Biología


Células electrónicas


Qüestionari 1r

 • Tenen cloroplasts totes les cèl·lules vegetals ? Raona la resposta.

 • Si que en tenen, ja que els són imprescindibles per a realitzar el procés de la fotosíntesis, que fan totes les cèl·lules vegetals.

 • Quins colorants utilitzaries per observar protozous vius ?

 • Utilitzaria blau de metilè, ja que és un colorant vital i no mataria el protozous en el cas de que els volguéssim observar vius.

 • Observa aquest esquema d'una membrana plasmàtica. (p131)

 • Raona quina és la cara externa

 • És la que correspon a la cara inferior en l'esquema, ja que hi podem observar el glicocálix, que es propi de la cara externa en moltes cèl·lules.

 • Quin tipus de molècules estan indicades ?

 • 1)Proteïna intrínseca; 2)capa lipidíca; 3)glicolípid; 4)Prot. transmebranosa.

 • Què representa aquesta fotografia feta amb el microscopi electrònic ? (p134)

 • La fotografia representa un microorganisme exercint una endocitosi, més concretament una fagocitosi, sobre un altre microorganisme més petit, per tal d'alimentar-se d'ell (està fagocitant). En aquest cas, una ameba està fagocitant a un parameci.

 • Què és la fusta ?

 • La fusta és simplement un conjunt de cèl·lules vegetals mortes (òbviament, en el cas de la fusta ja tallada), en les que ha perdurat la paret cel·lular, que gràcies a la quantitat de lignina que té impregnada, confereix una certa rigidesa a les cèl·lules, rigidesa pròpia de la fusta.

 • Investiga: per què la cel·lulosa és un nutrient aprofitable per a uns organismes i no per a d'altres ? Per què és necessària la cel·lulosa en la dieta de l'ésser humà ?

 • La cel·lulosa por ser aprofitada solament per uns certs organismes, i això és degut a que el tracte intestinal de la majoria d'organismes és deficient en enzims capaços de descomposar els polisacàrids del tipus de la cel·lulosa; en canvi, hi ha altres organismes que tenen els enzims adequats, i que per tant si que poden descomposar i digerir (o aprofitar) la cel·lulosa.

  Aquesta substància és necessària per a l'ésser viu degut a que els polisacàrids pels quals està formada són imprescindibles per que el cos humà pugui realitzar certes funcions o metabolismes.

 • Delimita un sarcòmer en la fotografia d'un sector d'una cèl·lula muscular i indica les diferents bandes que hi ha. (p141)

 • Podem observar en la fotografia dos sarcòmers diferenciats: un a l'esquerra, situat entre dues línies fosques, i un altre de molt semblant a l'extrem dret.

  En la fotografia hi veiem una més fosca al mig (BANDA A), amb una zona més clara a dintre d'aquesta primera (BANDA H), i després es pot veure l'altra zona més clara als 2 costats de la BANDA A (s'anomena BANDA I). Per últim les línies que delimiten els sarcòmers (LINIA Z).

 • Quines diferències hi ha entre el reticle endoplasmàtic rugós i el llis ?

 • El R.E.D. rugós presenta una principal diferència sobre el llis: el primer té ribosomes a la cara externa (cara endoplasmática), i el segon no en té.

  A més, el R.E.R està format per una sèrie de sàculs aplanats, i el llis, en canvi, està format per una xarxa de túbuls. Les funcions que fan també són diferents: el primer sintetitza proteïnes per mitjà dels seus ribosomes, i el segon intervé en la síntesi, l'emmagatzenament i el transport de lípids de la cèl·lula.

 • Raona quina és la cara cis i quina és la cara trans del tall de l'aparell de Golgi. (p147)

 • La cara CIS és la de l'esquerra (ja que té una forma convexa, els seus sàculs són reduïts i és la cara més propera al R.E.R.)

  La cara TRANS és la de la dreta, ja que presenta una forma còncava i els seus sàculs són més grans.

 • Què diferencia un lisosoma primari d'un lisosoma secundari ?

 • Es diferencien pel fet de que els primers només tenen enzims digestius als seu interior, i els segons, en canvi, contenen substrats en via de digestió, ja que s'han unit amb un vacúol amb matèria orgànica.

  Qüestionari 2n

 • Explica raonadament quin sector d'un flagel corespon a al fotografia següent (p141)

 • El sector del flagel que correspon a la fotografia és la tija, ja que si fem un tall d'un undolipoide a l'altura de la tija hi podem observar una membrana plasmàtica i una matriu amb nou parells de microtúbuls perifèrics i un de central (ANOXEMA); i totes aquestes parts són exactament les que veiem a la fotografia.

 • Explica en quina forma es troben els ribosomes en el citosol.

 • Els ribosomes es poden trobar dispersos al citosol o adherits a la membrana del R.E.R., gràcies a unes proteïnes anomenades riboforines, que en faciliten l'adherència.

 • Explica quines funcions fa l'aparell de Golgi.

 • Les principals funcions de l'aparell de Golgi són les següents: a) Transport, maduració, acumulació i secreció de proteïnes procedents del R.E.D.; b) glicoscilació de lípids i proteïnes; c) síntesi de proteoglicans (part essencial de la matriu extracel·lular i dels glúcids que formen la paret cel·lular vegetal)

 • Defineix dictiosoma i cisterna.

 • Dictiosoma: Agrupació en paral·lel de 4 a 8 sàculs discoïdals.

  Cisterna: Sàcul que té una forma semblant a la d'un disc (discoïdal)

 • Quina relació funcional uneix el reticle endoplasmàtic i l'aparell de Golgi ?

 • L'aparell de Golgi duu a terme el transport, la maduració, l'acumulació i la secreció de diverses proteïnes procedents del R.E.D. Aquesta funció de l'aparell de Golgi és la que el relaciona amb el R.E.D.

 • Quines diferències hi ha entre un vacúol heterofàgic i un vacúol autofàgic ?

 • Els vacúols secundaris es poden classificar en digestius o heterofagis (si el substrat procedeix de l'exterior per endocitosi), o autofàgics (si el substrat procedeix de l'interior de la pròpia cèl·lula)

 • Relaciona les activitats següents amb els orgànuls que les fan:

  • Fosforilació oxidativa :

  • Regulació de la pressió :

  • Glicoscilació : aparell de Golgi, R.E.R.

  • Síntesi de proteïnes : R.E.R., ribosomes

  • Formació de colesterol : R.E.L.

  • Degradació dels àcids grassos : peroxisomes

  • Síntesi d'àcids grassos : citosol

  • Formació de proteoglicans : aparell de Golgi

  • El procés de fotosíntesi : cloroplasts

  • Formació de glicolípids :

 • Què és l'ATP-sintetasa ? On és ? Explica com actua.

 • L'ATP sintetasa són uns enzims, que es troben en els mitocondris i que duen a terme un procés d'oxidació necessari per a la respiració cel·lular que efectuen els mitocondris.

  L'ATP sintetasa actua en la síntesi d'ATP, transportant protons alliberats pel NADH i el FADH2 fins a la matriu, on després s'utilitza l'energia gradient per formar ATP.

 • Explica que és la desintoxicació. Quins orgànuls la efectuen ?

 • La destoxificació consisteix en metabolitzar substàncies tòxiques i convertir-les en productes que la cèl·lula pugui eliminar.

  El reticle endoplasmàtic llis efectua aquest procés.

 • Construeix un quadre que expliqui quines són les diferències entre el mitocondri i el cloroplast.

 • MITOCONDRI

  CLOROPLAST

  Es troba en totes les cèl·lules animals i en algunes vegetals.

  Només es troba en les cèl·lules vegetals “verdes”.

  Obté energia mitjançant un procés d'oxidació anomenat “respiració cel·lular”.

  Obté energia mitjançant la funció clorofílica, també anomenada “fotosíntesi”.

  Es troba en gran quantitat a la cèl·lula.

  Es troba a la cèl·lula en una quantitat més reduïda.

  Qüestionari nº 1

 • Tenen cloroplasts totes les cèl·lules vegetals ? Raona la resposta.

 • Quins colorants utilitzaries per observar protozous vius ?

 • Observa aquest esquema d'una membrana plasmàtica. (p131)

 • Raona quina és la cara externa

 • Quin tipus de molècules estan indicades ?

 • Què representa aquesta fotografia feta amb el microscopi electrònic ? (p134)

 • Què és la fusta ?

 • Investiga: per què la cel·lulosa és un nutrient aprofitable per a uns organismes i no per a d'altres ? Per què és necessària la cel·lulosa en la dieta de l'ésser humà ?

 • Delimita un sarcòmer en la fotografia d'un sector d'una cèl·lula muscular i indica les diferents bandes que hi ha. (p141)

 • Quines diferències hi ha entre el reticle endoplasmàtic rugós i el llis ?

 • Raona quina és la cara cis i quina és la cara trans del tall de l'aparell de Golgi. (p147)

 • Què diferencia un lisosoma primari d'un lisosoma secundari ?

 • Qüestionari nº 2

 • Explica raonadament quin sector d'un flagel correspon a al fotografia següent. (p141)

 • Explica en quina forma es troben els ribosomes en el citosol.

 • Explica quines funcions fa l'aparell de Golgi.

 • Defineix dictiosoma i cisterna.

 • Quina relació funcional uneix el reticle endoplasmàtic i l'aparell de Golgi ?

 • Quines diferències hi ha entre un vacúol heterofàgic i un vacúol autofàgic ?

 • Relaciona les activitats següents amb els orgànuls que les fan:

  • Fosforilació oxidativa.

  • Regulació de la pressió.

  • Glicoscilació.

  • Síntesi de proteïnes.

  • Formació de colesterol.

  • Degradació dels àcids grassos.

  • Síntesi d'àcids grassos.

  • Formació de proteoglicans.

  • El procés de fotosíntesi.

  • Formació de glicolípids..

 • Què és l'ATP-sintetasa ? On és ? Explica com actua.

 • Explica que és la desintoxicació. Quins orgànuls la efectuen ?

 • Construeix un quadre que expliqui quines són les diferències entre el mitocondri i el cloroplast.
 • Descargar
  Enviado por:Aram
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar