Filosofía


Ciència i Filosofia


Tema 3

Ciència i Filosofia

1.-La ciència. Pàg 14

2.-Etimologia de la paraula <filosofia>. Pàg 14

3.-Definició de filosofia. Pàg 15

4.-Filosofia i filosofies. Pàg 16

5.-Filosofia i ciències particulars. Pàg 16

6.-Filosofia i teologia. Pàg 17

7.-Filosofía i ideologies. Pàg 17

8.-Recorda. Pàg 18 i 19

9.-Historia de la Filosofia. Pàg 19 a 24

23-X-00

1.-La ciència (Pàg:47)

-La ciència, per Aristotil és el coneixement cert per causes.

Segons Bachenski la ciència te un doble sentit:

-Subjectiu: La ciència és un saber sistemàtic, un saber que l'home posseeix i és apte per compendre.

-Objectiu: La ciència és un conjunt de proposicions (lleis, principis, teories) objectives. Aquestes proposicions no són donades d'una vegada, sinó que es un descobrint poc a poc de tal manera que la ciència va evolucionant i progressant continuament.

En aquest sentit objectiu la ciència es una obra social.

2.-Etimologia de la paraula <Filosofia>. (Pàg: 47,48)

-Signifíca amor per la saviesa, El terme Ameur referit a la saviesa vol dir la tendencia la “inclinació” .

Es tracta d'un anhel incesant, que no aconsegueix mai la saviesa completa i no descansa mai, es una recerca continua de la saviesa. Es propi del filosof no deixar integrar mai la realitat sobre el seu ésser, sobre la seva causa, sobre el seu sentit i intentar donar respostes racionals.

L'amor no sols busca la saviesa sinó que ho fa d'una forma desinteresada, amb respecte propi de la filosofia , perquè en el fons som tots una miqueta filosofs.

-El qui fa filosofia, estima la saviesa per si mateixa, fa que aquesta no sigui un article de luxe sinó de primera necessitat.

Pàg :14

26-X-00

3.-Definició de Filosofia. (Pàg:48, 49, 50 )

-Quan algú pregunta que es la filosofía, la unica manera de respondre la pregunta es definirla filosofant.

Com un programa, un mètode i una filosofía. Algú la va defininr ironicament dient que es un parlar que tothom ho sap pero ningú ho entén.

El problema esdeve quan volem definir la Filosofia arrivem a la conclusó de que tothom te una propia definició ; una definició que serveixi per continuar viatjant per aquest nou món .

En el llarg del temps tothom ha donat una definició parcial del que es la filosofia. Diversos filosofs han dit que es l'explicació d'allo que no es pot tractar cientificament i que es podia reduir a la teoria del coneixemant.

Altres deien que la filosofia estudiava els valors i a l'estudi dels coneixements.

Al final van arrivar a la conclusió que la filosofia és el coneixement de l'univers o de tot el que existeix. Exemples L'estudi material(el que estudia una ciencia ), i l'objecte formal (La manera d'estudiar l'objecte material). No es conforma amb les explicacions de la ciencia sinó que hi aprofundeix més va fins el nucli del que és real.

El Filosof enten més que un Bioleg sobre l'esser huma es centra sobre el cos i l'anima com a principi vital.

La Filosofia es tracta de una ciencia encara que no hagui estat valorada com a tal i no aprofundeixi amb exatitud com per exemple la Física no treu que no sigui una ciència.

Pàg :15

4.-Filosofia i filosofies. (Pàg: 50)

-Descartes deia que no hi ha doctrina per molt rara que sembli, més que filosofía és pot dir filosofíes, cada un te la seva filosofía.

-La filosofia donat que no solament és una ciència sinó que es també una vivència , es desenvolupa en moltes filosofies. La pluralitat de filosofies apareix com l'esforç continuat de l'ésser humà per penetrar a les entranyes de la realitat.

La Filosofia ha d'optar per l'optimisme intel·lectual : els éssers humans som capaços d'entendre la realitat.

27-X-00

5.-Filosofia i ciencies particulars. (Pàg: 51)

-Les diverses ciències particulars van anar disgregant-se del tronc comúindependitznt-se de la filosofia.

-Ciencies particulars:(Física, Química, Biologia, Matemàtiques, Lógica Matemàtica, Sociologia, Antropologia, Psicoplogia), entre altres, tot i així la filosofia ha anat progresant i s'ha mantingut com a ciencia i apartir d'allà han sorgit disciplines paral·leles com ara la cosmologia o la Psicologia filosofica, i la antropologia.

-La reflexió filosófica sobre les respostes cientifiques cada vegada més directa; ha d'orientar el desenvolupament i el progrés de la resta de les ciències.

Pàg: 16

Edgar Baltasar Roqueta

6.-Filosofía i teologia. (Pàg: 51, 52)

-Diferències entre filosofia i teologia:

-La filosofia : parteix del món i pot arribar a Déu i es fonamenta unicament gràcies a la raó.

-La teologia :Parteix de Déu per explicar el món, i es fonamenta unicament gràcies a la fe.

La filosofia pot donar veritats a la teologia ja que no son tan distants con aparenten ja que un filosof religiós parteix de la fe per explicar la veritat i no podria anar mai contra la seva creença.

-La filosofia es independent de la Teologia no obstant la filosofia intenta entendre la realitat sense l'ajuda de la fe tenint la raó com a única autoritat.

7.-Filosofia i ideologies. (pàg 52)

-Característiques de les ideologies:

Busquen el poder orientar la vida col·lectiva.per aixó utilitzen un llenguatge persuasiu, simplificador i emotiu.

També pretenen imposar la seva visió del món i un ordre social determinat dient que el que és opinable és presentat com si fos segur.

En certa manera, les ideologies ens allunyen de la realitat.

Pàg: 17

30-X-00

Recorda

 • Graus del Saber:

-Saber vulgar: coneixements inconnexos i pràctics, esdevè per l'aparició o manifestació de l'objecte.

-Saber Científic: Sistemacitat i coneixemente per causes, estudi de l'objecte y tot el que el rodeja.

-Saber Filosófic: Busca la veritat radical i última, partint de coses no materials o materials .

-Saber Teologic: disposa de la fe , per explicar la realitat partint d'un esser tot poderós Déu.

 • La ciencia per aristotil, es el coneixement cert per causes.

 • La Ciencia te doble sentit:

-Subjectiu: La ciència és un saber sistemàtic, un saber que l'home posseeix i és apte per compendre.

-Objectiu: La ciència és un conjunt de proposicions (lleis, principis, teories) objectives. Aquestes proposicions no són donades d'una vegada, sinó que es un descobrint poc a poc de tal manera que la ciència va evolucionant i progressant continuament.

En aquest sentit objectiu la ciència es una obra social.

 • Etimologicament la paraula filosofía significa:

 • Amor per la saviesa, El terme Ameur referit a la saviesa vol dir la tendencia la “inclinació” .

L'amor no sols busca la saviesa sinó que ho fa d'una forma desinteresada, amb respecte propi de la filosofia , perquè en el fons som tots una miqueta filosofs.

-El qui fa filosofia, estima la saviesa per si mateixa, fa que aquesta no sigui un article de luxe sinó de primera necessitat.

Pàg: 18

 • Elements per a la definició de la filosofía.

-La definició es una qïestió filosófica .

-No es tracta d'imposar una definició determinada .

-Parcialitat de quasi totes les definicions .

-L'objecte material(el que estudia una ciencia ),

-l'objecte formal (La manera d'estudiar l'objecte material). No es conforma amb les explicacions de la ciencia sinó que hi aprofundeix més va fins el nucli del que és real.

-Més profunditat i verticalitat.

-La filosofia, donat que s'ocupa de les causes, es anomenada com aciencia.

 • La filosofia, donat que es una vivencia, es desevolupa en moltes filosofies.

La pluralitat de filosofies apareix com l'esforç continuat de l'esser humà per penetrar en les entranyes de la realitat.

La filosofia ha d'optar per l'optimisme intel.lectual : els éssers humans som capaços d'entendre la realitat.

 • Diverses ciencies han anat desgragant-se, :(Física, Química, Biologia,

Matemàtiques, Lógica Matemàtica, Sociologia, Antropologia, Psicoplogia), entre altres, tot i així la filosofia ha anat progresant i s'ha mantingut com a ciencia i apartir d'allà han sorgit disciplines paral·leles com ara la cosmologia o la Psicologia filosofica, i la antropologia.

 • La filosofia té una funció directiva : La reflexió filosófica sobre les

respostes cientifiques cada vegada més directa; ha d'orientar el desenvolupament i el progrés de la resta de les ciències.

 • Diferencia entre Filosofia i Teología:

-La filosofia : parteix del món i pot arribar a Déu i es fonamenta unicament gràcies a la raó.

-La teologia :Parteix de Déu per explicar el món, i es fonamenta unicament gràcies a la fe.

 • La filosofia es independent de la Teologia no obstant la filosofia intenta

entendre la realitat sense l'ajuda de la fe tenint la raó com a única autoritat.

 • Característiques de les ideologies:

-Busquen el poder orientar la vida col·lectiva.per aixó utilitzen un llenguatge persuasiu, simplificador i emotiu.

També pretenen imposar la seva visió del món i un ordre social determinat dient que el que és opinable és presentat com si fos segur.

En certa manera, les ideologies ens allunyen de la realitat.

Pàg: 19

La Historia de la Filosofia (Pàg: 54)

-La reflexió filosofica te la seva historia . Va neixer al segle IV a l'Asia menor, va pasar per etapes molt intenses i poc intenses fins arribar a la actualitat, la filosofia no s'ha aturat mai fins hi tot ara on les ciencies estàn en una pujada espectacular, pero la filosofia no ha decaigut.

- La Historia de la Filosofia es un apartat d'aquesta materia no es tracta només de dades históriques, Les persones excepcionals que constitueixen el mapa de la historia de la Filosofia son ara qui ens ensenyen a filosofar.

(Pero la história de la Filo te una visió panoràmica i valora l'esforç dels pensadors).

Filosofía Antiga (Pàg 54,55)

-La filosofia s'inicia amb la reflexió de la naturalesa , els anomenats prescrítics investiguen el principi, material, de totes les coses.

Segle V a C - sorgeixen els safistes que eren grans disputadors preucupats per l'home i la societat . Sócrates no va aceptar les enssenyançes sofístiques.

I aquests conceptes van ser elevats a categoria de idees gràcies a `Plató ;segons aquest tots som còpies d'un model perfecte .

Per Aristotil erem essers sensibles constituits per matéria , Mort aristotil hi ha una caiguda de la Filosofia i aquesta es centra en la felicitat de l'home només

Pàg:20

9-XI-00

Filosofia Medieval (Pàg 55)

Abraça el pensament filosofic desde el final de l'antiguetat fins al començament de l'edat moderna (sXV) la filosofia medieval rep el periode patrística i escolastica.

-Patrística: L'especulació filosofica dels vuit primers segles del cristianisme, la defensa de la fe davant el pensamentpagà i les primeres heretiges.

-Escolastica: Sorgida de les escoles catedrals i universitats, es desenvolupa en tres fases:

1ª.-XII; centra en dos problemes relacionats entre raó i fé (San Anselm).

2ª.- XII i XIII;(Alta escolastica) te lloc a la recepció d'Aristotil i desenvolupament de l'activitat científica en la religió (Tomás D'AquinoPredictor d'un eclipse), fan la sintesis filosofica proposada per Aristotil.

3ª.- XIV;(Baixa escolastica), la Filosofia medieval entra en crisi, el represant d'aquesta epoca (Guillem Ockam.

10-XI-00

Filosofia Moderna (pàg: 55 i 56)

-El renaixement (XV i XVI) busca ideas de Aristotil i Plató,pont entre edat mitjana i edat moderna.

Introduit per Descartes, crear un sistema filosofic nou, comença una forma de fer filosofia, a partir de la realitat que s'ha de justificar davant l'esperit, la raó i el Jo. La filosofia es constitueix a partit de l'empirisme i el racionalisme.

La filosofia moderna culmina amb el pensamente de Kant que es capaç de relacionar i sintetitzar l'empirisme i el racionalisme ,Kant deia que el coneixement era la suma d'alguna cosa a posteriori i una cosa a priori.

Més tard va apareixer els il.lustradors com Voltaire i Rousseau.

Pàg: 21

Filosofia Contemporània (Pàg: 56)

-S'inicia amb Hegel ; per el qui tot es real es racional, d'aquesta manera Hegel porta el Racionalisme fins al final.

Aviat l'idealisme te una contestació forta (Nietche i Freud)es basen en la reflexió i la voluntat .

En el segle XIX apareix la Figura Karl Marx que multiplica les corrents filosofiques i les escoles com la de Frankfurt i la Fenomenlogia , on i destaquen diferents filosofsimportants.

Pàg: 22

Esquema de respectives edats.

 • Edat Antiga.

  • A partir del 600 avans de Crist.

  • 585-Tales-Pitàgores.

  • 550-Herócit-Paranómides. Protàgones

  Atomistes - Sofistes {

  • 450 { Garcias

  -Sócrates.

  • 400-Plató.

  • 350-Aristótil.

  • 300-Postaristotelics(Hel.lenisme).

  • Aparició del costumisme.

  • Filosofia cristiana S III i IV- La Paristica S Agustí

  Snt Algems de Canterburi.

 • Edat Mitjana- La escolastica {

 • Snt Tomás d'Aquino.

  Del S IV al S XIV el ultim -Guillermo de OlKham.

  Keepler-Teorias de las orbitas

  Ciència {

  Galileo-1 er telescopio y su metodo científico.

 • Renaixement { Maquebel-(el Principe).

 • Política {

  Hobbes.

  Nicolas de Cusa

  Filosofia {

  Giordano Bruno- l'ultim del Renaixament-

  *Racionalisme -Descartes LiBniz.

  Racionalisme: LeBinz.

  Empirisme: Hume.

 • Edat Moderna /XVII i XVIII / { Idealisme: Kant.

 • Idealisme Alemany: Heggel.

  Pàg :23

 • Edat Contemporanea / SXIX i SXX / Vietzve

 • Nietzche metafisico.

  Vitalismo { Bergsa Biológico.

  Dilthey Histórico.

  Heiddeger.

  Existencialismo{

  Stutre

  Perpondismo-Moumier

  Estrructuralismo

  Filosofia de la ciéncia Popper.

  Pàg:24

  1 ra Evaluació

  2 na Evaluació
  Descargar
  Enviado por:Edgar
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar