Arte


Agulla


L'agulla

Definició

La missió de l'agulla es introduir el fil per formar la puntada amb el fil interior de la canilla.

Parts

- taló: Es per on es fixa l'agulla a la barra.

- tronc: Espai que va des del taló a l'ull, te 2 ranures per facilitar el pas del fil, un es el canal llarg i l'altre el canal curt.

Canal llarg (darrera)

Canal curt (davant)

- ull: es situa a la punta de l'agulla i el seu tamany es proporcional al tamany de l'agulla.

-punta: de diferents proporcions segons el teixit - p.triangular

- rodona

- normal

- bola

Sistema de tall

El tall esta constituit per 3 fases operatives de la producció (tall, confecció i planxes).

La seva misió constitueix fundamentalment en tallar els teixits segons el perfil dels patrons d'una peça determinada, per aixo es parteix previament de la marcada que consisteix en aconseguir un consum mínim del teixit.

Existeixen 4 tipus de tall:

-Tall convencional:

Es el sistema más utilitzat y tecnológicamene el más elemental i consisteix en una serie de operacions que son ls seguents:

-estira robes: Consisteix en estirar en una taula de dimensions adecuades per a el teixit, els elements que la componen.

-taula d'extendre: Estan equipades amb raíls laterals que permeteixen la

circulació dels carros entenedors.

-carregador de peçes: Aquest esta situat a l'exterior de la taula i es

composa de una noria amb diferents punts de suport on es col.loquen les

peces de teixits a rotllo.

-carro entenedor: Es una plataforma móvil que pot circular al llarg

de la taula sobre la cual es pasa el carregador de peces.

-destroçar: L'efecte de tallar el matalas de teixits sense gran precisió, es a dir sense seguir el perfil del patró, d'aquesta forma el material es queda estatic damunt de la taula

i el que es mou es la maquina de tallar.

-manual de disc: Constituit en una maquina on l'element tallat es un disc circular, es recomanable per tallar gruixos petits de teixit. ( entre 5 i 6 cm )

-manual de ganiveta vertical: Es tracta d'una maquina amb ganiveta de cantó recte dentat o ondulat, segons el tipus de teixit que s'hagi de tallar.

-Tall a la cinta: Es el tall que es realitza a través d'una maquina estática en el que es mou es el teixit guiat per la mà de l'operari; l'element tallant d'aquesta maquina es una cinta metálica d'una amplada d'1 centímetre aproximadament.

-Tall per pressó: Es el sistema on només intervenen 2 elements, el troquel i la premsa.

Presenta 3 formes de troquelar:

-Troquel de técnic de peça solta: S'utiliza el troç de teixit

destroçat, el matálas de robes y el troquel es col.loca sota de la

premsa s'efectua el descens de la premsa, haches nomès serveix per

una peça.

-Troquel de técnic de marcada sencera: S'utiliza amb els teixits

sense destroçar, aquests es posen sota de la premsa, es centra la

marcada en el troquel, desprès s`efectúa el descens de la premsa.

-Troquel de técnic de tela solta: S'utiliza per teixits molt fins,

tipus gasa o organza.

-Tall informatitzat: Es el sistema de tall per control numéric que enllaça informativamene la técnica de patronatje, escalat i marcada.

Hi ha 4 sistemes diferents:

a) tall per ganiveta: (La guía l'ordinador), velocitat: 50m/min.

b) tall per láser: raig de llum que talla el teixit i nomès pot tallar una fulla de teixit, velocitat: 90m/min.

c) tall per raig d'agua: es el sistema que se basa en la emisió d'un raig d'agua en gran velocitat que actúa sobre el teixit el perfora per tallar bultos entre 1 i 4 cm.

d) tall per raig de gas: el mateix sistema que l'anterior pero en comptes d'agua ho fa amb gas.

Sistemes de planxa

La secció de planxa doná a la prenda una presentació final, es un procés on el que les caracteristiques de cada tipus de prenda, la particularitat de cada model i les propietats especials de cada teixit obliguen a particularitzar els processos de treball.

Planxar puposa combinar adecuadament 3 elements:

- humitat - pressió - temperatura

Les caracteristiques per planxar una peça son les seguents:

+planxat de fibres cel.lulosiques (cotó)

+planxat de fibres protencas (llana)

+planxat de fibres sintetiques (poliamida)

+planxat teixits de punt

Es clasifiquen segons el tipus de planxat :

- planxat manual

- planxat mecànic

- camara vaporitzadora

- maniqui vaporitzador

-Planxat manual

Presenta les mateixes caracteristiques d'un planxat domèstic, en el que la planxa pot ser de calor seca o calor humida.

En el primer cas el sistema d'escalfament es per resistencia electrica i el segon cas es a travès de vapor.

-Planxat mecànic

Constituit per 2 plataformes metal.liques col.locades de forma oposada, el plat inferior i el superior, el seu moviment d'aproximació pot ser manual, mecànic o automàtic.

El plat inferior esta cobert d'una mateixa esponja hi a la vegada recoberta d'un teixit de cotó.

Els plats superiors i inferiors estan formats per superficies metal.liques plenes de forats que estan comunicats amb cameres que reben calor.

- Camara vaporitzadora

Les peçes son introduides des d'una camara on son sotmeses a l'acció de vapor, aquestes cameres poden ser estatiques o dinamiques, on la prenda es mou en el seu interior.

- Maniqui vaporitzador

La prenda es col.locada sobre un maniqui que no té forma precisa. Aquest rep el vapor i aire que fa que s'infli i s'adapti a la forma de la prenda.

Identificació del patro

Elements necessaris per la identificació d'un patró

Un patró es una superficie plana que te la funció de representar el pla una de les parts components d'una prenda.

La seva funció s'ha de fer mitjançant plantilles per posteriorment tallar-les al teixit.

-Les eines necessaries son les seguents :

a) paper --- tipus kaft

b) regle --- mil.limetrada

c) escuadra / cartabó

d) plantilles de corbes (blumester)

e) escalimetre

Regle en forma de prisma que cada cara té 2 escales, s'utilitza per fer patrons a tamany reduit.

f) llapis 1B + tou

Diferents tipus,el normal es HB, poden variar HB

1B +dur

...

g) tisores

h) trepant

Es una eina per fer petits forats en el patró, aquest te un ull de metall i s'utilitza per fer senyalitzacions i aquest s'utilitza per fer pinces, butxaques, etc...

3tipus : punxó : té el diametre d'una agulla de cap

trepant giratori : fa una rodoneta de diferents mides

trepant de percussió : es igual que el punxó pero aquesta fa mides

desiguals.

i) cinta mètrica : cinta llarga que va cuadrada en en centimetres, i s'utilitza per fer longituds tant del cos humà com de prendes de vestir.

j)piqueter : instrument que fa piquets a diferents llocs del contorn del patró, per saber on anaven les costures.

- baix

- pinsa (amplada i llargada)

- cadera

- centre del patró

k) fitxa tècnica

- model

- talla

- fulles - nº de vegades que s'ha de tallar el patró

nº de components

total de peces que te el model

client

operari

Introducció a les tecniques de tall de teixits

Tractament de teixits

-direcció del teixit

La tècnica de les marcades

Els patrons han d'anar col.locats sempre en el sentit del rectefil del teixit,

excepte en : vellut

teixit amb pèl

lycra

Teixits capiculables i no capiculables

Teixits capiculables

Son aquells teixits la cual les seves marcades es poden organitzar invertint el sentit dels patrons.

Teixits no capiculables

Son aquells teixits que per la distribució del estampat no deixa que els patrons es distribueixin capiculats en una marcada.

Marcades en teixits de ratlles i cuadres

- teixit de ratlles horitzontals : La línia mes important ha de coincidir amb el . baix de la prenda.

- teixit de ratlles verticals : La línia mes important ha de coincidir amb el centre de la prenda.

- teixit de cuadres :

- La línia vertical important ha de coincidir amb el centre

- La línia horitzontal important ha de coincidir amb el baix

Classificació general de les fibres

Fibres naturals :

Naturals animals : + llana (wol) ---------------------------------

+ cabra de mohair (cap)

+ cabra de cachemir (cap)

+ conill angora (pél)

+ cabra comú (pél)

+ camell (cam)

+ cama (cam)

+ alpaca (cam)

+ vicuña (cam)

+ guanaca (cam)

+ seda

seda natural (ses)

seda salvatge

Fibres naturals vegetals :

De la llavor : + cotó ------------------------------------

+ mariguana

+ asclepias (asc)

+ kapoc

De la tija : + lli (lin) ------------------------------------

+ canem (nem)

+ yute (jul)

+ retana o ginesta (gin)

+ kenof (ken)

+ rani (ran)

De la fulla : + abaca o manila (man)

+ formi (for)

+ espart (esp)

+ agane,sisal,pita (aga)

+ rafia (raf)

Del fruit : + coco (coc)

Fibres naturals minerals :

Amiant o asberto (asb)

Metaliques (met)

+ or

+ plata

+ coure

Fibra de vidre (gla)

Fibres artificials :

Cel.lulosiques : + raio viscosa (cux) --------------------------

+ raio cupro-amoniacal (cup)

+ raio acetat (cad)

+ raio fibrana (cue)

Proteicas : + animals (pra)

+ vegetals (pro)

Alginiques : +rai alginat

Fibres sintetiques : + poliamida ------------------------------

+ polista

+ acriliques

+ polietile

+ fluoretile

+ poliureta

+ poliemita
Descargar
Enviado por:Ralph Lauren
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar