analítica: Perquè servia per analitzar el que passava dins l'empresa.

  • Compt. De Gestió: Perquè la interna servia per gestionar l'empresa.

  • Compt. De Responsabilitat: Perquè la interna servia per donar responsabilitats dins l'empresa, dividint les tasques en varies:

  - Àrea comercial

  - Àrea Administrativa

  - ...

  • Compt. Directiva: És més moderna perquè fa referència a que la direcció es porta en aquesta compt.

  Malgrat i això hi ha una associació: (3)

  COMPT. DIRECTIVA

  COMPT. FINANCERA COMPT. DE GESTIÓ (2)

  (3)

  COMPT. DE COSTOS

  El quadre de relació el diu AECA, que és una associació (Asociació española de Contabilidad Auditoria). Dona les pautes de Compt. A espanya i també referències. AECA diu que:

 • : Fa els costos del productes

 • : Conjunt més ampli que compt. De Costos, tota aquella compt. Que elabora i fa l'empresa, fa gestionar-la i pren decisions a curt termini (CT).

 • : Aquella informació que elabora l'empresa perquè li serveixi i per prendre decisions a LL Termini.

 • TEMA 2: CONCEPTES FONAMENTALS

  (Les paraules Cost i despesa son sinònims.)

  Despesa: Usat principalment en la Compt. Financera, essent qualsevol disminució de Bé patrimonial de l'empresa.

  Cost: Tot i que és sinònim de despesa, te diferències:

  • Té a veure amb la Compt. Interna, i la despesa amb l'externa.

  • Està feta mida a cada empresa, no segueix normes.

  Cost és allò que costa realment d'obtenir per part d'una empresa un producte. Sacrifici de l'empresa, expressat en recursos econòmics, per tal d'assolir un objectiu.

  Quan estem calculant el cost d'una empresa, hauríem de veure els recursos utilitzats.

  EX: Fàbrica de sabates, per fabricar sabates es necessiten màquines, i aquestes estan comprades fa 15 anys.

  C. externa: Despesa: el que li va costar fa 15 anys.

  C. Interna: Cost: el cost que tindria la màquina avui.

  EX: Petita empresa i que el propietari ha aportat capital, 10 milions.

  C. externa: No reflecteix el cost d'oportunitat que li suposa els 10 milions a l'empresa

  C. interna: Inclou el cost d'oportunitat que li suposen aquests 10 milions.

  El Cost és més exacte que la despesa, pq és més real i no segueix normes, està feta a mida de cada empresa. La C. Interna o de costos introdueix més elements que l'externa o financera.

  Classificació dels costos:

 • En relació als factors (Costos per naturalesa).

 • En relació a les funcions (VIP)

 • En relació a l'objectiu del cost o portador de Cost (VIP)

 • En relació als factors (Costos per naturalesa).

  • Cost Matèries Primeres (cmp)

  • Costos de Conversió o de transformació (ct)

 • Ma d'obra

 • Amortització

 • Altres

 • El preu de cost depèn (PC):

  PC = cmp + ct

  Cost de matèria prima: el valor monetari que consumeix una empresa per obtenir un material o servei

  EX: Ampolla de cava

  Pc = cmp + ct

  Vidre, taps de suro Ma d'obra

  Etiquetes, raïm Amortitzacions

  Altres: Consum llum, aigua,...

 • En relació a les funcions (VIP)

  • De Producció: Cost primari, matèries primeres.

  • De Vendes

  • De Distribució

  • D'Administració

  • De Investigació

  • D'Aprovisionament

  És important pq permet donar responsabilitats. Així medim el consum dels recursos de cadascun dels responsables.

  EX: Un Hotel, té varis departaments:

  Habitacions

  Restaurant + = Relació a les funcions

  Administració

  Comercial

 • En relació a l'objectiu del cost o portador de Cost (VIP)

 • Vol dir el destinatari del Cost. És una denominació més moderna (Obj. De cost), més que la de Portador de cost (més antiga). Es poden classificar en:

  • Directes: Els que es poden identificar directament amb l'objectiu del cost.

  EX: Una empresa de cava i un altra de vi

  Cost CAVA Cost VI

  Ampolles diferent

  Vins diferents

  Taps de suro dif.

  • Indirectes: Quan no es poden identificar directament, o bé la seva identificació resulta difícil.

  EX: Cost d'una màquina. Sou del director. Sou dels vigilants. Neteja

  El càlcul del cost no és tant fàcil de calcular pq hi ha objectius de costos indirectes.

 • Altres relacions de costos.

 • En quant a la relació amb la producció:

 • Fixes: Aquells que no varien al augmentar l'activitat de l'empresa.

  $

  Q

  EX: Fàbrica: Si el local està de lloguer, si es fabrica + o - el cost del lloguer serà el mateix.

  Variables: Aquells que varien al variar l'activitat

  $

  Q

  EX: Empresa de cava: Si fan més botelles, faran més taps de suro, més etiquetes, més vi,...

  Semifixes (1) - Semivariables (2):

  (1): Una fàbrica en un local de lloguer, al fer més producció necessiten més lloc i han de llogar un altre local, fent en la gràfica un salt.

  $

  (2): Hi ha costos que son mínims i després augmenta.

  EX: telefònica: Cost mínim de connexió (Fix)

  Cost variable per trucar (Variable)

  $

  Q

  Aquesta diferenciació és teòrica, pq a LLT tots els costos son variables i a CT els costos son Fixes.

 • En funció a la seva agregació:

 • Son els costos globals que suma una empresa = Cost Total

  C. Mat. Primeres = 5.000.000

  C. Ma d'obra = 3.000.000

  C. Amortitzacions 1.000.000

  Altres Costos = 1.000.000

  10.000.000 = COST TOTAL

  L'objectiu d'una empresa és calcular el COST UNITARI, que és el que costa un producte o servei que elabora una empresa.

  EX: Una empresa ha invertit != milions per fer 10.000 sabates.

  C. Unitari = 10.000.000 / 10.000 = 1.000 pessetes / sabata

  PC = PU = CT / N

  Estadística de Costos

  Separar els costos fixos i els variables és important pq així podem veure com previsiblement augmenten els costos i despeses al variar el nivell d'activitat.

  El Marge de Contribució (MC) és la diferència entre els ingressos i els Costos variables, és a dir, el que contribueixen les vendes al augmentar els costos variables.

  MC = Ingressos - Costos Variables

  Per saber la importància del costos hem de calcular el %

  EX: En l'exercici de l'Hotel Sol (2)

  INGRESSOS 210.000.000 100%

  C. VARIABLES 37.000.000 17.7%

  MARGE CONTR. 172.900.000 82.3%

  C. SEMI-FIX 40.200.000 19.14%

  C. FIX 107.500.000 51.2%

  RTAT 25.200.000 12%

  Rtat = Ingressos - Costos (Variables + Semi-Fix + Fix)

  Aquesta empresa per cada 100 pessetes que ven, guanya 12 pts.

  Per cada 100 pts que ven, els costos variables augmenten en un 17'7%

  Augmenten les vendes i per tant, augmenten també els Costos variables, però no els altres pq son fixos.

  El Marge de Contribució és el benefici obtingut abans de restar els altres costos fixes.

  Dins l'empresa podem fer una divisió per sessions, que realitzen diferents activitats i per fer aquestes activitats és necessari recorre als costos

  Seccions:

  Es poden dividir en Principals i Auxiliars:

  • Principals: Son aquelles que realitzen l'activitat de prestar el servei o elaborar el producte.

  • Auxiliars: Aquelles que realitzen activitats accessòries a l'explotació però necessàries per dur a terme el conjunt de l'activitat.

  EX: Fàbrica de sabates.

  - Principals: tallar, cosir i pintar el cuir. Els productes passen directament per aquestes seccions.

  • Auxiliars: Vigilància, manteniment de màquines, administrar l'empresa, vendre el producte. Els productes no passen directament per aquestes seccions.

  En les empreses que es dediquen als serveis la diferència entre les seccions Principals i Auxiliars no estan tant clares.

  Per classificar els costos s'han de separar primer en seccions, essent les Principals i les Auxiliars.

  EX: Hotel Sol (2) “Estadística de costos: repartiment primari (H. Sol 2).

  TEMA 3: EL COST DELS FACTORS PRODUCTIUS

  El Cost dels materials: Concepte i classes

  Materials son tot aquell bé que és adquirit per l'empresa, que tingui un sol ús i que tingui una activitat física i, per tant, que pugui ser emmagatzemada.

  Els Costos del material seran els costos fets per aquests tipus de béns. Aquests tenen diferent importància depenent si estan davant d'una empresa:

  • Industrial: que realitza una producció física del producte a partir de les matèries primeres. Els materials tenen molta importància i, per tant, hi ha una problemàtica amb els costos. Treballen amb moltes matèries primeres, amb productes no acabats,...

  EX: Fàbrica de sabates. Tallen el cuir, el cusen,...

  • Comercials: Es basa en l'adquisició de materials que després son venguts sense sotmetre'ls a transformació. Treballen amb mercaderies.

  EX: Sabateria. Que compra sabates i sense transformar-les les ven.

  • Serveis: L'activitat està basada en l'elaboració i venda de serveis. Son productes intangibles, essent aquests els serveis. Hi ha una escassa problemàtica amb els costos de material pq quasi no emmagatzemen material.

  EX: Hotel

  Les empreses turístiques poden participar en els tres tipus d'empresa, com per exemple:

  • Tenda de souvenirs: COMERCIAL

  • Restaurant: INDUSTRIAL, SERVEIS

  CLASSES DE MATERIALS:

  • Mercaderies: Son aquells béns adquirits per l'empresa per poder vendre'ls sense aplicar-los cap transformació. Son pròpies de les empreses comercials.

  EX: Sabateria

  • Productes en curs, semielaborats i acabats: Son materials típics d'empreses industrials, amb transformació. La transformació té diferents etapes d'elaboració.

  EX:

  Magatzems Operacions de transformació

  Quan el producte ja està acabat és quan ja està transformat i llest per la venda. Abans que estigui acabat, el producte ha de seguir unes fases intermitges.

  Els Productes Semielaborats son els que estan després de passar per un procés de transformació i està a l'espera d'un altre.

  EX: Una empresa que fa sabates. La sabata després d'estar tallada i en espera de ser cosida.

  Els Productes en Curs no estan totalment acabats, està en un procés intermig de transformació, però a diferència del semielaborat no està en un lloc d'espera.

  EX: Una fàbrica de sabates. La sabata que està en la secció de tall però encara està a mig tallar.

  • Matèries Primeres: Aquells materials a través del quals es fan els processos de transformació, però que encara no s'han fet, destinats a formar part del producte acabat.

  Estan en el magatzem inicial pq encara no tenen transformació. A efectes de costos representen consums que formaran part del producte acabat. Podem definir-lo com:

  Pm = cmp + ct

  • Altres Aprovisionaments: Son altres materials que no estan inclosos a les categories anteriors. Dins aquests hi estan:

  • Elements i conjunts incorporables: Materials fabricats fora de l'empresa i adquirits per l'empresa per incorporar-los a la seva producció. Son similars a les matèries primeres.

  EX: Enlloc de tallar les sabates dins la mateixa empresa, seria comprar-los tallats. Si es fa això puntualment seran elements incorporables, si es fa sempre, seran matèries primeres.

  - Combustibles: Son matèries energètiques que es poden emmagatzemar.

  EX: Gasoil. L'electricitat no ho seria pq no s'emmagatzema.

  - Recanvis: Son peces o components per ser muntats en màquines o qualsevol altre immobilitzat.

  - Materials Diversos: Son aquells materials que no s'incorporen al producte acabat ni al productiu.

  EX: Material de neteja

  - Embalatges i Envasos: Estan destinats a envasar o guardar el producte. Formen part del producte acabat i representen directament un cost aplicable. Al igual que les matèries primeres constitueixen un cost directe. Alguns son retornables.

  EX: Envasos de cervesa.

  - Material d'oficina: Es fa servir per les tasques administratives. A vegades es fa servir directament com a consum, no com existències.

  COSTOS DIRECTES COSTOS INDIRECTES

  - Mercancies - Combustibles

  - Matèries Primeres - Recanvis

  - Elements i conjunts incorporables - Materials diversos

  - Envasos i embalatges - Material d'oficina

  - Productes en curs

  - Productes semielaborats

  - Productes acabats

  Problemàtica de la valoració del materials:

  En la valoració dels consums els materials per definició son emmagatzemables, que entren i surten.

  En la elaboració de les sortides (Vendes de Mercancies) poden donar-se dos casos :

 • Una empresa que al inici del seu exercici té unes existències inicials de Mercancies (100), cadascuna tenen un valor de 1.000. Fa una compra de 200 ( per 1.000) i fa una venda de 250 (per 1.000)

 • (+) Existències inicials = 100 * 1.000 = 100.000

  (+) Compra = 200 * 1.000 = 200.000

  (-) Cost de venda = 250 * 1.000 = 250.000

  Existències = 50 * 1.000 = 50.000

  Comptablement seria:

  200.000 Compra Mercaderies

  a Proveïdors 200.000

  400.000 Clients

  a Vendes 400.000

  50.000 Existències

  50.000 Variacions d'Existències a Existències 100.000

  És la diferència del que havia al principi amb el que queda al final de l'exercici.

  Compra Variació d'existències

  200.000 50.000

  Cost de les Vendes: 200.000 + 50.000 = 250.000

  (+) Existències.......100 * 1.000.........100.000

  (+) Compres...........200 * 1.000.........200.000

  (-) Existències finals.50 * 1000...........50.000

  Sortides (pc)......250 * 1.000........250.000

  Ingressos 400.000

  Cost vendes 250.000

  RTAT 150.000

  Hi ha mètodes per les sortides de les Mercancies:

  • FIFO

  • LIFO

  • PMP

  Cadascun dels mètodes tenen variacions

  • FIFO: First In, first Out

  Entrades Sortides

  10.000 * 120 = 1.200.000

  500 * 160 = 80.000

  1.280.000

  Existències Finals: 5.500 * 160 = 880.000

  1.000 * 162 = 162.000

  1.042.000

  5/1/93

  960.000 Compres Mercaderies a proveïdors 960.000

  20/1/93

  162.000 Compres Mercaderies a proveïdors 162.000

  X

  1.470.000 Clients a Ventes 1.470.000

  L'assentament de regularització seria:

  X

  1.042.000 Existències Inicials

  158.000 Variació d'existències a Existències Finals 1.200.000

  1.042.000 - 1.200.000 = 158.000

  Compra Mercaderies Variació existències

  960.000 158.000

  162.000

  1.122.000

  Cost de les vendes : 1.122.000 + 158.000 = 1.280.000

  Ingressos per vendes 1.470.000

  Cost de les Vendes 1.280.000

  RTAT 190.000

  • LIFO: Last In First Out

  Entrades Sortides

  Cost de les unitats (sortides).

  1.000 * 162 = 162.000

  6.000 * 160 = 960.000

  3.500 * 120 = 420.000

  1.542.000

  Existències Finals:

  6.500 * 120 = 780.800

  Ingressos Vendes 1.470.000

  Cost vendes 1.542.000

  RTAT - 72.000

  El valor aplicat a les sortides és diferent en el FIFO respecte al LIFO, perquè el cost de les mercaderies és més card en l'últim cas.

  • PMP (PREU DEL PROMIG PONDERAT):

  Barreja els lots i utilitza un preu únic tant per a les sortides com per a les existències finals. Fa un promig de totes les entrades que hi ha al magatzem més les sortides.

  (seguim el mateix exemple que als anteriors exercicis i sabem que tenim un preu de vendes de 140 ptes. )

  10000 x 120+ 6000 x 160 + 1000 x 162

  10000 + 6000 +1000

  • A aquest preu es valoraran tant les sortides per vendes: 10.500 x 136,58= 1.434.090

  • Com les existències finals: 6500 x 136,58= 887.770

  Existències 10.000 +

  Entrades 6000

  7000 +

  1000

  Vendes 500

  6000 10.500 -

  4000

  Existències finals 6500

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 1.470.000 + (10.500 x 140 )

  Cost vendes 1434090 -

  RTAT 35.824 obtenim un benefici.

  • Tant el LIFO, el FIFO i el PMP són mètodes de valoració a costos històrics. La legislació espanyola admet aquests tres mètodes tant des de el punt de vista fiscal com comptable.

  • Existeixen d'altres mètodes que no utilitzen costos històrics i que no son reconeguts per la legislació espanyola , com el :

  NIFO O COSTOS DE REPOSICIÓ ( Next in, first out)

  No utilitza valors històrics, sinó que utilitza valors futurs . Necessitarem tenir unes quantes dades més a part de les del exemple

  Així si haguessim de fer una nova compra i el preu de cost fos diferent, per exemple 170 (cost de reposició).

  Vendes 10.500 x 170 =1.785.000

  Existències 6500 x 170 =1.105.000

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 1.470.000 +

  Cost vendes 1.785.000 -

  RTAT - 315.000 tenim una pèrdua

  ARA VEUREM EL RESULTAT DE CADA MÈTODE PER AIXÍ PODER COMPARAR-LOS.

  FIFO

  PMP

  LIFO

  NIFO

  Ingressos per vendes

  1.470.000

  1.470.000

  1.470.000

  1.470.000

  Cost Vendes

  1.280.000

  1.434.176

  1.540.000

  1.785.000

  Resultat

  190.000

  35.824

  - 72.0000

  - 315.000

  Existències finals

  1.042.000

  887.824

  780.000

  1.105.000

  • En un context on els preus van pujant, si apliquem la valoració que fa el FIFO : tindrem un cost inferior a la resta dels mètodes , perquè al sortir primer allò que és més antic, agafa per a les unitats sortides les més antigues; això implica que agafarem preus més econòmics i el cost de les vendes serà inferior als ingressos.

  • En un context on els preus van pujant, si apliquem la valoració que fa el LIFO : tindrem un cost superior al mètode FIFO , perquè al sortir primer allò que és més nou, agafa per a les unitats sortides les més noves; això implica que agafarem preus més elevats.

  Ingressos = Constant

  - Cost Vendes =

  Rtat.

  • En un context on els preus van pujant, si apliquem la valoració que fa el PMP : tindrem un cost de les vendes què serà un valor intermig . Ni tan cares com en el LIFO, ni tan barates com el FIFO.

  • NIFO utilitza preus que no s'han enregistrat a la realitat, el Cost de les Vendes serà superior i el Resultat inferior.

  • Depenent del mètode que utilitzem obtindrem el resulta que nosaltres vulguem , però:

  PGC Sempre s'ha d'utilitzar el PMP, si no hi ha circumstàncies justificables No permet el NIFO

  Impost de Societats LIFO, FIFO, PMP. No permet el NiFO

  El NIFO és només per a saber el benefici que obtindríem si haguéssim de reposar totes les existències. Només serveix com a informació per a la pròpia empresa.

  Tant el LIFO, FIFO o PMP es poden resoldre per dos mètodes :Mòbil o del període ( que és el que hem fet).

  • ( MIRAR FOTOCÒPIES DE LIFO, FIFO I PMP)

  • Valoració de les entrades o aprovisionaments:

  QUÈ S'HA DE FER? ( per exemple)

  Compra de 6.000 u. a 162 ptes. Com es calcula el cost d'adquisició o d'aprovisionament?

  Es calcula a partir de sumar a la factura del proveïdor tots aquells costos addicionals que són necessaris fins que s'han de portar els materials al magatzem de l'empresa.

  EX: Una empresa compra 1.000 u x 100 ptes/u= 100.000 fra. Proveïdor. Però la factura ha de descomptar tots els descomptes que realitza el proveïdor , menys els descomptes de “pronto pago”. Però el transport costa 10.000 ptes en total.

  100 u/ptes + Cost addicional fins al magatzem (transport, duanes, papers...)= C.A.

  100.000 ptes 1000 unitats

  +10.000 pel transport de la mercaderia

  110.000 ptes.

  110.000 ptes.

  1000 unitats

  EXERCICIS: RECORDS S.A. ( I )

  • TENDÈNCIA A L'ALÇA DELS PREUS

  Existències inicials 1.500 x 1000 ptes/ u= 1.500.000

  Compres 3000 x 1200

  3000 x 1300

  b) Valor de les existències finals

  • FIFO

  Setmana Santa 1000

  Juliol- Setembre4000

  • Setmana Santa 1000 x 1000 = 1.000.0000

  500 x 1000 = 500.000

  • Jul - Set 4000 3000 x 1.200 = 3.600.000

  500 x 1.300 = 650.000

  5.750.000

  • Existències finals 2.500 x 1.300 =3.250.000

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 6.500.000 +

  Cost vendes - 5.750.000 -

  RTAT 750.000

  • PMP

  1.500 X 100 + 3000 X 1200 + 3000 X 1500

  Pc = =1200 ptes / u

  1500 + 3000 + 3000

  Cost global de les sortides o vendes : 5000 unitats x 1200 = 6.000.000 ptes

  Existències finals: 2500 x 1200 = 3.000.000 ptes

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 6.500.000

  Cost vendes - 6.000.000

  RTAT 500.000

  • LIFO

  Setmana Santa 1000

  Juliol- Setembre4000

  • Setmana Santa 1000 x 1200 = 1.200.0000

  • Jul - Set 4000 3000 x 1.300 = 3.900.000 " = 6.300.000

  1000 x 1.200 = 1.200.000

  5.100.000

  • Existències finals: 1000 x 1200 =

  1500 x 1000 =

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 6.500.000

  Cost vendes - 6.300.000

  RTAT 200.000

  • COMPARACIÓ DELS RESULTATS:

  Ens trobem en un entorn on els preus tendeixen a pujar ( Inici 1000, febrer 1200, abril 1300 ...)

  FIFO RTAT. 750.000 agafa les primeres entrades

  LIFO RTAT. 500.000 agafa les darreres entrades

  PMP RTAT. 200.000 agafa un preu intermig

  EXERCICIS: RECORDS S.A. ( II )

  • TENDÈNCIA A LA BAIXA DELS PREUS

  Existències inicials 1.500 x 1300 ptes/ u= 1.950.000

  Febrer 3000 x 1200

  Març 3000 x 1000

  Vendes 5000

  b) Valor de les existències finals

  • FIFO

  1500 x 1300 = 1950000

  3000 x 1200 = 3600000

  • x 1000 = 500.000

  • Existències finals 2.500 x 1.000 =2.500.000

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 6.500.000

  Cost vendes - 6.050.000

  RTAT 750.000

  • PMP

  1.500 X 1300 + 3000 X 1200 + 3000 X 1000

  Pc = =1140 ptes / u

  1500 + 3000 + 3000

  Cost global de les sortides o vendes : 5000 unitats x 1140 = 5.700.000 ptes

  Existències finals: 2500 x 1140 = 2.850.000 ptes

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 6.500.000

  Cost vendes - 5.700.000

  RTAT 800.000

  • LIFO

  • 3000 x 1000 = 3.000.000

  2000 x 1.200 = 2.400.000

  • Existències finals: 1000 x 1200 = 1.200.000

  1500 x 1300 = 1.950.000

  COMPTE DE RESULTATS

  Ingressos Vendes 6.500.000

  Cost vendes -5.400.000

  RTAT 1.100.000

  • COMPARACIÓ DELS RESULTATSDE RECORDS I I RECORDS I

  RECORDS I

  RECORDS II

  FIFO

  Ingressos per vendes

  6.500.000

  6.500.000

  Cost vendes

  6.050.000

  5.750.000

  Resultat

  450.000

  750.000

  LIFO

  Ingressos per vendes

  6.500.000

  6.500.000

  Cost vendes

  5.400.000

  6.300.000

  Resultat

  1..100.000

  200.000

  PMP

  Ingressos per vendes

  6.500.000

  6.500.000

  Cost vendes

  5.700.000

  6.000.000

  Resultat

  800.000

  500.000

  • Si la situació de preus és a l'alça :

  A efectes fiscals ens interessa més el LIFO perquè es pagaran menys impostos.

  PMP és el millor mètode per a la comptabilitat interna .

  FIFO és necessari que reflecteixi els costos més recents, per a situacions on les taxes d'inflació no són moderades i els productes s'obtinguin per a llarg termini. També per si operem amb canvis de moneda

  • Si la situació de preus és a la baixa

  Aplicarem el FIFO

  El mètode però que reflexarà millor el cost de reposició serà el LIFO.

  EXERCICIS: SERVEIS DE CATERING S.A.

  Busquem el cost d'adquisició de les matèries primeres que entren al magatzem

  • 1.500 kg farina 150.000

  + 15.000 transport a càrrec de l'empresa

  165.000 ptes

  165.000 / 1500 = 110 ptes / Kg

  Factura

  Transport

  "

  3000 Kg vedella

  3.000.000

  120.000

  3.120.000

  1.040 pta /Kg

  2.000 Kg porc

  1.000.000

  80.000

  1.080.000.

  540 pta / Kg

  5000 Kg

  4.000

  200.000

  200.000

  200.000 x ( 3/5) = 120.000

  200.000 x ( 2/5) = 80.000

  en funció dels Kg

  Kg

  Fra.

  Trans

  Arancel

  "

  Pta / u

  200.000 safates petites

  2000 0.15 $

  30.000 x 150 =

  4.500.000

  100.000

  450.000

  5.050.000

  25,25 s.p.

  100.000 safates grans

  2000 0.2$

  20.000 x 150 =

  3.000.000

  100.000

  300.000

  3.400.000

  34 s.g.

  50.000 $

  7.500.000

  200.000

  750.000

  Cost

  d'adquisició

  150 el 20 del 5 En funció del valor

  ( tipus de canvi) $ 152 el 30 del 5 30.000/50.000 x 750.000=450.000

  148 el 10 del 6 20.000/50.000 x 750.000= 300.000

  El Cost de la mà d'obra

  • Sous i salaris: sou brut (sou base + complements) ( 12 pagues)

  • Seguretat Social a càrrec de l'empresa: cotitzacions per contractar empleat (12 )

  • Aportacions de sistemes de pensions: quan l'empresa paga aportacions a plans de pensions per als empleats. Només es dóna quan està estipulat al conveni o per política empresarial concreta ( de la pròpia empresa)

  • Altres despeses socials: pagar transports, el dinar , premis, viatges d'incentiu...

  Al sector turístic els costos salarials varien segons la temporada, això es degut a l'estacionalitat

  TEMA 4: EL COST DELS FACTORS PRODUCTIUS

  Amortització: és el reflexa comptable de la depreciació que sofreix l'immobilitzat. A l'actiu però amb signe negatiu. És un repartiment racional del valor amortitzable d'un actiu al llarg de la seva vida útil.

  Tipus de depreciació: Trobem 4:

  • Física: pèrdua del valor a causa del temps.

  • Funcional: es deguda a la utilització d'aquest immobilitzat. Quan més s'usa més es gasta.

  • Econòmica: també anomenada "d'obsolescència", és a dir, pèrdua del valor per causa del progrés tècnic o en el mercat on es cotitza.

  • Extraordinària: Pèrdua de valor per causa de catàstrofes.

  Elements que s'amortitzen:

  Els immobilitzats que tenen una vida útil limitada, i que la seva utilització dura més d'un any.

  Els terrenys no s'amortitzen pq tenen una vida útil il·limitada.

  Valor amortitzable és el cost històric més les revalorizacions que permet la llei (valor cost històric - valor residual)

  Vida útil: El temps durant el qual es pensa amortitzar l'imm.

  Pla d'amortització: distribueix al llarg de la vida útil el valor, el qual s'anomena quotes d'amortització, aquestes es calculen en funció de:

  • Depreciació física

  • Depreciació funcional

  • Depreciació econòmica

  • Depreciació extraordinària

  Valor d'adquisició: és el valor de la factura del proveïdor més els costos necessaris fins que l'imm. està a la fàbrica a disposició de qui ho compra.

  Mètodes d'amortització:

 • Lineal: Calcular l'amortització en quantitats iguals.

 • (Valor d'adquisició - Valor residual) / Vida útil

  EX: Una empresa compra una màquina per 4.800.000, transport 80.000, costos d'instal·lació 120.000, Valor d'adquisició 5.000.000, Vida útil 5 anys.

  Q = 5.000.000 - 0 / 5 = 1.000.000

  Valor inicial

  Amortització

  Valor net

  1

  5.000.000

  1.000.000

  4.000.000

  2

  4.000.000

  1.000.000

  3.000.000

  3

  3.000.000

  1.000.000

  2.000.000

  4

  2.000.000

  1.000.000

  1.000.000

  5

  1.000.000

  1.000.000

  --------------

 • En funció de la utilització: l'imm perd valor pel ritme d'utilització al que està sotmès.

 • (Valor adquisició - Valor residual / num utilització) + (num utilització

  d'un exercici econ.)

  EX: Una màquina per valor de 5.000.000, serveix per fabrica peces. Quan s'haurà gastat la màquina haurà fet 100.000 peces durant 5 anys. El num d'utilitzacions en el primer exercici econòmic és de 25.000 peces.

  5.000.000 / 100.000 = 50 ptes/peça

  N1 = 25.000 peces que ha fabricat en 1 exercici econòmic.

  Q = 50 * 25.000 = 1.250.000

  2n. Any 18.000 peces

  Q = 50 * 18.000 = 900.000

  En aquest mètode no s'amortitza sempre igual.

 • Mètode de dígits: No és un mètode lineal, es parteix d'un valor amortitzable. Son mètodes decreixents. Es deprecien més quan son més nous.

 • EX: Valor amortitzable 5.000.000. Vida útil 5 anys.

  1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 5.000.000 / 15 = 333.333

  1 Any: 5 * 333.333 = 1.666.666

  2 Any: 4 * 333.333 = 1.333.333

  ......

  5 Any: 1 * 333.333 = 333.333

  VALOR NET:

  1er. 5.000.000 - 1.666.666 = 3.333.334

  2on. 5.000.000 - 1.333.333 = 3.666.667

  ....

  5è: 5.000.000 - 333.333 = 4.666.667

  Suma de dígits Mètode lineal

  Anys A mida que un bé es fa vell s'han de gastar més en

  manteniment

 • Mètode del % de descompte: S'amortitza molt al començament. Es parteix d'un % que és el descompte al llarg dels anys.

 • Condicions:

  • Vida útil < 5 : r * 1.5

  • Vida útil entre 5 i 8 : r * 2

  • Vida útil > o = 8 : r * 2.5

  EX: Valor amortitzable 1.000.000. Vida útil 10 anys (r = 10 * 2.5 = 25 %)

  r = 100 / 10 = 10%

  Anys

  Valor Amortitzable

  Q Amortitzable

  1

  1.000.000 * 25%

  250.000

  2

  750.000 * 25/100

  187.500

  3

  562.500 * 25/100

  140.625

  ...

  ...

  ...

  10

  75.084 /25/100

  75.084

  Quan el valor net sigui més petit que 100.000 s'amortitza de cop (VIP)

  EXERCICIS: HOTEL MAR (Pàg. 8)

 • Calcular el cost del personal mensual d'un mes en temp. Baixa.

 • DIR-ADM

  Sou Base

  Pagues extres

  S/S

  Dir

  350.000

  350.000

  126.000

  Adm

  150.000

  90.000

  51.000

  500.000

  440.000

  177.000

  * 12

  * 2

  *12

  6.000.000

  880.000

  2.124.000

  Pla de pensions

  100.000

  +

  +

  6.100.000

 • Calcular el cost del personal del mes per cadascun dels departaments que consta l'hotel.

 • DIR-ADM: 827.936 Cost mensual direcció i administració en temp baixa

  HAB: 554.181 Cost mensual d'hab. En temp. Baixa

  REST: 834.073 Cost mensual de rest en temp. Baixa.

 • Calcular el cost de personal d'un mes de temporada alta per cadascun dels departaments i per al conjunt de l'hotel.

  • HABITACIONS EN TEMP. ALTA (J, JUL, AGOST, SET)

  • Sou Brut

   100.000 * 4

   400.000

   Pagues Extres

   80.000 + 2 * 4/12

   53.333

   Seguretat Social

   34.000 * 4

   136.000

   Paga Vacances

   134.000 * 4/12

   44.666

   634.000

   (SS + Sou Brut)

   * 2 treballadors

   1.268.000

   317.000 Cost Addicional

   317.000 Ptes/ mes

   554.181

  • Es el cost del departament de les habitacions en temporada alta

   • RESTAURANT EN TEMPORADA ALTA

   • Sou Brut

    96.000 * 4

    384.000

    S Social

    32.000 * 4

    130.400

    Pagues extres

    55.000 * 2 *4/12

    36.667

    Vacances pagades

    128.600 * 4/12

    42.867

    593.934

    * 3 cambrers

    445.450

    1.781.802 (4 mesos)

    834.073

    445.450 Ptes/ mes

   • Ptes. Es el cost del restaurant en temporada alta.

   • DIR-ADM: 827.636

    HAB 871.181

    REST 1.978.523

   • PTES. És el cost total que té l'hotel en temp. Alta

   • EXERCICIS: BUSVIATGES SA

    Calcular el cost d'amortització de l'empresa corresponent a 1997.

    Magatzem: 8.000.000 / 33 anys = 242.424

    Ordinadors: 2 * 300.000 + 320.000 = 920.000

    600.000 / 4 = 150.000

    320.000 / 4 = 80.000 * 9.5/12 = 63.333

    150.000 + 63.333 = 213.333

    Autobusos:

    15.000.000 - 1.500.000 (Valor residual) = 13.500.000 / 4 km = 33.75 ptes/ km

    Bus 1

    Recorre 60.000 km * 33.75

    2.025.000

    Bus 2

    Recorre 70.000 Km * 33.75

    2.362.500

    Bus 3

    Recorre 55.000 * 33'75

    1.856.250

    Bus 4

    Recorre 80.000 * 33.75

    2.700.000

    8.943.750

    Total Amortització: 242.424 + 213.333 + 8.943.750 = 9.399.507

    EXERCICIS: AMORTIZASA (Pàg. 10)

    Valor Amortitzable = 9.500.000 - 500.000 = 900.000

    Vida útil = 5 anys

   • Mètode d'amortització lineal:

   • 9.000.000 / 5 = 1.800.000

    1990

    1.800.000 / 2 = 900.000 (6 mesos)

    1991

    1.800.000

    1992

    1.800.000

    1993

    1.800.000

    1994

    1.800.000

    1995

    1.800.000

   • Mètode de la suma de dígits decreixent:

   • Suma = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

    9.000.000 / 15 = 600.000

    1

    600.000 * 5

    3.000.000

    2

    600.000 * 4

    2.400.000

    3

    600.000 * 3

    1.800.000

    4

    600.000 * 2

    1.200.000

    5

    600.000 * 1

    600.000

    9.000.000

    1990

    3.000.000 / 2

    1.500.000

    1991

    1.500.000 + 1.200.000

    (2.400.000 / 2)

    2.700.000

    1992

    1.200.000 + 900.000

    2.100.000

    1993

    900.000 + 600.000

    1.500.000

    1994

    600.000 + 300.000

    900.000

    1995

    300.000

    300.000

    9.000.000

   • Mètode del percentatge fix sobre el valor net comptable:

   • 1.5------ n< 5-------------- * 1.5

    R = r * n : 2---------5<o = n <8------ * 2

    2.5------n> o = 8---------- * 2.5

    r = 100 / 5 anys vida útil = 20%

    R = 20 * 2 = 40%

    1

    9.000.000 * 0.4

    3.600.000

    2

    5.400.000 * 0.4

    (9.000.000 - 3.600.000 )

    2.160.000

    3

    3.240.000 * 0.4

    (9.000.000 - 2.160.000)

    1.296.000

    4

    1.944.000 * 0.4

    777.600

    5

    1.166.000

    1.166.000

    9.000.000

    1990

    1.800.000

    (3.600.000 / 2)

    1.800.000

    1991

    1.800.000 + 1.080.000

    2.880.000

    1992

    1.080.000 + 648.000

    1.728.000

    1993

    648.000 + 388.800

    1.036.800

    1994

    388.800 + 583.000

    921.800

    1995

    583.000

    583.000

    9.000.000

    TEMA 5: EL PROBLEMA DEL CÀLCUL DEL COST D'UN PRODUCTE O SERVEI

    Preu de Cost: (PC)Son components vistos de diferent punt de vista. Format per costos dels valors productors:

    • Una manera

    • Mà d'obra (Costos de procés de transformació)

    • Amortitzacions (")

    • Energia (")

    • Matèria primera

    • Un altre

    • PC = CD + CI

    Els Costos Directes (CD) s'identifiquen clarament amb el producte

    • Un altre manera.

    • PC = C. Variables + C. Fixes

    • Un altre forma:

    • PC = Cmp + C. Ma d'obra + Altres Costos de fabricació + Costos Comercials + Costos de transports + C. D'administració + C. Financers

    Les normes de valoració del producte està reflexat en el PGC, dient que: en el preu del cost del producte s'ha d'incloure:

    • Cost Matèria primera

    • Costos directes de fabricació

    • Costos Indirectes cregui raonable imputar

    PC = Cmp + C. Directes de fabricació + Costos Indirectes de fabricació.

    TEMA 6: ELS SISTEMES DE CÀLCUL DE COSTOS

    Hi ha varis sistemes:

   • Sistemes de Costos Parcials i Complerts

   • Fa referència a la qualitat

    • Parcials: Inclouen en el preu de cost (pc) només una part dels costos totals de l'empresa.

    Pc = CD o CV

    Estan els CD anomenant-se Sistema de Costos Directes

    Estan els CV anomenant-se també Sistema de Costos variables

    També es poden incloure de Directes i Variables, anomenant-se DIRECT COSTING SIMPLE

    Inclou també els CV + CF (Directes) dient-se DIRECT COSTING EVOLUCIONADO

    EX: Una empresa que fabrica 2 productes (A i B). A = 1.000 B = 2.000

    CD I CV son: A B

    - C. matèria prima 10 18

    - C Mà d'obra 1 h/u * 50 ptes/h = 50 ptes/u 0.4 * 50 = 20 ptes/h

    - PC (*) 60 (*) 38

    CD = 136.000 (1.000 * 60) + (2.000 * 38)

    CI = 68.000 (No estan claculats, posats aleatòriament, llum, aigua,...)

    204.000 Ptes

    • Complerts: Inclouen dins el pc tots els costos totals de l'empresa

    Pc = CD + CI o CV + CF

    S'anomenen Sistemes de Costos d'absorció Total o també FULL COSTING

   • Sistemes de Costos Inorgànics i Orgànics

   • Els Sistemes de Costos Complerts es fan a través dels Orgànics i Inorgànics.

    • Inorgànics:

    EX: Inorgànics

    CD = 136.000

    CI = 68.000 50% de CD (Busquem la relació que hi ha entre CI i CD)

    A

    B

    UP

    1.000

    2.000

    C.m.prima

    10

    18

    C.m.obra

    1*50=50

    0.4*50 = 20

    Pc

    60

    38

    CI

    30 (50% de 60)

    19 (50% de 38)

    Pc = cd + ci

    (+) 90

    (+) 57

    c. ind. Adm

    18 (30% de 60)

    11.4

    c. ind. Comercial

    24 (40% de 60)

    15.2

    Pc

    132

    83.6

    CD

    136.000

    C IND PROD

    68.000 (50%)

    C IND ADM

    48.000 (30%)

    C IND COMER

    54.400 (40%)

    • Orgànics:

    Funcionen d'una manera més complexa. Els inorgànics unien els costos i els relacionava amb el producte, en canvi els orgànics ho fa més complicat. Enlloc de tractar-los igual, primer s'han de classificar.

    MIRAR ESQUREMA DE LA FOTOCOPIA DELS COSTOS INORGÀNICS I DEL ORGÀNICS.

   • Sistemes de Costos per Procés i per Comanda

   • S'apliquen a les empreses depenen del seu tipus de producció. A les empreses poden trobar 2 tipus de producte: per procés i per comanda.

    • Procés: Caracteritzada per elaborar grans quantitats de productes o serveis sempre de la mateixa manera i, per tant, es fa producció homogènia.

    EX: coca-cola, es fa en sèrie i grans quantitats i després es col·loca en el mercat.

    EX: Hotel, Restaurant, Transport viatgers (linia regular)

    • Comanda: Es caracteritza per elaborar molts productes i tots diferents entre ells. Aquesta producció és discontinua o no homogènia. Primer el client demana el producte o servei i després es fa a la seva mida.

    EX: Fuster, Impremta

    EX: AAVV, Transport Viatgers (si treballa per una AAVV)

   • Sistemes de Costos Històrics i Predeterminats

    • Històrics: Parteixen els costos efectivament realitzats

    • Predeterminats: Treballen amb previsions de costos, no es calcula mai els costos reals, sinó que es fan provisions.

   • Sistemes de Costos Tradicionals i ABC

    • ABC: Activiting Based Costing (Stmes de Costos Basats en l'activitat). Els van descobrir Cooper i Koplan als anys 20. Servien per calcular amb més exactitud els preus dels costos des productes o serveis que feien les empreses. Ells van dir que era es sistema més exacte. El van batejar amb el nom ABC contraposant-lo amb els altres sistemes tradicionals.

    S C PRE

    S C HIST

    S C COMANDA S C COMPLERTS

    S C PROCÈS S C PARCIALS

    EXERCICIS: CUINAFÀCIL SA (I)

    CD: 409 Ptes/menú CI: 12.500.000 N. Up: 42.000 racions

   • pc 0 cd + ci

   • Ci = CI / N = 12.500.000 / 42.000 = 297.6

    Pc = 409 + 297.6 = 706.6 ptes/ració

   • pv = 706.6 * 1.2 = 847.9

   • 706.6 * 20/100 = 141.3

    C.) 706.6 / 0.8 = 88303 (regla de tres)

    EXERCICIS: ALFIL

    PC = CD + CI

    Ci = 12.500.000

   • CD

   • Formatge

    0.200 kg * 1200 ptes/kg=

    240 ptes/gr

    Vedella

    1.43 kg * 3.500 ptes/kg=

    5.005 ptes/1430 kg

    Patates

    0.4 kg * 110 Ptes/kg =

    44 ptes/400 gr

    Cebes

    0.1 * 160

    16 ptes/100

    Oli

    0.5 * 200

    100 ptes/1/2h

    5.405 Ptes/ 6 racions

    5405 / 6 = 900.83 Ptes/ració

    CI: Poden calcular-se mitjançant els sistemes inorgànics (els costos indirectes surten d'una relació amb els directes)i Sistemes Orgànics

    CD: 10.227.272

    CI: 12.500.000

    22.727.272

   • 100%

   • X X = 54%

   • PC: 900.8 / 0.45 = 2.001'7 (O TAMBÉ)

    CD: 10.227.272 : 100%

    CI: 12.500.000 : 122.2%

    Ci = Cd * % ; Ci = 900'8 * 122'2% = 1.100.9

    Pc = cd + ci = 900'8 + 1.100'9 = 2.001'7

    Pv = 2.001'7 * 1.3 = 2.602'21; (O TAMBÉ)

    Pv = 2.00177 * 3/100 = 600.51 + 2001.7 = 2.602'21

    EXERCICIS: CUINAFÀCIL SA (II)

    MENU NORMAL (MN) - MENU DE RÈGIM (MN)

    Cd = 409 = cmp Cd = 632= cmp

    3.000.000 = CD

    CI

    Mà d'obra

    8.000.000

    5.000.000

    Llum

    2.500.000

    2.500.000

    Material Auxiliar

    400.000

    400.000

    Amortització

    9.000.000

    9.000.000

    19.900.000

    16.900.000

    CD = cmp + c.m.obra directa

    3.000.000 / 500 = 6.000 ptes/hora

    (300 MN + 200 MR)

    MN : 6.000 * 300 = 1.800.000

    MR : 6.000 * 200 = 1.200.000

    1.800.000 / 40.000 MN = 45 = c.m.obra

    1.200.000 / 10.000 MR = 120 = c.m.obra

    Cd = c.m.p + c.m.obra

    (MN) Cd = 409 + 45 = 454

    (MR) Cd = 632 + 120 = 752

    1.306

    CI = 16.900.000 / 50.000 = 338 Ptes

    (40.000 + 10.000)

    Pc = cd + ci

    (MN) pc = 454 + 338 = 792 Ptes/MN

    ((MR) pc = 752 + 338 = 1.090 Ptes/MR

    (TAMBÉ ES POT FER)

    CD:

    MN: 454 * 40.000 = 18.160.000

    MR: 752 * 10.000 = 7.520.000

    CD: 25.680.000 100%

    CI: 16.900.000 65.8%

    MN: 454 * 65.8/100 = 299 454 + 299 = 753

    MR: 753 * 65.8/100 = 495 752 + 495 = 1.247

    COMPARACIÓ

    UNITATS

    CD / CI

    MN

    792

    453

    MR

    1092

    1.247

    3ª. Taxa d'imputació: (altra manera de fer-ho)

    MN: 300 (3/5)

    MR: 200 (2/5)

    500

    MN: 16.900.000 * 3/5 = 10.140.000 / 40.000 = 253.3

    454 + 253.3 = 707

    MR: 16.900.000 * 2/5 = 6.760.000 / 10.000 = 676

    571 + 676 = 1.428

    UNITATS

    CD / CI

    Ma d'obra, directa

    MN

    792

    753

    707.5

    MR

    1.092

    1.247

    1.428

    EXERCICIS: RESTAURANT GAMBA

    RAP

    0'6 * 1'05

    0'630 * 1.600

    1.008

    MUSCLOS

    0'33 * 1'05

    0'3465 * 300

    103'95

    SEBES

    0'1 * 1'05

    0'105 * 50

    5'25

    TOMÀQUET

    0'25 * 1'1

    0'275 * 120

    33

    PÈSOLS

    0'25 * 1'1

    0'275 * 260

    71'5

    AMETLLES

    0'025 * 1.200

    30

    LLIMONA

    1'05 * 20

    21

    VI BLANC

    0'1 * 300

    300

    ALL

    1 * 5

    5

    1.307'7

    1.307 / 4 = 326'93

   • ci = 326'93 * 1'775 = 580'3

    pc = cd + ci = 326'93 + 580'3 = 907'2

    (Un altra manera de fer-ho)

    36 cd - 18.430.000 100%

    64 ci - 32.710.000 177'5%

    51.140.000

    pc = 326'93 / 0.36 = 907'2

    B.)

    Pv = pc + 20/100pc = 1'2 pc

    Pv = 907'2 * 1'2 = 1.089 ptes/plat

    C.)

    Cuiner: 30 minuts (0'5 h) Final any 2.100 hores

    Pinche: 30 minus (0'5 h) Final any 2.100 hores

    Cd = cmp + cmobra directa

    Cuiner (cmobra) 5.000.000 ptes

    Pinche (cmobra) 1.800.000 ptes

    Cuiner = 5.000.000 / 2.100 = 2.380'95 ptes/hora

    Pinche = 1.800.000 / 2.100 = 857'14 Ptes/hora

    Cuiner: 0'5 h * 2.380'95 = 1.190'47

    Pinche: 0'5h * 857'14 = 428'57

    1.619'04

    cd = 1.307'7 + 1.619 = 2.926'7 / 4 plats = 731'7 Ptes/plat

    Abans els cd = 18.430.000 (cmprima) i ara se li han de sumar els cmo directe

    Cmobra: cd (Cuiner) 5.000.000 * 0'9 = 4.500.000

    Cd (pinche) 1.800.000 * 0.6 = 1.080.000

    5.580.000 = C ma obra

    C M prima: 18.430.000

    C M Obra: 5.580.000 90% pq l'altre 10% el dedica a ci

    Cd: 24.010.000 60% pq l'altre 40% el dedica a ci

    Abans els ci = 32.710.000, i ara se li han de restar els ci de la mà d'obra o restar-li els cd

    Ci = 32.710.000 - 5.580.000 = 27.130.000

    (o també)

    Ci = 32.710.000 - 6.800.000 + 500.000 + 720.000 = 27.130.000

    VIP!!!!: ELS SOUS SEMPRE SON CI, PERÒ EN AQUEST CAS , EL PROBLEMA ELS REFLEXA COM CD

    Cd : 14.010.000 100%

    Ci: 27.130.000 x

    X = 27.130.000 / 24.010.000 = 113%

    CI = 731'7 * 113/100 = 824'8

    PC = CD + CI = 731'7 + 826'3 = 1.158'5

    PV = 1.558'5 * 1.20 = 1.870 Ptes/Plat

    TEMA 7: ELS SISTEMES DE COSTOS COMPLERTS

    Els sistemes de costos complerts inclouen dins el pc: els cd i ci o bé els cv i cf.

    Sistemes Inorgànics: Son en les empreses que tenen un funcionament senzill

    EX: Restaurants

    Sistemes Orgànics: Son en les empreses on el seu funcionament és més complex , en aquest sistema hi ha diferents compartiments:

    ESQUEMA PÀG 40-B

    Els grups de ci s'anomenen SECCIONS: agrupacions de costos (unitats comptables que serveixen per agrupar costos) de manera, que cadascuna d'aquestes agrupacions representen un conjunt d'activitats que realitza l'empresa. Hi ha diferents seccions:

   • Principals: Son aquelles que representen activitats que directament elaboren el producte o servei de l'empresa. També s'anomenen seccions productives.

   • Recullen costos que actuen directament sobre el producte.

   • Auxiliars: Son aquelles que fan activitats accessòries als productes o serveis prestats per l'empresa.

   • Recullen costos corresponents o activitats complementàries

    EX: En un Hotel

    Principals: Restaurant, servei d'habitacions

    Auxiliars: Manteniment de l'edifici, servei de comptabilitat, vigilància.

    La finalitat d'això es fer que el pc dels productes siguin més exactes.

    Les relacions Principals es relacionen més amb els productes que les auxiliars.

    EX: Hotel. Dels costos que té l'hotel veuríem:

    Seccions Principals Seccions Auxiliars

    S Habitacions S Restaurant 1 S. Administ. S. Vigilància

    CP1 CP2 CP4 CP5

    CT1 CT2 2 Hi ha una difícil relació amb els Costos

    3 PRODUCTES 3 indirectes, llavors els relacionem amb

    les seccions principals.

    PASSOS:

   • Classificació dels costos en diferents seccions, anomenant-se repartiment primari

   • Com a conseqüència d'aquest repartiment, trobem uns costos primaris (CP1, CP2,..), passem els costos auxiliars als costos principals, fent el repartiment secundari.. Per fer aquest repartiment secundari hem de recorre a les unitats d'obra, que son mides de producció de les seccions.

   • Quan tenim tots els CT podem fer una identificació més directa amb les seccions principals que no amb les auxiliars.

   • EX: Una fusteria fa:

    Un dia Un altra dia

    Cadires 10 8

    Taules 4 7

    Armaris 5 5

    • 20

    Aquí la Unitat d'obra no seria només en unitats fabricades, sinó també les hores invertides, essent la bona unitat/hora, o també unitat/kg de fusta

    Unitat d'obra = repartiment secundari

    Per fer això ens podem trobar amb tres CASOS:

    VIP!!! IMPORTANT PER L'EXAMEN

    CAS A: Les auxiliars realitzen prestacions a les principals, no a altres auxiliars.

    A Seccions Principals B

    4.000Ptes/costos 5.000 Ptes/costos

    150 50 200 300

    1 Secciones auxiliars 2

    8.000Ptes/costos 10.000Ptes/costos

    1

    2

    A

    B

    C. Prim.

    8.000

    10.000

    4.000

    5.000

    27.000

    1

    150/200 * 100 = 75%

    50/200 * 100 = 25%

    2

    200/500 * 100 = 40%

    300/500 * 100 = 60%

    1

    - 8.000

    8.000 - 0.75 = 6.000

    8.000 * 0.25 = 2.000

    2

    -10.000

    10.000 * 0.40 = 4.000

    10.000 * 0.60= 6.000

    CT

    -

    -

    14.000

    13.000

    27.000

    Repartim els costos al que corresponen a les unitats d'obra, pq com els ci no hi ha una relació directa amb els productes, llavors els relacionem amb les seccions principals i d'aquí amb els productes.

    CAS B: Les seccions Auxiliars es relacionen amb les seccions principals i també amb les seccions auxiliars

    A Seccions Principals B

    4.000Ptes/costos 5.000 Ptes/costos

    150 50 100 300

    1 100 2

    8.000Ptes/costos 10.000Ptes/costos

    1

    2

    A

    B

    C.P

    8.000

    10.000

    4.000

    5.000

    27.000

    1

    150/120 * 100 = 75%

    50/200 * 100 = 25%

    2

    100/500 =20%

    -

    100/500 * 100 = 20%

    300/500 * 100 = 60%

    2

    10.000*0'2= 2.000

    -10.000

    10.000 * 0'2 = 2.000

    10.000 * 0'6 = 6.000

    10.000

    6.000

    11.000

    CT

    -10.000

    10.000 * 0'75 = 7.500

    10.000 * 0'25 =2.500

    -

    -

    13.500

    13.500

    27.000

    CAS C: Prestacions recíproques, per solucionar-les hi ha 3 alternatives diferents

    A Seccions Principals B

    4.000Ptes/costos 5.000 Ptes/costos

    150 50 100 300

    1 100 2

    8.000Ptes/costos 50 10.000Ptes/costos

   • Directa: Prescindir de les prestacions recíproques i ficsar-se només amb les que van a les principals

   • A Seccions Principals B

    4.000Ptes/costos 5.000 Ptes/costos

    150 50 100 300

    1 2

    8.000Ptes/costos 10.000Ptes/costos

    1

    2

    A

    B

    CP

    8.000

    10.000

    4.000

    5.000

    1

    150/200 *100= 75%

    50/200 * 100 = 25%

    2

    100/400*100 = 25%

    300/400*100= 75%

    1

    -8.000

    8.000*0.75= 6.000

    8.000*0.25 = 2.000

    2

    -10.000

    10.000*0.25= 2.500

    10.000*0.75= 7.500

    CT

    -

    -

    12.500

    14.500

   • Esglaonat:

   • A Seccions Principals B

    4.000Ptes/costos 5.000 Ptes/costos

    150 50 100 300

    1 100 2

    8.000Ptes/costos 50 10.000Ptes/costos

    1

    2

    A

    B

    CP

    8.000

    10.000

    4.000

    5.000

    1

    50/250*100=20%

    150/250*100=60%

    50/250*100=20%

    2

    100/500*100=20%

    100/500*100=20%

    300/500*100=60%

   • 8.000 * 0.20 = 1.600, és més petit, per tant , va primer

   • 10.000 * 0.20 = 2.000

   • CP

    2

    1

    A

    B

    1

    -10.000

    10.000*0.2= 2.000

    10.000 * 0.2 = 2.000

    10.000 * 0.6 = 6.000

    -

    10.000

    6.000

    11.000

    2

    -10.000

    10.000 * 0.75 = 7.500

    10.000 * 0.25 = 2.500

    -

    -

    13.500

    13.500

    Llavors al quedar eliminada la 2, queda en aquests moments:

    A Seccions Principals B

    4.000Ptes/costos 5.000 Ptes/costos

    150 50 100 300

    1 100 2

    8.000Ptes/costos 50 10.000Ptes/costos

    50/200*100 = 75%; el que abans era 60%

    50/200*100 = 25%; el que abans era 20%

    Es fa l'altra esglaó, el que era, el que era més gran (2.000)

   • Mètode simultani o recíproc. És el més exacte

   • A Seccions Principals B

    4.000Ptes/costos 5.000 Ptes/costos

    150 50 100 300

    1 100 2

    8.000Ptes/costos 50 10.000Ptes/costos

    1

    2

    A

    B

    CP

    8.000

    10.000

    4.000

    5.000

    1

    50/250*100= 20%

    150/250*100= 60%

    50/250*100= 20%

    2

    100/500*100= 20%

    100/500*100=20%

    300/500*100= 60%

    1

    10.417

    2.083

    6.250

    2.083

    2

    2.417

    -12.083

    2.417

    7.250

    CT

    -

    -

    12.667

    14.333

    Costos de 1 = 8.000 + 0.2 * C2

    Costos de 2 = 10.000 + 0.2 *C1

    C1 = 8.000 + 0.2 (10.000 + 0.2 * C1)

    C1 = 8.000 + 2.000 + 0.04 * C1

    0.96 * C1 = 10.000

    C1 = 10.417

    C2 = 10.000 + 0.2 * C1

    C2 = 10.000 + 0.2 * 10.417

    C2 = 12.083

    EXERCICIS: DELFI

    A

    M

    E

    H

    R

    Adminis (A)

    500

    2.000

    Manteni (M)

    20

    50

    30

    Energia (E)

    250

    50

    200

   • Cost total de les seccions principals una vegada liquidades les seccions auxiliars.

   • CAS C: Mètode Directe:

    A

    M

    E

    H

    R

    TOTAL

    A

    500

    2.000

    2.500

    M

    50

    30

    80

    E

    50

    200

    250

    A

    20%

    80%

    100%

    M

    62.5%

    37.5%

    100%

    E

    20%

    80%

    100%

    CP

    10.000

    14.000

    400

    40.000

    35.000

    99.400

    A

    -10.000

    2.000

    8.000

    M

    -14.000

    8.750

    5250

    E

    -400

    80

    320

    TOTAL

    50.830

    48.570

    99.400

    CAS C: Mètode Esglaonat:

    TOTAL: 2.500 - 100 - 500

    A

    M

    E

    H

    R

    CP

    500

    2.000

    2.500

    1ª. M

    20

    50

    30

    100

    250

    50

    200

    500

    2ª. E

    20%

    80%

    100%

    20%

    50%

    30%

    100%

    3ª. A

    50%

    10%

    40%

    100%

    A: 0

    M: 14.000 * 20/100 = 2.800 1ª

    E: 400 * 50/100 = 200 2ª

    S'ESCOMENÇA PER LES SECCIONS QUE REPARTEIXEN MÉS QUANTITAT

    A

    M

    E

    H

    R

    CP

    10.000

    14.000

    400

    40.000

    35.000

    94.400

    1ª. M

    -14.000

    2.800

    7.000

    4.200

    10.000

    -

    3.200

    47.000

    39.200

    2ª. E

    -3.200

    640

    2.560

    10.000

    -

    -

    47.640

    41.760

    3ª. A

    -10.000

    -

    -

    2.000

    8.000

    TOTAL

    -

    -

    -

    49.640

    49.760

    99.400

    S'HA FET UN NOU REPARTIMENT DE % JA QUE LA SECCIÓ M JA ESTÀ ELIMINADA.

    CAS C: Simultani (tots els repartiments alhora)

    A

    M

    E

    H

    R

    TOTAL

    A

    500

    2.000

    2.500

    M

    20

    50

    30

    100

    E

    250

    50

    200

    500

    A

    20%

    80%

    100%

    M

    20%

    50%

    30%

    100%

    E

    50%

    10%

    40%

    100%


    A = 10.000

    M = 14.000 + 0.2E

    E = 400 + 0.5M

    M = 14.000 + 0.5 (400 + 0.2M)

    M = 14.000 + 200 + 0.1M E = 400 + 0.2 (15.778)

    M = 14.200 / 0.9 E = 3.556

    M = 15.778

    AQUESTS CÀLCULS ES FAN A PARTIR DELS % CALCULATS ABANS

    A

    M

    E

    H

    R

    TOTAL

    CP

    10.000

    14.000

    4.000

    40.000

    35.000

    99.400

    A

    -10.000

    2.000

    8.000

    M

    -15.778

    3.156

    7.889

    4.733

    E

    1.778

    -3.556

    356

    1.422

    -

    -

    -

    50.245

    49.155

    99.400

    SECTOR AUXILIAR:

    • ADMINISTRACIÓ: 10.000 * 103

    • MANTENIMENT: 14.000 * 103

    • ENERGIA: 400 * 103

    SECTOR PRINCIPAL:

    • HABITACIONS: 40.000 * 103 50.245 (H)

    • RESTAURANT: 35.000 * 103 49.155 (R) Dades anteriors

    30 hab/dobles * 25 m2 7 hab/doble

    50 hab/ind * 15 m2 hab/ind

    ¿Preu habitació doble i habitació individual? Amb aquestes dades i les anteriors

    Març tancat per vacances

    Buscar unitat d'obra de les seccions principals:

    30 hab/dob * 25m2 = 750 m2 (total) 25.122.5 (50% de 50.245)

    50 hab/ind * 15 m2 = 750 m2 (total) 25.122.5 (50% de 50.245)

    1.500 m2 (doble i individual)

    365 dies / any - 31 dies/març = 334 dies que roman obert

    30 hab/dob * 334 = 10.020 possibles pernoctacions

    50 hab/ind * 334 = 16.700 possibles pernoctacions

    h/dob = 25.122'5 * 103 / 10.020 = 2.507 Ptes/hab.dob

    h/ind = 25.122'5 *103 / 16.700 = 1.504 Ptes/hab.ind

    EXERCICI 1

    SEC X

    SEC Y

    SEC Z

    SEC R

    SEC S

    SEC M

    MOD

    4.000

    6.000

    8.000

    1.000

    2.000

    3.000

    24.000

    MOI

    2.000

    1000

    1.000

    1.500

    3.000

    800

    9.300

    Mat Cons

    316

    0

    1.067

    650

    227

    0

    2.260

    Lloguers

    800

    1.200

    1.000

    600

    400

    200

    4.200

    Calefacció

    260

    390

    260

    117

    78

    39

    1.144

    Energia

    1.500

    600

    1.800

    300

    300

    -

    4.500

    CP ()

    8.876

    9.190

    13.127

    4.167

    6.005

    4.039

    45.404

    • 9.300 - 4.800 = 4.500

    SEC R (MOD): 1.000 1/3 * 4.500 = 1.500

    SEC S (MOD): 2.000 2/3 * 4.500 = 3.000

    • Fets en funció del CD

    Lloguers: Fets en funció dels m2 ocupats per cada secció:

    M2 % Rtat

    X 400 19% 800 (19 % de 4.200)

    Y 600 28.6 1.200 (28.6 % de 4.200)

    Z 500 23.8 1.000

    R 300 14.3 600

    S 200 9.5 400

    M 100 4.8 200

    2.100 100 4.200

    Calefacció: En funció del m3

    M3 Rtat

    X 2.000 260 (2.000 / 8.800 ) * 1144 = 260 (és igual que %)

    Y 3.000 390

    Z 2.000 260

    R 900 117

    S 600 78

    M 300 39

    8.800 1.144

    Energia: En funció de la potència instal·lada de KW

    KW Rtat

    X 500 1.500 (500/1.500) * 4.500 = 1.500 (és igual que el %)

    Y 200 600

    Z 600 1.800

    R 100 300

    S 100 300

    M 0 0

    1.500 4.500

    • Calcular el cost de les unitats d'obra de cada secció.

    Seccions principals Seccions Auxiliars

    X

    Y

    Z

    R

    S

    M

    R

    300

    400

    350

    150

    1.200

    S

    200

    200

    200

    200

    800

    M

    300

    100

    200

    100

    700

    R

    25%

    33.3%

    29.17%

    12.5%

    100%

    S

    25%

    25%

    25%

    25%

    100%

    M

    42.86%

    14.29%

    28.56%

    14.29

    100%

    CP

    8.876

    9.190

    13.127

    4.167

    6.005

    4.039

    45.404

    Seccions Auxiliars:

    R = 4.167 + 0.25 S R = 6.000

    S = 6.005 + 0.125 R + 0.1429 M S = 7.332

    M = 4.039 M = 4.039

    CP

    8.876

    9.190

    13.127

    4.167

    6.005

    4.039

    45.404

    R

    1.500

    2.000

    1.750

    -6.000

    750

    S

    1.833

    1.833

    1.833

    1.833

    -7.332

    M

    1.731

    577

    1.154

    -

    577

    -4.039

    13.940

    13.600

    17.864

    -

    -

    -

    45.404

    EXERCICIS: CAMPING AIGUASOL S.A

    COSTOS

    ESTADES

    SUPER

    REST-BAR

    CI

    Consums

    18.000.000

    10.000.000

    Sous i salaris

    6.350.000

    4.500.000

    12.600.000

    14.550.000

    Seg. Social

    2.300.000

    1.500.000

    4.350.000

    4.850.000

    Impostos indirec.

    15.200.000

    1.330.000

    2.470.000

    Energia i aigua

    7.000.000

    3.000.000

    2.700.000

    Mat neteja

    6.500.000

    Mat manteniment

    8.420.000

    Mat oficina

    1.650.000

    Altres materials

    1.200.000

    Honoraris advoc.

    450.000

    Telèfon

    1.370.000

    Servei vigilància

    850.000

    Viatge direcció

    1.400.000

    Amortització

    12.600.000

    COSTOS

    53.840.000

    • En funció dels CD

    • 1

     ESTADES

     SUPER

     REST-BAR

     TOTAL

     Ingressos

     60.000.000

     45.000.000

     40.000.000

     145.000.000

     Cost. Directes

     30.850.000

     25.630.000

     32.120.000

     88.600.000

     %

     34.82%

     28.93%

     36.25%

     100%

     Cost. Indirect.

     18.746.772

     15.574.709

     19.518.519

     53.840.000

     Rtat

     10.403.228

     3.795.291

     -11.638.519

     2.560.000

     (Altra manera de fer-ho)

     2

     ESTADES

     SUPER

     REST-BAR

     TOTAL

     Ingressos

     60.000.000

     45.000.000

     40.000.000

     145.000.000

     Cost. Directes

     30.850.000

     25.630.000

     32.120.000

     88.600.000

     %

     41.38%

     31.03%

     27.59%

     100%

     Cost. Indirect.

     22.278.621

     16.708.966

     14.852.414

     53.840.000

     Rtat

     6.871.379

     2.661.034

     -6.972.414

     2.559.999

     1 Sobre els CD els directius tenen control, però sobre els CI no, ja que formen part de la totalitat de l'empresa

     Si CD CI: fa que hagi més control

     El Rtat Exacte, no és per àrees, perquè al arribar a un Rtat més adequat hem d'arribar als sistemes orgànics (Aquests son els inorgànics)

     MARGE BRUT

     ESTADES

     SUPER

     REST-BAR

     INGR - CD

     29.150.000

     19.370.000

     7.780.000

     DIR-ADM

     MANTEN-NETEJA

     Consums

     13.200.000

     1.350.000

     Sous i Salaris

     4.400.000

     450.000

     Impostos Indirectes

     Energia i aigua

     Mat neteja

     6.500.000

     Mat manteniment

     8.420.000

     Mat oficina

     1.650.000

     Altres materials

     1.200.000

     Honoraris advocats

     Telèfon

     1.370.000

     Servei vigilància

     850.000

     Viatge direcció

     1.400.000

     Amortitzacions

     12.600.000

     COSTOS

     22.470.000

     31.370.000

     ESTADES

     SUPER

     REST-BAR

     DIR-ADM

     MANT-SEG

     Costos

     30.850.000

     25.630.000

     32.120.000

     22.470.000

     31.370.000

     DIR-ADM

     40%

     40%

     10%

     10%

     MANT

     1.400 H

     300 H

     200 H

     100 H

     %

     70%

     15%

     10%

     5%

     (continua...)

     MANT = 31.370.000 + 0.1* DIR-ADM MANT = 33.785.929

     DIR-ADM = 22.470.000 + 0.5 * MANT DIR-ADM = 24.159.296

     (... continuació)

     ESTADES

     SUPER

     REST-BAR

     DIR-ADM

     MANT-SEG

     DIR-ADM

     9.663.718

     9.663.718

     2.415.930

     -24.470.000

     2.415.930

     MANT

     23.650.150

     5.067.889

     3.378.592

     1.689.296

     -33.785.929

     CT

     64.163.869

     40.361.608

     37.914.523

     -

     -

     ESTADES

     SUPER

     REST-BAR

     TOTAL

     INGRESSOS

     60.000.000

     45.000.000

     40.000.000

     145.000.000

     COSTOS

     64.163.869

     40.361.608

     37.914.523

     142.440.000

     RESULTAT

     -4.163.869

     4.638.392

     2.085.478

     2.560.000

     Aquest sistema inorgànic reflecteix millor la realitat que l'anterior (el sistema orgànic)

     • Si s'han enregistrat 120.000 estades, quin serà el cost per estada?

     64.163.869 Ptes/total estades / 120.000 estades = 533.7 Ptes / estada

     TEMA 8 : ELS SISTEMES DE COSTOS PARCIALS

     8.1 Fonaments dels sistemes de costos parcials

     Els sistemes de costos parcials són els que inclouen en el preu de cost del producte o servei només una part dels costos . El formen una part dels costos bé siguin CD o CV . El fet d'incloure tots els costos al pc del producte donava mala informació i així van escollir fer el sistema de costos parcials.

     Avantatges dels sistemes de costos parcials.:

     • Són molt senzills d'utilitzar, no requereixen un càlcul complicat , es preocupen de trobar els costos indirectes unitaris , no hi ha repartiments

     • Permeten prendre decisions molt bàsiques

     Per exemple:

     Pv? al qual hem d'oferir un plat determinat

     Pc = cd = 200 pts / plat ( ingredients que intervenen en l'elaboració del plat )

     Cd = 30.000.000 pts 30 % de

     Ingressos = 100.000.000 ptas. 100 % d'ingressos

     Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes
     preu al que haurem d'oferir el plat a la clientela

     • Permet prendre millor les decisions , ja que la informació que s'extreu dels costos parcials és millor la dels complerts. Per exemple:

     • pv

      cd

      Nºd'unitats

      EMPRESA A

      200 pts/u

      105 pts / u

      1.000 u

      EMPRESA B

      140 pts /u

      130 pts / u

      1.000 u

      COSTOS FIXES

      60.000

      COSTOS FIXES D'ADMÓ I VENDES

      40.000

      APLICANT EL SISTEMA DE COSTOS COMPLERTS

      Els costos de després de fabricació no s'inclouen en le preu de cost dins del sistema de costos complerts en aquest cas seran els C fixes d'admó i venda = 40.000

      El pc només haurà d'incloure 105 pts/ u i 60.000 pts

      • Fem una imputació en funció de les unitats produïdes, imputarem els costos de producció dins dels productes A i B, seguint un criteri inorgànic:

      A= 105 pt / u + 30 pt / u = 135 ci / u 135 ci/ u * 1000 u = 135.000 u totals

      B= 130 pt / u + 30 pt / u = 160 ci / u 160 ci/ u * 1000 u = 160.000 u totals

      PRODUCTE A

      PRODUCTE B

      TOTAL

      Pv

      200 pt / u

      140 pt / u

      Pc

      135 pt / u

      160 pt / u

      Marge Brut unitari (mb)

      65 pts ( per a cada unitat del producte a guanyem 65 pt)

      -20 pts ( per a cada unitat del producte a perdem 20 pt)

      Marge Brut Total (MB)

      65.000 (65 * 1000 u ) (per cada 1000 unitats guanyarem 65.000 u.m.)

      -20.000 (-20 * 1000 u ) ( per cada 1000 u perdrem 20.000 um)

      45.000

      C F d'admó i venda

      40.000 pts

      5.000 pts

      Tenim 5.000 pts de beneficis de Ci

      Perdem diners amb el producte B i amb l'A guanyem, conclusió hauriem de suprimir-ne B.

      APLICANT EL SISTEMA DE COSTOS PARCIALS

      Pc = cd + ci

      Pc= cv + cf

      El pc només haurà d'incloure 105 pts/ u i 60.000 pts

      Només es tenen en conte una part dels costos . Al preu de cost només inclourem una part d'aquest.

      La diferència entre el pv i el pc és el marge de contribució

      PRODUCTE A

      PRODUCTE B

      TOTAL

      Pv

      200 pt / u

      140 pt / u

      Pc

      105 pt / u

      130 pt / u

      Marge de Contribució unitari (mc)

      95 pts ( per a cada unitat del producte a guanyem 95 pt)

      10 pts ( per a cada unitat del producte a guanyem 10 pt)

      Marge de contribució total (MC)

      95.000 u.m (95 * 1000 u )

      10.000 u.m. (10 * 1000 u )

      105.000

      Costos fixos p.

      60.000 pts

      C F d'admó i venda

      40.000 pts

      5.000 pts

      Tenim 5.000 pts de beneficis de Ci

      Estem guanyant 5000 pts en aquest cas als 2 productes i guanyem diners perquè el marge de contribució és positiu als 2 productes, això implica que els 2 productes contribueixen positivament.

      En contes de que B doni una pèrdua de 20.000 dóna un benefici de 10.000 pts , contribueix en 10.000 um a compensar els costos fixes.

      Suposem que eliminem B com deia els sistema de costos complerts tindriem una pèrdua de 5000 pts , això vol dir que el sistema de costos complerts no dóna una informació fiable.

      Producte A

      Pv

      200 pt/ u

      <Pc>

      105 pt / u

      Mb

      95 pt / u

      MC

      95.000 Pts

      Cf de producció

      60.000 Pts

      Cf d'admó i venda

      40.000 Pts

      -5.000 Pts

      • Per exemple :

      • 1 ANY

       2 ANY

       U . produides

       1.000 u

       800 u

       u. venudes

       800 u

       1.000 u

       Cost variable unitari

       50 pts / u

       50 pts / u

       Costos fixos globals

       60.000 pts

       60.000 pts

       • Fem el compte de resultats mitjançant mètode del sistema de costos complerts:

       Pc = cv +cf

       1º any

       pc= 60 pts / u + 50 pts / u = 110 pts / u

       pv = 120 pts/u

       2º any

       pc= 75 pts / u + 50 pts / u = 125 pts / u

       pv = 120 pts/u

       1r any

       2 any

       Vendes

       96.000 pts total (120 pts/u *800 u venudes (pc * u venudes)

       120.000 pts total (120 pts* 1.000 u venudes ) (pc * u venudes)

       < Cost Venda >

       88.000 pts total ( 110 pts/u * 800 u ven)

       122.000 pts total (200 u* 110 pts/u; 800 * 125 pts / u )

       Resultat

       8.000 pts

       - 2.000 pts

       A priori semblava que la 2ª situació era la més favorable però fent els càlculs no és així, de moment

       • Fem el compte de resultats mitjançant mètode del sistema de costos parcials

       Pc = cv +cf

       1º any

       pc= 60 pts / u + 50 pts / u = 110 pts / u

       pv = 120 pts/u

       2º any

       pc= 75 pts / u + 50 pts / u = 125 pts / u

       pv = 120 pts/u

       1r any

       2 any

       Vendes

       96.000 pts total (120 pts/u *800 u venudes (pc * u venudes)

       120.000 pts total (120 pts* 1.000 u venudes ) (pc * u venudes)

       < Cost Venda >

       40.000 pts total ( 50 pts/u * 800 u ven)

       (c .v . unitari * u venudes)

       50.000 pts total (50 pts / u * 1000 u ven.)

       (c .v . unitari * u venudes)

       MC

       56.000 pts

       70.000 pts

       <Costos fixes>

       60.000 pts

       60.000 pts

       - 4.000 pts

       10.000 pts

       A priori semblava que la 2ª situació era lamés favorable i realment és així, ja que el sistema de costos parcials dóna la veritable informació; això és degut a que en els costos parcials hi ha una part dels costos que s'han de vincular a les unitats :

       Any 1 Vendre poc és negatiu

       Any 2 Vendre molt és positiu

       El sistema de costos complerts menteix perqué no dóna una imatge fidel de com va l'empresa, no es poden portar tots els costos sobre les unitats de producte o serveis elaborades degut a que donen una informació distorsionada, perquè els costos fixes estan relacionats amb l'estructura , amb el pas del temps independentment de que hi hagi activitat o no.

       8.2 El “direct - cost “ simple o Sistema de Costos Simples

       pc = cd i variables

       Inclou els costos directes i variables al preu de cost

       PRODUCTES

       SUMA

       VENDES (Ingressos)

       V ( 1) V (2) ....V (n)

       " V

       <COST DE LA VENDA >

       Nº d'unitats venudes * pc (cdiv)

       CV ( 1) CV (2) ....CV (n)

       " CV

       Marge de Contribució

       MB ( 1), MB ( 2 )...MB ( n )

       " MB

       <Costos Fixes > (no s'imputen a cada producte, només es tracten com una globalitat)

       CF

       Resultat ( MC - CF)

       El que importa és que el " del marge de contribució ha de poder compensar els costos fixes, per a poder absorbir-los, sense preocupar-se de quina part absorbeix cada producte dels CF.

       8.3 Anàlisi de COST- VOLUM - BENEFICI

       L' Anàlisi de COST- VOLUM - BENEFICI permet fer el Direct Costing Sistem, es a dir, separar entre costos variables i fixes.

       L' Anàlisi de COST- VOLUM - BENEFICI es basa en:

       $ Ingressos

       (guanys)

       Costos fixes +variables

       Moment en que es compensen els costos de l'empresa D=0

       Costos fixes

       Punt mort UNITATS

       Els costos fixes no varien sisgui quin sigui el nivell d'actiu

       Els costos variables augmenten en funció del nº d'unitats CV ! si els CD !

       Quan augmenta el nº d'unitats venudes augmenta el nº d'ingressos

       S'ha de procurar:

       Pv>pc

       Pv > Cv (unitari ) ( Això està en mans de l'empresa)

       Pendent dels Ingressos> Pendent del Costos fixes + variables

       • Punt mort = Punt d'equilibri= Punt de benefici 0

       Quan el Marge de Contribució compensa els Costos Fixes = Punt Mort

       Dóna el nivell mínim d'activitat que hauria d'assolir l'empresa per a poder compensar els costos

       PER EXEMPLE:

       Pv= 300 pts /u

       Cvu = 200 pts / u

       Cf = 135.000 pts

       Si es venen menys de 1.350 u pèrdues

       Si es venen més de 1.350 u guanys

       Si es venen 1.350 u benefici 0

       Si venem 1.500 u en contes de 1.350 u, el benefici serà de :

       Bci ( X-Xe ) * mc = (1500 u - 1350 u ) * 100 pts / u = 150 u * 100 mcu= 15.000 pts

       Si venem 1.200 u en contes de 1.350 u, la pèrdua serà de :

       Bci ( X-Xe ) * mc = (1200 u- 1350 u) * 100 pts/u = - 150 u * 100 mcu= -15.000 pts

       Si venem 1.000 u en contes de 1.350 u, la pèrdua serà de :

       Bci ( X-Xe ) * mc = (1000 u- 1350 u) * 100 pts/u = - 350 u * 100 mcu= -35.000 pts

       Què s'ha de fer per a calcular el punt mort a una empresa?

       Primer separem els cv i els cf

       TOTAL

       C VARIABLES

       C FIXES

       Materials

       100.000

       100.000

       Mà d'obra directa

       80.000

       80.000

       Mà d'obra indirecta

       50.000

       50.000

       Serveis exteriors

       45.000

       15.000

       30.000

       Amortitzacions

       40.000

       40.000

       Altres

       20.000

       5.000

       15.000

       SUMA

       335.000

       200.000

       135.000

       X ( nivell de vendes) = 1000 u

       V= 300.000 pts

       Pv = 300 pts /u

       Cv u= 200 Pts / u ( 200.000 / 1000)

       Si venem 1.000 u en contes de 1.350 u, la pèrdua serà de :

       Bci ( X-Xe ) * mc = (1000 u- 1350 u) * 100 pts/u = - 350 u * 100 mcu= -35.000 pts

       • Punt de vendes d'equilibri expressat en pts en contes d'unitats

       Seguim amb l'exemple d'abans:

       S'hauran de vendre per a compensar els costos fixes : per a comprovar- ho fem:

       1350 u * 300 pts / u = 405.000 pts

       • Punt objectiu:

       Permet obtenir un determinat nº de beneficis, a part de compensar els costos Fixes.

       Seguim amb l'exemple d'abans:

       Quantes unitats s'hauran de vendre per a obtenir 22.500 pts de beneficis?

       Punt objectiu:

       Permet obtenir un determinat nº de beneficis, a part de compensar els costos Fixes.

       T= tipus impositiu expressat en tant per ú

       Seguim amb l'exemple d'abans:

       Quan haurà de vendre l'empresa per a obtenir un benefici Net de 15.000 pts ?

       Si la T= 0,35 =35%

       L'empresa haurà de vendre 1.581 unitats per a obtenir un benfici net de 15.000 um , per a obtenir 15.000 de benefici net hauriem d'obtenir 23.072 de Bº brut.

       ANALISI DE SENSIBILITAT

       • Index de Gestió:

       Seguim amb l'exemple:

       BCI= 22.500 pts

       Ingressos = 1575 u * 300 pt / u= 472.500 pts

       CV = 1575 u * 200 pts / u = 315.000 pts

       MC= 157.500 pts

       CF= 135.000

       Bº= 22.500 pts

       Palanquejament operatiu= AO= en un determinat nivell d'activitat que realitza l'empresa és l'increment de beneficis que l'empresa pot assolir si aconsegueix un determinat increment de vendes.

       Matemàticament:

       Seguint amb l'exercici:

       V= 10%

       B= AO V= 7*10=70 % ( increment de benefici de l'empresa)

       COMPROVACIÓ:

       V= 10%

       1.575 unitats157 u ( 10%)

       1.575 u + 157 u = 1.732 u

       Ingressos

       1.732 u*300 pts / u =

       519.600 pts

       <CV>

       1.732 u*200 pts / u =

       346.400 pts

       MC

       173.000 pts

       <CF>

       135.000 pts

       Resultat

       38.200 pts

       74

       Comptabilitat de Costos

       Inicial

       10.000 * 120 Es ven:

       10.500

       Compra (5/1/93)

       6.000 * 160

       Compra (20/1/93)

       1.000 * 162

       Inicial

       10.000 * 120 Es ven:

       10.500

       Compra (5/1/93)

       6.000 * 160

       Compra (20/1/93)

       1.000 * 162

       136,58

       110 ptes/ unitat COST D'ADQUISICIÓ

       5000

       5000 UNITATS

       " = 2.700.000

       " = 6.050.000

       " = 5.400.000

       " = 3.150.000

       SISTEMES TRADICIONALS

       h Ind

       H Doble

       P rap

       P vedella

       Pc = cd + ci

       Pc = cv + cf

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       pc

       Aparentment la 2ª situació és millor

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes

       Comptabilitat de Costos # Compatibilidad de costes
  Descargar
  Enviado por:Sandra Valldeoriola
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar