Filosofía


Ciencia filosófica


As palabras poden ser:

Unívocas: sempre significan o mesmo. Ex: paramecio.

Análogas: non significan nin o mesmo nin distinto. Refírense a verdades que se

diferencian en graos. Ex: vida, amor. Non se poden definir, hay que

especificar o seu sentido.

Equívocas: significan totamente distinto unhas veces ou outras. Ex: trompa.

FILOSOFÍA:

É unha palabra análoga. É o resultado da reflexión. Pode ser unha:

 • Vivencia: maneira de afectarnos á nosa vida. Ex: traballo. Curiosidade, reflexión (preguntarnos cousas sobre a vida...)

 • Actitude.

FILOSOFÍA COMO VIVENCIA:

Hai moitas definicións de filosofía. A de Aristóteles: “É a ciencia de tódalas cousas polas causas últimas conseguida pola soa luz da razón”

Explicación: Ciencia: serie de coñecementos sistemáticos, seguros, e por causas. Diferéncianse según o seu obxecto formal e material.

 • Obxecto material: Aquelo de que trata a ciencia. É común a moitas. Ex: home.

 • Obxecto formal: QUOD e QUO

   • QUOD: Punto de vista que lle interesa a unha ciencia. Ex: A ética trata dos deberes do home, mentres que a mediciña tamén trata do home, pero das suas enfermedades.

   • QUO: A luz que utiliza para estudialo: razón ou fe.

Características da filosofía:

 • É un saber radical (vai á raíz das cousas)

 • É un saber crítico (revisionista)

 • É individualista (nace de cada persoa)

 • Diferencias con outros saberes:

 • Estudiando as mesmas cousas, a filosofía interésase polas causas últimas, mentres que nas outras ciencias interesanse polas causas inmediatas.

 • É un saber causado (interesase polo porqué das cousas)

 • Utiliza a razón, non a fé.

 • Definición de filosofía:

  Según José Ortega y Gasset: “Buscándole sentido al todo, el sentido del todo, está fuera del todo”

  Según Beltrand Russell: “A filosofía consiste en descubrir problemas novos e darlle respostas novas ós problemas vellos”

  Según René Descartes: “Agradézolle ós monxes que contestaran a tódalas miñas preguntas, pero nunca lles perdoareis que non me ensinaran a preguntar”

  División da filosofía:

 • Lóxica: Estudio ou disciplina propedeutica á filosofía. Estudia o funcionamento da intelixencia humana.

 • Epistemoloxía: Crítica. Estudia o problema da verdade.

 • Metafísica: Estudia ultrafísicos da física (mais alá da física) e divídese en:

   • Metafísica Xeral: o que teñen en común tódalas cousas.

   • Metafísica Especial: Estudia cousas concretas a nivel metafísico.

    • Cosmoloxía: Estudia o mundo a nivel metafísico.

    • Psicoloxía racional: Estudia si somos libres ou non.

    • Teoloxía natural: (Teodicea) Estudia a Dios desde el punto de vista del hombre.

 • Antropoloxía: Estudio das actitudes humanas:

   • Socioloxía: Estudio da relación cós demáis.

   • Ética: Estudio dos deberes.

   • Filosofía do dereito: Estudia a razón das leis (se son xustas ou non, etc.)

   • Filosofía da educación: Estudia el cómo, porqué, para qué, etc. de la educación.

  FILOSOFÍA COMO ACTITUDE:

  Actitude: Conxunto de actos ante un problema, que se repiten sempre.

  Actitude filosófica (AF) ante ciencias filosofía:

  Intuicionismo: Na realidade hai dous tipos de obxetos: físicos e espirituais. A filosofía cun método intuitivo estudiaría eses obxetos non físicos.

  Antimetafisicismo: A realidade non ten máis que obxetos físicomateriais que sí se poden estudiar dunha maneira experimental. Ëste método é utilizado polas ciencias.

  Auténtica actitude filosófica (AAF): Tanto a ciencia como a filosofía son moi importantes. E non se diferencian polo obxeto que estudian, senon polo punto de vista QUO.

  Filosofía e sentido común:

  Idealismo racionalista: Non aceptan a realidade tal como aparece e buscan a realidade dunha forma racional.

  Realismo ingenuo: Toma as cousas tal e como se presentan.

  AAF: Temos que partir dunha apariencia pero como o home ten intelixencia ten tamén a “obligación” de facer un estudio crítico de esas apariencias.

  Filosofía e cultura:

  Cultura: Todo o que fai o home como tal.

  Misticismo conservador: Son aqueles que en nivel político reciben o nome de conservadores. Queren que non cambie nada.

  Mesianismo revolucionario: Queren romper con todo o pasado por ser pasado e facer todo novo.

  AAF: A teoría do neno: A cultura que te deron é o punto de partida, pódese cambiar de cultura pero sen olvidar a primeira: non todo o pasado é malo por ser pasado, e non todo o moderno é bó por ser moderno.

  Filosofía e teoloxía:

  Posición modernista: A única visión da realidade dana a filosofía e a ciencia.

  Fideísmo: A única visión real do mundo a dan as relixións porque son palabras de Deus.

  AAF: O home ten que coñece-lo mundo pola súa propia razón. Unha relixión non pode ir en contra de esa razón.

  METODOLOXÍA:

  Ciencia que trata dos camiños a seguir no mundo científico.

  Clases de métodos:

  • Didáctico: Camiño para transmitir unha ciencia (pedagoxía)

  • Eurístico: Camiño para facer unha ciencia.

  METODOLOXÍA XERAL:

  Estudia problemas comúns a tódalas ciencias.

  Definición:

  Frase curta que explica algo. Consta de:

  Definiendum: O obxeto a definir.

  Definiens: O que dis do obxeto (definición propiamente dita)

  • Clases de definición:

  • Nominal: Explica o nome.

  • Etimolóxica: orixe filolóxica.

  • Semántica: aclara o significado.

  • - Explicativa

   - Constructiva.

  • Sintáctica.

  • Real: aclaración da realidade.

  • Descriptiva: indica a súa exttructura ou distribución.

  • Causal: A que define unha cousa atendendo ás súas causas.

  • - Xenética: Atendendo á causa que a procudiu.

   - Final: Atendendo á causa final ou ó destino.

  • Metafísica: indica o xénero próximo e a diferencia específica.

   • Características dunha boa definición:

   1. Ten que ser clara: O definiens ten que ser mais claro que o definiendum.

   2. Non debe ser circular: O definiendum non pode entrar no definiens.

   3. Non pode ser demasiado extensa nin demasiado estreita: A definición debe valer para todo o definido, e só para o definido.

   Inducción:

   É un proceso lóxico que parte duns feitos concretos e conclúe nuha lei xeral.

   • Clases de inducción:

   • Completa: Examina tódolos casos posibles.

   • Incompleta: Non examina tódolos casos posibles. (Inducción científica)

   ¿Qué grao de seguridade da unha lei atopada por inducción científica? Non da certeza xenera probabilidade.

   ¿De qué depende o grao de probabilidade? Depende da diversidade dos casos estudiados.

   ¿Cando e por qué unha inducción incompleta é verdadeira ou científica? Pasa a ser científica cando depende da natureza das cousas ou doutra lei científica.

   Deducción:

   É un proceso lóxico que partindo de leis universais conclúe en casos particulares (é a complementaria da inducción).

   Inducción matemática: É unha deducción. É aquela lei que dí: se un número cumple unha característica, e n+1 tamén a cumple, a cumplen tódolos números.

   METODOLOXÍA ESPECIAL:

   1. Método matemático:

   É aquel que parte dun postulado e deduce tódolos demáis leis ou teoremas dese postulado. A matemática busca coherencia, non verdade.

   Teorías do orixe das matemáticas:

   • Orixe empírico (experimental): Naceron da experiencia agrícola.

   • Orixe formalista: Naceron das ideas. Nacen do pensamento.

   • Orixe operacional: Naceron ó intentar facer operacións con números.

   2. Método empírico:

   Auténticos autores: Galileo e Newton
  Descargar
  Enviado por:Liran
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar