Periodismo


CNN: Programes informatius televisius


Índex

 • Introducció

 • CNN International

 • World News a CNN International

 • World News

 • Sumaris

 • Notícies

 • Narració

 • Conductors

 • Estructura del programa

 • Publicitat

 • Conclusions

 • Annexos

 • Annex 1. Fitxes World News 9 gener 1999

 • Annex 2. Fitxes World News 15 gener 1999

 • Annex 3. CNN Networks

 • Annex 4. CNN Studio Tour

 • Annex 5. World News

 • Annex 6. Anchors & reporters

 • Annex 7. CNN Europe Schedule

 • Introducció

 • CNN News Group és una de les companyies proveïdores d'informació més gran del món. La Cable News Network (CNN) arriba als Estats Units a setanta-tres milions de llars, mentre que a la resta del món té una audiència de vuit cents milions de persones. Aquesta empresa està formada per sis cadenes de televisió esteses per tot el món que emeten per cable i satèl·lit, CNN, CNN Headline News, CNN International, CNNfn, CNN/SI i CNN en espanyol, tres cadenes privades, dues emissores de ràdio, vuit web sites i CNN Newsource, el servei de notícies més gran del món (1).

  Quant a la televisió als Estats Units, CNN ofereix informació les vint-i-quatre hores del dia, a més de programes de negocis, temps, esports, entreteniment, salut i ciència. CNN Headline News ofereix informació per cable cada trenta minuts durant tot el dia. CNN/SI ofereix informació esportiva non-stop, mentre que CNNfn proporciona cada minut notícies financeres i econòmiques. CNN en espanyol és la darrera iniciativa de CNN News Group, produïda per hispanoparlants i dirigida a hispanoparlants.

  La magnitud de CNN News Group m'ha dut a escollir un dels seus programes informatius, World News de CNN International, per dur a terme l'anàlisi que a continuació es presenta. La intenció d'aquest estudi és veure de quina manera es presenta una informació per a un públic tan ampli i tan heterogeni.

  He escollit el programa World News perquè, a més, és el que ofereix la informació més global i de més interès per a un públic mundial. Un programa d'informació únicament internacional i emmarcat en una cadena de televisió d'audiència milionària mostra uns aspectes d'anàlisi curiosos si es comparen amb el telenoticiaris estatals, nacionals o locals.

  La comparació tindrà dues vessants. Per una banda es veuran les semblances

  i diferències entre les dues edicions escollides, una de cap de setmana

 • Veure 7.3. Annex 3. CNN Networks

 • (dissabte 9 de gener de 1999) i una d'entre setmana (divendres 15 de gener de 1999). D'altra banda també s'apuntaran aspectes interessants en relació a noticiaris d'àmbit més reduït.

  Aquest treball inclou unes fitxes d'anàlisi d'informatius i de notícies, així com una sèrie de gràfics que exemplifiquen les conclusions extretes de l'estudi.

 • CNN International

 • CNN International (2) és una de les parts de l'enorme CNN News Group, pertanyent a Time Warner, i és l'única cadena mundial que ofereix informació les vint-i-quatre hores del dia. CNN International arriba a cent trenta-vuit milions de llars de més de dos-cents deu països, inclós Estats Units, a través de la difusió de vint-i-tres satèl·lits.

  Des del seu naixement a Europa el 1985, CNN International ha aconseguit fer cent milions de subscriptors arreu del món, més que els que CNN té als Estats Units. El gran salt, però, per a aquesta cadena de CNN News Group es va donar durant la Guerra del Golf el 1991. El monopoli que CNN International va exercir durant els atacs dels Estats Units a Iraq ha estat durament criticat però alhora ha atorgat molt prestigi a l'emissora.

  Aquesta cadena de televisió pren la informació de quatre subdivisions geogràfiques: CNN International Europe/Middle East/Africa, CNN International Latin America, CNN International Asia Pacific i CNN International United States. Durant les emissions, aquesta cadena connecta via satèl·lit amb les seves oficines i platós arreu del món (Washington, London, New York i Hong Kong). Cada locutor als diversos estudis pot veure la resta de presentadors i els seus scripts, de manera que es poden fer diverses connexions en directe alhora.

  A més de la informació proporcionada per aquestes quatre seccions, CNN International aprofita els serveis d'altres cadenes de CNN News Group. D'aquesta manera, connecta amb CNNfn per tractar la informació econòmica o amb CNN/SI per oferir notícies d'esports, entre d'altres.

  CNN International ofereix una sèrie de programes informatius durant tot el dia que cobreixen diversos àmbits de la informació (3). Entre setmana l'oferta de programes és més variada que els dissabtes i diumenges.

 • Veure 7.4. Annex 4. CNN Studio Tour

 • Veure 7.7. Annex 7. CNN Europe Schedule

 • De dilluns a divendres, programes com World News, World Sport o Moneyline es van emetent durant tot el dia per tal d'actualitzar la informació internacional, esportiva o econòmica. La resta de la graella dels dies laborals l'ocupen programes com Larry King Live, Style with Elsa Klensch, Q & A, World Beat, etc., que són programes més personals i no tan informatius. Entre setmana es fan edicions “locals” a Àsia, Amèrica i Europa, que no s'emeten, en canvi, els caps de setmana. Cal destacar que l'oferta és força variada i que es manté un ritme ràpid d'emissió, ja que els programes acostumen a no durar més de mitja hora. Així, tot i la possible monotonia que es podria donar en una cadena que només informa, CNN International aconsegueix no avorrir l'espectador oferint-li dosis breus de continguts.

  Durant el cap de setmana la graella de programació continua estant formada per programes de trenta minuts. Dissabtes i diumenges es repeteixen edicions

  de programes com el de Larry King o Elsa Klensch, però es dóna molta més importància als programes estrictament informatius com World News o World Sport. Com es pot observar a la programació de CNN International (4), durant el cap de setmana la fragmentació encara es fa més evident en oferir pastilles d'informació de mitja hora de durada. Són precisament els programes menys informatius com Larry King Live els que poden allargar-se un mica més, tot i que mai sobrepassant l'hora d'emissió.

  En definitiva CNN International, en ésser una emissora monotemàtica, ha d'oferir informació dosificada en programes de mitja hora per tal de no avorrir l'audiència. Aquests programes, a més, han d'adoptar uns formats més o menys “universals” per tal que el seu públic mundial entengui de la mateixa manera els continguts que s'ofereixen.

 • Veure 7.7. Annex 7. CNN Europe Schedule

 • World News a CNN International

 • World News (5) és el programa més semblant a un telenotícies que es pot trobar entre la programació de CNN International. Normalment hi ha setze edicions de World News al dia entre setmana, comptabilitzant tant les d'un quart d'hora com les de mitja hora. Dissabtes i diumenges s'ofereixen divuit edicions de World News, totes elles de trenta minuts.

  CNN: Programes informatius televisius
  Així, deduïm que World News és un programa molt important dins la graella de CNN International, ja que ocupa set hores i mitja de les vint-i-quatre dels dies laborables.

  Dissabtes i diumenges World News encara ocupa més espai dins la programació de CNN Internacional. Durant el cap de setmana World News representa nou hores dissabte i nou hores diumenge, arribant a ocupar gairebé un quaranta per cent de la programació.

  World News sempre ofereix informació internacional. No hi ha seccions, a excepció de puntuals connexions amb els responsables de CNN/SI o CNNfn,

 • Veure 7.5. Annex 5. World News

 • de manera que tota la informació es dóna en un sol bloc. El conductor dóna pas a les diferents informacions generades arreu del món i connecta amb els presentadors d'esports o d'economia quan les notícies tracten aquests temes.

  World News aplega molta informació i dóna una visió global del que passa al món. Si l'espectador vol ampliar informació econòmica, esportiva, etc. pot veure la resta de programes de CNN International dedicats a aquests temes. Aquests són World Sport, Moneyline o World Business Today, entre d'altres, i es repeteixen amb gairebé la mateixa freqüència que World News.

 • World News

 • 4.1. Sumaris

  Hi ha tres sumaris o resums de les notícies a World News (6) . Per una banda trobem els sumaris d'inici, on s'avança la informació que es donarà durant l'edició del noticiari. Aquests acostumen a durar entre dos minuts i dos minuts i mig i contemplen tres o quatre informacions. Els sumaris d'inici o titulars d'obertura mostren imatges sobre les notícies, un rètol indicatiu del tema i es presenten amb una veu off que mostra, a grans trets, el que es dirà pròxima-ment. El ritme dels sumaris d'inici és molt ràpid gràcies a que es dóna una successió d'imatges més accelerada que a les notícies. Els plans tenen una durada més curta, de manera que es dóna més informació visual en menys temps.

  Aquests sumaris miren d'atreure l'atenció de l'espectador per tal que aquest continuï mirant la totalitat de l'informatiu. A diferència d'altres sumaris, aquest no dóna tota la informació, sinó que es reserva una part per a la resta de l'informatiu.

  D'altra banda, els sumaris coming up o titulars d'avanç són més breus (entre quaranta-cinc segons i un minut) i apareixen just abans de la publicitat, tot anunciant el que ocuparà la segona part del World News. El format dels sumaris d'avanç és un vídeo amb un off de la conductora o conductor. Aquests sumaris, de la mateixa manera que els titulars d'inici, procuren mantenir l'atenció de l'espectador per tal que amb els anuncis no canvïi de cadena. Algunes de les millors informacions es guarden per a la segona part, de manera que l'interès de l'espectador no declina sinó que es manté. Els coming ups sovint deixen una incògnita a l'aire per tal de retenir l'espectador.

  Els altres sumaris que World News utilitza són els titulars de sortida. Per tancar el programa, World News resumeix algunes de les informacions més

 • Veure 7.1. Annex 1. Fitxes World News 9 gener 1999 i 9.2. Annex 2. Fitxes World News 15 gener 1999

 • destacades i apunta possibles evolucions de l'actualitat de cara a la següent edició del programa. Tot i que en acabar el programa no és fàcil retenir l'espectador fins la propera edició, els titulars de sortida acostumen a donar alguna dada que pot aparèixer actualitzada al següent World News.

  4.2. Notícies

  Quantitat i durada

  Una edició de World News acostuma a contenir entre quinze i setze notícies de diverses durades. Si fem un estudi sobre el temps dedicat a cada notícia obtindriem la següent gràfica.

  Les notícies més nombroses són les més breus. Aquest fet és lògic ja que és més fàcil oferir informacions breus que caben a qualsevol lloc que notícies més elaborades i duradores. Així les notícies de menys d'un minut representen un 56 % del total estudiat en aquest treball. Aquestes notícies normalment fan referència a temes econòmics o esportius, que es donen quan World News connecta amb World Business Today o amb World Sport.

  Les notícies d'entre dos i tres minuts segueixen les més breus en aquest gràfic, amb un 19 % del total. Un 16 % representen les notícies de durada mitja, d'entre un i dos minuts, i un 9 % les més llargues, de més de tres minuts. D'aquestes últimes normalment només n'hi ha una o dues a cada noticiari, i acostuma a ser la informació principal de l'edició.

  Gènere i format

  La gran majoria de les informacions adopten el gènere de notícia. Només una de les que s'han analitzat és una entrevista (7). Quant al format, la següent gràfica mostra quines són les formes més utilitzades a l'hora de presentar les informacions.

  Les notícies normalment adopten la forma de presentació del conductor i vídeo o d'off conductor. Un 40 % de les informacions es mostren amb una introducció des de plató feta per la conductora i amb un vídeo elaborat per la redacció o els corresponsals. D'aquesta manera una part de la informació s'ofereix en directe, mentre que el gruix de la notícia es mostra amb un VTR fet prèviament. Aquest sistema s'utilitza per a les notícies més elaborades i més llargues.

  El 41 % de les informacions estudiades es presenten amb el format d'off conductor. Amb aquest format, el presentador introdueix la notícia i continua parlant mentre l'espectador veu un vídeo sobre la informació. Aquest VTR pot contenir cites, de manera que el conductor ha de quadrar el seu text amb el ritme del vídeo per tal de no trepitjar la veu dels protagonistes. Aquest format s'utilitza molt a les notícies breus o de durada mitja, i especialment per a les elaborades per World Sport i World Business Today. Els presentadors dels up date d'economia i esports acostumen a oferir les informacions amb el format d'off conductor.

 • Veure 7.1. Annex 1. Pàg. V. Fitxes World News 9 gener 1999

 • Les notícies sense imatges, és a dir, les que s'ofereixen només amb la locució del conductor des de plató, signifiquen un 13 % del total. Aquestes notícies, com a norma general, són les més breus, de menys d'un minut. Acostumen a ser avanços del que es dirà a la següent edició o notícies de poca importància.

  Un format poc utilitzat és el de l'entrevista, només emprat en un 3 % de les notícies analitzades. La informació mostrada a través d'un gràfic i un off conductor de fons també representen un 3 % del total estudiat. Aquestes informacions acostumen a fer referència a l'estat de la borsa o als resultats de campionats esportius, ja que són informacions que visualment es donen millor amb gràfics.

  Plans i moviments de càmara

  World News de CNN International ofereix plans de tot tipus. Les notícies comencen en la majoria dels casos amb un pla general per tal de situar l'espectador en el lloc dels fets. A partir d'aleshores es succeeixen plans de tot tipus. Els plans mitjos es fan servir sempre per mostrar les persones que ofereixen la seva informació o opinió, o el seu testimoni a la càmara. La següent gràfica quantifica l'ús del plans.

  Com es pot observar el pla mig (que inclou el pla mig curt i el pla mig llarg) és el més emprat, representant un 41 % del total. El segueix el pla general, amb un 30 %, i el pla conjunt, amb un 18 %.

  Així tenim que un pla relativament tancat encapçala la primera posició, mentre que dos plans oberts ocupen el segon i tercer lloc al rànking. Això s'explica pel fet que apareixen moltes cites a les notícies de World News que necessiten plans mitjos que mostrin el personatge. Per altra banda calen molts plans generals o de conjunt per mostrar a l'espectador el lloc dels fets. Menys presència tenen els primers plans, amb un 5 %, emprats només a certes notícies per ensenyar els protagonistes de ben a a prop. Els plans detall també es reserven per aspectes puntuals, representant només un 6 %.

  En resum es pot afirmar que les notícies de World News usen tot tipus de plans per fer narracions visuals equilibrades. Això significa que normalment es combinen tots els plans en funció del que es vol expressar, tal i com s'ha dit anteriorment.

  Quant als moviments de càmara, World News no acostuma a fer gaire filigranes a l'hora de mostrar la informació. Els moviments de càmara sempre estan justificats, ja que pretenen mostrar un paisatge tot fent una panoràmica, o la cara d'un personatge tot fent un zoom in. Com a norma general, World News, per donar dinamisme a les seves informacions, opta per alternar molts plans en una sola notícia, més que fer molts moviments de càmara que podrien “distreure” l'espectador. Amb una ràpida successió de plans fixos s'aconsegueix molt ritme a les notícies sense la necessitat de recórrer a moviments de càmara. Els zooms, les panoràmiques i els travellings s'usen només en ocasions molt justificades, ja explicades anteriorment.

  Rètols i altres recursos

  La majoria de les notícies tenen algun rètol, sigui indicatiu de lloc dels fets o de personatge, sigui un infogràfic, o sigui una vinyeta darrera el conductor quan la notícia és de bust parlant. Així, els rètols esdevenen una part molt important en la producció d'un World News, ja que permeten situar l'espectador en tots els aspectes. La següent gràfica il.lustra l'ús dels rètols.

  Els rètols acostumen a aparèixer al principi de les notícies per situar el lloc dels fets, com per exemple “Tel Aviv, Israel”. Aquests rètols es troben a la part superior dreta de la pantalla, mentre que els identificatius dels personatges apareixen a la part inferior dreta. Els rètols també s'utilitzen per oferir informació sobre cites de personatges de les quals no es disposa so. World News facilita una fotografia del personatge i escriu la cita a un rètol, de manera que es relaciona visualment el que es llegeix amb la imatge de la persona. Quan les notícies tenen el format de bust parlant de vegades vénen acompanyades per un rètol darrera el conductor que il.lustra el tema de la informació (8). La següent gràfica mostra els percentatges d'ús dels rètols.

  Actualitat de la informació

  World News és un programa que s'emet molt sovint. En algunes franges horàries pot arribar a haver una edició del noticiari cada hora. Amb aquesta freqüència cal actualitzar la informació a cada moment tot aportant imatges i

 • Veure 7.2. Annex 2. Pàg. XXVIII. Fitxes World News 15 gener 1998

 • dades noves. Això fa que en certs temes hi hagi dos o més corresponsals treballant una mateixa notícia, com en el cas de l'impeachment contra Clinton, per exemple, en que treballen John King i Jeanne Meserve (9).

  World News sempre comença l'edició amb una notícia molt important. Aquesta informació normalment no aporta dades noves respecte al darrer noticiari emès, sinó que actualitza fets d'edicions anteriors. Les dades immediates les pot aportar la conductora, ja que és ella qui fa en directe la presentació del VTR amb la informació. Tot i que el vídeo ha d'estar preparat amb anterioritat i no pot acollir les dades més actuals, la conductora sempre pot incloure unes frases a la seva presentació per tal que actualitzin al màxim la informació.

  A continuació es detalla a una gràfica la quantitat d'informació que es dóna en

  directe i la que es dóna en diferit.

  El 30 % de la informació es dóna a través de VTR elaborats prèviament. Així obtenim que una tercera part de la informació es dóna en diferit, ja que mostra imatges de fets succeïts anteriorment. La majoria de la informació, un 70 % del total, es presenta en directe. El directe comprén en aquesta gràfica tant les presentacions de les notícies on la conductora actualitza dades, com els off conductor, on també pot dir la darrera informació rebuda. Així aquest 70 % són les presentacions, els off conductor, i els bust parlant, que es realitzen sempre en directe. Cal dir, però, que la informació més elaborada i més completa

 • Veure 7.6. Annex 6. Anchors & reporters

 • sempre s'ofereix amb peces realitzades amb anterioritat que s'emeten en diferit. El directe a World News s'utilitza per actualitzar dades puntuals sobre un tema.

  Presència dels periodistes

  A World News els periodistes poden fer palesa l'autoria de la informació de dues maneres. Per una banda, poden a aparéixer en pantalla resumint el que s'ha dit en una peça. Normalment aquest sistema s'utilitza quan la notícia és suficientment important com per necessitar la presència del periodista. D'altra banda el professional també pot aportar l'off del VTR i citar el seu nom i el lloc on es troba en acabar la notícia.

  La gran majoria de les informacions, però, no tenen una persona amb nom i cognoms que les signi. Aquestes són les notícies de bust parlant, els off conductor, etc. En aquests casos la condutora assumeix la responsabilitat de la informació en difondre-la, mentre que el periodista que l'ha treballada queda en l'anonimat.

  A continuació es mostren dades sobre la presència dels periodistes en les notícies.

  El 50 % de les informacions compten només amb la presència de la conductora. Aquestes són les informacions de format off conductor o bust parlant que no han estat elaborades i signades prèviament.

  L'enviat o corresponsal, com ja s'ha afirmat anteriorment es pot manifestar apareixent en pantalla o aportant la seva veu. A la gràfica s'ha desglossat la manera de signar la informació, mostrant que un 28 % de les notícies compten amb la presència de l'enviat, mentre que un 16 % només tenen la veu d'aquest. En total el corresponsal apareix en un 44 % de les informacions.

  El 6 % restant fa referència a les notícies que es mostren amb infogràfics i sense off. Aquestes són els resultats esportius que s'ofereixen amb un quadre i una música de fons. Aquest tipus d'informació que no es signa de cap manera.

  4.3. Narració

  La narració característica de World News és marcadament informativa. És impossible que els periodistes siguin objectius totalment i no filtrin elements opinatius, però, amb tot, les notícies que s'ofereixen són especialment informatives.

  Cal tenir present, però, que la globalització de l'economia està caracteritzada per l'ús de mitjans amb audiència multimilionària com CNN International. Els Estats Units tenen una arma de gran poder en disposar de CNN International per exportar la seva visió de l'actualitat. D'aquesta manera, en conflictes que afecten políticament els Estats Units, CNN International i World News poden ser útils a l'hora d'establir l'agenda setting i la versió dels fets arreu del món.

  En casos molt concrets CNN International ha opinat obertament sobre un tema. La Guerra del Golf, el 1991, va estar marcada per la cobertura informativa única de CNN, que va esdevenir una més de les eïnes del govern dels Estats Units per controlar l'opinió pública. Aquell fet va demostrar l'hegemonia nordamericana de la informació, ja que, tot i dirigir-se a un públic heterogeni, el missatge aleshores va ser unànim: hi havia un únic enemic i un únic heroi. Amb tot, els conflictes que no afecten directament els Estats Units són tractats amb relativa objectivitat.

  Així, doncs, el discurs pot variar en funció del tema tractat. La narració del periodista acostuma a ser només una explicació de les dades i els fets noticiosos. L'oportunitat d'incloure opinió apareix a l'hora de donar veu als personatges. En funció de les persones que apareixen opinant o informant, el periodista pot mostrar què pensa sobre el tema o què vol fer pensar a la seva audiència.

  La següent gràfica il.lustra el grau d'opinió, informació i testimoni de les cites que apareixen a les notícies.

  Les cites informatives i opinatives apareixen als dos noticiaris estudiats en igual mesura, amb un 43 % cada tipus. Les cites informatives apareixen quan el periodista deixa que algun personatge aporti la informació amb la seva pròpia veu. Aquest és el cas de cites de portaveus d'organismes, per exemple. Les cites opinatives, en canvi, es donen quan el periodista demana a un personatge la seva visió sobre uns fets, com per exemple l'impeachment contra Clinton. Les cites de testimonis de fets són menys nombroses, assolint només un 14 % del total.

  Es poden establir dos tipus de notícies narrades de dues maneres diferents. Hi ha un primer tipus que fa referència a les notícies que tenen a veure amb la intervenció dels Estats Units en algun conflicte. Aquestes acostumen a ser marcadament opinatives, tot i que sempre deixant els aspectes valoratius a les

  persones a qui es dóna veu. El periodista mai opina obertament, només informa. Per altra banda hi ha les notícies que no suposen cap conflicte i que són purament banals, com els resultats esportius, per exemple. Aquestes mostren menys aspectes opinatius.

  Amb tot, a CNN International no li interessa pintar-se d'un color polític concret ni, en situació de conflicte, decantar-se per un bàndol o altre. World News té una audiència multimilionària i, conseqüentment, molt heterogènia, de manera que no pot radicalitzar la seva postura si no vol perdre públic.

  4.4. Conductors

  A les edicions de World News analitzades només hi ha una conductora, Rosemary Church (10). Aquesta saluda l'audiència breument en començar el noticiari i en acabar s'acomiada fins la següent edició. Church també dóna pas a les connexions amb les redaccions de World Sport i World Business Today on es troben Dave Cotton. Mark McKay o Todd Benjamin, en els casos estudiats.

  Church sempre ofereix la informació més recent i més actualitzada de la notícia que presenta. La seva narració és, a més, marcadament informativa, ja que ha de donar una imatge d'imparcialitat a totes les notícies.

  Rosemary Church i els altres conductors dels programes d'economia i esports sempre apareixen en pla mig i al centre de la pantalla. Només se'ls dóna aire a la dreta quan han d'aparéixer rètols indicatius darrera seu. En el cas de la conductora, s'ofereix un pla general del plató quan World News torna de la publicitat, però en el moment en que ella comença a parlar de seguida es torna al pla mig. En resum, el joc de plans amb els presentadors és inexistent i s'opta per un pla mig fix per a totes les informacions.

  La següent gràfica indica quantes notícies presenten els conductors, tant de

 • Veure 7.6. Annex 6. Anchors & reporters

 • World News, com de World Sport i World Business Today.

  Segons aquesta gràfica, gairebé el 70 % de les informacions compten amb una presentació dels conductors. Aquestes acostumen a ser les notícies més elaborades, mentre que les més breus, que representen una tercera part del total, no compten amb cap presentació.

  El següent diagrama indica la durada de les presentacions.

  Amb aquestes dades deduïm que la majoria de les presentacions acostumen a durar entre deu i quinze segons. En casos excepcionals la presentació s'allarga més dels vint segons, com indica el 4 % de la gràfica. Les presentacions breus, de deu o menys segons, també són força usuals, assolint un 35 % del total representat al diagrama.

  4.5. Estructura del programa

  La següent taula indica, esquemàticament, l'estructura de World News de CNN International. A grans trets, aquest és el guió que segueixen:

  • Careta d'entrada.

  • Presentació del sumari d'inici.

  • Sumari d'inici.

  • Presentació de les notícies i emissió dels VTR successivament. Les notícies més importants i més elaborades sempre són les primeres.

  • Presentació del sumari de continuïtat o avanç.

  • Sumari de continuïtat.

  • Tall per publicitat.

  • Careta més breu de tornada a plató i pla general de l'estudi.

  • Presentació de les notícies i emissió dels VTR successivament. La segona part de World News ofereix informacions més breus.

  • Dóna-pas a World Sport o World Business Today.

  • Presentació de les notícies i emissió dels VTR de World Sport o World Business Today, successivament. Aquestes informacions acostumen a ser molt breus i representen up dates dels programes especialitzats en esports o economia.

  • Tornada a plató

  • Presentació del sumari de resum

  • Sumari de resum

  • Acomiadament

  • Careta de sortida

  World News no té seccions. Les notícies s'ofereixen una darrera l'altra i només poden enllaçar-se puntualment quan tracten un mateix tema, com és el cas de les informacions de l'impeachment contra Clinton, per exemple. Les altres notícies no tenen cap relació entre elles, de manera que són presentades per la conductora. Rosemary Church és la separació entre unes notícies i altres.

  Com ja s'ha citat anteriorment de vegades es dóna pas a World Sport o World Business Today, que ofereixen notícies esportives i econòmiques. Amb tot, no es pot considerar que siguin seccions ja que no són fixes, i a més esdevenen up dates dels programes concrets que s'ofereixen posteriorment.

  Així, l'estructura de World News es basa en la figura de la conductora que presenta o dóna pas a les diferents notícies i parts de l'informatiu. Només es poden diferenciar dos blocs, separats per la publicitat. La diferència entre tots dos radica en el fet que el primer conté les informacions més elaborades, mentre que el segon compta amb les connexions als up dates de World Sport i World Business Today, formats per notícies força breus.

 • Publicitat

 • La publicitat a World News no té un paper gaire important. L'informatiu només dura trenta minuts, de manera que hi ha únicament un tall publicitari d'escassos minuts.

  Els anuncis són la línia divisòria entre la primera i la segona part. En acabar el primer bloc de notícies, es mostra el coming up i s'ofereix una petita careta. Després dels anuncis s'ofereix la careta d'inici abreujada i un pla general del plató per donar pas a un pla mig de la conductora que emprén la segona part del noticiari.

  Els anuncis que apareixen al tall de World News sempre fan referència als programes de CNN International. En els dos casos estudiats s'han emès anuncis de Style with Elsa Kensch, Q & A, Larry King Live, World Sport, i de la mateixa cadena, com el que demana l'opinió dels telespectadors sobre els continguts informatius. En definitiva, són anuncis que es refereixen a productes de la pròpia empresa.

  Un altre tipus de publicitat que acostuma a aparèixer a CNN International són els anuncis sobre els CNN Hotels. Existeix tota una sèrie d'hotels arreu del món on es pot veure CNN International. Molt sovint aquests hotels s'anuncien tot oferint imatges de les instal.lacions i una música de fons. El format d'aquesta publicitat és sempre el mateix.

  En definitiva, es pot concloure que la publicitat apareix a CNN International però no té un paper gaire important a la graella publicitària i encara menys a World News.

 • Conclusions

 • Les diverses gràfiques i anàlisis que s'han anat describint mostren algunes dades interessants sobre World News de CNN International. Cal destacar el fet que un 70 % de la informació és donada en directe. Això no significa que el

  70 % del temps del noticiari sigui emès en directe sinó que, comptabilitzant les peces informatives (presentacions, VTR, off conductor, etc), la gran majoria d'aquestes s'ofereixen en directe. Només les peces que requereixen més elaboració compten amb un VTR fet prèviament.

  En conclusió, un noticiari amb una freqüència d'emissió tan elevada ha de comptar sempre amb el directe per actualitzar fins a l'últim moment les dades. A diferència d'altres telenotícies d'àmbit i freqüència més reduïts, World News ha d'aportar molta actualitat tot i tenir unes rutines de producció molt ajustades pel temps. És a dir, un programa emmarcat en una cadena d'informació les vint-i-quatre hores del dia ha de comptar amb un procés de producció suficientment àgil com per poder aportar dades noves en el darrer moment. Per això World News compta amb l'important paper de la conductora, que sempre és qui dóna la darrera informació sobre un fet.

  Un altre fet destacable és l'estructura del programa, que no segueix cap patró estricte. A World News no hi ha blocs temàtics ni seccions, de manera que es compta amb una estructura flexible que permet jugar amb les informacions de que es disposa. L'únic lligam entre una notícia i altra s'estableix mitjançant la conductora que dóna pas a totes les informacions. La presència de la conductora permet incloure dades novedoses d'última hora sense necessitat de redefinir l'informatiu.

  En definitiva, és interessant veure la forma que adopta un noticiari televisiu que s'ha de regir per les rutines productives i la freqüència d'emissió d'un butlletí horari radiofònic. I tot això amb la diferència que a la ràdio només cal comptar amb so mentre que a la televisió cal tenir també imatges.

 • Annexos

 • 7.1. Annex 1. Fitxes World News 9 gener 1999

  7.2. Annex 2. Fitxes World News 15 gener 1999

  7.3. Annex 3. CNN Networks

  7.4. Annex 4. CNN Studio Tour

  7.5. Annex 5. World News

  7.6. Annex 6. Anchors & reporters

  7.7. Annex 7. CNN Europe Schedule

  Programes informatius televisius

  World News. CNN International

  1

  1

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius

  CNN: Programes informatius televisius
  Descargar
  Enviado por:Anna Quintero
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar