Lengua Española


Adverbios y pronombres en gallego


O interrogativo:

Serven para formular preguntas,poden ter funcion sustantiva ou adxectiva.Poden funcionar como determinante (cando acompañan a un nome) ou como pronomes (cando sustituen o sustantivo),Tamen hai adverbios interrogativos.

Pronomes

(ou det.)

que

quen

Cal/cales

Canto/a/os/as

Adverbios

Como (modo)

Cando (tempo)

Onde (lugar)

U? (lugar)

Quen so pode sustituir a un nome,sempre e pronome nunca determinante.

Cal/cales sempre van precedidos de artigo.

Despois da forma u sempre se pon a 2ª forma do artigo.

O Exclamativo:

Usanse para resaltar algo,expresando:perigo,asombro…

Pronomes

que

quen

Cal/cales

Canto/a/os/as

Adverbios

Como (modo)

Cando (tempo)

Onde (lugar)

Quen solo funcionará como pronome.

En galego os signos de interrogación e exclamación so se poran o final da oracion.

Igual que pasaba cos relativos o interrogativo e exclamativo que debera ir seguido dun verbo en 3ª persoa de singular excepto no caso do verbo ser que poderá ir en 3ª persoa de singular o plural, segundo designe a unha ou varias persoas.

O Pronome Persoal:

A nivel funcional sustituen o sustantivo e adoptan as suas funcions:Sempre son núcleos do sintagma nominal e tamen poden funcionar como suxeito ou complemento.Cando funciona como suxeito e independiente.

Desde o punto de vista morfoloxico existen formas distintas para cada unha das tres persoas gramaticais,tanto en singular coma en plural.

Dividimos os pronomes persoais en tonicos e atonos.

Suxeito

Despois de prep.

Reflexivo

1ª pers.sing.

Eu

Min

------

2ªpers.sing

Ti/vostede

Ti/vostede

------

3ªpers.sing.

El/ela

El/ela

si

1ª pers.plur.

Nos

Nos

------

2ª pers.plur.

Vos/vostedes

Vos/vostedes

------

3ªpers.plur

Eles/elas

Eles/elas

si

-Funcionando como suxeito

-Formando parte dos complementos que van precedidos das prep.. ou dalgunhas conx.

A forma eu solo pode ser suxeito os atributo .

Detas de prep. ou conx. Deberes utilizar min.

Coas formas de 2ª forma de cortesía,sempre debera ir en 3ª pers.

As formas de 3ª pers. Sing. e plur. Contraen coas prep. de e en.

DE

EN

EL

del

nel

ELA

dela

nela

ELES

deles

neles

ELAS

delas

nelas

Existen unhas formas do pronome persoal tonico ligadas coa prep. Con:

Comigo

Cimtigo

Consigo

Conozco/con nos

Convosco/con vos

Consigo

O PRONOME PERSOAL ATONO:

O pronome persoal atono aparece:

  • Substituindo o conplemento indirecto.

  • Subtituindo o complemento directo

  • Como pronome reflexivo

Substitutos de CD

Substitutos de CI

Reflexivo

1ª s.

Me

Me

Me

2ª s.

Te

Che

Te

3ª s.

o/a/lo/la/no/na

Lle

Se

1ª p.

nos

Nos

Nos

2ª p.

vos

Vos

Vos

3ª p.

Os/as/los/las/os/nas

Lles

Se

CONTRACCIONS OBRIGATORIAS:

Outro

Outra

Outros

Outras

DE

doutro

doutra

Doutros

doutras

EN

noutro

noutra

noutros

noutros

ALGO/ALGUÉN non contraen con ningunha preposición!!!!!!!!
Descargar
Enviado por:Una Nena De Maristas
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar