Filosofía


Tecnología


LA Tecnología

TECNOLOGIA

Tecnología

FILOSOFIA.

1 B batx.

5-6-2001

-INTRODUCCIO:

El treball, la diversio, el lleure..., els essers humans fem servir uns mitjans que consisteisen en instruments, metodes i procediments que comformen la tecnologia.

La tecnologia ens permet crear un medi artificial on viure, un medi que constitueix una de les caracteristiques diferencials del humans respecte dels animals.

-LA TECNOLOGIA ES ALGUNA COSA MES QUE ALLO QUE APARENTA.

La imatge comuna ens presenta la tecnologia com una prolongacio i ampliacio de les capacitats humanes, i com un gran organisme artificial.

La imatge comuna caracteritzaria la tecnologia com:

· es ciencia aplicada. Abans era artesanal. La tecnica actual ja no es la de l'artesa, sino la de l'enginyer, que en sap la teoria i es capaç de dur-la a la practica.

· la tecnologia consisteix en artefactes i en la manera de fer-los servir.

· servei per atendre les necesitats humanes.

· el seu progres es lineal, acumulatiu i indefinit.

· les innovacions influeixen en l'augment del nivell de benestar de la humanitat.

· la tecnologia, com la ciencia, es neutral: te un bon us y un mal us.

· es un producte de la civilitzacio occidental del qual es poden beneficiar altres cultures. La transferencia tecnologica millora les condicions de vida d'aquestes cultures.

· La tecnologia no es ciencia aplicada.

La concepcio de la ciencia com a pura teoria oposada a la tecnica com a practica o aplicacio es contradictoria amb les dades que forneix la historia de la ciencia.

La tecnologia es pot desenvolupar de manera independent respecte de la ciencia, i la ciencia pot necessitar la tecnica per al seu desenvolupament.

La relacio de la ciencia amb la tecnica es que aquesta ultima basa el sue prestigi en la veritat de la ciencia.

· La ciencia no es artefactes.

L'obra tecnologia en acco en distingueix:

· tecnologies artefactuals: des de la roda fins als capçals nuclears, pasant pels molins de vent o els rellotges.

· tecnologies organitzatives: des de la practica de la caça en frup fins al taylorisme o la dinamica de grup, sense oblidar la falange grega o l'urbanisme.

· tecnologies simboliques: des de la cartografia o la moneda fins a la burocracia i el codi civil.

· biotecnologies: des de la fermentacio per obtenir formatge o vi fins a l'enginyeria genetica.

La distorsio de la imatge de la tecnologia que consisteix a considerar-la per sobre de tot artefactual es posible que provingui de l'arqueologia i la paleontologia.

· La tecnologia no aten necesitats humanes.

Imeratiu tecnologic: es una actitud que consisteix a creure que qualsevol innovacio tecnologica es bona i ha de ser promoguda.

Es transforma en el mite de la neutralitzacio de la ciencia i la tecnica, que considera que les conseqüencies negatives de l'aplicacio de les tecniques es deuen al mal us o a l'abus que se`n fa.

Es concreta en una mena de fe cega en el fet que els problemes que planteja la tecnica es resolen amd mes tecnica.

Els criteris han creat una expressio despectiva per fer al·lusio a aquesta tecnologia ha fet malbe: el pedaç tecnologic.

· La tecnologia no te un desenvolupament independent del sociosistema en que neix.

Les cronologies dels invents alimenten la falsa idea que la tecnologia te un desenvolupament lineal i autonom.

Cada innovacio tecnologica com a producte d'una xarxa d'interesos i com a una de les multiples variants possibles.

La tecnologia s'ha d'estudiar com a resultat d'un entrant d'interesos personals, economics i politics.

· La tecnologia no es el que a occident entenem com a tal.

Jose Ortega y Gasset “yo soy yo y mi circumstancia”. La relacio entre el jo y la circumstancia es interactiva, per tal com el jo es influit per la circumstancia i alhora la modifica.

La modificacio de la circumstancia es fa a traves de la tecnica, el jo ha de formular el seu projecte d'esser huma.

-LA IDEOLOGIA DEL PROGRES.

El conjunt dels homes forma un tot, la humanitat, dotat de la facultat de la rao, la finalitat de la qual es dominar la naturalesa a traves de la tecnica.

Aquest domini es acumulatiu, amb un augment indefinit. Aquest augment produeix una millora social i politica, que es tradueix en una millora moral.

La ideologia del progres, malgrat que recorri al pedaç tecnologic, no te en compte el que s'anomena drets de les generacions futures.

La critica a la idea del progres i el seu tecno-optimisme no ens ha de dur a una concepcio oposada. Aquesta postua ideologica es podria anomenar TECNOCATASTROFISME: la Terra sera destruïda per l'accio tecnica dels homes.

Del DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES sorgeix el concepte de TECNOLOGIES “ALTERNATIVES”, que es caracteritzen pel fet que:

· son controlades localment,

·impliquen la participacio en el seu desenvolupament dels usuaris potencials,

· son d' “escala humana”, fan servir recursos naturals i habilitats locals,

· son ecologicament solides, de baix cost i sostenibles.

Qualsevol tecnologia hauria de ser avaluada segons:

· l'impacte sobre els drets de les persones.

· l'impacte sobre els drets de les generacions futures.

· l'impacte ambiental.

-LA TECNOLOGIA EN CONTEXT.

· tecnologies mecaniques: els seus fruits no es confonen amb la naturalesa.

· tecnologies sintetiques: suposen una modificacio directa de la naturalesa.

INDEX.

-introduccio.......................................................................................................pg 1

-la tecnologia es alguna cosa mes que allo que aparenta..................................pg 1

· la tecnologia no es ciencia aplicada................................................................pg 1

· la ciencia no es artefactes................................................................................pg 1

· la tecnologia no aten necessitats humanes......................................................pg 2

· la tecnologia no te un desenvolupament

independent del sociosistema en que neix........................................................pg 2

· la tecnologia no es el que a occident entenem com a tal................................pg 2

-la ideologia del progres...................................................................................pg 3

-tecnologia en context.......................................................................................pg 3

-conclusiones.....................................................................................................pg 4

-CONCLUSIONES.

La tecnologia de mica en mica ha tingut que anar evolucionant amb el temps.

Sense la tecnologia ara no podriem fer moltes coses que es fan ara y que abans no es feien per que esa tecnologia no existia.

La tecnologia tambe a suposat un gran avanç per a la historia de la humanitat, gracies a ella la gent te molts beneficios a l'hora de traballar , d'estudiar, de divertirse i moltes altres coses.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar