Ingeniero Industrial


Cinemática


Informe 2: Cicles de treball

Curs 2000-2001

1er. Quatrimestre

Toro agrícola

  • Resum de la metodologia

Una vegada fet el timming dels pistons es va procedir als càlculs de la gràfica cinemàtica tenint en compte els espais desplaçats en el temps corresponent.

Dels resultats obtinguts s'ha fet una aproximació a una gràfica amb acceleració constant (lineal)

Amb aquesta gràfica aproximada ens van quedar determinats els temps d'acceleració i desacceleració i el tram a velocitat constant.

A continuació es va fer l'estudi dinàmic dels 2 pistons tenint en compte les forces de fregament i d'acceleració. Per la força d'acceleració hem tingut en compte F=ma on m és la massa màxima que pot elevar el toro i a=acceleració calculada en cada cas.

Per les forces de fregament s'han tingut en compte uns coeficients de Festàtic=0.25 i Fdinàmic=0.15

  • Gràfics de les variables dinàmiques i cinemàtiques

Durant la pujada del pistó hem obtingut els següents resultats (els càlculs i les fórmules s'adjuntaran en la pràcitca següent. (s'ha de recordar que en akests càlculs s'ha suposat un angle màxim d'inclinació de 10º, per tant, en la próxima entrega es tornarà a entregar els càlculs amb l'angle real).

Comencem amb els resultats obtinguts per totes les forces per separat:

Estudi dinàmic d'ascenció

'Cinemática'

'Cinemática'
'Cinemática'

'Cinemática'

Ara, si analitzem el pistó inferior, obtenim:

'Cinemática'

'Cinemática'

'Cinemática'

'Cinemática'

Estudi dinàmic de baixada

'Cinemática'

Càcul del pandeig:
Descargar

Dades pel càlcul del pandeig:

material

acero

Enviado por:Kelvin
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar