Arquitectura, Obras y Construcción


Remodelación de edificios


 • Memòria

 • 1.1: Antecedents:

  En el lloc on està situat el nostre restaurant antigament es trobava un antic restaurant.

  1.2: Objectiu:

  El nostre objectiu consisteix en remodelar un antic restaurant.

  El pintarem tot per dins, li posarem un mobiliari nou i el posarem al corrent de les noves tecnologies.

  1.3: Relació de documents:

  • La present Ordenança regularà els establiments de pública concurrència que tinguin un aforament màxim de 500 persones.

  • Condicions generals d'instal·lació.

  • Disposicions comunes a tots els establiments.

  • Magatzems i deixalles.

  • Horari vigent fixat per Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

  • L'amplada de carrer es defineix com la distància entre façanes confrontades.

  • S'haurà d'instal·lar a l'interior i en lloc visible la llicència municipal.

  • Tots els establiments que disposin de cuina hauran de tenir una campana per a la extracció dels fums a través de una xemenia.

  • Els locals han de tenir una superfícia mínima útils de 30m2

  • Alçades lliures: zona de públis a peu dret, mínim 2.80m, zona de pas, accessos i zona de taules mínim 2.50m, zona de magatzem i sanitaris mínim 2.10m.

  • L'espai reservat a l'interior del locar per a la col·locació de contenidors per a les deixalles s'haurà de grafiar en els plànols de la llicència.

  • Serveis higiènics:

  1 wàter per a homes i 1 wàter per a dones, amb 1 lavabo.

  Estaran ventilats per mitjans naturals o mecànics.

  Els wàters es disposaran en cabines individuals.

  El terra I les parets seran dels materials assenyalats per a la normativa sanitària d'aplicació.

  • Serveis acústics i tèrmics:

  Altaveus aïllats de les parets.

  Els conductes d'aire circularan per llocs que no puguin fer soroll.

  La instal·lació de màquines es farà sobre suports elàstics antivibratoris.

  1.4: index

  1.Memòria:

  • 1.1: Antecendens.......................................................Pàg.2

  • 1.2: Objectiu ----------------------------------------------Pàg.2

  • 1.3: Normes d'aplicació----------------------------------Pàg.2-3

  • 1.4: Relació de documents-------------------------------Pàg.3

  • 1.5: Pressupost---------------------------------------------Pàg.

  • 1.6: Temps de realització--------------------------------Pàg.

 • Annexes:

  • 2.1: Estudi de materials-----------------------------------Pàg.

  • 2.3: Instal·lació elèctrica----------------------------------Pàg.

  • 2.4: Impacte ambiental------------------------------------Pàg.

  • 2.5: Càlculs-------------------------------------------------Pàg.

  • 2.6: Expropiacions-----------------------------------------Pàg.

  • 2.7: Plànols.................................................................Pàg.

 • Plec de prescripcions tècniques--------------------------Pàg.

 • Pressupost

  • 4.1: Pressupost de mesures------------------------------Pàg.

  • 4.2: Quadre de preus nº 1 -------------------------------Pàg.

  • 4.3: Quadre de preus nº 2 -------------------------------Pàg.

  • 4.4: Pressupost parcial ----------------------------------Pàg.

  • 4.5: Pressupost general ---------------------------------Pàg.

  1.5: Pressupost:

  • Adquirir el terreny de 130 m2 : valorat en 240.000 € aproximadament.

  • Construcció de l'edifici: 210.000 €

  • Mobiliari: 30.000 €

  • Instal·lació elèctrica: 3000 €

  • Instal·lació de gas: 1200 €

  • Maquinària: 9000 €

  Total: 493200 €

  1.6: Temps de realització:

  5 mesos.

 • Annexes:

 • 2.1: Estudi de materials:

  2.2: Instal·lació elèctrica:

  La instalació elèctrica comença en la caixa general ( que esta situada al pati.), está enllaçada amb el quadre general amb una linea de coure de 1000V. de aislament. El quadre general té quatre cuadres secundaris. La instalació esta regida per el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió.

  • Es colocaran linees independents des de el quadre general per a un consum superior a 15A.

  • El quadre general y els subquadres s'instalaran en armaris on no tinguin accés el públic.

  • S'instalaran llums d'emergencia amb bateries autorrecargables.

  • Els interroptors magnetotèrmics a instalar en el quadre general i els subquadres seran de tall amnipolar.

  • S'instalaran interroptors diferencials de alta sensibilitat.

  Característiques de l'instalació:

  INSTALACIÓ: nova.

  TENSIÓ: 380/220V.

  COMPANYIA SUBMINISTRADORA: ENDESA

  POTÉNCIES:

  Màxima admisible: 90,0 Kw.

  a utilitzar: 88,0 Kw.

  a contratar: 58,0 Kw.

  PROTECCIÓ GENERAL: Llum: 7 de 40 A/2/0,03 A.

  Força: 3 de 40 A/2/0,03 A.

  7 de 40 A/4/0,3 A.

  1 de 100 A/4/0,3 A.

  CANALITZACIONS:

  Les canalitzacions seran de PVC rígid curvable en calent i de grau de protecció contra danys mecànics. Totes les tuberies seran de material NO PROPAGADOR DE FLAMES.

  Les coneccions es realitzaren en el interior de les caixes, on s'emplearen unes bornes per fer les coneccions.

  CONDUCTORS:

  Els conductors seran de coure amb un aislament de doble capa, previstos per a tensions de 1000V. i a prova de 4000V.

  Les intensitats màximes admisibles venen determinades en la MIBT017.

  Per l'identificació s'utilitzara el següent còdig de colors:

  FASES.......................................................Negre, marró i gris.

  NEUTRE...................................................Blau clar.

  CONDUCTOR DE PROTECCIÓ:...........Verd-groc.

  2.3: Impacte ambiental:

  Aquesta clase d'activitat amb les medides correctes no canvia la sanitat ambiental que hi ha en la zona.

  • Els residus sòlids s'eliminaran a diari.

  • S'utilitzarà aigua únicament en els lavabos i neteja general del local.

  • Els motors s'instalaran en suports antivibratoris.

  • S'instalaran 3 extintors.

  • La instalació elèctrica anirà protegida per un tub.

  2.4: Temporització:

  Operacions/temps

  1r mes

  2n mes

  3r mes

  4t mes

  5è mes

  Cimentació

  Estructura

  Ins. Elèctrica

  Ins. De plomeria

  Mobiliari

  2.5: Càlculs:

  2.6: Expropiacions:

  Era un fàbrica abandonada.

  2.7: Plànols:

 • Plec de prescripcions tècniques:

  • Electrodomèstics: com que l'edifici ja està construït, nomès calrdà posar els electrodomèstics.

  • Fusta de faig: tots el mobles estan realitzats amb aquesta fusta, i també totes les portes.

  • Pintura: per poder pintar les parets farem servir una pintura de diferetns colors.

  4.Pressupost:

  4.1: Pressupost de mesures.

  Concepte: Instal·lació elèctrica:

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  1

  Llums

  20 uni.

  2

  Llums de peu

  16 uni.

  3

  Llums de tauleta

  2 uni.

  4

  Ventiladors

  10 uni.

  5

  Cable 12mm

  500 m.

  6

  Caixa general de quatre quadres

  1 uni.

  7

  Fogons/Forn

  4 uni.

  8

  Nevera

  2 uni.

  9

  Rentavaixelles

  3 uni.

  10

  Congelador

  1 uni.

  11

  Termostat

  1 uni.

  12

  Interruptor

  7 uni.

  13

  Endoll

  20 uni.

  14

  Endoll doble

  6 uni.

  15

  Extractors

  2 uni.

  16

  Antena de televisió

  1 uni.

  17

  Cable de antena de televisió 12mm

  50 m.

  Concepte: Instal·lació de plomeries

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  1

  Wàter

  2 uni.

  2

  Lavabo

  2 uni.

  3

  Tub de coure 20mm

  50 m.

  4

  Tub de PVC 200mm

  50 m.

  Concepte: Màquinaria

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  1

  Fogons/Forn

  4 uni.

  2

  Nevera

  2 uni.

  3

  Rentavaixelles

  3 uni.

  4

  Congelador

  1 uni.

  Concepte: Mobiliari

  Nom Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  1

  Sofas

  6 uni.

  2

  Butaques

  5 uni.

  3

  Taules rectangulars

  7 uni.

  4

  Taules rodones

  4 uni.

  5

  Taules de billar

  2 uni.

  6

  Cadires

  66 uni.

  7

  Xemeneies

  3 uni.

  8

  Pianos de cua

  2 uni.

  9

  Ventiladors

  10 uni.

  10

  Finestres

  16 uni.

  11

  Televisors

  1 uni.

  12

  Taula de recepció

  1 uni.

  13

  Taula de cuina

  1 uni.

  14

  Portes dobles

  3 uni.

  15

  Portes

  2 uni.

  16

  Portes amb arc

  2 uni.

  17

  Taules petites

  3 uni.

  18

  Tamborets

  3 uni.

  19

  Telèfon

  1 uni.

  4.2: Quadre de preus nº 1:

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  Preu

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Llums

  20 uni.

  42 €

  2

  Llums de peu

  16 uni.

  48 €

  3

  Llums de tauleta

  2 uni.

  12 €

  4

  Ventiladors

  10 uni.

  33 €

  5

  Cable 12mm

  500 m.

  1 € m

  6

  Caixa general de quatre quadres

  1 uni.

   

  7

  Fogons/Forn

  4 uni.

  300 €

  8

  Nevera

  2 uni.

  480 €

  9

  Rentavaixelles

  3 uni.

  210 €

  10

  Congelador

  1 uni.

  360 €

  11

  Termostat

  1 uni.

  30 €

  12

  Interruptor

  7 uni.

  1,20 €

  13

  Endoll

  20 uni.

  3 €

  14

  Endoll doble

  6 uni.

  8 €

  15

  Extractors

  2 uni.

  60 €

  16

  Antena de televisió

  1 uni.

  3 €

  17

  Cable de antena de televisió 12mm

  50 m.

  1,50€ m

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  Preu

  1

  Wàter

  2 uni.

  90 €

  2

  Lavabo

  2 uni.

  300 €

  3

  Tub de coure 20mm

  50 m.

  25€ m

  4

  Tub de PVC 200mm

  50 m.

  5€ m

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  Preu

  1

  Fogons/Forn

  4 uni.

  300 €

  2

  Nevera

  2 uni.

  480 €

  3

  Rentavaixelles

  3 uni.

  210 €

  4

  Congelador

  1 uni.

  360 €

  Nom Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  Preu

  1

  Sofas

  6 uni.

  910 €

  2

  Butaques

  5 uni.

  300 €

  3

  Taules rectangulars

  7 uni.

  420 €

  4

  Taules rodones

  4 uni.

  360 €

  5

  Taules de billar

  2 uni.

  900 €

  6

  Cadires

  66 uni.

  60 €

  7

  Xemeneies

  3 uni.

  1.200 €

  8

  Pianos de cua

  2 uni.

  2.200 €

  9

  Ventiladors

  10 uni.

  65 €

  10

  Finestres

  16 uni.

  120 €

  11

  Televisors

  1 uni.

  2.400 €

  12

  Taula de recepció

  1 uni.

  155 €

  13

  Taula de cuina

  1 uni.

  90 €

  14

  Portes dobles

  3 uni.

  30 €

  15

  Portes

  2 uni.

  24 €

  16

  Portes amb arc

  2 uni.

  40 €

  17

  Taules petites

  3 uni.

  155 €

  18

  Tamborets

  3 uni.

  12 €

  19

  Telèfon

  1 uni.

  72 €

  4.2: Quadre de preus nº 2:

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  Preu

  1

  Llums

  20 uni.

  Material: 35€ Ma d'obra: 2 € Maquinària: 3€ Total: 40€

  2

  Llums de peu

  16 uni.

  Material: 40€ Ma d'obra:3€ Maquinària: 5€ Total: 48€

  3

  Llums de tauleta

  2 uni.

  Material: 8€ Ma d'obra: 4€ Maquinària: 0€ Total: 12€

  4

  Ventiladors

  10 uni.

  Material: 23€ Ma d'obra: 4€ Maquinària: 5€ Total: 33€

  5

  Cable 12mm

  500 m.

  Material: 0,80€ Ma d'obra: 0€ Maquinària:0,20€ Total: 1€

  6

  Caixa general de quatre quadres

  1 uni.

  7

  Fogons/Forn

  4 uni.

  Material: 200€ Ma d'obra: 35€ Maquinària: 65€ Total: 300€

  8

  Nevera

  2 uni.

  Material: 340€ Ma d'obra: 60€ Maquinària: 80€ Total: 480€

  9

  Rentavaixelles

  3 uni.

  Material:130€ Ma d'obra: 30€ Maquinària: 50€ Total: 210€

  10

  Congelador

  1 uni.

  Material: 200€ Ma d'obra: 75€ Maquinària:85€ Total: 360€

  11

  Termostat

  1 uni.

  Material: 23€ Ma d'obra: 2€ Maquinària: 3€ Total: 30€

  12

  Interruptor

  7 uni.

  Material: 0,70€ Ma d'obra: 0,10€ Maquinària:0,40€ Total: 1,20€

  13

  Endoll

  20 uni.

  Material: 1,80€ Ma d'obra:0,20€ Maquinària: 1€ Total: 3€

  14

  Endoll doble

  6 uni.

  Material: 3,60€ Ma d'obra: 0,40€ Maquinària: 2€ Total: 6€

  15

  Extractors

  2 uni.

  Material: 40€ Ma d'obra: 5€ Maquinària: 15€ Total: 60€

  16

  Antena de televisió

  1 uni.

  Material: 1,80€ Ma d'obra: 0,50€ Maquinària:0,70€ Total: 3€

  17

  Cable de antena de televisió 12mm

  50 m.

  Material: 0,75€ Ma d'obra: 0,35€ Maquinària:0,40€ Total: 1,50€

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  Preu

  1

  Wàter

  2 uni.

  Material:75 Ma€ d'obra: 0€ Maquinària:15€ Total: 90€

  2

  Lavabo

  2 uni.

  Material: 250€ Ma d'obra: 0€ Maquinària: 50€ Total: 300€

  3

  Tub de coure 20mm

  50 m.

  Material: 20€ Ma d'obra: 0€ Maquinària: 5€ Total: 25€

  4

  Tub de PVC 200mm

  50 m.

  Material: 3€ Ma d'obra: 0€ Maquinària: 2€ Total: 1,50€

  Nom. Ordre

  Descripció

  Nom. Unitats

  Preu

  1

  Fogons/Forn

  4 uni.

  Material: 200€ Ma d'obra: 35€ Maquinària: 65€ Total: 300€

  2

  Nevera

  2 uni.

  Material: 340€ Ma d'obra: 60€ Maquinària: 80€ Total: 480€

  3

  Rentavaixelles

  3 uni.

  Material:130€ Ma d'obra: 30€ Maquinària: 50€ Total: 210€

  4

  Congelador

  1 uni.

  Material: 200€ Ma d'obra: 75€ Maquinària:85€ Total: 360€

  4.4: Pressupost parcial:

  Nº unitats

  Descripció-preu

  Import total

  20

  Llums 42€

  840 €

  16

  Llums de peu 48€

  768 €

  2

  Llums de tauleta 12€

  24 €

  10

  Ventiladors 33€

  330 €

  500m

  Cable de 12 mm 1 €

  500 €

  1

  Caixa general de 4 quadres

  4

  Fogons/Forns 300€

  1.200 €

  2

  Nevera 480€

  960 €

  3

  Rentavaixelles 210€

  630 €

  1

  Congelador

  360 €

  1

  Termostat

  30 €

  7

  Interruptors 1,20€

  8,40 €

  20

  Endoll 3€

  60 €

  6

  Endoll doble 8€

  48 €

  2

  Extractors 60€

  120 €

  1

  Antenta de televisió

  3 €

  50m

  Cable antena televisió 1,50€m

  75 €

  2

  Wàter 90€

  180 €

  2

  Lavabo 300€

  600 €

  50m

  Tub de coure 25€m

  1.250 €

  50m

  Tub de PVC 5€m

  250 €

  6

  Sofas 910€

  5.460 €

  5

  Butaques 300€

  1.500 €

  7

  Taules rectangulars 420€

  2.940 €

  4

  Taules rodones 360€

  1.440 €

  2

  Taules de billar 900€

  1.800 €

  66

  Cadires 60€

  3.960 €

  3

  Xemeneies 1200€

  2.400 €

  - 14 -
  Descargar
  Enviado por:Iset
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar