Ingeniero Industrial


Calor de fusió del gel


'Calor de fusi del gel'

Calor de fusió del gel.

1 Objectiu

Estudi de la calor latent de fusió del gel.

2 Material

Calorímetre, termòmetre, agitador, gel , recipient, fogonet elèctric i balança.

3 Resum dels experiments

1- Determinació de l'equivalent en aigua del calorímetre.

2- Determinació de la calor latent de fusió de gel.

4 Resultats

4.1 Determinació de l'equivalent en aigua del calorímetre.

4.1.1 Construeix dues taules amb totes les variables mesurades en cada experiència.

Experiència 1

Repetició

mA

456 g

487 g

mA + mB

730 g

749 g

Masa del calorímetre

496 g

496 g

mB

274 g

262 g

TAi

26,8ºC

26,8ºC

TBi

99,5ºC

99,3ºC

TEi

26,8ºC

26,8ºC

Teq

51,9ºC

47,9ºC

4.1.2 Calcula partint de l'equació 6, l'equivalent en aigua del calorímetre obtingut en cada cas i calcula'n la mitjana.

En cadascun dels casos hem aplicat la equació 7 que deriva de la 6:

'Calor de fusi del gel'

Per tant, l'equivalent en aigua mitjà és 68,45 .

4.1.3 Fes una estimació de l'error comès en la determinació de l'equivalent en aigua del calorímetre. Justifica les possibles causes de les discrepàncies entre les dues mesures.

L'error comés serà ± (73,29 - 68,45) = ± 4,84

L'error es deu a que el sistema no estava completament aïllat tèrmicament i als error humans durant les mesures i als de la balança.

4.2 Determinació de la calor de fusió del gel.

4.2.1 Construeix dues taules amb totes les variables mesurades en cada experiència.

Experiència 2

Repetició

mA

487 g

375 g

mA + mB

730 g

560 g

Massa del calorímetre

496 g

496 g

mB

247 g

185 g

TAi , TEi

42,9ºC

40,5ºC

Tfus

0ºC

0ºC

Teq

5,1ºC

3,1ºC

4.2.2 Calcula partint de l'equació 6, la calor de fusió del gel obtingut en cada cas i calcula'n la mitjana.

En cadascun dels casos hem aplicat la equació 6:

'Calor de fusi del gel'

L1 = 79,9 ; L2 = 86,5 ; Lmitja = 83,2

4.2.3 Fes una estimació de l'error comès en la determinació de la calor de fusió del gel. Justifica les possibles causes de les discrepàncies entre les dues mesures.

L'error comés serà ± (86,5 - 83,2) = ± 3,3

L'error es deu a que el sistema no estava completament aïllat tèrmicament i als error humans durant les mesures i als de la balança.

5 Qüestions

5.1 Busca en els llibres de referència basics el valor de la calor de fusió del gel a pressió atmosfèrica. Compara aquest valor amb l'obtingut en la pràctica. Calcula l'error relatiu comès i compara'l amb l'error calculat.

En els llibres de referència Lfusió = 80,16 cal/Kg. L'error comés és força petit. L'error relatiu serà 83,2-80,16 =3,04 que és pràcticament igual a l'obtingut (3,3).

5.2 Com s'hauria de corregir l'equació 6 si el gel no estigués inicialment a la seva temperatura de fusió?.

Tindríem que afegir una component que representés la energia necessària perquè el gel arribes als 0ºC.

5.3 Creus que hi pot haver gel a temperatures superiors a 0ºC?.

Sí, elevant la temperatura i la pressió obtenim també gel d'estructura hVII.

5
Descargar
Enviado por:Xavi
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar